Кыргыз терминологиясы

Орузбаева Бүбүйна Өмүрзаковна

Бул китепте азыркы кыргыз жазма адабий тилинин лексикасынын жаңы жана негизги катмарларынын бири болгон илимий-техникалык жана саясий-коомдук терминологиясынын түзүлүш, калыптаныш жана келечек өнүгүү багыты талдоого алынып, терминологиянын теориялык маселелери, анын улуттук тилдердин шартындагы өзгөчөлүктөрү жана жаралуу булактары жөнүндө сөз болот. Қитеп котормочуларга, журналист-редакторлорго, тил-адабият мугалимдерине, жогорку окуу жайларынын филология факультетинин студенттерине арналат.
Онлайн окуу