Кыргыз терминологиясынын маселелери

Коллектив

I. Б. О. Орузбаева. О состоянии и задачах разработки терминоло- ических словарей в современном киргизском языке. 2. С. М. Мусаев. Кыргызча математика терминологиясын тартип- ке келтирүү маселелери жөнүндө. 3. М. Нуракунов. Қыргызча физика терминологиясынын азыркы абалы жана аны тартипке келтирүүнүн кай бир маселелери. 4. Т. Дүйшеналиева. Кыргыз тилиндеги мал чарбачылыгына байланыштуу элдик терминдер жана алардын сөздүк составды байытуудагы ролу жөнүндө. 5. М. Юсупова. Қол өнөрчүлүк кесипчилигине байланыштуу тер- линдерди жыйноо жана изилдөө маселелерине карата. 6. Т. Назаралиев. диалектидеги кээ бир термин сөздөр. 7. А. Биялиев. Аңчылык терминологиясынын изилденишине карата 8. С. У. Умурзаков. Қ этимологии названия Джеты-Огуз.
Онлайн окуу