Статистикалык отчеттуулуктагы маалыматтардын жана терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү (долбоор)
Касымбеков Б., Мураталиев Б., Абдулдаев Б., Раимжанов Б., Курумшинов А., Арабаев Б., Уланбекова Ш., Бакачиев М., Кудербаева А., Абдылдабекова К., Мажикова Г., Оморалиева Г., Жолдошева А., Абельдаева Э., Кочкорова Э., Бактыбек уулу Белек, Мааткулова Ж
                                    А 
 Азотные /N/ удобрения Азоттук /N / жер семирткичтер
Атмосферные осадкиАтмосфералык жаан-чачындар
Абсолютная величинаАбсолюттук чондук
АвансАванс
Авансированные средстваАвансыланган каражаттар
Авансовый отчетАвансылык отчет
Авансовый платежАвансылык төлөм
Автоматизированный банк классификаторов Классификаторлордун автоматташтырылган банкы
Автомобильные грузовые перевозкиАвтомобиль менен жүктөрдү ташуу
Автомобильные пассажирские перевозкиАвтомобиль менен жүргүнчүлөрдү ташуу
Автомобильный транспортАвтомобиль транспорту
Автономные источникиӨзүнчө булактар
Авторские права, патенты, лицензии, торговые марки, гудвиллы, франшизаАвтордук укук, патенттер, лицензиялар, соода маркалары, гудвиллдер, франшиза
Авторское правоАвтордук укук
Автотранспорт Автотранспорт
Агент страховойКамсыздандыруу агенти
Агентский договор Агенттик келишим
АгентствоАгенттик
Адвокат 1)Адвокат, 2)Жактоочу
Адвокатская деятельность1) Адвокаттык иш, 2) Жактоочулук иш
АдминистрацияАдминистрация
Администрация местного самоуправленияЖергиликтүү өз алдынча башкаруу администрациясы
Административная государственная должностьАдминистративдик мамлекеттик кызмат орду
Административная и вспомогательная деятельностьАдминистративдик жана көмөкчү иш
Административная муниципальная должностьАдминистративдик муниципалдык кызмат орду
Административное выдворениеАдминистративдик жол менен чыгарып салуу
Административно-территориальные единицы Административдик-аймактык бирдиктер
Административные данныеАдминистративдик маалыматтар
Административные штрафыАдминистративдик айыптар
АдминистрированиеБашкаруу/тескөө
Административно-территориальные границыАдминистративдик- аймактык чек аралар
Азотная кислотаАзот кислотасы
АдресДарек
Айыл (село)Айыл
Айылный округАйыл округу
Академическая степень («Бакалавр», "Магистр") Академиялык даража( "Бакалавр", "Магистр")
Аккордная оплата трудаАккорддук эмгек акы
АкрилонитрилАкрилонитрил
АктАкт
АктивыАктивдер
Активы, связанные с прямыми инвестициямиТике инвестициялар менен байланышкан активдер
Активная молодежьАктивдүү (жигердүү) жаштар
АктуализацияАктуалдаштыруу
Акты гражданского состоянияЖарандык абалдын актылары
АкцизАкциз
Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию КРКР аймагына алынып келинген товарлардын акциздик салыгы 
Акционер1) Акционер, 2) Акция ээси
Акционерная форма собственностиМенчиктин акционердик формасы
Акционерное обществоАкционердик коом
Акционерное общество закрытого (открытого) типаЖабык (ачык) типтеги акционердик коом
Амбулаторно-поликлинические учрежденияАмбулаториялык-бейтапканалык мекемелер
АммиакАммиак
Амортизационные отчисленияАмортизациялык чегерүүлөр
Анализ1)Талдоо, 2) Анализ 
Анализ данных, процесса, примеров, работы, обязанностей, расходов, решенийМаалыматтарды, процессти, мисалдарды, жумуштарда, милдеттерди, чыгымдарды, чечимдерди талдоо
Анализ статистическийСтатистикалык талдоо
Аналитическая информацияАналитикалык (талданган) маалымат
Аналитический учетАналитикалык  эсеп
Андегрид фталевыйФталдуу андегрид
АнкетаАнкета
Анкета обследования состояния активности предприятий, организаций, учреждений Ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин жигердүүлүгүнүн абалын текшерүү анкетасы
АнкетированиеСурамжылоо (анкеталык)
АннулированиеЖокко чыгаруу
Аппарат государственныйМамлекеттик аппарат
Аппарат органов управленияБашкаруу органдарынын аппараты
Аппарат управленияБашкаруу аппараты
АрендаИжара
Аренда движимого имуществаКыймылдуу мүлк ижарасы
АрендаторИжарачы
Арендная платаИжара акысы
Арендованные средстваИжарага алынган каражаттар
АрендодательИжара берүүчү
Арендодатели на землях государственного лесного фондаМамлекеттик токой фондунун жерлеринде ижара берүүчүлөр
Ассоциации крестьянских хозяйств, коллективные крестьянские хозяйстваДыйкан чарбаларынын ассоциациялары, жаматтык дыйкан чарбалары
 АттестацияАттестация
Атмосферный воздух Атмосфералык аба
Аудиторская деятельностьАудитордук иш
АцетонАцетон
Б 
БазаБаза
База данныхМаалыматтар базасы
Базисная цена (тариф)Базистик баа (тариф)
Базисный период индексаИндекстин базистик мезгили
Базовая инфляцияБазалык инфляция
Базовое пособие по безработицеЖумушсуздук боюнча базалык жөлөкпул
Базовые предприятияБазалык ишканалар
Базовый индекс потребительских ценКеректөө бааларынын базалык индекси
Базовый периодБазалык мезгил
База (банк) данныхМаалыматтар базасы (банкы)
БалансТеңдем, баланс
Баланс трудаЭмгек балансы
Балансовый отчетБаланстык отчет
Бандитизм  Каракчылык
БаптизмБаптизм
Баранина и козлятинаКойдун жана эчкинин эти
Баран - производительКуут кочкору
Бассейновая (аквакультура)Бассейиндик (аквамаданият)
БахаиБахаилер
Бахчевые культурыБакча  өсүмдүктөрү
Бахчи кормовыеТоют бакчасы 
БедностьКедейчилик
БеженецКачкын
Без гражданстваЖарандыгы жок
Безвизовый режимВизасыз режим
БездомностьҮй-жайсыздык
Безопасные условия трудаЭмгектин коопсуз шарттары
БезработицаЖумушсуздук
Безработица естественнаяТабигый жумушсуздук
Безработица молодежиЖаштардын жумушсуздугу
БезработныеЖумушсуздар
Безработные гражданеЖумушсуз жарандар
БелкиБелоктор
Белый амурАк амур
Белье нижнее Ич кийим
БензапиренБензапирен
БензинБензин
БензолБензол
Берегоукрепительные сооруженияЖээкти бекемдөөчү  курулмалар
Бесперебойный приемҮзгүлтүксүз кабыл алуу
Бесплатный проездТөлөмсүз бекер жүрүү
БешенствоКутурма
БлаготворительностьСоопчулук иш
Библиотечный фонд Китепканалык фонд 
Биологические активыБиологиялык активдер
Биосферные территории или резерватыБиосфералык аймактар жана резерваттар
Биохимическое потребление кислорода (БПК) и концентрация аммонийного азота вречной водеКычкылтекти биохимиялык керектөө (КБК) жана дарыя суусундагы аммонийдик азоттун концентрациясы
БиржаБиржа
Биржа трудаЭмгек биржасы
Богословие, теологияКудай таануу, теология
Богослужение Кудайга сыйынуу
Богоугодное делоКудайга жагымдуу иш 
БоеприпасыОк-дарылар
Болезненность Ооруксунуу
Болезни сельскохозяйственных животных (заразные, паразитарные)Айыл чарба малдарынын ылаңдары (жугуштуу, мителик)
Болезнь 1) Оору, 2) Илдет, 3) Ылаң 
БольницыОоруканалар
Больничные организации Ооруканалык уюмдар
БороныМалалар
Брак1)    Нике; 2) Жараксыздык
Брачное состояниеНикедеги  абалы
Брачный возрастНикеге туруу курагы
БродягаСелсаяк
БруцеллезБруцеллез
БуддаБудда
БуддизмБуддизм
БутанБутан
БутилацетатБутилацетат
БутиленБутилен
Буферная зонаБуфердик чөлкөм
Быки и волыБукалар жана өгүздөр
Быки-производители Өндүргүч букалар
Бытовое обслуживание населения Калктын тиричилик жактан тейлөө
БычкиТорпок букалар 
БюджетБюджет
Бюджет государственныйМамлекеттик бюджет
Бюджет полной занятостиТолук жумуштуулук бюджети
Бюджет семьиҮй-бүлө бюджеты
В 
В связи с высвобождением (или сокращением) численности персонала Иштегендердин жумуштан бошогондугуна (же кыскаргандыгына) байланыштуу саны
В текущих ценахУчурдагы баалар менен
В ценах предыдущего годаМурунку жылдагы баалар менен
Валовая добавленная стоимостьКошумча дүң нарк
Валовой смешанный доходАралаш дүң киреше
Валовая прибыль и приравненные к ней  доходыДүң пайда жана аларга теңдештирилген кирешелер
Валовая продукция строительстваКурулуштун дүң продукциясы
Валовое накопление Дүң  жыйым
Валовое накопление основного капиталаНегизги капиталдын дүң жыйымы
Валовое сбережениеДүң үнөмү
Валовой внутренний продукт Ички дүң продукт
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах  Ички дүң продукт базар баасы менен
Валовой внутренний продукт на душу населенияКалктын жан башына ички дүң продукт
Валовой национальный доходУлуттук дүң киреше
Валовой располагаемый доходКолдо бар дүң киреше
Валовой региональный продукт (ВРП)Регионалдык дүң продукт
Валовой региональный продукт на душу населенияКалктын жан башына регионалдык дүң продукт
Валовой сборДүң  жыйым
Валовой сбор продукцииПродукциянын дүң жыйымы
ВалухиИриктер
Валушки  от 1 года до 2 лет1 жаштан 2 жашка чейинки боруктар
ВалютаВалюта
Валютный счет в банкахБанктагы валюталык эсеп
Ванадия пятиокисьВанадий беш кычкылы
 Введено в действие новых основных средствИшке киргизилген жаңы негизги каражаттар 
Ввод в действие основных фондовНегизги фонддорду ишке киргизүү
Ввод  в действие объектов жилищно-гражданского назначения и использование инвестиции на строительство Жарандардын турак жай объектилерин ишке киргизүү жана инвестицияларды курулушта пайдалануу
Ввод в действие защитных сооруженийКоргоо курулмаларын ишке киргизүү
Ввод в действие мощностей и объектов (по утвержденным актам приемки)Кубаттулуктарды жана объектилерди ишке киргизүү (бекитилген кабыл алуу актысы боюнча)
Ввод в действие объектов социального назначенияСоциалдык багыттагы объектилерди ишке киргизүү
Ввод в действие мощностей и объектовКубаттулуктарды жана объектилерди ишке киргизүү 
Ввод в действие жилых домовТурак үйлөрдү ишке киргизүү 
Ввод в действие больницОоруканаларды ишке киргизүү 
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учрежденийАмбулаториялык - бейтапканалык мекемелерди ишке киргизүү
Ввод в действие общеобразовательных школЖалпы билим берүүчү мектептерди ишке киргизүү
Ввод в действие дошкольных учрежденийМектепке чейинки мекемелерди ишке киргизүү
Ввод в действие объектов социального назначенияСоциалдык багыттагы объектилерди ишке киргизүү
Ввод в действие прочих объектовБашка объектилерди ишке киргизүү
Взносы в акционерный (уставный) капитал Акционердик (уставдык) капиталга салымдар
Взносы в капиталКапиталга салымдар
ВдовцыАялы өлгөн эркектер
ВдовыЖесир аялдар
ВедомствоВедомство
Ведомство административноеАдминистративдик ведомство
ВеличинаКөлөм, чоңдук
Величина предложенияСунуштун көлөмү
Величина спросаСуроо-талаптын көлөмү
Величина стоимости товараТовар наркынын чоңдугу
ВерблюдыТөөлөр
Вероисповедание Дин тутуу
Вес Салмак
ВесновспашкаЖазгы айдоо (соколоо)
ВетеранАрдагер
Ветераны трудаЭмгек ардагерлери
Ветеринарные услугиВетеринардык кызмат көрсөтүү
Вечерняя (сменная) общеобразовательная организация Жалпы билим берүүчү кечки (нөөмөттүк) уюмдар 
Взаимная невыплатаӨз ара төлөбөө
Взаимозависимые лица/стороныӨз ара көз каранды жактар/тараптар
Взносы в акционерный (уставный) капитал Вашего предприятияСиздин ишканаңыздын акционердик (уставдык) капиталына салымдар
Взносы Вашего предприятия в капиталСиздин ишканаңыздын  капиталга салымы  
ВзысканоКайтарылып берилди
ВидТүр
Вид на жительствоЖашап туруу мүмкүнчүлүгү
Вид сообщенияБилдирүүлөрдүн түрлөрү
Виды экономической деятельностиЭкономикалык иштин түрлөрү
Виды птиц (цесарки, перепела, страусы и др.)Үй канаттууларынын түрлөрү (цесарка, бөдөнө, төө куш ж.б)
ВизаВиза
Визовый режимВизалуу режим
ВинаШарап
Вина плодово-ягодные прочие Мөмө-жемиш шарабы жана башкалар
Вино виноградное натуральноеНакта жүзүм шарабы
Вино типа «Шампанское» «Шампан» түрүндөгү шарап
ВиноградникиЖүзүм бактары                
Владелец доли землиҮлүш жер ээси
ВластьБийлик
Вместимость зрелищного предприятия Оюн-зоок ишканаларынын сыйымдуулугу
Внеоборотные активыЖүгүртүүдөн тышкары активдер
Внерабочее времяЖумуштан тышкаркы убакыт
Внесение минеральных и органических удобренийМинералдык жана органикалык жер семирткичтерди чачуу 
Внешкольное образование Мектептен сырткары билим алуу
Внешние совместителиСырттан келип иштеген адамдар
Внешние трудовые мигрантыТышкы эмгек мигранттар
Внешняя (международная) миграцияТышкы (эл аралык ) миграция
Внешняя трудовая миграцияТышкы эмгек миграциясы
Внутренний мигрантИчки мигрант 
Внутренняя миграцияИчки миграция
Внутренняя отчетностьИчки отчеттуулук
Внутренняя службаИчки кызмат
Внутридворовая сетьКвартал ичиндеги тармак
Водные объектыСуу объектилери
Выброс в атмосферу загрязняющих веществАтмосферага булгоочу заттардын жайылышы
Вода природнаяЖаратылыш суусу
Водка и ликерыАрак жана ликерлор
Водные ресурсыСуу ресурстары
Водонапорные башниСуу түртүүчү мунаралар
Водопровод или централизованная система водоснабженияСуу түтүгү же суу менен камсыздоонун борборлоштурулган системасы
Водопровод в строенииКурулманын ичиндеги суу түтүгү
Водоразборная колонкаСуу бөлүштүрүүчү колонка
Водород хлористый (цианистый)Хлордуу (цианиддүү) водород
ВодоснабжениеСуу менен камсыздоо
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырьяСуу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу
ВодохранилищаСуу сактагычтар
Воды минеральные и газированные, неподслащенные и неароматизированныеГаздаштырылбаган, таттуу эмес, жыттуу эмес минералдык суулар
Военная службаАскердик кызмат
Возврат аванса по требованию плательщикаТөлөөчүнүн талабы боюнча авансты кайтарып берүү
Возврат депозитаДепозитти кайтарып берүү
Возврат залогаКүрөөнү кайтарып берүү
Возврат ошибочно взысканных платежейТуура эмес төлөнгөн төлөмдөрдү кайтарып берүү
Возврат таможенным органамБажы кызматтарына кайтарып берүү
Возврат товаров, не использованных в целях предусмотренных внешнеторговыми договорамиТышкы соода келишимдеринде каралган максаттарда пайдаланылбаган  товарларды кайтарып берүү
ВоздухАба
Воздушные грузовые перевозкиАба аркылуу жүктөрдү ташуу
Воздушные пассажирские перевозкиАба аркылуу жүргүнчөлөрдү ташуу
Воздушный транспортАба транспорту (унаасы)
Воздушные судаАба кемелери
Возникновение лесных пожаровТокой өрттөрүнүн пайда болушу
Возраст населенияКалктын жаш курагы
Возраст пенсионныйПенсия жаш курагы
Возрастная группаКурактык топ
Возрастной цензКурак чекшарты
Волокно хлопковое кардо-и гребнечесанноеКардо жана тарак менен тытылган пахта буласы
ВоскМом
Воспроизводство населенияКалктын жаңылануусу
Восстановлено и построено новых рыбоводных водоемов, бассейнов и контейнеровБалык өстүрүүчү жаңы көлмөлөрдүн, бассейиндердин, контейнерлердин курулушу жана калыбына келтирилиши
Вредные условия трудаЭмгектенүүдөгү зыяндуу шарттар
Временная нетрудоспособностьУбактылуу эмгекке жарамсыздык
Временно  проживающие лицаУбактылуу жашап туруучу адамдар
Временно отсутствующие лицаУбактылуу ордунда жок адамдар
Временное заместительствоУбактылуу ордун ээлөө
Временное накопление отходов на промплощадкеКалдыктарды өнөр жай аянтчасына убактылуу чогултуу
Временные работникиУбактылуу кызматкерлер
Время отдыхаЭс алуу убактысы
Все населениеБаардык калк
Всего внесено удобренийБардык чачылган жер семирткичтер
Всего сжато, скошено зерновых культуp, включая кукурузу с площадиАянттан  бастырылган, чабылган бардык дан өсүмдүктөрү, жүгөрүнү кошкондо  
Всего убрано кукурузы (на зерно, силос и зеленый корм)Бардык жыйналган  жүгөрү (данга, силоско жана көк тоютка) 
Яровые, включая площади пересева по погибшим озимым и  многолетним травамАйдалган жаздык эгиндер, күздүк эгиндердин жана көп жылдык чөптөрдүн керектен чыккандарынын ордуна кайра айдалган аянттар менен кошо 
Вспахано почвы под посев озимых осенью текущего года, включая парыҮстүбүздөгү  жылдын күзүндө күздүк айдоо үчүн айдалган жер, буулантма кошо
Вспомогательные рабочиеКөмөкчү жумушчулар
Вспомогательный вид деятельностиКөмөкчү иштин түрү
Вся промышленностьБардык өнөр жай
Выборка (выбор)1)      Тандоо; 2) Иргөө
Выборочная совокупность (выборка)Тандалма жыйынды (тандоо)
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация Атмосфераны зыяндуу заттар менен булгоо, аларды тазалоо жана жок кылуу
Выбывшие средстваЧыгыш болгон каражаттар
Выбыло в отчетном годуОтчеттук жылда чыгыш болгондор
Выбытие основных средствНегизги каражаттардын чыгаша кетиши
Вывезено за пределы республикиРеспубликанын сыртына ташылып чыгарылгандар
ВыгодаПайда
Выделение переписным отделамКаттоо бөлүмдөрүнө бөлүп берүү
Выехавшие в организованном порядке на работу за границуЧет өлкөгө уюштурулган түрдө жумушка кеткендер
Выкопано картофеля с площадиАянттан казылып алынган картошка
Вынужденная миграцияАргасыз миграция 
Вынужденный мигрантАргасыз мигрант 
Выплаты на питание, жилье, топливо, транспорт и т.п., включаемые в заработную платуЭмгек акыга киргизилген азык - түлүк, турак жай, отун, транспортко ж. б. төлөмдөр
Выплачено расходов к выплате в отчетном периодеОтчеттук мезгилдеги төлөмдөрдүн төлөнүшү
Выпуск из учебных заведений Окуу жайларын бүтүрүп чыккандар 
Выпуск продукции Продукцияларды өндүрүү
Рыбопосадочные материалыБалык өндүрүүнүн материалдары
Выручка (валовый доход) от реализации продукции, товаров, работ и услугПродукцияларды, товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатуудан түшкөн акча (дүң киреше)  
Выручка от продажиСатуудан түшкөн акча
Выручка от продажи выбывших основных средствНегизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча
Высадки-семенников сахарной свеклыОтургузулган үрөндүк кант кызылчасы
Высвобождение работниковЖумушчуларды бошотуу
Высвобождение рабочих местИш орундарын бошотуу
Высшая административная государственная должностьЖогорку административдик мамлекеттик кызмат орду
Высшее профессиональное образование Жогорку кесиптик билим
Высшие растения, общее количествоЖогорку өсүмдүктөр, жалпы саны
Выход на пенсиюПенсияга чыгуу 
Выходное пособиеИштен бошоо жөлөк пулу
Выходные дниДем алыш күндөр
ВычесаноТаралганы
Вычет1).Эсептен алуу; 2). Эсептен чыгаруу
Вычислительный центрЭсептөөчү борбор
Г 
Газ сетевой (природный)Тармактык (жаратылыш) газ
Газ сжиженный (в баллонах)Суюлтулган газ (баллондогу) 
Газойли (дизельное топливо)Газойли (дизель күйүүчү майы)
Газообразные, жидкиеГаз түрүндөгүүлөр, суюк түрүндө
ГарантииКепилдиктер
Гарантийный договорКепилдик келишим
Гарантированный минимальный уровень потребления Керектөөнүн кепилденген төмөнкү деңгээли 
Гармонизация классификаторовКлассификаторлорду шайкеш келтирүү
ГендерГендер
Гендерная статистика Гендердик статистика 
Генеральная совокупность единиц статистического наблюденияСтатистикалык байкоолордун бирдигинин башкы жыйындысы
Географический охватГеографиялык камтуу
Геология и разведка недрГеология жана кен чалгындоо
Геологоразведочные работы на глубокое разведочное бурениеТерең бургулап чалгындоо үчүн геологиялык чалгындоо иштери
Геологоразведочные работы по полезным ископаемымПайдалуу кендер боюнча геологиялык чалгындоо иштери
Геолого-разведочный работыГеологиялык чалгындоо иштери
ГербицидыГербициддер
Гидрант пожарныйӨрт гидранты
Гимназия Гимназия 
Глава1)      Бап; 2) Башчы
Глава айыл окмотуАйыл өкмөт башчысы
Глава айылного округаАйыл округунун башчысы
Глава государстваМамлекет башчысы
Глава исполнительной властиАткаруу бийлигинин башчысы
Глава крестьянского (фермерского) или личного подсобного хозяйстваДыйкан (фермер) же жеке көмөкчү чарбанын башчысы
Глава местной государственной администрацииЖергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы
Глава правительстваӨкмөт башчысы
Глава семьиҮй-бүлө башчысы
Глава домохозяйстваҮй чарба башчысы
Главная административная государственная должность Башкы административдик мамлекеттик кызмат орду
Главный коллекторБашкы коллектор
Глубокое разведочное бурение на нефть и газМунайзат менен газды чалгындоо үчүн терең казуу
Глубина бедности Кедейчиликтин тереңдиги
Глухонемой Дүлөй
Геодезическая и гидрометеорологическая   службы Геодезиялык жана гидрометеорологиялык кызматтар
 Государства СНГКМШ мамлекеттери
Говядина и телятинаУй жана торпок эти
Год Жыл 
Городское населениеШаар калкы
Государственная гражданская службаМамлекеттик жарандык кызмат
Государственная должностьМамлекеттик кызмат орду
Государственная службаМамлекеттик кызмат
Государственная собственностьМамлекеттик менчик
Государственное предприятиеМамлекеттик ишкана
Государственное управлениеМамлекеттик башкаруу
Государственные ботанические садыМамлекеттик ботаникалык бактар
Государственные дендрологические паркиМамлекеттик дендрологиялык парктар
Государственные заказникиМамлекеттик коруктар
Государственные зоологические паркиМамлекеттик зоологиялык парктар 
Государственные памятники природыМамлекеттик жаратылыш эстеликтери
Государственные природные парки Мамлекеттик жаратылыш парктары
Государственные сельскохозяйственные  предприятияМамлекеттик айыл чарба ишканалары
Государственное социальное пособие Мамлекеттик социалдык жөлөкпул
Государственные товары и услугиМамлекеттик товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр
Государственные хозяйстваМамлекеттик чарбалар
Государственный гражданский служащийМамлекеттик жарандык кызматкер
Государственный долг (внешний и внутренний)Мамлекеттик карыз (ички жана сырткы)
Государственный жилищный фонд Мамлекеттик турак жай фонду
Государственный классификатор Мамлекеттик классификатор
Государственный органМамлекеттик орган
Государство выездаЧыгаруучу мамлекет
Государство трудоустройстваИшке жайгаштыруучу мамлекет
Готовая продукцияДаяр продукция
Грабеж Тоноо, карактоо 
Грабли тракторныеТрактордук чөп тырмоочтор
Гражданин Жаран
Гражданско-правовой договорЖарандык укуктук келишим
Грамотность Сабаттуулук 
Графа 1). Графа; 2). Тик тилке
ГренаТыт курту
Гранты, техническая и другая безвозмездная помощьГранттар, техникалык жана башка кайтарымсыз жардамдар
ГрибКозу карын
Грибницы  Козу карын   өстүрүүчү жай
Грубые корма (стебли кукурузы, солома с гороха, солома с фасоли, солома с прочих зернобобовых, солома с сои, сено с семян однолетних трав, сено с сенян беспокровных  мнолетних трв, сено с семян многолетних трав )Кесек тоюттар (толук бышкан дандын, жүгѳрүнүн сабагы, буурчактын саманы, маш буурчактын саманы, башка данбуурчактардын саманы, соянын саманы, бир жылдык чөптөрдүн уругунун чѳбү, кыртышсыз көп жылдык чөптөрдүн уругунун чөбү, көп жылдык чөптөрдүн уругунун чөбү )
Грузы по линии гуманитарной помощиГуманитардык жардам жаатындагы жүктөр
Грузовые таможенные декларацииЖүктүк бажы декларациясы
Группа болезнейЫлаңдардын тобу
Группировка 1)       Жаат; 2) Топтошуу
Групповой индекс цен Баалардын топтук индекси 
Группы семейных врачей (ГСВ) Үй-бүлөлүк дарыгерлер тообу 
Гужевой транспорт Ат араба унаасы
Гусеничные (тракторы)Каз тамандуу (тракторлор)
Д 
Данные Маалыматтар
Данные первичныеАлгачкы маалыматтар
Дата рожденияТуулган датасы 
Движение дел, связанных с лесонарушениями на территории государственного фонда, государственных природных парков и заповедниковМамлекеттик токой фондунун, мамлекеттик жаратылыш коруктарынын жана парктарынын аймагында токойду бузуу менен байланышкан иштердин жүрүшү
Движение идентификационного скотаИдентификацияланган малдардын кыймылы 
Движение рабочей силыЖумуш күчүнүн кыймылы
Дебиторская задолженностьДебитордук карыз
Действительный документЖарактуу документ
Дел по контрабандеКонтрабанда боюнча иштер
Деловая древесинаИшке жарактуу жыгач
Деловые поездки  Иш сапарлары
Демографические событияДемографиялык окуялар
Денежные средстваАкча каражаттары
Денежные расходы населенияКалктын акчалай чыгашалары
ДепозитДепозит
Депозиты населения Калктын депозити
ДеревянныеЖыгачтан
Детская смертностьБалдардын өлүмү
Детская бедность Балдардын кедейчилиги
Дефицит бюджетаБюджеттин таңсыктыгы
Дефицит бюджета населения отнесенных к категории бедныхКедейлердин категориясына киргизилген калктын бюджетинин дефицити
ДефолиантыДефолианттар
Деятельность 1)    Ишмердик, 2) Иш
Деятельность гостиниц и ресторановМейманканалардын жана ресторандардын иштери
Деятельность частных домашних хозяйствЖеке үй чарбаларынын иштери
Деятельность экстерриториальных организацийЭксаймактуу уюмдардын иштери
Дивиденды1) Дивиденттер, 2) Үлүштүк кирешелер
Дивиденды, объявленные к выплате в отчетном периодеОтчеттук мезгилде төлөөгө жарыяланган дивиденттер
Дивиденды, выплаченные в отчетном периодеОтчеттук мезгилде төлөнгөн дивиденттер
Дивиденды, объявленные и подлежащие получению в отчетном периодеОтчеттук мезгилде төлөөгө жарыяланган жана төлөнүүчү дивиденттер
Дивиденды, полученные в отчетном периодеОтчеттук мезгилде алынган дивиденттер
Дизельное топливоДизель күйүүчү майы    
Динамика Динамика
Дипломатическая службаДипломатиялык кызмат
Дипломированный специалист Дипломдуу адис
Дисциплинарные взысканияТартипке чакыруунун жаза чарасы
Дифференциация заработной платыЭмгек акыны дифференциациялоо
ДиэтилбензолДиэтилбензол
Длительная заграничная командировка (ДЗК)Чет өлкөгө узак иш сапар (ЧУС)
Для личного потребленияӨзү үчүн керектөөгө
Для продажи Сатуу үчүн
Добровольное страхованиеЫктыярдуу камсыздоо
Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита)Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу
Добыча металлических рудМеталл рудасын казуу
Добыча полезных ископаемыхПайдалуу кендерди казуу
Добыча прочих полезных ископаемыхБашка пайдалуу кендерди казуу
Добыча сырой нефти и природного газаЧийки мунайзат жана жаратылыш газын өндүрүү
Договор Келишим 
Договор гражданско-правового характера в письменной формеКат түрүндөгү жарандык-укуктук мүнөздөгү келишим
Договор подрядаПодряд келишими 
Дождевальные, поливные машины и  установкиЖаадырып, агызып суугаруучу машиналар жана жабдуулар 
Документ, удостоверяющий личностьИнсандыгын ырастаган документ
Документальное потверждениеИш кагазы аркылуу ырастоо
Долговые инструменты предприятие прямого инвестораТике инвестордун ишканасынын карыздык аспаптары/шаймандары
Долговые ценные бумаги, выпущенные Вашим предприятием и находящиеся в портфеле у нерезидентовСиздин ишканаңыз чыгарган, резидент эместердин портфелинде жаткан карыздык баалуу кагаздары
Долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентамиРезидент эместердин чыгарган карыздык баалуу кагаздары
Должности служащихКызматчылардын кызмат орундары
Должностное лицоКызмат адамы
Должность Кызмат орду
ДоляҮлүш
Доля детей, отстающих в весе (с низкой массой тела)Салмагы жетишпеген балдардын үлүшү 
Доля женщин, планирующих рождение ребенка в ближайшие годыЖакынкы жылдарда бала төрөөнү пландаган аялдардын үлүшү
Доля населения, не имеющего доступа к услугам здравоохраненияСаламаттыкты сактоо кызматтарына жетүүгө мүмкүнчүлүгү жок калктын үлүшү
Доля населения, имеющего устойчивый доступ к чистой питьевой водеТаза сууга жетүүгө туруктуу түрдө мүмкүнчүлүгү бар калктын үлүшү
Доля населения, имеющего устойчивый доступ к канализацииКанализацияларга жетүүгө туруктуу түрдө  мүмкүнчүлүгү бар калктын үлүшү
Доля сельского хозяйства в ВВПИДПдагы айыл чарбасынын үлүшү
Доля среднедушевых расходов на теплоэнергиюЖылуулук энергиясына кеткен  орточо чыгымдардын жан башына бөлүнгөн үлүшү
Доля среднедушевых расходов на электроэнергиюЭлектр энергиясына кеткен  орточо чыгымдардын жан башына бөлүнгөн үлүшү
Доля участия зарубежного совладельца в капитале предприятияИшкананын капиталындагы чет өлкөлүк ээлик кылуучу өнөктөштүн үлүшү
Дома-интернаты общего типа для престарелых и инвалидов,Карылар жана майыптар үчүн жалпы типтеги интернат - үйлөрү
Домашнее хозяйствоҮй чарбасы
Домашние птицы Үй канаттулары
Дополнительная  работаКошумча жумуш
Дополнительно оплаченный капиталКошумча төлөнгөн капитал
Дорожное хозяйствоЖол чарбасы
Доходы Кирешелер
Доходы бюджета Бюджеттин кирешелери
Доходы от собственностиМенчиктен түшкөн кирешелер
Доходы от трудовой деятельностиЭмгектен түшкөн киреше
Доходы от личного подсобного хозяйстваЖеке көмөкчү чарбадан түшкөн кирешелер
Доходы и расходы (полученные от нерезидентов, посетивших Кыргызскую Республику)Кирешелер жана чыгашалар (Кыргыз Республикасына келгендерден түшкөн)
Доходы от собственности, вмененные держателям страховых полисовКамсыздандыруу полистеринин ээлерине таандык менчиктен түшкөн кирешелер
Доходы Социального фондаСоциалдык фонддун кирешелери
Доходы, обращенные в пользу государстваМамлекеттин пайдасына айландырылган кирешелер
Дошкольная образовательная организация Мектепке чейинки билим берүүчү уюмдар 
Дошкольные учрежденияМектепке чейинки мекемелер
Доходы и расходыКирешелер жана чыгымдар
Другие таможенные сборы и платежиБашка бажы жыйымдары жана төлөөлөрү
Другие текущие трансфертыБашка учурдагы трансферттер
Дублирующие предприятияКайталануучу ишканалар
Духовное образовательное  заведение (университеты)Билим берүүчү диний окуу жайы (университеттер)
Духовное образовательное  учреждение (медресе, христианские школы)Билим берүүчү диний мекеме (медреселер, христиан мектептери)
Другие подрядные работыБашка подряддык иштер
Другие иностранные инвестицииБашка чет өлкөлүк инвестициялар
Е 
Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК ТЭСИ)Техникалык-экономикалык жана социалдык маалыматтарды коддоштуруу жана классификациялоонун бирдиктүү системасы (ТЭСМ ККБС)
Единица измеренияӨлчөө бирдиги
Единица наблюденияБайкоо бирдиги
Единица счетаЭсеп бирдиги
Единица учетаЭсепке алуу бирдиги
Единовременная вместимостьБир учурдагы сыйымдуулук
Единовременное пособиеБир жолку жөлөкпул
Единый государственный регистр статистических единиц (ЕГРСЕ)Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик регистри (СББМР)
Единый государственный реестр населенияКалктын бирдиктүү мамлекеттик реестри
Ежегодные оплачиваемые отпускаАкы төлөнүүчү ар жылдык өргүү
Естественное движение населенияКалктын табигый кыймылы
Естественный прирост населенияКалктын табигый өсүүсү
Ж 
Жатки валковыеСол кылып чабуучулар
Железнодорожные грузовые перевозкиТемир жол менен жүктөрдү ташуу 
Железнодорожный транспортТемир жол транспорту
ЖеребцыАйгырлар
Жеребцы производителиТукумдатуучу айгырлар   
Жеребчики  от 2 до 3 лет2 жаштан 3 жашка чейинки кунандар
Жеребчики от 1 года до 2 лет1 жаштан 2 жашка чейинки тайлар
ЖеребятаКулундар
Жеребята до 1 годаЖабагылар
Живой вес скотаМалдын тирүүлөй салмагы  
ЖивотноводствоМал чарбачылык
Животный мирЖаныбарлар дүйнөсү
Живые животные                      Тирүү  мал
ЖирыМайлар
Жилая квартира Жашоо батири 
Жилая комната Жашоочу бөлмө
Жилая площадь Жашоо аянты 
Жилищное строительствоТурак жай курулушу
Жилищное хозяйствоТурак жай чарбасы
Жилищный фонд Турак жай фонду 
Жилое помещениеТурак жай бөлмөсү
Жилые домаТурак үйлөр
Жилые дома и общежитияТурак үйлөр жана жатаканалар
Жилые дома квартирного типа (без общежитий)Квартиралык типтеги турак үйлөр (жатаканасыз)
Жилые дома, на основе предоставления долгосрочных кредитных  ресурсов со сроком погашения не менее 15 лет и не более 10 %  годовыхЖылына 10 пайыздан ашык эмес жана 15 жылдан кем эмес  мөөнөткө узак мөөнөттүк насыялык ресурстардын негизинде   берилүүчү турак үйлөр
Жилые дома, на основе предоставления субсидий в размере  от 5 до 70 % их стоимостиНаркынын 5 тен 70 пайызга чейинки өлчөмүндө субсидиялардын   негизинде берилүүчү турак үйлөр
Жилые дома, предоставляемые на бесплатной основеАкысыз негизде берилүүчү турак үйлөр
Жилые зданияТурак жай имараттары
З 
За счет средств местных бюжетовЖергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен
Забито в своем хозяйстве, продано заготовителямӨзүнүн чарбасында сатууга жана башка даярдоочуларга союлганы
Заболеваемость Оору-сыркоого кабылуу
Заболевание 1) Ооруп  калуу, 2) Ылаңдоо, 3) Сыркоолоо
Заготовка Даярдоо
Заготовка живой икрыТирүү икраны даярдоо
Загрязненная водаБулганган (булганыч) суу
Задержано    Кармалганы   
Задолженность по выплате заработной платеЭмгек акы боюнча карыздар
Задолженность предприятий   по кредитам банков и займам  Банктын кредиттери жана займдары боюнча ишканалардын карызы
ЗаказТапшырык
Закладка садов, виноградников и других многолетних насажденийМөмө бактарды, жүзүмзарларды жана көп жылдык өсүмдүктөрдү отургузуу
Законные представителиМыйзамдуу өкүлдөр
ЗалогКүрөө
Заменять Алмаштыруу 
Занятие 1) Кызмат,2) Иш
Занятое населениеЖумуш менен камсыздалган калк 
Занятость Жумуш менен камсыздалуу 
Занятость на основной работеНегизги иштеген жумушу
Занятость жилых помещенийТурак жайды ээлениши
Занятые в неформальном секторе Бейформал сектордо иштегендер
Запасные части, ремонтные и строительные материалыТетиктер, ремонттук жана курулуш материалдары
Запасы вспомогательных материаловКөмөкчү материалдардын запастары
Запасы товарно-материальных ценностей Товардык - материалдык баалуулуктардын запастары
ЗапросСуроо-талап
Заработная платаЭмгек акы
Заработная плата номинальнаяНоминалдуу эмгек акы
Заработная плата реальнаяРеалдуу эмгек акы
Заработная плата средняяОрточо эмгек акы
Зарегистрированное преступление Катталган кылмыш 
Зарегистрированные безработныеКатталган жумушсуздар
Зарегистрированный бракКатталган нике
Зарегистрировано больных животных первичноАлгач катталган ылаңдаган малдардын саны
Зарыблено молоди ценных рыб на выращивание Өстүрүү үчүн коё берилген баалуу балыктардын тукуму
Засоление и заболоченностьШорго жана сазга айлануу
Засыпано зернофуража из собственного урожая текущего годаБыйылкы түшүмдөн кампага төгүлгөн жем
ЗатратаЧыгым, сарптоо
Затраты на оплату трудаЭмгек акыга чыгымдоолор
Затраты на производство продукции животноводстваМал чарба продукциясын өндүрүүгө кеткен чыгымдар
Затраты на производство продукции растениеводстваДыйканчылык продукциясын өндүрүүгө кеткен чыгымдар
Затраты на производство продукции сельского хозяйстваАйыл чарба продукциясын өндүрүүгө кеткен чыгымдар
Затраты на разведку недр и оценку запасов полезных ископаемыхЖер казынасын чалгындоого жана пайдалуу кен-байлыктарын баалоого кеткен чыгымдар
Затраты не увеличивающие стоимость основных фондовНегизги фонддордун наркын жогорулатпоочу чыгымдар
ЗатруднениеКыйналуу
ЗачетЭсепке алуу, чегерүү
Защита от радиацииРадиациядан коргоо
Защищенный грунтКорголгон грунт
Заявка1) Табыштама, 2) Өтүнмө, 3)Билдирме
ЗданиеИмарат
Здравоохранение и социальное обслуживание населенияСаламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө
Зеленая масса на корм, сенаж и др.Тоюттук көк чөп, сенаж ж.б.
Зеленая масса на силос (кроме кукурузы)Cилостук көк чөп (жүгөрүдөн башка)
Зеленая масса, скормленная  путем выпаса Оттотулган көк чөп
Зеленый корм, сенаж, силос, травяную мука (вес зеленой массы) Көк тоют, чөп, силос, чөп уну (көк массанын салмагы)
Зелень Көк-сөк
Земля Жер
Земельные ресурсыЖер ресурстары
Земли, отведенные под  промышленностьӨнөр жайга бөлүнүп берилген  жерлер
Земельная площадь  Жер аянты
ЗерноДан
Зерновые культурыДан өсүмдүктөрү
Зерноуборочные комбайны всех марокБардык маркадагы дан жыйноочу комбайндар
Зеленые насажденияОтургузулган бак-дарактар
Захоронение отходовКалдыктарды көмүү
Зола сланцеваяСланец күлү
Зола угля и недогоревшего топливаКөмүрдүн  жана күйүп бүтө элек отундун күлү
Зона рекреационной деятельностиРекреациялык иштин чөлкөмдөрү
Зона хозяйственной деятельностиЧарбачылык иштин  чөлкөмдөрү
Зона экологической стабилизацииЭкологиялык туруктуу абалга келтирүү чөлкөмдөрүндө
Зоны в заповедникахКоруктардагы чөлкөмдөр
Зоны в природных паркахЖаратылыш парктарындагы чөлкөмдөр
И 
ИдентификацияИдентификациялоо, аныктоо
ИждивенецБирөөнүн багуусундагы адам
Избавление домашних хозяйств от мусораҮй чарбаларынын таштандылардан арылуусу
Из других стеновых материаловБашка дубал материалдарынан
Изделия из драгоценных металловКымбат баалуу металлдардан жасалган буюмдар
Изделия из пластмасс Пластмассадан жасалган буюмдар
Изменение запасов материальных    оборотных средствМатериалдык жүгүртүүчү каражаттардын запастарынын өзгөрүүсү
Изменение стоимости за счет переоценкиКайра баалоодон кийин наркынын өзгөрүшү
Изменения в активахАктивдердеги өзгөрүүлөр
Изменения в пассивах и чистой стоимости капиталаПассивдердеги жана капиталдын таза  наркындагы өзгөрүүлөр
Износ основных фондовНегизги фонддордун эскирүүсү
Израсходование на внутрихозяйственные нужды (на семена, корм скоту)Ички чарбалык керектөөлөргө сарптоо (урукка, жемге)
Изъятия из доходов квазикорпорацийКвазикорпорациялардын кирешелеринен алып коюу
Имеется в  наличииБар болгону
Имеется в хозяйствеЧарбада болгону
Иммигрант Иммигрант 
ИммиграцияИммиграция
ИмпортИмпорт
Импорт товаровТоварлардын импорту
Импорт товаров и услугТоварлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн  импорту 
Импорт услугКызмат көрсөтүүлөрдүн  импорту
Импортная сезонная таможенная пошлинаИмпорттук сезондук бажы төлөмдөрү
Импортная таможенная пошлинаИмпорттук бажы төлөмдөрү
Имущественное страхованиеМүлктү камсыздоо
ИнвалидМайып
Инвентарь Инвентарь, мүлк-шайман
ИнвентаризацияИнвентаризация
Инвестиции (капитальные вложения) в   природоохранную деятельностьЖаратылышты коргоо ишине кеткен инвестициялар (капиталдык салымдар)
Инвестиции в основной капиталНегизги капиталга инвестициялар
Инвестиции в основной капитал на противоселевые, противооползневые, противолавинные и  берегоукрепительные сооруженияСелге, жер көчкүгө, кар көчкүгө каршы жана жээкти бекемдөөчү   курулуштарга жумшалган негизги капиталдагы инвестициялар
Инвестиции в основной капитал по источникам финансированияКаржылоо булактары боюнча негизги капиталга жумшалган инвестициялар
Инвестиции в основной капитал (с учетом средств на приобретение новых основных фондов в виде машин, оборудования, транспортных средств)Негизги капиталга жумшалган инвестициялар (машина, жабдуулар, транспорттук каражаттар түрүндөгү жаңы негизги фонддорду сатып алууга кеткен каражаттарды эске алганда)
Инвестиции в природоохранные объектыЖаратылышты коргоого инвестициялар
Инвестиции в нематериальный активыМатериалдык эмес активдерге инвестициялар
Инвестиции в не произведенные материальные активы (право пользования земельными участками и природными ресурсами)Өндүрүлбөгөн материалдык активдерге инвестициялар (жер участокторун жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу укугу)
Иностранные инвестицииЧет өлкөлүк инвестициялар
Инвестиции за рубежЧет өлкөгө кеткен инвестициялар
Инвестиции в нефинансовые активыФинансылык эмес активдерге инвестициялар
Инвестиционные расходыИнвестициялык чыгымдар
Индекс Индекс
Индекс заработной платыЭмгек акынын индекси
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услугиТоварлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөө бааларынын жана тарифтеринин индекси
Индекс тарифов на услуги по перевозке грузов основными видами транспортаТранспорттун негизги түрлөрү менен жүк ташуу кызмат көрсөтүүлөрүнүн тарифтеринин индекси
Индекс тарифов на услуги связи, предоставляемые предприятиям, учреждения и организациямИшканаларга, мекемелерге жана уюмдарга көрсөтүлүүчү байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнүн тарифтеринин индекси
Индекс физического объема сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в процентах к предыдущему годуАйыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулуктун физикалык көлөмүнүн индекси, өткөн жылга салыштырмалуу пайыз менен
Индекс загрязнения атмосферного воздухаАтмосфералык абанын булганышынын индекси
Инвестиционные (капитальные вложения) и текущие (эксплуатационные) расходы и источники финансирования по обращению с отходами  Калдыктар менен иштөө боюнча  каржылоо булактары, инвестициялык (капиталдык салымдар) жана күнүмдүк (иштетүү) чыгымдар
Инвестиционные расходыИнвестициялык чыгымдар
Использование отходовКалдыктарды пайдалануу
Иссык - Кульская форельЫсык-Көл форели
Индекс ценБаалардын индекси
Индекс цен производителей промышленной продукции (товаров и услуг)Өнөр жай продукцияларын (товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн) өндүрүүчүлөрдүн бааларынын индекси
Индекс цен объема подрядных работПодряддык иштердин көлөмүнүн бааларынын индекси
Индекс цен объема инвестиции в основной капиталНегизги капиталга жумшалган инвестициялардын бааларынын индекси
Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции Айыл чарба продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси
Индексация доходов населенияКалк кирешелерин индексациялоо
Индекс доверия населенияКалктын ишеним индекси
Индекс "Личное доверие гражданина к государству""Мамлекетке жарандын жеке ишеними" индекси
Индекс "Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления""Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарындагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы коррупциянын деңгээли жөнүндө жеке түшүнүк" индекси
Индекс "Оценка деятельности государственных органов и органов местного самоуправления""Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин баалоо" индекси
Индекс материальной детской бедностиБалдардын материалдык кедейчилигинин индекси
Индекс массы тела для взрослыхЧоңдордун денесинин массасынын индекси
Индексация черты бедностиКедейчиликтин чегин индексациялоо
Индекс здоровья детейБалдардын ден соолугунун индекси
Индекс демографических потерьДемографиялык жоготуулардын индекси
Индекс образования и воспитанияБилимдин жана тарбиянын индекси
Индекс детских лишений и бедствийБалдардын жокчулугунун жана жапа чегүүлөрүнүн индекси
Индекс детских рисковБалдардын коркунучтарынын индекси
Индекс физического объема промышленного производстваӨнөр жай өндүрүшүнүн физикалык көлөмүнүн индекси
Индексация оплаты трудаЭмгек акыны индексациялоо
Индивидуальный   предпринимательЖеке ишкер
Индивидуальная предпринимательская деятельностьЖеке ишкердүүлүк 
Индивидуальный жилой домЖеке  менчик турак үй
Индивидуальный индекс ценЖеке баалардын индекси
ИндюкҮндүк
Иностранные кредитыЧет өлкөлүк кредиттер
Иностранные гражданеЧет өлкөлүк жарандар
Иностранный грант и гуманитарная помощьЧет өлкөлүк грант жана гуманитардык жардам
ИнсектицидыИнсектициддер
Институциональные учреждениеИнституционалдык мекемелер
ИнструментАспап
Инструментарий обследования Изилдөө инструментарийлери
Интенсивность трудаЭмгек ургаалдуулугу
ИнфляцияИнфляция
Информационно-вычислительные центрыМаалыматтык-эсептөөчү борборлор
Информация и связьМаалымат жана байланыш
Информация о капитале предприятияИшканалардын капиталы тууралуу маалымат
Информация об использовании  пашни  землепользователями  айылного аймакаАйыл аймагындагы жер колдонуучулардын айдоону пайдаланышы жөнүндө маалымат
Информация по экспортеру (импортеру)Экспорттоочу (импорттоочу) жөнүндө маалымат
ИнфраструктураИнфраструктура
Искусственное осеменение животныхМалдарды жасалма уруктандыруу
Искусство, развлечение и отдыхИскусство, көңүл ачуу жана эс алуу
ИспользованиеПайдалануу
Использование пашни государственного фонда сельскохозяйственных угодийМамлекеттик фонддун айыл чарба жерлеринин  айдоосун пайдалануу 
Использование удобрений и средств защиты растенийЖер семирткичтердин жана өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын пайдалануу
Использование финансовых средствФинансылык каражаттардын пайдаланылышы
Использование источников энергии для приготовления пищиЭлектр энергиясынын тамак-аш жасоодо колдонулушу
Использование программных средствПрограммалык каражаттарды пайдалануу
Использование средств контрацепции в зависимости от уровня образования женщинАялдардын билим деңгээлине жараша контрацепциялардын колдонушу
Испытательный срок Сыноо мөөнөтү
Источник финансированияКаржылоо булагы
Источники снабжения питьевой водойТаза суу менен жабдуучу булактар
Источник средств существованияЖашоо каражаттарынын булактары
Итог Жыйынтык 
Итоги общиеЖалпы жыйынтыктар
Итоги предварительныеАлдын-ала жыйынтык
Итоги учета скота и домашней птицыМалга жана үй канаттууларына санак жүргүзүүнүн жыйынтыгы
Итоговый балансЖыйынтыктоочу баланс
Ищущие работуЖумуш издегендер
                            К 
Природоохранная деятельностьЖаратылышты коргоо иши
КадмийКадмий
Калийные /К2О/Калийдик /К2О/
Кальция оксидКальций оксиди
КанализацияКанализация
Канализационные сооруженияКанализация курулмалары
Капитал Капитал 
Капитальная планировка, мелиоративное строительствоКапиталдык пландаштыруу, мелиорациялык курулуш
Капитальные трансфертыКапиталдык трансферттер
Капитальные трансферты, подлежащие   получениюАлууга тийиш капиталдык  трансферттер
Капитальный и текущий ремонтКапиталдык жана күнүмдүк ремонт
Капитальный ремонт основных средствНегизги каражаттардын капиталдык ремонту
Капитальный ремонт зданий и сооруженийИмараттардын жана курулуштардын капиталдык ремонту
Капитальные инвестицииКапиталдык инвестициялар
Каркасно-панельные блокиКаркас панелдик блоктор
КарпКарп
КартофелекопателиКартошка казгычтар
КартофельКартошка
Карточка Карточка
Карьерное планированиеКарьердик пландоо
Касса Касса 
Кассир Кассир
Категории персоналаПерсоналдын категориялары
Качественная связьСапаттуу байланыш
Качество трудаЭмгектин сапаты
Качество атмосферного воздуха в городских населенных пунктахШаардык калктуу пунктардагы атмосфералык абанын сапаты
Квадратных метров общей площадиЖалпы аянттын чарчы метри
Квалификационный разрядКвалификациялык разряд
Квалификация Квалификация
Квартиры Квартиралар 
Квота на привлечение и использование иностранной рабочей силыЧет өлкөлүк жумушчу күчтөрдү тартуу жана пайдалануу квотасы
Кинотеатр  Кинотеатр 
Кирпичи строительные, блоки для полов и изделия аналогичные керамические, неогнеупорные Курулуш кирпичтери, пол үчүн блоктор жана ушул өңдүү отко чыдамдуу эмес керамикалык буюмдар
Кирпичные и каменные стеныКыш жана таш дубалдары
Классификация 1)    Классификация, 2) Жиктеме
Классификация по типу помещенийБөлмөлөрдүн типтери боюнча жиктөө
Клещевой энцефалитКене энцефалити
Клиент 1)Кардар, 2) Клиент 
КлубникаКулпунай
Клубы и дома культурыКлубтар жана маданият үйлөрү
КобылыБээлер
Кобылы от 1 года до 2 лет1 жаштан 2 жашка чейинки байтал
Кобылы от 3 лет и старше3 жаштан өткөн бээлер
Кобылье молоко Бээнин сүтү
Код территории по месту регистрации (область, город)Катталган орду боюнча аймактын коду (облус, шаар)
КодированиеКоддоштуруу
Кодирование объектовОбъектилерди коддоштуруу
Кожа из овечьих, козьих и свиных шкур скота, без волосяного покроваКой, эчки, чочколордун   жүнсүз терилеринен жасалган булгаары
Кожа из шкур скота крупного рогатого или животных семейства лошадиных, без волосяного покроваБодо малдын терисинен же жылкынын жүнсүз терисинен жасалган булгаары
КожсырьеБулгаарынын чийки заты
Козий пухЭчкинин тыбыты
Козоматки от 1 года и старше1 жаштан жогорку тубар эчкилер
 Козья шерсть Эчкинин жүнү
Конфискация Конфискация
Козье молокоЭчкинин сүтү
КойкиКеребеттер
Коконы тутового шелкопрядаТыт жегич жибек куртунун пилласы
Колесные тракторыДөңгөлөктүү тракторлор
Количественный анализСандык талдоо
Количество акций в обращенииАйлануудагы акциялардын саны
Количество арендаторовИжарачылардын саны
Количество действующих крестьянских (фермерских) хозяйствИштеп жаткан дыйкан (фермер) чарбаларынын саны
Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательстваКичи жана орто ишкердиктин иштеп жаткан субъектеринин саны
Количество действующих юридических лицИштеп жаткан юридикалык жактардын саны
Количество заключенных договоров лизинга Түзүлгөн лизинг келишимдеринин саны
Количество заключенных договоров страхованияТүзүлгөн камсыздандыруу келишимдеринин саны
Количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйствКатталган дыйкан (фермер) чарбаларынын саны
Количество зарегистрированных юридических лицКатталган юридикалык жактардын саны
Количество идентифицированного  поголовья  скотаИдентификацияланган малдын башынын саны  
Количество отработанных человеко-часовИштелген адам-сааттын саны
Количество удобрений и средств защиты растенийЖер семирткичтердин жана өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарынын саны
Количество уловленных рыбКармалган балыктын саны
Количество проданных ценных бумагСатылган баалуу кагаздардын саны
Количество сделок по всем видам фондовых ценностей, продажа и покупкаФонддук мүлктүн бардык түрлөрү боюнча келишимдердин саны, сатылышынын жана сатып алынышынын
Количество сделок по ценным бумагам Баалуу кагаздар боюнча бүтүмдөрдүн саны
Количество серверовСерверлердин саны
Количество средств оргтехникиИш техника каражаттарынын саны
Количество лицензионного типового программного обеспеченияЛицензиялык типтүү программалык камсыздоонун саны
Количество специализированного программного обеспеченияАдистештирилген программалык камсыздоонун саны
Количество инновационных технологических проектовЖаңычыл технологиялык долбоорлордун саны
Количество инновационных маркетинговых проектовЖаңычыл маркетингдик долбоорлордун саны
Количество субъектов сельского хозяйстваАйыл чарба субъектилеринин саны
Количество филиаловФилиалдардын саны
Количество эмиссий с начала ведения деятельности
Иш жүргүзүүнүн башынан берки эмиссиялардын саны
Коллектив Жамаат 
Коллективное соглашениеЖамааттык макулдашуу
Коллективные хозяйстваКоллективдик чарбалар
Коллективный договорЖамааттык келишим
Коллективный подрядЖамааттык подряд
Колодец гасительБасаңдатуучу кудук
Колонка пожарнаяӨрт колонкасы
Командировочные расходыИш сапарына чыгымдар/командировкалык чыгымдар
Комиссии по денежным переводам, осуществляемым через системы  переводовКоторуу системалары аркылуу ишке ашырылган акча которуулардын комиссиялары 
Комиссионное вознаграждение за проведение банковских операций Банк операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн комиссиялык сый акы
Комиссионное вознаграждение по операциям с ценными бумагами Баалуу кагаздар операциялары боюнча комиссиялык сый акы 
Комиссия Европейского союзаЕвропа бирлигинин комиссиясы
Комиссия по трудовым спорам (КТС)Эмгек талаштары боюнча комиссия (ЭТК)
Комитет Комитет
Комментарий 1) Комментарий, 2) Түшүндүрмө 
Коммерческая организацияКоммерциялык уюм
Коммунальное хозяйствоКоммуналдык чарба
Коммунальные услугиКоммуналдык кызматтар
КомпенсацииКомпенсациялар
Компьютерное программное обеспечениеКомпьютердик программалык камсыздоо
Компьютерные и информационные услугиКомпьютердик жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр
КомпьютерыКомпьютерлер
КонинаЖылкы эти
Консенсуальный бракКонсенсуалдуу нике
Консультативная услугаКонсультациялык кызмат көрсөтүү
Конторское оборудованиеКонтордук жабдуулар
Контроль Контроль
Контроль документа Документтерди контролдоо
Контроль логическийЛогикалык контролдоо
Контрольное измерениеКонтролдук өлчөө, ченөө 
Контрольные цифрыКонтролдук сандар
КонфиденциальностьКупуялуулук
Конфискация Конфискация
Концентрация 1)      Концентрация; 2) Топтоо
Концентрация труда1) Эмгек концентрациясы; 2) Эмгек топтолуусу
Концертные организации Концерттик уюмдар 
Кооператив сельскохозяйственныйАйыл чарба кооперативи
Кооперирование Кооперативдештүрүү
Кормовые корнеплоды (кормовая свекла и другие)Тамыpы тоют өсүмдүктөpү (тоют кызылчасы ж. б)
Кормовые культурыТоют өсүмдүктөрү
Кормоуборочные комбайны, включая силосоуборочныеСилос жыйноочуларды кошкондогу тоют жыйноочу комбайндар
КоровыУйлар
Коровье молоко Уйдун сүтү
КоррекцияТүзөтүү
Косвенно измеряемые услуги финансового    посредничества (КИУФП)Финансылык ортомчулуктун кыйыр ыкма   менен эсептелген кызматтары (ФОКЫК)
Косилки тракторные Трактордук чөп чапкычтар 
Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос, персик и др.) Данектүүлөр (кара өрүк, чие,  гилас, өрүк, шабдаалы, башка данектүүлөр)
КошкаМышык
Коэффициент выбытия (выбытие основных средств в процентах от общей стоимости средств на начало года)Кетүү коэффициенти (жылдын башына карата каражаттардын жалпы наркына салыштырмалуу негизги каражаттардын азайышы пайыз менен)
Коэффициент естественного приростаТабигый өсүүнүн коэффициенти
Коэффициент Джини (по доходам)Джинни коэффициенти (кирешелер боюнча)
Коэффициент износа основных средств (в процентах от общей стоимости средств на конец года)Негизги каражаттардын эскирүү коэффициенти (жылдын аягына карата каражаттардын жалпы наркынан пайыз менен)
Коэффициент миграцииМиграция коэффициенти
Коэффициент младенческой смертностиКичинекей балдардын өлүмүнүн коэффициенти
Коэффициент обновления (ввод в действие основных средств в процентах от общей стоимости средств на конец года)Жаңылануу коэффициенти (жылдын аягына карата каражаттардын жалпы наркына салыштырмалуу негизги каражаттарды ишке киргизүү пайыз менен)
Коэффициент трудового участияЭмгекке катышуу коэффициенти
Коэффициенты брачности и разводимости Никелешүүнүн жана ажырашуунун жалпы коффициенти
Коэффициенты рождаемостии и смертности общиеТөрөлүүнүн жана өлүүнүн жалпы коэффициенти
Коэффициенты смертности по причинам смертиӨлүмдүн себептери  боюнча өлүү коэффициенти
Кража Уурдоо 
Краткосрочные обязательстваКыска мөнөттүү милдеттенмелер
Кредиты банкаБанктын кредиттери
Кредитные средстваКредиттик каражаттар
Кредиторская задолженностьКредиттик карыздар
Кредиты в экономику Экономикага кредиттер
Кредиты полученные в рамках рекредитования от прочих нерезидентовБашка резидент эместерден экинчи ирет алынган кредиттер  
Кредиты, полученные от нерезидентовРезидент эместерден алынган кредиттер
Кредиты, выданные нерезидентам за границуЧет өлкөгө резидент эместерге берилген кредиттер
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимателиДыйкан (фермер) чарбалары жана жеке ишкерлер
КроликКоен
КрупноблочныеИри блоктуу
КрупнопанельныеИри панелдүү
Крупный рогатый скот Бодо мал
КсилолКсилол
Кукуруза на зерно в полной спелости  (вес  початков в пересчете на сухое зерно)Толук бышкан дандык жүгөрү (кургак данга айлантып эсептегендеги бардык сотонун салмагы)
Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж (вес зеленой массы)Силостук жүгөрү, көк тоют жана чыкталган чөп
Кукурузоуборочные комбайныЖүгөрү жыйноочу комбайндар
КультиваторыЖумшарткычтар
Культура и  социальное обеспечениеМаданият жана социалдык камсыздоо
Культура и искусствоМаданият  жана искусство
Куриные яйцаТооктун жумурткасы
Куры и петухиТооктор жана короздор
Куры-несушкиЖумурткалаган тооктор
Л 
Лампы электрическиеЭлектр лампалары
Лекарственные культурыДары-дармек өсүмдүктөрү
ЛесничествоТокой чарбачылыгы 
Лесное хозяйствоТокой чарбасы
Лесовосстановительная рубкаТокойду калыбына келтирүүчү кыюлар
Лесовосстановление Токойду калыбына келтирүү
Летучие органические соединенияУчуучу органикалык кошулмалар
ЛещЛещ 
Ликвидация предприятияИшкананын жоюлушу
Ликвидация собственного делаЖеке иштин жоюлушу
Ликвидация хозяйствующего субъектаЧарба жүргүзүүчү субъектилерди жоюу
Ликвидировано основных фондовЖоюлган негизги фонддор
Лимит 1)Чек, 2) Лимит 
Лимит численности рабочих и служащихЖумушчулардын жана кызматчылардын санынын чеги
Лимитирование Чектөө 
Лимит на размещение отходовКалдыктарды жайгаштыруу чеги
Лимонарии Лимонарийлер
Листовое стеклоТилкеленген айнек
Лица, ведущие домашнее хозяйствоҮй чарбасын жүргүзүүчү адамдар
Лица, занятые в личном подсобном хозяйствеЖеке көмөкчү чарбада иштеген адамдар
Лицевой счетЖеке эсеп
Лицей Лицей 
ЛицензияЛицензия
Лицо без гражданстваЖарандыгы жок адам
Личное подсобное хозяйствоЖеке көмөкчү чарба
Личное страхованиеЖеке камсыздоо
Личные подсобные хозяйства гражданЖарандардын жеке көмөкчү чарбасы
Личные поездкиЖеке сапарлар
Личные семейные причиныЖеке үй-бүлөлүк себептер
ЛишнийАшык, артык
Локальный код Локалдуу (жергиликтүү) код
ЛошадиЖылкылар
ЛюцернаКөк беде
М 
Макаронные изделия без начинки, не подвергнутые тепловой обработкеОтко какталбай бышырылган көңдөй макарон азыктары
Малообеспеченная семья Аз камсыз болгон үй-бүлө
 МалинаКожогат
 Мигранты Мигранттар
Марганец и его соединенияМарганец жана анын кошундулары
МаринкаМаринка
Масличные культурыМай өсүмдүктөрү
Масло минеральное нефтяноеМинералдуу мунайзат майы
Массовые (публичные) библиотеки Жалпы элдик китепканалар
Материальное производствоМатериалдык өндүрүү
Материально-техническая база образовательных организаций Билим берүүчү уюмдардын материалдык-техникалык базасы
Материально-техническое снабжение Материалдык-техникалык жабдуу
Материал наружных стенСырткы дубалдын материалы
Маточники и семенники кормовых корнеплодовТамыpы тоют өсүмдүктөpүнүн үpөндүктөpү жана уpуктаpы
Маточники сахарной свеклыҮрөндүк кант кызылчасы
Маточное поголовье основных видов скотаМалдын негизги түрлөрүндөгү тубар мал
МахоркаМахорка
Машины и оборудованиеМашиналар жана жабдуулар
Маятниковая (приграничная) трудовая миграцияБарып-келип (чектеш аймактарда) эмгектенүүчү миграциясы
Мебель и принадлежностиЭмеректер жана кемкарчыктар
МедБал 
Меди оксидЖез оксиди
Международная организация труда (МОТ)Эл аралык эмгек уюму (ЭЭУ)
Международный валютный фонд (МВФ)Эл аралык валюта фонду (ЭВФ)
Международные почтовые отправленияЭл аралык почталык жөнөтүүлөр
Мелкое Майда 
Местная единицаЖергиликтүү бирдик
Местный бюджетЖергиликтүү бюджет
Методологические поясненияМетодологиялык түшүндүрмөлөр
Место жительстваЖашаган жери
Место наблюденияБайкоо жүргүзүү жери
Место пребыванияКелген жери
Место рожденияТуулган жери
МестонахождениеЖайгашкан жери
Месяц Ай 
Метилмеркаптан Метилмеркаптан 
Метод Метод, усул
Метод анкетныйАнкеталык усул
Метод группировокТоптук усул
Методика Методика
Методология Методология 
Методом личного опросаЖекече сурамжылоо ыкмасы (методу)  менен
Механизм ротации домашних хозяйствҮй чарбаларын ротациялоонун механизми
МеханическийМеханикалык
МигрантМигрант
Миграции населения Калктын миграциясы
Минеральные удобренияМинералдык жер семирткичтер 
Минеральные удобрения  в пересчете на 100 %  питательных веществ100% сиңимдүүлүккө эсептелген минералдык жер семирткичтер
Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда)Эң төмөнкү эмгек акы (эмгекке акы төлөөнүн эң төмөнкү өлчөмү)
Минимальный месячный доходМинималдуу айлык киреше
Мини-цехЧакан цех
Миссионерская деятельность Миссионердик иш
Миссия Миссия, вазийпа
Младенческая смертностьКичинекей балдардын өлүмү
Младшая административная государственная должностьКенже административдик мамлекеттик кызмат орду
Младший специалист Кенже адис 
Многолетние травы  текущего года посева                                                                             Үстүбүздөгү жылы себилген көп жылдык чөптөр
Многолетние насажденияКөп жылдык өсүмдүктөр
Многолетние травы на семенаҮрөндүк көп жылдык чөптөр
Мобильная сотовая связьЫкчам уюлдук байланыш
Модель Модель
Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)Сүт жана сүт азыктары (сүткө  айландырып эсептегенде)
Молоко обработанное жидкоеИштетилген суюк сүт
Молоко сыроеЧийки сүт
Мониторинг Мониторинг
Монолитный бетон и монолитный железобетонМонолиттүү бетон жана монолиттүү темирбетон
Моторное топливо (бензин)Мотор күйүүчү майы (бензин)
Мошенничество Алдамчылык 
Мощность насосных станцийНасостук станциялардын кубаттуулугу
Мощность электростанций Электр станцияларынын кубаттуулугу
Музеи Музейлер 
МукаУн
Мука из зерновых культурДан эгиндеринин уну
Муниципальная Муниципалдык
Муниципальная должностьМуниципалдык кызмат орду
Муниципальная службаМуниципалдык кызмат
Муниципальная собственностьМуниципалдык менчик
Муниципальный служащийМуниципалдык кызматкер
Мышьяк, неорганические соединенияМышьяк, органикалык эмес кошундулар
Мясо  и мясопродукты в пересчете на мясо  (включая сало и субпродукты)Эт жана эт азыктары, этке  айландырып эсептегенде (сало жана субпродуктуларын  кошкондо)
Мясо (в убойном весе)Эт (союулуучу салмакта)
Н 
На счет  Государственной таможенной службы Мамлекеттик бажы кызматынын эсебине 
Наблюдение Байкоо, байкоо жүргүзүү
Наблюдение выборочноеТандама байкоо жүргүзүү
Наблюдение контрольноеКонтролдук байкоо жүргүзүү
Наблюдение периодическоеМезгилдүү байкоо жүргүзүү
Наблюдение статистическоеСтатистикалык байкоо жүргүзүү
НавозКык
НадбавкаКошумча үстөк акы
НадзорКөзөмөл
Надоено молока Саалган сүт 
Наемная платаЖалдоо акысы
Название половой и возрастной группыЖашы жана жынысы боюнча топтордун аталышы
Наземных транспортных средств (включая индивидуальные)Жер үстүндөгү транспорттук каражаттар (менчиктерди кошкондо)
Наименование экспортера/импортера (контрагента)Экспорттоочунун /импорттоочунун аталышы (контрагенттин)
Найм у отдельных лицАйрым адамдарга жалданып иштөө
НаймодательЖалдоочу
Накопано картофеляКазылып алынган картошка
Накопительный пенсионный фондТоптолмо пенсиялык фонду 
Накопленная амортизация Топтолгон амортизация 
Накопленный процентТоптолгон пайыз
Накладная Коштомо кат
Наличие видов зверей, птиц, растений, рыбАйбанаттардын, канаттулардын, өсүмдүктөрдүн, балыктардын түрлөрүнүн саны
Наличие водопроводных сооруженийСуу түтүк курулмаларынын саны
Наличие зоны санитарной охраны отдельностоящих резервуаровӨзүнчө турган резервуарлардын санитардык коргоо чөлкөмүнүн болушу
Наличие основных средств на конец (начало) года Жылдын аягына (башталышына) карата болгон негизги каражаттар
Наличие поголовья скота и домашней птицыМалдын жана үй канаттууларынын саны
Наличные денежные средстваНак акча каражаттары
Наличные деньгиНакталай акча
Наличный доходНакталай киреше
Наличие товаров длительного пользования в домохозяйствахУзак мөөнөткө пайдалануучу товарлар
Наличие сельхозяйственной техникиАйыл чарба техникасынын болгону                                                    
Наличие собственного  WEB-сайтаЖеке WEB-сайттардын болушу
Наличие электронной почты Электрондук почтанын болуусу
Наличный расчетНак эсептешүү
НалогСалык
Налог на землюЖер салыгы 
Налоги на капиталКапиталга салыктар
Налоги на продукты Азык түлүктөргө салыктар
Налогоплательщик Салык төлөөчү
Наложено по штрафным санкциямАйып санкциялары боюнча чегерилди
Намолочено зерна зерновых, зернобобовых, масличных   культурДандуу, буурчактуу, майлуу өсүмдүктөрдүн майдаланып тартылып алынганы
Намолочено рисаТартылган күрүч
Наполняемость зрительного зала театра Театрдын көрүү залынын толуусу 
Нарастающий итогӨсүү, көбөйүү жыйынтыгы
НаркотикиБаңги заттар
Население (городское, постоянное, сельское)Калк (шаардык, туруктуу, айылдык)
Население наличноеБолгон калк
Настрижено шерсти, всегоКыркылган жүн, бардыгы
Наука и научное обслуживаниеИлим жана илимий тейлөө
Научно-исследовательская деятельностьИлимий-изилдөө иштери
Научные исследования и разработкиИлимий изилдөөлөр жана иштеп чыгуулар
НациональностьУлуту
Начальное общее образованиеЖалпы башталгыч билим
Начальное профессиональное образованиеБашталгыч кесиптик билим
НачислениеЧегерүү, кошуп эсептөө
Начисления на фонд заработной платы по всем видам социального страхованияСоциалдык камсыздандыруунун бардык түрлөрү боюнча эмгек акы фондуна чегерүүлөр
Начисленная заработная плата Чегерилген эмгек акы
Начислено доходов (расходов) к получению, но не получено на начало отчетного годаАлууга чегерилген, бирок жыл башына карата алынбаган кирешелер
Начислено доходов (расходов) к получению, в отчетном периодеОтчеттук мезгилде алууга чегерилген кирешелер
Начислено доходов к получению, но не получено на конец отчетного периодаАлууга чегерилген, бирок жыл аягына карата алынбаган кирешелер
НДС (налог на добавленную стоимость)КНС (Кошумча нарк салыгы)
НДС на товары, ввозимые на территорию КРКР аймагына алынып келинген товарлардын КНС
Не живут вместе (разошлись)Чогуу жашабай калгандар (ажырашкандар)
Не замужниеКүйөөгө тие электер
Не имеют начального общего образованиеЖалпы башталгыч билими жок
Негосударственная образовательная организация Мамлекеттик эмес билим берүүчү уюмдар 
Неграмотные Сабатсыздар
Недвижимость за границейЧет өлкөдөгү кыймылсыз мүлктөр
Недемографические событияДемографиялык эмес окуя
Недостаток ГСМ и техникиКүйүүчү-майлоочу материалдардын жана техниканын  жетишсиздиги
Недостаток посевного материалаҮрөн материалынын жетишсиздиги
Нежилые здания и сооруженияТурак жай эмес имараттар жана курулуштар
Незавершенное производство Бүткөрүлбөгөн өндүрүш
Незавершенное строительство на начало (конец) годаЖыл башына (аягына) карата бүтпөй калган курулуш
Незаконная трудовая миграцияМыйзамсыз эмгек миграциясы
Незаконный трудящийся-мигрантМыйзамсыз эмгекчи-мигрант
Незаконченное высшее профессиональное образованиеБүтпөгөн жогорку кесиптик билим
Незаразные болезниЖугушсуз ылаңдар
Ненаблюдаемая экономикаБайкалбаган экономика
Неиспользовано пашниПайдаланбаган айдоо
Неисправность оросительной сети, отсутствие поливаСуу түйүнүнүн бузулушу,  сугаттын жоктугу
Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйстваҮй чарбаларын тейлөөчү коммерциялык эмес уюмдар
Нематериальные активы Материалдык эмес активдер
Ненормированный рабочий деньЧенемге салынбаган жумуш күнү
Необходимость Муктаждык 
Неонатальная периодНеонаталдык мезгил
Неоперационные доходыОперациялык эмес кирешелер
Неоперационные расходы  Операциялык эмес чыгымдар
Неоплаченный трудАкысы төлөнбөгөн эмгек
Неоплачиваемые семейные работникиАкы төлөнбөгөн үй-бүлө жумушчулары
Неоплачиваемый отпуск по собственному желаниюӨз калоосу боюнча акы төлөнбөгөн өргүү
Неопределенный срок (на постоянной основе)Белгисиз мөөнөт (туруктуу негизде)
Неорганизованный источник выбросовКалдыктардын уюштурулбаган булагы
Несанкционированные места размещения отходов(свалки)Калдыктардын санкциясыз жайгаштырылган орундары (таштандылар төгүлгөн жерлер)
Неполная занятостьТолук эмес жумуштуулук
Неполное рабочее времяТолук эмес жумуш убактысы
Непроизведенные материальные ресурсыӨндүрүлбөгөн материалдык ресурстар
Нерабочие праздничные дниЖумуш эмес майрам күндөрү
Нераспределенная пашняБөлүштүрүлбөгөн айдоо
Нераспределенная прибыль (убыток)Бөлүштүрүлбөгөн киреше (чыгаша)
НеродственникТууган эмес
Нетрудовой доходЭмгексиз киреше
Нетрудоспособность Эмгекке жөндөмсүздүк
Нетрудоспособные граждане Эмгекке жараксыз жарандар 
Нетрудоспособные члены семьиҮй-бүлөнүн эмгекке жөндөмсүз мүчөлөрү
Неучтенный расход водыСуунун эсепсиз чыгымдалышы
Нефинансовые активыФинансылык эмес активдер
Нефинансовые корпорацииФинансылык эмес корпорациялар
Неформальное образование Бейрасмий билим берүү
Неформальный секторБейформал сектору
Нефтепродукты и топливоМунайзат продуктылары жана отун 
Нехватка денежных средствАкча каражаттарынын таңсыктыгы
Нехватка кормовТоюттун жетишсиздиги
Низшие растенияЖапыз өсүмдүктөр
Никель металлическийМеталл никели
НитробензолНитробензол
Новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружениеЖаңы курулуш, реконструкция, кеңейтүү, техникалык кайра куралдануу
Номерной и коечный фондНомерлик жана койкалык фонд
Номинальная заработная платаНак эмгек акы
Номинальные денежные доходы населенияКалктын номиналдуу кирешеси
Нормальная продолжительность рабочего времениЖумуш убактысынын ченемдүү узактыгы
Нормальной продолжительностью рабочей неделиИш жумасынын ченемдүү узактыгы
Нормативно чистыхЧенемге жараша таза суу
Нормы трудаЭмгек ченемдери
  Норка       Норка 
  Нутрия      Нутрия
О 
Обезвреживание отходовКалдыктарды зыянсыздандыруу
Обращение с отходамиКалдыктар менен иштөө
О производстве продукции животноводства и получении приплодаМал чарба продукциясын өндүрүү жана төлдөтүү жөнүндө
О сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель и с орошаемых земель  Бардык жерден жана сугат жерлеринен айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жыйноо жөнүндө    
О ходе уборки урожая с защищенного грунтаКорголгон грунттан түшүм жыйноонун жүрүшү жөнүндө   
Отходы с рынковБазарлардан чыккан таштандылар
Обеззараживание и прочая обработка отходовТаштандыларды тазалоо жана башкача иштетүү
Обеспечение (снабжение) паром и кондиционированным воздухомБуу, кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухомЭлектр энергиясы, газ, буу, кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)
Обеспечение функционирования рынкаБазардын иштешин камсыздоо
Оборотные активыЖүгүртүлүүчү активдер
ОборудованиеЖабдуулар
Оборудование  жилищного фонда ваннами (душем) Турак жай фондун ванна (душ) менен жабдуу
Оборудование  жилищного фонда водопроводомТурак жай фондун суу түтүктөрү менен жабдуу
Оборудование  жилищного фонда газом Турак жай фондунун газ (көгүлтүр от) менен жабдуусу
Оборудование  жилищного фонда горячим водоснабжением Турак жай фондун ысык суу менен жабдуу
Оборудование  жилищного фонда канализацией, Турак жай фондун канализациялар менен жабдуу
Оборудование  жилищного фонда центральным отоплением Турак жай фондун борборлоштурулган  жылыткыч менен жабдуу
Оборудованные мебельюЭмеректер менен жабдылган
Обособленно стоящие бани, летние кухни, кладовыеӨзүнчө турган мончо, жайкы ашкана, жүк сакталуучу бөлмө
Обрабатывающая промышленностьИштетүүчү өнөр жайы
Обрабатывающие производстваИштетүүчү өндүрүштөр
Обработка данныхИштеп чыгуу
Обработка материалов переписиКаттоонун материалдарын иштеп чыгуу
ОбразованиеБилим берүү
Образование взрослых (продолжающееся или возобновляемое образование) Чоңдорго билим берүү (улантуу же бир нече ирет билим берүү)
Образовательные организации высшего профессионального образованияЖогорку кесиптик билим берүү уюмдары
Образовательные организации начального профессионального образованияБашталгыч кесиптик билим берүү уюмдары
Образовательные организации среднего профессионального образованияОрто кесиптик билим берүү уюмдары
Обращаемость библиотечного фонда Китепканалык фондго кайрылуу 
Обследуемая совокупностьТекшерилүүчү жыйынтык
ОбслуживаниеТейлөө
ОбувьБут кийим
Общая вместимость водыСуунун жалпы сыйымдуулугу
Общая выручкаЖалпы түшкөн акча
Общая коммерческая деятельность  Жалпы коммерциялык иш
Общая площадьЖалпы аянт
Общая площадь жилого дома Турак үйдүн жалпы аянты 
Общая теория статистикиСтатистиканын жалпы теориясы
Общая характеристика размещения бытовых отходовТиричилик калдыктарын жайгаштыруунун жалпы мүнөздөмөсү
Общее среднее (полное) образованиеЖалпы орто (толук) билим
Общежитие Жатакана 
Общеобразовательная  школаЖалпы билим берүүчү мектеп
Общеобразовательные организации Жалпы билим берүүчү уюмдар 
Общественные объединенияКоомдук бирикмелер
Общее количество дней пребывания туристовТуристтердин жалпы жонунан турган күндөрү 
Общие затраты на охрану окружающей средыАйлана-чөйрөнү коргоо үчүн кеткен жалпы чыгымдар
Общие и административные расходыЖалпы жана администрациялык чыгымдар
Общие потериЖалпы жоготуулар
Общий идентификационный код предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей (ОКПО)Ишканалардын, уюмдардын жана жеке ишкерлердин жалпы идентификациялык коду (ИУЖК)
ОбщинаЖамаат
Объект наблюденияБайкоо объектиси
Объект статистического наблюденияСтатистикалык байкоо жүргүзүү объектиси
Объект размещения отходовКалдыктарды жайгаштыруу объектиси
Объем оказанных услугКызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү
Озоноразрушающая способность (ОРС)Озонду бузуу жөндөмдүүлүгү (ОБЖ)
Озоноразрушающие вещества (ОРВ)Озонду бузуучу заттар (ОБЗ)
Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства,  лесного хозяйства и рыболовстваАйыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулуктун продукциясынын дүң көлөмү
Объем выполненных информационно-вычислительных услуг, проектных работ и работ по созданию программных средствАткарылган маалыматтык-эсептөө кызмат көрсөтүүлөрүнүн, долбоордук иштердин жана программалык каражаттарды түзүү боюнча иштердин көлөмү
Объем геологоразведочных работГеологиялык чалгындоо иштеринин көлөмү
Объём отгруженной продукции Жөнөтүлгөн продукциянын  көлөмү
Объем инновационной продукцииЖаңычыл  продукциянын  көлөмү
Объём отгруженной продукции по бартеруАлмашуу ирээтинде жөнөтүлгөн продукциянын   көлөмү
Объем подрядных работ по заключенным договорамТүзүлгөн келишимдердеги подряддык иштердин көлөмү
Объем подрядных работ, выполненных собственными силамиӨз күчү менен аткарылган подряддык иштердин көлөмү
Объем подрядных работ привлеченными организациямиИшке тартылган уюмдардын күчү менен аткарылган  подряддык иштердин көлөмү
Объем проектно изыскательских работДолбоорлоо-изилдөө иштеринин көлөмү
Объем произведенной продукцииӨндүрүлгөн продукциянын көлөмү 
Объем торгов по всем ценным бумагамБардык баалуу кагаздар боюнча сатуунун көлөмү 
ОбъемноблочныеКөлөмдүү блоктук
Объемы услуг почтовой и курьерской деятельностиПочта жана чабармандык байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү  
Объемы услуг связиБайланыш кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү
Объект прогнозаБожомолдоонун объектиси
Обязательное социальное обеспечение Милдеттүү социалдык камсыздоо
Обязательное страхованиеМилдеттүү камсыздандыруу
ОбязательстваМилдеттенмелер
Обязательства, связанные с прямыми инвестициямиТике инвестициялар менен байланышкан милдеттенмелер
ОвесСулуу
Овечья шерсть Койдун жүнү
ОвощиЖашылча
ОвцематкиТубар койлор
Овцы и козыКойлор жана эчкилер
Огнестрельное оружиеАтылуучу курал
Ограничение шума и вибрацииЫзы-чууну жана дирилдөөнү чектөө
Одежда верхняя, кроме трикотажной, женская и для девочекАялдардын жана кыздардын сырткы кийими,трикотаждан башка
Одежда верхняя, кроме трикотажной, мужская и для мальчиковЭркектердин жана балдардын сырткы кийими, трикотаждан башка
Ожидаемая продолжительность жизни при рожденииТөрөлгөндөн тартып өмүрдүн күтүлгөн узактыгы
ОзераКөлдөр
Озимые, после использования которых на зеленый корм, силос  или выпас были посеяны яровые культуры (промежуточные посевы) Көк тоютка, чөпкө, силоско, же мал жаюуга кеткен күздүктүн ордуна себилген жаздык өсүмдүктөр (арачололук айдоолор)
Оказание практической помощиИш жүзүндө жардам көрсөтүү
Окислы азотаАзот  кычкылы
Окись углеродаКөмүртек кычкылы
Оклад Маяна 
Оклад должностнойКызмат ордунун маянасы
Окончание срока временной работыУбактылуу иштердин мөөнөтүнүн бүтүшү
Окончание срока работы по контрактуКонтракттык иштердин мөөнөтүнүн бүтүшү
Окончание срока сезонной работыМезгилдүү иштердин мөөнөтүнүн бүтүшү
Оперативная отчетностьЫкчам отчеттуулук
Оперативный учетЫкчам эсепке алуу
Операции с недвижимым имуществомКыймылсыз мүлк операциялары
Операционный лизингОперациялык лизинг
ОплатаТөлөм
Оплата банковских и прочих финансовых услугБанктык жана башка финансылык кызматтардын акысын төлөө
Оплата за неотработанное времяИштебеген убакытка төлөөлөр
Оплата за подачу поливной водыСугат сууну берүү үчүн акы 
Оплата трудаЭмгек акысын төлөө
Оплата труда средняяОрточо эмгек акы төлөө
Оплата услугКызмат көрсөтүүлөргө төлөө
Определенный срокБелгилүү мөөнөт
Опрос Сурамжылоо 
Опрос гражданЖарандарды сурамжылоо 
Опрос населенияКалкты сурамжылоо
Опросный листСурамжылоо барагы
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоцикловДүң жана чекене соода, автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо
ОпубликоватьЖарыялоо 
Орган государственной статистикиМамлекеттик статистика органы
Орган местного самоуправленияЖергиликтүү өз алдынча башкаруу органы
Организация1)    Уюм, 2). Уюштуруу
Организация обследованияИзилдөөнү уюштуруу
Органические удобренияОрганикалык жер семирткичтер
Органы государственного управления  Мамлекеттик  башкаруу органдары
Организованные источники выбросовТаштандылардын уюштурулган булактары
Орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташки и др.)Жаңгак жемиштери (грек   жаңгагы, бадам, мисте ж.б)
Оригиналы литературных и художественных произведенийАдабият чыгармаларынын жана көркөм чыгармаларынын түп нускалары
Оригиналы произведенийЧыгармалардын түп нускасы
ОрошениеСугат
ОружиеКурал
Ослы (мулы)Эшектер (качырлар)
Основная  работаНегизги жумуш
Основное общее образованиеНегизги жалпы билим
Основные свиноматкиНегизги мегилжиндер
Основные средстваНегизги каражаттар
Основные фонды Негизги фонддор
Основные финансовые показатели деятельностиИштердин негизги финансылык көрсөткүчтөрү
Особо охраняемые природные территории Өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактары
Особый учетӨзгөчө эсеп
Осталось не реализованнойСатылбай калганы
Остаток на конец месяцаАйдын аягында калган калдык
Остаток на начало годаЖылдын башына карата калдык
ОстриженоКыркылганы
Острота бедностиКедейчиликтин курчтугунун көрсөткүчтөрү
Осужденные Соттолгондор
Отведенной зонеБөлүнгөн чөлкөмдө
Отведено без использованияБөлүндү бирок пайдаланган эмес
Отвод под кладбищеМүрзөлөргө бөлүп берүү
Отгул Өргүмө
Отдаленность и каменистостьАлыстыгы жана таштуулугу
Отдельная Өзүнчө  
Отопление от индивидуального котлаЖеке от казандан жылыйт
Отопление от котельнойОт казандан жылыйт
ОтправительЖөнөтүүчү
Отпуск без содержанияАкысы төлөнбөгөн өргүү
Отпуск без сохранения содержания по инициативе администрацииАдминистрациянын демилгеси боюнча эмгек акысы сакталбаган өргүү
Отпуска по беременности и родамКош бойлуулук жана төрөт боюнча өргүү
Отработанное время, движение рабочих мест и работников   Иштеген убакыт, жумушчу орундарынын жана кызматкерлердин кыймылы
Отраслевой (ведомственный) классификаторТармактык (ведомстволук) классификатор
Отстранение от работыЖумуштан четтетүү
ОтчаявшиесяҮмүт үзгөндөр
Отчет статистическийСтатистикалык отчет
Отчетный кварталОтчеттук квартал
Отчисления на социальное страхованиеСоциалдык камсыздандырууга чегерүүлөр 
Отношение к лицу  записанному первым в домохозяйствеҮй чарбасында биринчи болуп жазылган адамга карата жакындыгы 
Опасные отходыКоркунучтуу калдыктар
Основные характеристики объекта размещения отходов (полигона, отвала, хвостохранилища) Калдыктарды жайгаштыруу объектинин (полигондун тоо кендерди иштетүүгө жараксыз катмарынын, уулуу заттарды сактагычтын) негизги мүнөздөмөлөрү
Отдельная водопроводная сетьӨзүнчө суу түтүк тармагы
Отдельная канализационная сетьӨзүнчө канализациялык тармак
Отходы домашних хозяйствҮй чарбаларынын калдыктары
Отходы предриятий, учреждений, организацийИшканалардан, мекемелерден, уюмдардан чыккан калдыктар
Отходы производстваӨндүрүштүн калдыктары
Отходы потребленияКеректөөнүн калдыктары
ОформленоТаризделген
Охват единиц статистического наблюденияСтатистикалык байкоонун бирдиктерин камтуу
Охота и лесное хозяйствоАңчылык жана токой чарбасы
Охрана биоразнообразия и ландшафтаБиологиялык ар түрдүүлүктү жана ландшафтты коргоо
Охрана и воспроизводство диких зверей и птицЖапайы айбанаттарды жана канаттууларды коргоо жана көбөйтүү
Охрана и восстановление почвТопуракты коргоо жана калыбына келтирүү
Охрана недр и рациональное использование минеральных ресурсовКендерди коргоо жана минералдык ресурстарды үнөмдүү пайдалануу
Охрана поверхностных и подземных водЖер үстүндөгү жана жер астындагы сууларды коргоо
Охрана трудаЭмгекти коргоо
Охранная зонаКоргоолуучу чөлкөм
Охраняемые помещенияКайтарылуучу имараттар
Оценка численности населенияКалктын санын баалоо
П 
Падеж сельскохозяйственных животныхАйыл чарба малдарынын өлүмү
Падеж скотаМалдын өлүмү
Пало и погибло скота всех возрастовБардык жаштагы өлгөн мал
Пало и погиблоөлүп жок болгону
Паломничество Зыярат 
Паразитарные болезни         Мителик ылаңдар
Парк спецавтомашинАтайын автомашиналардын паркы
ПассажирыЖүргүнчүлөр
Паспорт отходовКалдыктардын паспорту
ПатентПатент
Патронатная должностьПатронаттык кызмат орду
Пашня в ведении айыл өкмөтү Айыл өкмөтүнүн карамагындагы айдоо 
Пашня Государственного фонда сельскохозяйственных угодий  Айыл чарбага караштуу мамлекеттик фондунун айдоо жерлери    
Пашня приусадебного участкаКороо-жай участогундагы айдоо жерлери
Пашня, используемая под питомники, многолетние насаждения и цветыПитомник, көп жылдык өсүмдүктөр жана гүлдөр үчүн пайдаланылган айдоо жерлери 
Пашня, используемая под теплицыТеплицага пайдаланган айдоо жерлери
Пашня, находящаяся в ведении айыл окмоту Айыл өкмөтүнүн карамагындагы айдоо жерлери
ПарникКүнөскана
 Прочие овощи Башка жашылчалар
ПелядьПелядь
Пенсионное обеспечениеПенсиялык камсыздоо
Первичная медико-санитарная помощь Алгачкы медициналык-санитардык жардам 
Первоочередная Биринчи кезекте
Переведено в другую возрастную группу Башка курамдагы группага которулганы        
Перевозки прочими видами транспортаТранспорттун башка түрлөрү менен жүк ташуу 
Передача электроэнергии и услуги электроснабженияЭлектр энергияны берүү жана электр менен жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү
Передано за пределы района/области/государстваРайондун/ облустун/ мамлекеттин сыртына берилди
Перемена места жительстваЖашаган ордун алмаштыруу
Перепись населенияЭл каттоо
Переподготовка служащихКызматчыларды кайра даярдоо
Переходной ключӨткөрмө ачкыч
Перец болгарский  Болгар калемпири
Перечень труднодоступных районовЖетүүгө кыйын райондордун тизмеси
Перечислено с начало годаЖылдын башынан тартып которулду 
Перинатальная смертностьПеринаталдык өлүм
ПериодМезгил
Период наблюденияБайкоо мезгили
Период  постройкиКурулуштун курулган мезгили
Персонал по обслуживанию и охранеТейлөө жана коргоо боюнча персонал
Персональные данныеЖекече маалыматтар
Персональный идентификационный номерЖекече идентификациялык номер
ПестицидыПестицидтер
ПесецПесец
Печатная продукция Басма продукциясы 
Печное отоплениеМештен жылытуу
ПивоПиво
ПиридинПиридин
Плата за выдачу лицензийЛицензия алуу үчүн төлөм
Плата за пользование интеллектуальной собственностьюИнтеллектуалдык менчикти пайдалануу үчүн төлөм
Плата за услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом (УФПИК) Кыйыр түрдө өлчөнгөн финансылык ортомчулук боюнча кызмат көрсөтүүлөргө төлөм (КӨФОК)
Платежи, штрафы и иски за   загрязнение окружающей среды и рациональное использование природных ресурсовАйлана-чөйрөнү булгаганы үчүн төлөөлөр, айыптар, доолор жана жаратылыш ресурстарын үнөмдүү пайдалануу
Плоды и ягодыМөмө-жемиш
Площадь водоемов по выращиванию рыбопосадочного материалаБалык өндүрүү материалын  өстүрүү үчүн көлмөнүн аянты
Площадь зяби под посев яровых культур. Распашка пашни под  парыЖаздык өсүмдүктөр себилүүчү тоңдурманын аянты. Тоңдурманы кышка жана жазга карата  айдоо.
Площадь лугов, сенокосов, пастбищШалбаалардын, чабыктардын, жайыттардын аянты
Площадь обловленных водоемовБалык кармоочу көлмөлөрдүн аянты
Площадь пашни  Айдоо аянты 
Площадь пашни айылного аймака (без приусадебных участков)Айылдык аймактын айдоо аянты (короо жайларын эсепке албастан) 
Площадь закрытого грунтаКорголгон кыртыш аянты
Площадь, занятая водоемамиСуу баскан аянт
Площадь, покрытая лесомТокой өскөн аянт
Плуги тракторныеТрактордук соколор
По переоцененной стоимости  Кайра бааланган наркы боюнча
По фактическим затратам Иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча
Побочная (вторичная) продукцияКошумча (экинчи) продукция
Повышение квалификации служащихКызматчылардын квалификациясын жогорулатуу
Поголовье и движение скота и домашней птицы, находящееся в личной собственностиЖеке менчиктеги мал жана канаттуулардын жалпы санынын кыймылы
Поголовье маток, давшее приплод,Төл берген тубарлардын жалпы саны
Поголовье основных видов скотаМалдын негизги түрлөрүнүн саны
Поголовье  скота и домашней птицыМал жана үй канаттууларынын  негизги түрлөрүнүн башы
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиковБанги заттарды мыйзамсыз  айлантууга байланыштуу кылмыштар 
Подакцизные товарыАкциз алдындагы товарлар
Подано воды в сетьТармакка берилген суу
Подверженность стихийным бедствиям (оползни, сели)Бөөдө кырсыктарга жакындыгы (жер көчкү, сел)
Подворный учет скота и домашней птицы в сельской местностиАйыл жерлеринде малды жана үй канаттууларды түтүн бою эсепке алуу
Подготовка полей к пахотеТалааны айдоого даярдоо
Подключение к сетям теплоснабженияЖылуулук менен жабдуу тармактарына кошулуу
Подключение к сетям электроснабженияЭлектр менен жабдуу тармактарына кошулуу
Подключения к сети ИнтернетИнтернет тармагына кошулуу
Подключения к сетям водоснабженияСуу менен жабдуу тармагына кошулуу
Подключение в Государственную Компьютерную Сеть (ГКС) Кыргызской Республики Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик компьютердик желесине (МКЖ) туташтыруу 
Подоходные налогиКиреше салыктары
Подпокровные многолетние травыАралашма себилген көп жылдык чөптөр
Подрядные работыПодряддык иштер
Подсобные хозяйства   государственных, коллективных организаций и предприятийМамлекеттик, жаматтык уюмдар менен ишканалардын  көмөкчү чарбалары
Показатели агрегированныеЖыйналган  көрсөткүчтөр
Показатели аналитическиеТалдама көрсөткүчтөр
Показатели лесных пожаров Токой өрттөрүнүн көрсөткүчтөрү
Пол 1)    Жыныс; 2) Төшөлмө
Полимерная пленкаПолимердик пленка
Политическая государственная должностьСаясий мамлекеттик кызмат орду
Политическая муниципальная должностьСаясий муниципалдык кызмат орду
Полная учетная стоимость с учетом переоценкиКайра баалоону эсепке алуу менен толук эсептөө наркы
Полный охватТолук камтуу
Получатель пенсионных выплат (пособий) Пенсиялык төлөм алуучу (жөлөкпул)
Получено доходов к получению в отчетном периодеОтчеттук мезгилде алууга тийиш болгон түшкөн киреше
Получено готового силоса Алынган даяр силос 
Получено живого приплодаТирүү алынган төл
Получено из-за пределов республикиРеспубликанын сыртынан алынды
Получено медаАлынган бал
Получено яицАлынган жумуртка 
Поощрение за трудЭмгеги үчүн сыйлоо
Поправка на изменение чистой стоимости   средств домашних хозяйств  в пенсионных фондахПенсиялык фонддордогу үй чарбаларынын каражаттарынын таза наркынын өзгөрүүсүн оңдоо
Поросенок Торопой
Порядковый метод кодированияКоддоштуруунун иреттик усулу
Портфельные инвестицииПортфелдик инвестициялар
Посадочные материалыОлтургузулуучу материалдар
Посажены в междурядьях садовБактардын араларына олтургузулганы
Посажены на распаханных сенокосах, пастбищах и в пойме рекиШалбаа, айдалган жайыттардын жана арыктын бойлорунда   олтургузулганы
Посев озимых культурКүздүк өсүмдүктөрдү себүү 
Посевная площадьАйдоо аянты
Посещаемость зрелищного предприятия Оюн-зоок ишканалардын катышуусу 
Посещений в сменуКезметине келүү
Поставки товаров в качестве безвозмездной (гранта), дараАкысыз, белек катары  товарларды жеткирүү
Поставки товаров в качестве гуманитарной помощиГуманитардык жардам катары  товарларды жеткирүү
Поставки товаров в качестве технической помощиТехникалык жардам катары   товарларды жеткирүү
Поставки товаров в оплату за представленные услугиКөрсөтүлгөн кызматтардын акысына товарларды жеткирүү
Поставки товаров на переработку по договорам подряда (субподряда)Кайра иштетүүдөн кийин подряд (субподряд) келишими боюнча товарларды жеткирүү
Поставки товаров по договорам комиссии (консигнации, агентским договорам)Комиссия келишими боюнча товарларды жеткирүү (консигнация, агенттик келишим)
Поставки товаров по договорам купли-продажи Сатып алуу-сатуу келишими боюнча товарларды жеткирүү
Поставки товаров по договорам ценыКелишимдик баада товарларды жеткирүү
Поставки товаров по договору финансовой аренды (лизинга) на срок 1 год и более1 жыл жана андан көп мөөнөткө финансылык ижара (лизинг) келишими боюнча товарларды жеткирүү
Поставки товаров по договору хранения на срок 1 год и более1 жыл жана андан көп мөөнөткө сактоо келишими боюнча товарларды жеткирүү
Постановка Коюу, орнотуу
ПостоянноТуруктуу
Постоянно проживающие лицаТуруктуу жашаган адамдар
Постоянные работникиТуруктуу жумушкерлер
Пострадавшие при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособностиӨндүрүштөгү бөөдө кырсыктардан эмгекке жарамдуулугун жоготуп жабыр тарткандар
Построение выборкиТандап алууну түзүү
Поступило в отчетном годуОтчеттук жылда  түшкөнү
Поступление и внесение минеральных и органических удобренийМинералдык жана органикалык жер семирткичтердин алынып келиниши жана чачылышы 
Поступление и наличие горючего Күйүүчү майлардын алып келиниши жана болгону  
Поступление от стран доноров   безвозмездноДонор өлкөлөрдөн акысыз түшүүлөр
Поступление страховых взносов Камсыздоо салымдарынын түшүшү 
Поступление финансовых средствФинансылык каражаттардын түшүшү
Поступления от аренды земель ГЛФ и государственных природных парковМТФнын жана мамлекеттик жаратылыш парктарынын жерлеринин ижарасынан түшкөн төлөмдөр
Поступления от реализации конфискованного имуществаКонфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн алынган каражат
Поступления от реализации побочных продуктовКошумча продуктуларды сатып өткөрүүдөн түшкөн каражаттар
Потенциал Потенциал
ПотериЖоготуулар
Потери при транспортивкеТашуу учурунда болгон жоготуулар
Потребление основных продуктов питания  на душу населенияНегизги тамак-аш азыктарын керектөөнү калктын киши башына эсептегенде
Потреблено электроэнергии Керектелген электр энергиясы 
ПотребностьМуктаждык 
Потребность и наличие семян сельскохозяйственных культурАйыл чарба эгиндеринин үрөнүнө болгон муктаждык жана алардын болгон саны 
Потребительская (розничная) цена (тариф)Керектөөчү (чекене) баа (тариф)
Потребительские расходы домашних хозяйствҮй чарбалардын керектөө чыгымдары
Почасовая  оплатаСаатына төлөө
Почтовые услуги и услуги курьерской связи  Почта жана чабармандык байланыш кызмат көрсөтүүлөрү  
Право Укук
Право на трудЭмгекке укук
Правовая статистикаУкуктук статистика
Правоохранительная службаУкук коргоо кызматы
Правоохранительные органыУкук коргоо органдары
Превышение доходов над расходами (+/-) Кирешелердин чыгашалардан ашышы(+/-) 
Статистика культуры и искусства Искусство жана маданият статистикасы 
Предмет статистики социальной защиты Социалдык коргоо  статистикасынын предмети
Предоставленная в пользование и сданная в аренду землепользователям Пайдалануучуларга колдонууга жана ижарага берилген жер
Предприниматель Ишкер 
ПредприятиеИшкана
Предприятия лесного хозяйстваТокой чарбасынын ишканалары
Предприятия прямого инвестирования-нерезидента если доля составляет менее 10 %  (обратное инвестирование) Резидент эмес тике инвестицияларды алган ишканалар эгерде алардын үлүшү 10% төмөн болсо (тескери инвестициялоо)
Предприятия рыбного хозяйстваБалык чарбасынын ишканалары
Предприятия (подразделения) оказывающие услуги населению, расположенные на территории учреждений отдыха и организаций туризмаЭс алуу мекемелеринин жана туризм жаатындагы ишканалардын, уюмдардын аймагында жайгашып, калкка кызмат көрсөткөн ишканалар 
Представительские расходыӨкүлчүлүк чыгымдары
Предельно допустимая концентрация (ПДК)Мүмкүн болгон концентрациянын чеги (МКЧ)
Предельно допустимый выброс (ПДВ)Таштоого уруксат берилген чен (ТУЧ)
Прочие вещества - жидкие, твердыеКалган заттар - суюк, катуу
Производительность резервных насосов, пожарных насосовРезервдик насостордун  жана өрт насосторунун өндүрүмдүүлүгү
Производство продукции в натуральном выраженииПродукциянын өндүрүлүшүнүн натуралай өлчөнүшү
Посетители (туристы)Келүүчүлөр (туристтер)
Бир жылда келген туристтердин саныБир жылда келүүчүлөрүн саны
Промышленная площадкаӨнөр жай аянтчасы
Пыль неорганическая содержащая двуокись кремнияКремнийдин кош кычкылын камтыган органикалык эмес чаң
Пыль стекловолокнаАйнек булаа чаңы
Пыль стеклопластикаАйнек пластика чаңы
Пыль табакаТамеки чаңы
Премиальная оплата трудаЭмгектин сыйлык акысы
Премии и поощренияСыйлыктар жана  сыйлоолор
Премия Сыйлык 
ПреподавателиОкутуучулар
Пресс подборщикиЧөп тангактагычтар
Преступность Кылмыштуулук
Преступность несовершеннолетних Жашы жетелектердин кылмыштуулугу
Прибыло из другой возрастной группыБашка курамдагы топтон келгени
Прибыль (убыток (-)) от операционной деятельности Операциялык иштен түшкөн пайда (чыгым (-))
Прибыль (убыток (-)) отчетного периодаОтчеттук мезгилдин кирешеси (чыгашасы)
Приватизация жилья Үйлөрдү менчиктештирүү
Привлечь к проведению переписиКаттоону өткөрүүгө тартуу
Привлечено средств населения во вклады Калктын салым жасоого тартылган каражаттары
Пригородный маршрутШаардын айланасындагы маршрут
Приграничный трудящийся-мигрантЧек ара боюндагы эмгекчи-мигрант
Прием в учебные заведения Окуу жайларга кабыл алуу 
Приемники телевизионныеТеле көрсөтүүнү кабыл алгычтар
Признак классификацииКлассификациянын белгиси
Принято работников Кабыл алынган кызматкерлер
Приобретение и использование пестицидов Пестициддерди сатып алуу жана пайдалануу 
Приобретение минус выбытие ценностейСатып алуулардан чыгымдалган баалуулуктарды алып салуу
Приобретение рабочего и продуктивного скота Жумушчу жана өндүрүүчү малды сатып алуу
Приобретение товаров и услуг международными организациями, личные расходы международных организацийЭл аралык уюмдар сатып алган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, эл аралык уюмдардын жеке чыгымдары
Приобретение товаров и услуг посольствами, консульствами и другими дипломатическими представительствами, личные расходы работников дипломатических  миссийЭлчиликтер, консулдуктар жана башка дипломатиялык өкүлчүлүктөр сатып алган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, дипломатиялык миссиянын кызматкерлеринин жеке чыгымдары
Приобретение товаров и услуг приграничными, сезонными и другими прибывающими на короткий срок работниками  Чек аранын жанында, убактылуу жана башка кыска мөөнөткө келген кызматкерлердин сатып алган товарлары жана кызмат көрсөтүүлөрү   
Природные стихийные бедствияТабигый жаратылыш кырсыктары
Природный газЖаратылыш газы
Природоохранные объектыЖаратылышты коргоо объекттери
Природоохранные расходыЖаратылышты коргоого кеткен чыгымдар
Природоохранняемая деятельностьЖаратылышты коргоо иши
Причины падежа сельскохозяйственных животных Айыл чарбадагы малдардын өлүмдөрүнүн себептери
Причины смертиӨлүмдүн себептери
Проведение переписиКаттоону өткөрүү
Проведение сева и посадки сельхоз культурАйыл чарба өсүмдүктөрүн себүү жана отургузуу
Прогноз Божомол 
Прогул Ишке келбөө
Продано живого скота Тирүү малдардын сатылганы
Продолжительность безработицыЖумушсуздуктун узактыгы
Продолжительность ежедневной работы (смены)Күнүмдүк иштин (кезметтин) узактыгы
Продолжительность поиска работыИш издөөнүн узактыгы
Продуктивный скотӨндүрүүчү мал
Продукция, предназначенная для собственного    конечного использованияЖеке керектөө максаттарына бөлүнгөн продукция
Проектно-изыскательские работы (деятельность)Долбоорлоо-изилдөө иштери
Прожиточный минимумЖашоо минимуму
Прожиточный минимум по социально - демографическим группам населенияКалктын  социалдык-демографиялык топтор боюнча жашоо-тиричилик минимуму
Произведено электроэнергииӨндүрүлгөн электр энергиясы
Производительность трудаЭмгек өндүрүмдүүлүгү
Производственная деятельностьӨндүрүштүк иш
Производственные запасыӨндүрүштүк запастар
Производственный кооперативӨндүрүштүк кооператив
Производство валовой продукции сельского хозяйства на 100 га сельскохозяйственных угодийАйыл чарба айдоосунун 100 гектарына айыл чарба продукциясынын дүң чыгарылышы
Производство газа; распределение газообразного топлива через системы газоснабженияГаз өндүрүү; газ түрүндөгү отунду газ менен жабдуу системалары аркылуу бөлуштүрүү
Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельностьЖыгач жана кагаздан жасалган буюмдарды өндүрүү; басып чыгаруу иши
Производство компьютеров, электронного и оптического оборудованияКомпьютерлерди, электрондук жана оптикалык жабдууларды өндүрүү
Производство кормов Тоют өндүрүү
Производство машин и оборудованияМашина жана жабдууларды өндүрүү
Производство мяса кроликовКоендун этин өндүрүү
Производство продукции с защищенного грунтаКорголгон кыртыш жерден өндүрүрүлгөн продуктулар
Производство основных видов продукции сельского хозяйства на душу населенияНегизги айыл чарба продуктуларын   калктын киши башына карата өндүрүү
Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудованияНегизги металл жана даяр металл буюмдарын өндүрүү, машина жана жабдуу өндүрүшүнөн башка
Производство от деятельности лесного хозяйстваТокой чарбасында уюштурулган өндүрүш
Производство очищенных нефтепродуктовТазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүү
Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделийТамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамекини өндүрүү
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктовРезина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү
Производство транспортных средствТранспорт каражаттарын өндүрүү
Производство фармацевтической продукцииФармацевтикалык продукцияларды өндүрүү
Производство химической продукцииХимиялык продукцияларды өндүрүү
Производство шерсти, пухаЖүндүн, мамыктын өндүрүлүшү
Производство электрического   оборудованияЭлектр жабдууларын өндүрүү
Производство электроэнергии, ее передача и распределениеЭлектр энергия өндүрүү, берүү жана бөлүштүрүү
Промежуточное потреблениеОрто-аралык керектөө
ПромышленностьӨнөр жай
Пропущено через границуЧек арадан өткөрүлгөнү
ПросоТаруу
Просроченная   задолженностьМөөнөтү өтүп кеткен карыздар
Просроченные платежи по основной сумме по  выданным кредитамБерилген кредиттердин негизги суммасы боюнча убагында аткарылбаган төлөмдөр
Просроченные платежи по основной сумме выданных кредитовБерилген кредиттердин негизги суммасы боюнча убагында аткарылбаган төлөмдөр                                     
Просроченные платежи по основной сумме полученных кредитовАлынган кредиттердин негизги суммасы боюнча убагында аткарылбаган төлөмдөр
Противоселевые, противооползневые, противолавинные сооруженияСелге, жер көчкүгө, кар көчкүгө каршы курулуштар
Протравители семянҮрөн дарылоочу препараттар
Профессиональная служебная деятельность Кесиптик кызматтык иш
Профессиональная, научная и техническая деятельностьКесиптик, илимий жана техникалык иштер
Профессиональные союзы (профсоюзы)Кесиптик бирликтер (профсоюздар)
Профессиональные услуги и консультационные услуги в области управленияБашкаруу жаатындагы кесиптик жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөр 
Профессиональный театр (театр-студия) Профессионалдык театр ( театр-студия) 
Профессия Кесип 
Профицит  бюджетаБюджеттин профицити
Процедура Процедура, жол-жобо
Процент Пайыз 
Процент обеспеченности семенамиҮрөндөр менен камсыздалуунун пайызы
Процентная ставкаПайыздык коюм
Процентная ставка номинальнаяНоминалдуу пайыздык коюм
Процентная ставка плавающаяӨзгөрүлмө пайыздык коюм
Процентное числоПайыздык сан
Процентные расходыПайыздык чыгымдар
Процентный анализПайыздык талдоо
Процентный периодПайыздык мезгил
Прочая кредиторская задолженность перед нерезидентомРезидент эместерге бересе болгон башка кредиттик карыздар
Прочая нерыночная продукция    Башка рыноктук эмес продукция
Прочий инвестор-нерезидент (доля каждого инвестора в капитале предприятия менее 10%)Башка резидент эмес инвестор  (ишкананын  капиталында инвестордун үлүшү 10 % төмөн)
Прочие доходыБашка кирешелер
Прочие операционные доходыБашка операциялык кирешелер
Прочие операционные расходыБашка операциялык чыгашалар
Прочие услуги Башка кызмат көрсөтүүлөр
Прочие финансовые услуги Башка финансылык кызмат көрсөтүүлөр 
Прочие денежные поступленияБашка акчалай түшүүлөр
Пряжа хлопчато-бумажная нерасфасованная для розничной продажиЧекене сатууларга ылайыкталып таңгакталбаган пахта буласы
Прямая заработная платаТике эмгек  акы
Прямые затраты на оплату трудаЭмгек акы төлөөгө тикелей сарптоолор
Прямые иностранные инвестицииТике чет өлкөлүк инвестициялар
Прямые инвестиции за рубежЧет өлкөгө тике инвестициялар
Психоневрологические дома-интернаты для взрослых и детей Чоңдор жана балдар үчүн психоневрологиялык интернат - үйлөр 
Пчелосемьи Аары уюгу
Пшеница (озимая, яровая)Буудай (куздүк, жаздык)
Пыль абразивнаяАбразивдик чаң
Пыль бумагиКагаздын чаңы
Пыль древесная Жыгач чаңы
Пыль пресспорошковПресс-порошоктордун чаңы
Пятидневная и шестидневная рабочая неделяБеш күндүк жана алты күндүк иш жумасы
Пятно Так 
Р 
Работа (в ночное время, по найму, сезонная)Жумуш (түнкү убактагы, жалданма, мезгилдүү)
Работающие не по наймуЖалданма эмес жумушта иштегендер
РаботникЖумушкер
Работники нештатныеШтаттан тышкары жумушкер
Работники списочного составаТизмелик курамдагы кызматкерлер
Работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характераЖарандык-укуктук мүнөздөгү келишимдер боюнча иштерди аткарган кызматкерлер
Работники, не имеющих статуса государственных служащихМамлекеттик кызматкер статусуна ээ болбогон кызматкерлер
РаботодательЖумуш берүүчү
РаботополучательЖумуш алуучу
Рабочая силаЖумушчу күч
Рабочее времяЖумуш убактысы
Рабочее местоЖумуш оруну
Рабочий годИш жылы
Рабочий скотЖумушчу мал
РавноТете, барабар
Радужная форельКубулжума форель
Разбой Каракчылык 
РазведенныйАжырашкан
Разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых (капитализированные)Жер астындагы кендерди чалгындоо жана пайдалуу кендердин запастарын баалоо (капиталдаштырылган)
РазводАжырашуу, ажыратуу, бөлүү
Раздел1)   Бөлүм, 2) Бөлүү
Разделение трудаЭмгекти бөлүштүрүү
Различие Айырмалык, айырмачылык
РазмерӨлчөм 
Размещение Жайгаштыруу 
РазницаАйырма 
РазработкаИштеп чыгуу
Резиденты выехавшие в другие страныБашка өлкөлөргө кеткен резиденттер
Разрешенное водоотведениеУруксат берилген суу буруу
Размещение отходовКалдыктарды жайгаштыруу
Размещение, сортировка и движение отходов производства и потребление по видамӨндүрүштүн жана керектөөнүн калдыктарынын түрлөрү боюнча жайгаштырылышы, сорттолушу жана багытталышы
Рекультивация земельЖерлерди рекультивациялоо
Республиканский бюджетРеспубликалык бюджет
Разрешение1) Чечүү, 2) Уруксат
Разъяснительной работыТүшүндүрүү иштери
Районные судыРайондук соттор
РангРанг
РапортБилдирме
Распахано паровАйдалган аңыздар 
РасплатаАкы төлөө, акысын төлөө
Распределенный доход корпорацийКорпорациялардын бөлүштүрүлгөн кирешеси
Распределение домохозяйств по способу получения жильяТурак жайды алуу жолдору боюнча үй чарбаларды бөлүштүрүү
Распределение домохозяйств по уровню благополучия и видам благоустройстваҮй чарбаларын бакубатчылык деңгээли жана жайлуулуктун түрлөрү боюнча бөлүштүрүү
Располагаемые денежные доходы населенияКалктын колунда болгон акчалай кирешелери 
Распределение общего объема денежных доходов населения по 20-ти процентным    (10-ти процентным) группам населенияКалктын жалпы акчалай кирешелеринин көлөмүн 20 пайыздык (10 пайыздык) калктык группаларга бөлүштүрүү
Распределение численности посетителей по продолжительности пребыванияКелүүчүлөрдүн санын эс алуу мөөнөтү боюнча бөлүштүрүү
РастениеводствоӨсүмдүк өстүрүүчүлүк
Растительный мирӨсүмдүктөр дүйнөсү
Расходы Чыгымдар
Расходы по обеспечению работников жильемКызматкерлерди турак жай менен камсыз кылуу чыгымдары
Расходы на социальное обеспечение работниковКызматкерлерди социалдык камсыздоого кеткен чыгымдар
Расходы на профессиональное обучение Кесиптик окутууга кеткен  чыгымдар
Расходы  Социального фондаСоциалдык фонддун чыгымдары
Расходы бюджетаБюджеттин чыгымдары
Расходы на культурно-бытовое обслуживаниеМаданий - тиричилик  тейлөөгө кеткен чыгымдар
Расходы населения на продукты питанияКалктын тамак-аш азыктарына кеткен чыгымдары
Расходы населения на питание вне домаКалктын үйдөн тышкары керектелген тамак-аш азыктарына кеткен чыгымдары 
Расходы населения на непродовольственные товары и услугиКалктын азык-түлүк эмес товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө кеткен чыгымдары
Расходы на оплату трудаЭмгек акыга кеткен чыгымдар
Расходы на производство и реализацию продукции (товаров, работ и услуг)Продукцияларды өндүрүүгө (товарларды, иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) жана сатууга кеткен чыгымдар
Расходы, связанные с реализациейСатууга байланышкан чыгымдар
Расходы на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия для производстваЧийки затка, материалга, чала фабрикаттарга жана өндүрүштө керектелүүчү курамдык буюмдарга кеткен чыгымдар
Расходы на энергиюЭнергияга кеткен чыгымдар
Расходы на топливоКүйүчү майга кеткен чыгымдар
Расходы на водуСууга кеткен чыгымдар
Расходы по оплате услуг связиБайланыш кызматына кеткен чыгымдар
Расходы на рекламу и маркетингМаркетинг жана жарнама чыгымдары
Расходы по оплате нотариальных, юридических услуг, аудиту и консультированиюНотариалдык, юридикалык кызматтарга, аудит жана консультацияларга кеткен чыгымдар
РасчетЭсеп-кысап, эсептешүү, эсептөө
Расчетный счет  в банках Банктардагы эсеп счеттору
Расчетные счета и депозиты в банках за границейЧет өлкөдөгү банктардагы эсеп счеттору жана депозиттери
Расчетный показательЭсептик көрсөткүч
Расширение населенных пунктовКалктуу пункттардын кеңейтилиши      
РасшифровкаЧечмелөө 
Реализация1)    Ишке ашыруу, 2) Сатуу, сатып өткөрүү
Реализация сельскохозяйственной продукцииАйыл чарба продукциясын сатып өткөрүү  
Реализовано на убой всех видов скота и птицы в живом весеСоюлган мал менен канаттуулардын бардык түрлөрүнүн тирүүлөй салмактагы сатылганы
Реализовано рыбыСатылган балык
Реализовано продукцииСатылган продукциялар
Реальная заработная платаРеалдуу (анык) эмгек акы
Реальная процентная ставкаРеалдуу пайыздык коюм
РегионРегион
Регистр деловой активностиИш жигердүүлүгүнүн регистри
Регистратор Регистратор, Каттоочу 
Регистрации прав на недвижимое имуществаКыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо
Регистрация цен и тарифовБааларды жана тарифтерди каттоо
Регулируемые ценыЖөнгө салынуучу баалар
РедискаРедиска
Редукция трудаЭмгекти жөнөкөйлөштүрүү
РеестрРеестр
Реестр государственных и муниципальных должностейМамлекеттик жана муниципалдык кызматтын реестри
Режим работыЖумуш шарттамы
Режим рабочего времениЖумуш убактысынын режими
Резервный и прочий капитал Резервдик жана башка капитал
РезервуарыРезервуарлар
Результат1)    Жыйынтык, 2) Натыйжа
Реинвестированные доходы от прямых иностранных инвестицийЧет өлкөлүк тике инвестициялардын кайра инвестицияланган кирешелери
Реинвестированная прибыльКайра инвестицияланган кирешелер
РеквизитМаалым, дарек
РекомендоватьСунуш кылуу
Религиозная деятельность Диний иш
Религиозные обряды Диний ырым-жырымдар
Религиозные ритуалы и церемонии Диний каада-салттар жана зыйнаттар
Религия Дин 
Рентабельность   операционной деятельностиОперациялык иштин рентабелдүүлүгү
Рентабельность   финансово-хозяйственной деятельностиФинансылык-чарбалык иштин рентабелдүүлүгү
Репродуктивный периодРепродуктивтүү мезгил
Республиканский бюджетРеспубликалык бюджет
Риск персоналаПерсоналдын тобокелдиги
Родной языкЭне тили
РождаемостьТөрөлүү
Рождение живымТирүү төрөлүү
Рождение мертвымӨлүү төрөлүү
Рожь озимаяКүздүк кара буудай 
Рожь яроваяЖаздык кара буудай
Рост поголовьяМалдардын санынын өсүүсү
РтутьСымап
Рубка ухода за лесом Токойду багуу үчүн кыюулар
Руководитель Жетекчи 
Руководитель органа местного самоуправленияЖергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси
Руководство 1)    Жетекчилик, 2) Колдонмо
Рыба и рыбопродуктыБалык жана балык азыктары
Рыбные запасыБалык запастары
Рыболовство и рыбоводствоБалык уулоочулук жана балык өстүрүүчүлүк
Рыночная продукцияРыноктук продукция
Рыночный уровень инфляцииИнфляциянын рыноктук деңгээли
Ряд Катар, ирет
С 
Садковая (аквакультура)Садоктон (аквакультура)
Садоводческие и дачные кооперативыБакча жана дача   кооперативдери  
СажаКөө
Сальдированный финансовый результатСальдолоштурулган финансылык жыйынтык
Сальдо первичных доходовАлгачкы кирешелердин сальдосу
СаманныйСаман, сокмо
Самодеятельное населениеӨз алдынча иштеп турган калк
Самозанятость Өзүн өзү жумуштандыруу
Самозахват земельӨз алдынча жерди басып алуу
Самостоятельно занятыеӨз алдынча иштегендер
Самоуправление Өз алдынча башкаруу
Санитарная рубка Санитардык кыюу
Санитарное состояние лесаТокойдун санитардык абалы
Санитарная очисткаСанитардык тазалоо
Снятие и использование плодородного слоя почвыТүшүмдүү жер кыртышын алып пайдалануу
Стационарный источник загрязнения атмосферыАтмосфераны булгоонун стационардуу булагы
Сахарная свекла (маточная)Уруктук кант кызылча
Сахарная свекла (фабричная)Кант кызылчасы (фабрикалык)
Сахарная свекла на корм скотуМал тоюту үчүн кант кызылчасы              
Саженцы виноградные, плодовые, ягодные Жүзүм, жемиштүү, мөмөлүү дарактардын көчөттөрү
 Собрано урожая с повторных посевовКошумча эгилген өсүмдүктөрдөн жыйналган түшүм
Сбор и обработка сточных   водАгып чыкма сууларды чогултуу жана иштетүү
Сбор, обработка и распределение воды (водоснабжение)Сууну чогултуу, иштетүү, бөлүштүрүү (суу менен жабдуу)
Сбор, обработка и уничтожение отходов, получение вторичного сырьяКалдыктарды чогултуу, иштетүү жана жок кылуу, кайра пайдалануучу чийки затты алуу
Сборники Жыйнактар 
Сборные строительные конструкции из бетонаБетондон жасалган курама курулуш конструкциялары
Сборы за въезд с иностранных автоперевозчиковЧет өлкөлүк автоташуучулар киргендиги үчүн жыйым
Сборы за таможенное оформление Бажы кагаздарды толтуруу үчүн жыйым
Сборы за таможенное сопровождениеБажылык коштоп жүрүү үчүн жыйым
Сброшено в водные источники после использованияПайдалангандан кийин суу булактарына ташталды
СведенияМаалыматтар
Сведения о затратах крестьянских (фермерских) хозяйств  на производство сельскохозяйственной продукцииДыйкан (фермер) чарбаларынын  айыл чарба продукциясын өндүрүүгө кеткен   чыгымдары боюнча маалымат
Сведения по международному туризмуЭл аралык туризм боюнча маалыматтар
Сведения о первом руководителе данного органа государственной власти и управления.Аталган мамлекеттик бийлик жана башкаруу органынын биринчи жетекчиси жөнүндө маалымат.
Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных)Кызылча казып жыйноочу машиналар (жалбырагын кесүүчүлөрдөн башкасы)
Сверхурочная работаМөөнөттөн ашыкча жумуш
СвинецКоргошун
СвининаЧочконун эти
Свиноматки  Мегелжиндер
СвиньиЧочколор
Свобода вероисповеданияДин тутуу эркиндиги
Свобода религииДин эркиндиги
Сводный индекс тарифов на услуги связиБайланыш кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтердин жыйынтыкталган индекси
Сводный индекс ценБаалардын жыйынтыкталган индекси
Сводный показательЖыйынтыкталган көрсөткүч
СвязьБайланыш
СвященнослужителиДин кызматчылары
Сгиб Бүктөм
Сданный в аренду землепользователям участок земли Пайдалануучуларга ижарага берилген жер
Себестоимость всей продукцииБардык продукциянын наркы
Себестоимость единицы продукцииПродукциянын наркы
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ и услугПродукциялардын, товарлардын,  жумуштардын, тейлөөлөрдүн өткөрүлгөн өздүк наркы
Сев яровых культур и проведение весенне-полевых культурЖаздык өсүмдүктөрдү себүү жана жазгы-талаа иштерин жүргүзүү  
Сезонная работа Мезгилдүү жумуш
Сезонность Мезгилдүүлүк 
Сезонные работникиМезгилдүү жумушкерлер
Сезонный товар (услуга)Сезондук товар (кызмат көрсөтүү)
СектаСекта 
Селена диоксидСелен диоксиди
Сельское населениеАйыл калкы
Сельское хозяйство,   лесное хозяйство и рыбоводствоАйыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук
Сельскохозяйственные акционерные обществаАйыл чарба акционердик коомдор
Сельскохозяйственные производственные кооперативыАйыл чарба өндүрүштүк кооперативдери
Сельскохозяйственные услугиАйыл чарбалык кызмат көрсөтүүлөр
СельхозугодьяАйыл чарба жерлери
Семейное положениеҮй-бүлөлүк абал
Семена и посадочный материалҮрөн жана отургузуучу материал 
Семена кормовых культурТоюттук өсүмдүктөрдүн үрөндөрү
Семена многолетних травКөп жылдык чөптөрдүн үрөндөрү
Семена однолетних травБир жылдык чөптөрдүн үрөндөрү
Cемена яровых культурЖаздык эгин үрөнү
Семена озимых культурКүздүк эгин үрөнү
Семена сахарной свеклыКант кызылчасынын үрөнү
Семенники безвысадочной сахарной свеклыКүздүк үрөндүк кант кызылчасы
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.)Дан уруктуу дарактар (алма, алмурут, бихи ж.б.)
Семьи, состоящие на учете Каттодо турган үй-бүлөлөр
Семья Үй-бүлө
Сена естественных и сеяных травСебилген жана табигый чөптөр
СенажаСенаж
СеноЧөп
Сено естественных и улучшенных сенокосовТабигый жана жакшыртылган чабыктардын чөбү
Сено культурных пастбищАйдалган жайыттардын чөбү
Сено многолетних травКөп жылдык чөп 
Сено однолетних травБир жылдык чөп 
Сенокосы и культурные пастбищаЧөп чабыктар жана сугат жайлар                
Серная кислотаКүкүрт кислотасы
Сернистый ангидридУулуу ангидрид
СероуглеродКүкүрт көмүртеги
Сестринского предприятия-нерезидента Кол алдындагы резидент эсем ишкана 
СетьТармак, желе 
Сеялки тракторные  Себүүчү тракторлор
СейсмостойкостьЖер титирөөгө туруктуулугу
Сибирская язваКүйдүргү
Сиг (вид рыбы)Сиг (балыктын түрү)
СигаретыСигареталар
Силосные культуры (без кукурузы)Силос жасалуучу өсүмдүктөр (жүгөрүдөн башкасы)
Система Система, тутум 
Система  показателейКөрсөткүчтөрдүн  системасы
Система взвешиванияСалмактоо системасы
Система классификацииКлассификация  системасы
Система национальных счетовУлуттук эсептер  системасы
Система оплаты трудаЭмгек акы төлөө  системасы
СкипидарСкипидар
Скорректированный располагаемый доходОңдолгон колдо бар дүң киреше
Скот и птица на убой  (в убойном  весе)Союлуучу малдар жана канаттуулар (союлган салмакта)
Скот и птица на убой  (в живом весе)Союлуучу малдар жана канаттуулар (тирүүлөй салмакта)
Скотокрадство Мал уурдоо
Сливки несгущенные или неподслащенныеКоюлантылбаган же таттуу кошулбаган каймак
Сливочное масло всех видовБардык түрдөгү чалган май
Сложный трудТатаал эмгек
Служащие Кызматчылар 
Служба занятостиЖумушка орнотуу кызматы
Служебная командировка Кызматтык иш сапары
СмертностьӨлүү
Смесь колосовыхАралашма кылкандуулар
Смешанный доходАралаш киреше
Смородина Карагат
СмятыйБырышкан
Снижение темпов ростаӨнүгүү темпинин (арымынын) төмөндөшү
Снято беженцев с учета в течение отчетного периодаОтчеттук мезгилдин ичинде эсептен чыгарылган качкындардын саны
Собрано бахчевых культурЖыйналган бакча өсүмдүктөрү
Собрано виноградаЖыйналган жүзүм
Собрано овощей с защищенного грунта Корголгон топурактан жыйналган жашылчалар
Собрано плодово-ягодных культурЖыйналган мөмө жемиштер
Собрано початков кукурузы в полной спелости в пересчете на сухое зерноТолук бышып жыйналган жүгөрү сотосу, данга айландырып эсептегенде
Собрано табакаЖыйналган тамеки
Собрано хлопкаЖыйналган пахта
Советник государственной службыМамлекеттик кызматтын кеңешчиси
Совокупный таможенный платежЖыйынтыкталган бажы төлөмү
Согласования Макулдашуулар 
СоглашениеМакулдашуу
Сокращение штата Штаттын кыскарышы
Сокращенное рабочее времяКыскартылган жумуш убактысы
Солома сеяных травСебилген чөптүн саманы
Соломы и мякины, яровой и озимой, убранной в полной спелости(не включая засилосованных)Толук бышкан күздүк менен жаздыктын саманы менен топону, (силостолбогонду кошпогондо)
Сооружения Курулмалар
СоответствующиеТиешелүү
Соответствующий периодТиешелүү мезгил
Соотношение региональных денежных доходов к среднереспубликанскому значениюАймактык акчалай кирешенин орточо
 республикалык көрсөтүчкө болгон катышы
Сопоставимая цена (тариф)Салыштырмалуу баа (тариф)
Сорго на зерноДандык сорго
Состав осужденных Соттолгондор курамы 
Состав семьи Үй-бүлө курамы 
Состояние на начало отчетного годаОтчеттук жылдын башындагы абал
Состояние сельскохозяйственной техники Айыл-чарба техникаларынын абалы 
Состояния здоровьяДен соолуктун абалы
Состоящие в бракеНикеде тургандар
Социальная защитаСоциалдык коргоо
Социальное жилье Социалдык турак жай
Социальное обслуживание Социалдык тейлөө
Социальное партнерствоСоциалдык өнөктөштүк
Социальная сфераСоциалдык чөйрө
Социальные выплатыСоциалдык төлөмдөр
Социальные пособия за счет средств предприятийИшкананын каражаттарынын эсебинен социалдык жөлөкпулдар
Социальные пособия, кроме социальных   трансфертов в натуральной формеНатуралдык түрдөгү социалдык трансферттерден    башка социалдык жөлөкпулдар
Социальные трансферты в натуральной форме, предоставляемые  государственными учреждениями    и некоммерческими организациями,  обслуживающими домашние хозяйства   Үй чарбаларын тейлеген    мамлекеттик мекемелер жана коммерциялык эмес уюмдар көрсөткөн натуралдык түрдөгү социалдык трансферттер
Сочные кормаЧыктуу тоют
Спальный районБейпил район
Специализированные организацияАдистешкен уюм
Специалист Адис 
Специальная государственная должностьАтайын мамлекеттик кызмат орду
Специальная пошлинаАтайын төлөөлөрү
Специально подготовленный переписчикАтайын даярдалган каттоочу
Специальность Адистик 
Специальные работыАтайын жумуштар
Специальный классный чинАтайын класстык чен
Спецификация товара (услуги)Товардын (кызмат көрсөтүүнүн) спецификациясы
Списано в установленном порядкеБелгиленген тартипте эсептен чыгарылган
Список Тизме 
Список контрольного обхода   по учету скота Малдын  эсебин алуу үчүн текшерүү тизмеси 
Список по учету скота и домашней птицы в городской местностиШаар жерлеринде малды жана үй канаттуларын эсепке алуу боюнча тизме
Списочный состав работниковЖумушкерлердин курамынын тизмеси
Сплошной учет скота и домашней птицыМалды жана үй канаттууларын текши эсепке алуу
СправочноМаалымдоо
Спрос на трудЭмгекке суроо-талап
Сравнительная статистикаСалыштырмалуу статистика
Сравнительная таблицаСалыштырма таблица
Среднегодовая стоимость основных средствНегизги каражаттардын орточо жылдык наркы
Среднегодовая численность работников Иштеген жумушчулардын орточо жылдык саны
Среднегодовое поголовье скотаМалдын жылдык орточо саны
Среднедушевая суточная калорийность питания по химическому составуХимиялык курамы боюнча жан башына эсептелген тамактануунун орточо суткалык калориялуулугу
Среднедушевой располагаемый доход домашних хозяйствҮй чарбаларынын жан башына кирешеси
Среднедушевые реальные денежные доходы населенияКалктын адам башына бөлүнгөн орточо реалдуу акчалай кирешелери
Среднедушевые денежные доходы Жан башына бөлүнгөн орточо акчалай кирешелер
Среднедушевые денежные расходыЖан башына бөлүнгөн орточо акчалай чыгымдар
Среднее поголовье кур-несушекТооктордун орточо саны 
Среднее профессиональное образованиеОрто кесиптик билим
Среднереспубликанское значениеОрточо республикалык көрсөткүч 
Среднесписочная  численность работниковКызматкерлердин орточо тизмелик саны
Средний надой молока на одну коровуБир уйдан орточо саалган сүт
Средняя годовая яйценоскость кур - несушекТооктун орточо жылдык жумурткалуулугу 
Средний годовой настриг шерсти от одной овцыБир койдон кыркылган орточо жылдык жүн 
Средний размер назначенных месячных    пособий Белгиленген бир айлык пенсиянын орточо өлчөмү 
Средняя выручкаОрточо түшкөн акча
Средняя заработная платаОрточо эмгек акы
Средняя потребительская цена (тариф) на товар (услугу)Товарга (кызмат көрсөтүүгө) болгон орточо керектөө баасы (тариф)
Средняя цена (тариф)Орточо баа (тариф)
Средняя цена производителейӨндүрүүчүлөрдүн орточо баасы
Средняя цена реализацииСатуунун  орточо баасы
Средства предприятий и организацийИшканалардын жана уюмдардын каражаттары
Средства индивидуальной и коллективной защиты Жекече жана жамааттык коргонуу каражаттары
Средства населения, организаций и предприятийКалктын, уюмдардын, ишканалардын каражаттары
Средства населения и благотворительная помощь резидента КРКалктын каражаты жана КР резидентинин кайрымдуулук жардамы 
Срочная доставка грузовЖүктөрдү тез арада жеткирүү
Стаж Стаж 
Стаж трудовойЭмгек стажы
Стаж трудовой непрерывныйҮзгүлтүксүз эмгек стажы
Стаж трудовой общийЖалпы эмгек стажы
Старшая административная государственная должностьУлуу административдик мамлекеттик кызмат орду
Статистика Статистика
Статистика заболеваемости Калктын оруу-сыркоо статистикасы 
Статистика здравоохранения Саламаттыкты сактоо статистикасы 
Статистика инвалидности Майыптуулуктун статистикасы 
Статистика охраны здоровья населения Калктын саламаттыкты сактоо статистикасы 
Статистика охраны трудаЭмгекти коргоо статистикасы
Статистика преступности Кылмыштуулук статистикасы
Статистика производственного травматизма Өндүрүштө жабыркагандар статистикасы 
Статистика социальной защиты Социалдык коргоо статистикасы 
Статистика трудаЭмгек статистикасы
Статистическая отчетностьСтатистикалык отчеттуулук
Статистические данныеСтатистикалык маалыматтар
Статистические методы анализаТалдоонун статистикалык методдору
Статистические ряды1)      Статистикалык катар; 2) Статистикалык ирет
Статистическое расхождениеСтатистикалык айырма
СтатусСтатус, мартаба 
Статья1)      Берене; 2) Макала
Стебли кукурузы, убранной в полной спелостиТолук бышкан жүгөрүнүн сабактары
СтиролСтирол
СтоимостьНаркы
Стоимость введенных жилых домовИшке киргизилген турак үйлөрдүн наркы
Стоимость вспашки паров и зяби под урожай будущего годаКелерки жылдын түшүмү үчүн арыздар менен тоңдурмалардын айдоо наркы
Стоимость выращивания саженцев за годКөчөт өстүрүүнүн бир жылдагы баасы 
Стоимость договоров лизингаТүзүлгөн лизинг келишимдеринин наркы
Стоимость новых арендованных основных средствИжарага алынган жаңы негизги каражаттардын наркы
Стоимость машин, оборудования, инструмента, инвентаряМашиналардын, жабдуулардын, аспаптардын, инвентардын наркы
Стоимость прочих работ и затрат подрядчика и заказчикаПодрядчик менен тапшырыкчынын башка иштери жана чыгымдарынын наркы
Стоимость проданных, переданных в отчетном году объектов незавершенного строительстваОтчеттук мезгилде өткөрүлгөн курулуп бүтө элек объекттердин башка иштери жана чыгымдарынын наркы 
Стоимость приобретенных основных фондов и их отдельных частейСатып алынган негизги фонддун жана алардын айрым бөлүктөрүнүн наркы 
Стоимость затрат на содержание рабочей силыЖумушчу күчүн күтүүгө кеткен чыгымдардын наркы
Стоимость реализованной продукцииСатылган продукциялардын наркы
Стоимость продовольственной корзины прожиточного минимумаЖашоо-тиричилик минимумунун азык-түлүк себетинин наркы
Стоимость саженцев к концу первого года посадки (стоимость закладки нового сада)Тигилгенине бир жыл болгон көчөттөрдүн баасы (жаңы бактарды отургузуунун наркы)
Страны вне СНГКМШдан тышкаркы мамлекеттер
Страхование ответственностиЖоопкерчиликти камсыздоо
Страховая сумма  Камсыздоо суммасы 
Страховые выплаты  Камсыздоо төлөмдөрү
Строительная известьКурулуш акиташы
Строительные услугиКурулуш кызмат көрсөтүүлөрү
СтроительствоКурулуш
Строительство за границейЧет өлкөдөгү курулуш 
Структура Түзүм
Структура безработицыЖумушсуздуктун түзүмү
Структура данныхМаалыматтар түзүмү
Структура затратСарптоолор түзүмү
Структура инвестиций в основной капиталНегизги капиталга инвестициялардын түзүмү
Структура объема валового выпуска продукции Продукциянын дүң чыгаруу көлөмүнүн түзүлүшү
Структурное подразделениеТүзүмдүк бөлүм
СтудентСтудент
Субсидии на продукты  Продуктуларга субсидиялар
Субтропические (инжир, хурма,  гранат и др.)Субтропикалык (инжир, курма,  анар, ж.б.)
СудакСудак
Сумма выданных микрокредитов населениюКалкка берилген микронасыялардын суммасы
Сумма назначенных месячных пособий Бир айлык белгиленген жөлөкпулдун суммасы 
Сухари и печенье, изделия кондитерские и пирожныеКатырылган нан жана печенье, кондитердик азыктар жана пирожныйлар
СчетЭсеп
Счет вторичного распределения доходовКирешелерди экинчи жолу бөлүштүрүүнүн эсеби
Счет использования располагаемого доходаКолдо бар кирешени пайдалануунун эсеби
Счет образования доходовКирешелерди түзүүнүн эсеби
Счет операций с капиталомКапиталдар менен жүргүзүлгөн операциялардын эсеби
Счет перераспределения доходов в натуральной формеНатуралдык түрдөгү кирешелерди кайра бөлүштүрүү эсеби
Счет производстваӨндүрүш эсеби
Счет распределения первичных доходовАлгачкы кирешелерди бөлүштүрүүнүн эсеби
Счет товаров и услугТоварлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эсеби
Сырая нефтьИштетилбеген мунайзат
Сыры всех типовБардык түрдөгү сырлар
Т 
ТабакТамеки
Табак ферментированныйФерменттештирилген тамеки
Таблица Таблица
Таблица кодировкиКоддоо таблицасы
Таблица статистическаяСтатистика таблицасы
Таможенные платежи, уплаченные до принятия таможенной декларации Бажы декларациясынын кабыл алынышына чейин төлөнгөн бажы төлөмдөрү 
Таможенные сборы Бажы жыйымы
Таможенные сборы за таможенное оформлениеБажылык тариздөө үчүн бажылык жыйымдар
Таможенный платеж по единым ставкам  таможенных пошлин, налоговБажылык төлөмдөрдүн, салыктардын бирдиктүү коюму боюнча бажылык төлөмдөр
Тариф Тариф
Тарификация работыЖумушту тарифтөө
Тарифная сеткаТарифтик торчо
Тарифная системаТарифтик тутум
Тарифная ставка (оклад)Тарифтик коюм (маяна)
Тарифный разрядТарифтик разряд (баскыч)
Тарифный разряд работыЖумуштун тарифтик баскычы
Текущие (эксплуатационные) работыКүнүмдүк (эксплуатациялык) чыгымдар
Температура воздухаАбанын температурасы
Темп роста располагаемых доходов населения среди 40%  наименее обеспеченного населенияЭң аз камсыздалган калктын 40 пайызынын ичинен калктын колдо бар кирешелеринин өсүү темпи
Трансграничная перевозка отходовКалдыктарды транс чек аралык ташуу
Тарифный разряд рабочегоЖумушчунун тарифтик баскычы
Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделийТекстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийимдерди, булгаары, булгаарыдан жасалган башка буюмдарды өндүрүү
Текучесть рабочей силыЖумушчу күчтөрүнүн туруксуздугу
Текущая оценка наличного и постоянного населенияБолгон жана туруктуу калкты учурда баалоо
Текущая цена (тариф)Учурдагы баа (тариф)
Текущие (эксплуатационные) расходыКүндөлүк (пайдалануучу) чыгымдар
Текущий ремонт основных средств (зданий и сооружений)Негизги каражаттардын (имараттар, курулуштар) күнүмдүк ремонту
Текущие подоходные налоги, налоги на    имущество и т.п.Учурдагы киреше салыктар,  мүлккө салыктар ж.б.
Текущие расходы на охрану окружающей средыАйлана-чөйрөнү коргоого кеткен кезектеги чыгымдар
Телекоммуникационные услуги Телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр 
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги Телекоммуникациялык, компьютердик жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр
Телка Кунаажын
Телки от 1 года  и старше   осемененные1 жаш жана андан жогорку кунаажындар  кууттан чыккандары
Телки от 1 года до 2-х лет неосеменные1 жаштан 2 жашка чейинки кунаажындар кууттан чыкпагандары 
Телки от 2-х лет и старше неосеменные2 жаш жана андан жогорку кунаажындар кууттан чыкпагандары
Телята Музоолор 
Телята до 1 года1 жашка чейинки музоолор
Темп ростаӨсүш темпи
Темп роста поголовьяМал башынын санынын эң чоң өсүү темпи
Темп роста прибылиКирешелердин өсүү темпи 
Темп роста располагаемых доходов населенияКалктын колунда болгон кирешелеринин өсүү темпи
Темп роста реальных денежных доходов населенияКалктын реалдуу акчалай кирешесинин өсүшү
Теневая экономикаКөмүскө экономика
Теория занятости и безработицыЖумуштуулук жана жумушсуздук теориясы
Теория заработной платыЭмгек акы теориясы
 Теплицы Күнөскана
Тепловая энергияЖылуулук энергиясы
Территориальные органыАймактык органдар
Территориальный органАймактык орган
Территория Аймак 
Техническая и материальная помощьТехникалык жана материалдык жардам
Техническое условияТехникалык шарттар
Тип ограждения зоны санитарной охраныСанитардык коргоо зонасынын тосулушунун тиби
Тип подключения к сети  Интернет    Интернет тармагына кошулуунун тиби
ТиражированиеКөбөйтүп басып чыгаруу
Ткани готовые всех видовБардык түрдөгү даяр кездемелер
Товар (услуга)Товар (кызмат көрсөтүү)
Товарная группаТоварлардын тобу
Товарный знакТовардык белги
Товары для перепродажиАлып кайра сатуу үчүн товарлар
ТолстолобикАмурдун макоо балыгы
ТолуолТолуол
Топливо нефтяное (мазут)Мунайзат отуну (мазут)
Топливно-энергетический балансОтун-энергетикалык балансы
Торговая точкаСоода түйүнү
Торговля и общественное питаниеСоода жана коомдук тамактануу
Торговые кредиты/ авансы предоставленные нерезидентами за границуРезидент эместер чет өлкөгө берген соода кредиттери/аванстар 
Травма Жаракат 
Транзитная миграция Транзиттик миграция
Трансграничные особо охраняемые природные территорииТранс чек аралык өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактары
ТранспортТранспорт
Транспортировка нефти и газа по трубопроводамӨткөрүү түтүгү менен мунайды жана газды ташуу 
Транспортировка продукцииПродукцияларды ташуу
Транспортная деятельность и хранение грузовТранспорт иши жана жүктөрдү сактоо
Трансферты на инвестиционные целиИнвестициялык максаттарга трансферттер
Трикотажные чулочно-носочные изделия машинной и ручной вязки Машина жана кол менен токулган трикотаж байпак буюмдары
Тритикале озимаяКүздүк тритикале
Трудовая деятельностьЭмгек ишмердиги
Трудовая книжкаЭмгек китепчеси
Трудовая миграцияЭмгек миграциясы
Трудовой договорЭмгек келишими
Трудовой коллективЭмгек жамааты
Трудовой отпуск Эмгек өргүүсү
Трудовой потенциалЭмгек потенциалы (дарамети)
Трудовые мигрантыЭмгек мигранттары
Трудовые отношенияЭмгек мамилелери
Трудовые ресурсыЭмгек ресурстары
Трудоспособное населениеЭмгекке жөндөмдүү калк
Трудоспособность Эмгек жөндөмдүүлүгү
Трудоспособный возрастЭмгекке жөндөмдүү курак
ТрудоустройствоИшке орноштуруу
Трудящийся -мигрантЭмгекчи-мигрант
ТуберкулезТуберкулез
Тутовые ягодыТыт мөмөлөрү
Тутовый лист  (шелковица)Тыт жалбырагы (жибек курт)
У 
Уборка сельскохозяйственных культурАйыл чарба өсүмдүктөрүн жыйноо
Убрано бахчевых культур  с площадиЖыйналган бакча өсүмдүктөрүнүн аянты
Убрано зернобобовых с площадиЖыйналган дан буурчактарынын аянты
Убрано и обмолочено масличных культур с площадиЖыйналып, бастырылып алынган май өсүмдүктөрүнүн аянты
Убрано овощей (без семенников и маточников) Жыйналган жашылчалар (үрөндүк жана уруктуктан башкасы)
Убрано початков кукурузы в полной спелостиТолук бышып жыйналган жүгөpүнүн сотосу
Убрано сахарной свеклы  (фабричной) с площади       Жыйналган кант кызылчасынын  (фабрикалык) аянты
Убрано табака с площадиЖыйналган тамекинин  аянты
Убрано хлопка с площадиЖыйналган пахтанын аянты
Убыло (продано, забито, пало и прочее)Чыгымдалганы (сатылганы союлганы, өлгөнү ж.б.)
УбыльКемүү, азаюу, жоготуу
Увольнение по собственному желаниюӨз каалоосу менен иштен бошонуу
УглеводородыУглеводороддор
Уголь каменный и лигнитТаш көмүр жана лигнит
Удельный весҮлүштүк (салыштырма) салмак
Удельный расходҮлүштүк чыгым
Удержание из заработной платыЭмгек акысынан кармап калуу
Узкополосный доступТар тилке аркылуу кирүү 
Уксусная кислотаУксус кислотасы
Улов рыбыБалык кармоо
Улавливание и обезвреживаниеКармоо жана зыянсыздандыруу 
Уличное освещениеКөчө жарыктандыруу
Уличная водопроводная сетьКөчө суу түтүктөрүнүн тармагы
Уличный мусорКөчөдөгү таштандылар
Услуги кабинетов массажаМассаж кабинетинин кызматы
Услуги парикмахерских салонов и салонов красотыЧач тарач салонунун жана сулуулук салонунун кызматы
Уменьшение Азаюу (азайтуу, кичирейүү, кичирейтүү)
Умножение Көбөйтүү
Уполномоченный государственный орган Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган
Управление Башкаруу (Башкармалык)
Упрощенный визовый режимЖөнөкөйлөтүлгөн визалык режим
Урегулированный статусЖөнгө салынган статус
Уровень Деңгээл 
Уровень крайней бедности Кедейчилик деңгээли
Уровень безработицыЖумушсуздук деңгээли
Уровень высшего профессионального образованияЖогорку кесиптик билим деңгээли
Уровень грамотности лиц в возрасте 15 лет и старше 15 жаштагы жана андан улуу курактагы адамдардын сабаттуулук деңгээли 
Уровень жизниЖашоо деңгээли
Уровень занятостиЖумуштуулук деңгээли
Уровень зарегистрированной безработицыКатталган жумушсуздуктун деңгээли
Уровень инфляцииИнфляция (кунсуздануу) деңгээли
Уровень начального профессионального образованияБашталгыч кесиптик билим деңгээли
Уровень незаконченного высшего профессионального образованияБүтпөгөн жогорку кесиптик билим деңгээли
Уровень общего среднего (полного) образованияЖалпы орто (толук) билим деңгээли
Уровень общей безработицыЖалпы жумушсуздуктун деңгээли
Уровень основного общего образованияНегизги жалпы билим деңгээли
Уровень ряда динамикиКатар (ирет) динамикасынын деңгээли
Уровень среднего профессионального образованияОрто кесиптик билим деңгээли
Уровень ценБаанын деңгээли
Уровень экономической активностиЭкономикалык активдүүлүктүн деңгээли
УрожайностьТүшүмдүүлүк
Условно исчисленная ценаШарттуу түрдө эсептелген баа
Услуги Кызмат көрсөтүүлөр
Услуги в области горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, связанные с добычей, переработкой полезных ископаемыхПайдалуу кендерди казуу, кайра иштетүү менен байланышкан тоо кен казуу жана иштетүү өнөр жайы жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр  
Услуги в области горнодобывающей промышленностиТоо кен казуу өнөр жайы жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр
Услуги в области здравоохраненияСаламаттыкты сактоо жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр
Услуги в области образованияБилим берүү жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
Услуги в области страхования и пенсийКамсыздандыруу жана пенсия жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
Услуги в области туризма и путешествий (поездки)Туризм жана саякат (сапарлар) жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр
Услуги грузовых транспортных агентств и прочие транспортные услугиЖүк транспорттук агенттигинин кызмат көрсөтүүлөрү жана башка транспорттук кызмат көрсөтүүлөр
Услуги ИнтернетИнтернет кызмат көрсөтүүлөрү
Услуги мобильной связиУюлдук байланыш кызмат көрсөтүүлөрү 
Услуги по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонамБашка жактарга тиешелүү болгон материалдык ресурстарды иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр
Услуги по ремонту и техническому обслуживаниюРемонт жана техникалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
Услуги по трансляции программПрограммаларды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр
Услуги посольств, консульских представительств и других официальных представительств стран Элчиликтердин, консулдук өкүлчүлүктөрдүн жана өлкөнүн башка расмий     өкүлчүлүктөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү
Услуги радио и телевизионной кабельной  связиРадио жана телекөрсөтүүчү кабелдик байланыштын кызмат көрсөтүүлөрү 
Услуги телефонной связиТелефон байланыш кызмат көрсөтүүлөрү 
Услуги туристических фирм, гостиницТуристтик фирмалардын, мейманканалардын кызмат көрсөтүүлөрү 
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха Жеке адамдарга  жана маданият, эс алуу чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр 
Уставный капитал Уставдык капитал
Установленный образецБекитилген үлгү
Устная  договоренность без оформления документовДокумент тариздебестен оозеки макулдашуунун негизинде
Устный опросОозеки сурамжылоо
Утвердить Бекитүү
УткиӨрдөктөр
Уточненная посевная площадьТакталган айдоо аянты
Уход за больнымиОору адамды багуу, кароо
Участник конкурса на замещение вакантной должностиБош кызмат ордун ээлөөгө конкурстун катышуучусу
Учащаяся молодежьОкуучу жаштар
Учащиеся Окуучулар 
Ученические местаОкуучулук орун
Учет рабочего времениЖумуш убактысын эсепке алуу
Учет скота и домашней птицыМалга жана үй канаттууларына санак жүргүзүү
Учетная записьЭсептик жазуу
Учетная ставкаЭсептик коюм
Учетная ставка процентаПайыздык коюм эсеби
Учетный процентЭсептик пайыз
Учитель 1)    Мугалим, 2) Устат
УчреждениеМекеме
Учреждение культуры клубного типа Клуб түрүндөгү маданий мекеме 
Ущерб причиненный лесными пожарамиТокойдогу өрттөрдүн келтирген зыяны
                                                      Ф 
Фактический сбор урожая со всей площадиБардык аянттан иш жүзүндө жыйналган түшүм
Фактическое индивидуальное потреблениеИш жүзүндө жекече керектөө 
Фактическое коллективное потреблениеИш жүзүндө жамааттык керектөө 
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств Үй чарбалардын  иш жүзүндө акыркы керектөөлөрү 
Фактическая продолжительность рабочей неделиИш жумасынын анык узактыгы
Фактическое суммарное испарениеИш жүзүндөгү кошунду буулануу
ФенолФенол
Фермерское хозяйствоФермердик чарба
Физико-химические свойстваФизикалык-химиялык мүнөздөмөлөрү
Физические лицаФизикалык жак
Фиксированную телефонную связьБелгиленген телефондук байланыш
Фиксированный потребительский набор товаров и услугТоварлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн туруктуу керектөө тобу
Финансирование1) Финансылоо, 2) Каржылоо
Финансирование  инвестиций (капитальных вложений)Инвестицияларды (капиталдык салымдарды) каржылоо
Финансирование текущих  (эксплуатационных) расходовКезектеги (пайдалануучу) чыгымдарды каржылоо
Финансовое посредничество и страхованиеФинансылык ортомчулук жана камсыздандыруу
Финансовые вложения Акчалай салымдар
Финансовые корпорацииФинансылык корпорациялар
Финансовые услугиФинансылык кызмат көрсөтүүлөр
Финансовый лизинг, предоставленный нерезидентамиРезидент эместерден берилген финансылык лизинг
Финансы, кредит, страхование Финансы, насыя, камсыздандыруу
Фонд Фонд 
Фонд потребленияКеректөө фонду
Фонд занятостиЖумуштуулук фонду
Фонд заработной платыЭмгек акы фонду
Фонд материального поощренияМатериалдык сыйлоо фонду
Фонд оплаты трудаЭмгек акы төлөө фонду
ФондовооруженностьФонддун жабдылышы
ФондоемкостьФонддун сыйымдуулугу
ФондоотдачаФонддун кайтарымдуулугу
Форма 1) Форма; 2) Тариз
Форма отчетностиОтчеттуулук формасы
ФормальдегидФормальдегид
Формуляр переписиКаттоо формуляры
Формуляр учетаЭсепке алуу формуляры
Формы обучения высшего и среднего профессионального образования. Профессионалдык жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн түрлөрү
Формы оплаты трудаЭмгекке акы төлөөнүн формасы
Формы собственностиМенчик формалары
Фосфорные Фосфордук 
Фтористые соединения газообразныеГаз түрүндөгү фтор кошундулары
ФунгицидыФунгициддер
ФурфуролФурфурол
Х 
Характеристики отдельных мест (объектов) размещения отходовКалдыктарды жайгаштыруунун айрым орундарынын (объекттеринин) мүнөздөмөлөрү
Хлеб свежийЖаңы бышкан нан
Хлебные продукты (хлеб  и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа и бобовые)Нан азыктары (нанга айландырып эсептегендеги нан жана макарон азыктары, ун,   акшак жана буурчак)
Хлопкоуборочные машиныПахта жыйноочу машиналар
Хлопок-сырецПахта чийки заты
ХлопчатникПахта
ХлорХлор
ХозрасчетЧарбалык эсеп
Хозрасчетные отношенияЧарбалык эсеп мамилелери
Хозяйственный способЧарбалык ыкма
Хозяйствующие субъектыЧарбакер субъектилер
Хозпитьевая водаЧарбалык, ичүүчү суу
Холдинговая компанияХолдинг компаниясы
Холодное оружиеАтылбас курал-жарак
Холостые Бойдоктор
Хранение отходовКалдыктарды сактоо
Хром шестивалентныйАлты валентүү хром
Ц 
Цветоводство и декоративные культурыГүл жана кооз өсүмдүктөрдү өстүрүү
Цветы Гүлдөр
 цветники Гүлзарлар
Цель производстваӨндүрүштүн максаты
ЦементЦемент
Цена (тариф)Баа (тариф)
Цена трудаЭмгектин баасы
Ценовая котировкаБаалык котировка
Центр семейной медицины (ЦСМ) Үй-бүлөлүк медициналык борбор 
Центральное отопление от ТЭЦЖЭБ аркылуу борборлоштурулуп жылытуу
Централизованная система водоотведенияБорборлоштурулган суу бөлүштүрүү (канализация)системасы
ЦеныБаалар
Цены предыдущего годаМурунку жылдын баалары
Цены производителя сельскохозяйственной   продукцииАйыл чарба продукциясын өндүрүүчүнүн баалары
Цены текущего годаУчурдагы баалар
Церковнослужители Чиркөө кызматчылары
Цирк Цирк 
Цитрусовые (лимон и другие)Цитрустар (лимон ж.б)
Цыплята  Жөжөлөр
Ч 
Час Саат 
Часовая оплатаСаатына төлөө
Часовой 1)    Сааттык, 2) Сакчы
Частично Жарым-жартылай
Частичный рабочийЖарым-жартылай жумушчу
ЧастнаяМенчик
Частная собственностьЖеке менчик
Частная фирмаЖеке фирма
Частное лицоЖеке жак
Частное предприятиеЖеке ишкана
Частное хозяйство Жеке чарба
Частные посреднические фирмыЖеке ортомчу фирмалар
Частный банкЖеке банк
Частный бизнесЖеке бизнес
Частный жилищный фонд Өзүмдүк турак жай фонду 
Частный секторЖеке сектор
Частный трудЖеке эмгек
Частота Жыштык 
Частота отключения электричестваЭлектр энергиясынын өчүрүлүшүнүн жыштыгы
Часть Бөлүк 
Часть индивидуального домаЖеке менчик турак үйдүн бир бөлүгү
Чебак (чебачок)Чебак (чебачок)
Челночный бизнесАлып-сатма бизнес
Человеко-деньКиши-күн
Человеко-часКиши-саат
Чернорабочий Кара жумушчу
Черный налКөмүскө накталай акча
Черта крайней бедностиКедейлик чеги
Чин Чин 
Численность Саны 
Численность бедного населенияКедей калктын сааны
Численность населенияКалктын саны 
Численность получателей государственных социальных пособий Мамлекеттик социалдык жөлөкпул алуучулардын саны 
Численность получателей пенсий Пенсия алуучулардын саны 
Численность работниковКызматкерлердин саны
Численность работников списочного состава Тизмелик курамдагы кызматкерлердин саны
Численность работников, принимаемая для исчисления средней заработной платыОрточо эмгек акыны эсептөө үчүн кабыл алынган кызматкерлердин саны
Численный Сандык 
Численный составСандык курамы
Число Сан
Число больных с впервые установленным диагнозом Биринчи жолу диагнозу коюлган оорулуулардын саны
Число вновь созданных рабочих мест Жаңы түзүлгөн иш орундарынын саны
Число выявленных лиц, совершивших преступления Кылмыш жасагандардын такталган саны 
Число депозитных счетов физических лиц Жеке адамдардын депозиттик счетторунун саны
Число ликвидированных рабочих местЖоюлган иш орундарынын саны
Число павшего скота, утилизировано в скотомогильниках (в яму Беккери)Мал көмүлүүчү жайга ташталган өлүмтүк малдын саны (Беккери чуңкуруна)
Число получателей микрокредитовМикрокредит алуучулардын саны
Число предприятий, включенных в отчетОтчетко киргизилген ишканалардын саны
Число свободных рабочих мест (требуемых работников)Бош иш орундарынын (талап кылынган жумушчулардын) саны
Число страховых случаев  Болгон камсыздандыруунун саны 
Число счетов клиентов Кардарлардын счетторунун саны
Число основных услуг связи общего пользованияЖалпы пайдалануудагы байланыштын негизги кызмат көрсөтүүлөрүнүн саны
Число телефонных станцийТелефондук станциялардын саны
Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользованияЖалпы пайдалануудагы телефон тармагынын телефондук аппараттарынын саны
Число подключенных к сетям абонентских терминалов сотовой подвижной связиУюлдук кыймылдуу байланыштын тармагына кошулган  абоненттик терминалдарынын саны
Число предприятий и организаций туризма и учреждений отдыхаЭс алуу жана туризм ишканаларынын саны
Число учредителей фондаФонддун уюштуруучуларынын саны
Число читателей библиотек Китепканадагы окуучулардын саны 
Чистая добавленная стоимостьТаза кошумча нарк
Чистое кредитование (+)/ чистое заимствованиеТаза насыялоо (+)/ таза карыз алуу (-) 
Чистое приобретение ценностейБаалуулуктардын таза сатып алуулары
"Чистое” изменение ценыБаанын “таза” өзгөрүүсү
Число обслуженных посетителейТейленген келүүчүлөрдүн саны
Число всех номеровБардык номерлердин саны
Число бань (саун, душевых) на конец годаЖыл аягына карата мончолордун (сауна, душтардын) саны 
Чистые налоги на продуктыПродуктулардын таза салыктары
Чистые покупки товаров и услуг за границейЧет өлкөдөн товарларды жана  кызмат көрсөтүүлөрдү таза сатып алуу
Чистый экспорт товаров и услугТоварлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн таза экспорту
Читаемость Окулуктуулугу 
Члены домохозяйствҮй чарба мүчөлөрү
Члены производственных кооперативовӨндүрүштүк кооперативдердин мүчөлөрү
Члены семьиҮй-бүлө мүчөлөрү
Чрезвычайная прибыль (убыток (-))Өзгөчө пайда (чыгым (-))
Ш 
Шерсть козьяЭчкинин жүнү 
Шерсть мытая, обезжиренная не подвергнутая кардо или гребнечесаниюКардо жана тарак менен тытылбаган жуулган, чыбашсыз жүн
Шерсть овечья - стриженная, немытая, (тонкая, полутонкая, полугрубая, грубая ) в физическом  весе Койдун жүнү - кыркылган, жуулбаган (уяң жүндүү, жарым уяң жүндүү, кылчык жүндүү, жарым кылчык жүндүү) физикалык салмакта 
Широко освещатьКеңири чагылдыруу
Широкополосный доступ     Кең тилке аркылуу кирүү
Шифер гофрированный, листы, панели, плитки и изделия аналогичные из асбестоцементаТолкун сымал шифер, беттер, панелдер, плиткалар жана ушул өңдүү асбестцементтен жасалган буюмдар
Шкала заработной платыЭмгек акы шкаласы
Шкуры пушных зверейАң терилери
Шлаковата, вата минеральная силикатнаяШлак кебези, минералдык жана силикаттык кебез
Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахараШоколад, шоколаддан жана канттан жасалган кондитердик азыктар
Штатная единицаЖумушкерлердин штаттык саны
Штука Даанасы 
Штучная оплатаДаанасына төлөм
Э 
Экземпляр Нуска 
Экземпляр документа Документтин нускасы
Экологический мигрантЭкологиялык мигрант 
Экономическая деятельностьЭкономикалык иш
Экономическая нецелесообразность (жесткая богара)Экономикалык жактан пайдасыздыгы (катуу кайрак жер)
Экономическая прибыльЭкономикалык пайда
Экономическая статистикаЭкономикалык статистика
Экономическая территория страныӨлкөнүн экономикалык аймагы
Экономическая эффективность сельскохозяйственных предприятий  Айыл чарба   ишканаларынын экономикалык натыйжалуулугу
Экономически активная статистическая единицаЭкономикалык активдүү статистикалык бирдик
Экономически активное населениеЭкономикалык жактан активдүү калк
Экономически неактивная («спящая») статистическая единицаЭкономикалык жактан активдүү эмес ("уктап жаткан") статистикалык бирдик
Экономические агентыЭкономикалык агенттер
Экономический ущербЭкономикалык зыян
Экспертиза временной нетрудоспособностиУбактылуу жумушка жөндөмсүздүгүнүн экспертизасы
Эксплуатационное бурение на нефть, газ и термальные водыМунайзат, газ жана жер алдындагы ысык сууларды казып алуу
ЭкспортЭкспорт
Экспорт рабочей силыЖумушчу күчтөрдүн экспорту
Экспорт товаров и услугТоварлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорту
Экспортная сезонная таможенная пошлина Экспорттук сезондук бажы төлөөлөрү
Экспресс-информацияТоктоосуз-маалымат
Электронная визаЭлектрондук виза
Электронная информацияЭлектрондук маалымат
Электронная цифровая подписьЭлектрондук цифралык кол тамга
Электронное поручениеЭлектрондук тапшырма
Электронное сообщениеЭлектрондук билдирүү
Электронные государственные закупкиЭлектрондук мамлекеттик сатып алуулар
Электронные деньгиЭлектрондук акчалар
Электронный кошелекЭлектрондук капчык
Электронный платежЭлектрондук төлөм
Электрообогреватели помещенийБөлмөлөр үчүн электрдик жылыткычтар
ЭлектроплиткаЭлектроплитка
ЭлектроэнергияЭлектр энергиясы 
ЭмигрантЭмигрант
ЭмиграцияЭмиграция
Эмиссия денегАкча эмиссиясы
Энергетическая ценность питанияТамактануунун энергетикалык баалуулугу
ЭспарцетЭспарцет
ЭтилацетатЭтилацетат
ЭтажностьКөп кабаттуулук
ЭтилбензолЭтилбензол
Этническая структура населенияКалктын этникалык түзүмү
Эфирно-масличные культуры Эфир - майлуу өсүмдүктөр
Эффективность трудаЭмгек эффективдүүлүгү (майнаптуулугу)
ЭхинококкозЭхинококкоз
Ю 
Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельностьАйыл чарба иши менен алек болгон юридикалык жактар
Юридический адресЮридикалык дарек
Юридический бракЮридикалык нике
Юридическое лицоЮридикалык жак
Юридическое лицо-нерезидентРезидент эмес юридикалык жак
Юридическое лицо-резидентРезидент юридикалык жак
                                     Я 
Ягнята и козлята до 1 года    1 жашка чейинки козулар жана улактар
Ягодники  (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник)Жер-жемиштер  (бүлдүркөн, кулпунай, кызылгат,  карагат, кожогат) 
Язык государственныйМамлекеттик тил
Язык официальныйРасмий тил
ЯйцаЖумуртка
ЯкТопоз
Яки - коровы Инектер
Ярки от 1 года до 2 лет1 жаштан 2 жашка чейинки токту
Яровые культурыЖаздык өсүмдүктөр
Ячмень озимыйКүздүк арпа
Ячмень яровойЖаздык арпа
ЯщурШарп0
Read online
                                    А 
 Азотные /N/ удобрения Азоттук /N / жер семирткичтер
Атмосферные осадкиАтмосфералык жаан-чачындар
Абсолютная величинаАбсолюттук чондук
АвансАванс
Авансированные средстваАвансыланган каражаттар
Авансовый отчетАвансылык отчет
Авансовый платежАвансылык төлөм
Автоматизированный банк классификаторов Классификаторлордун автоматташтырылган банкы
Автомобильные грузовые перевозкиАвтомобиль менен жүктөрдү ташуу
Автомобильные пассажирские перевозкиАвтомобиль менен жүргүнчүлөрдү ташуу
Автомобильный транспортАвтомобиль транспорту
Автономные источникиӨзүнчө булактар
Авторские права, патенты, лицензии, торговые марки, гудвиллы, франшизаАвтордук укук, патенттер, лицензиялар, соода маркалары, гудвиллдер, франшиза
Авторское правоАвтордук укук
Автотранспорт Автотранспорт
Агент страховойКамсыздандыруу агенти
Агентский договор Агенттик келишим
АгентствоАгенттик
Адвокат 1)Адвокат, 2)Жактоочу
Адвокатская деятельность1) Адвокаттык иш, 2) Жактоочулук иш
АдминистрацияАдминистрация
Администрация местного самоуправленияЖергиликтүү өз алдынча башкаруу администрациясы
Административная государственная должностьАдминистративдик мамлекеттик кызмат орду
Административная и вспомогательная деятельностьАдминистративдик жана көмөкчү иш
Административная муниципальная должностьАдминистративдик муниципалдык кызмат орду
Административное выдворениеАдминистративдик жол менен чыгарып салуу
Административно-территориальные единицы Административдик-аймактык бирдиктер
Административные данныеАдминистративдик маалыматтар
Административные штрафыАдминистративдик айыптар
АдминистрированиеБашкаруу/тескөө
Административно-территориальные границыАдминистративдик- аймактык чек аралар
Азотная кислотаАзот кислотасы
АдресДарек
Айыл (село)Айыл
Айылный округАйыл округу
Академическая степень («Бакалавр», "Магистр") Академиялык даража( "Бакалавр", "Магистр")
Аккордная оплата трудаАккорддук эмгек акы
АкрилонитрилАкрилонитрил
АктАкт
АктивыАктивдер
Активы, связанные с прямыми инвестициямиТике инвестициялар менен байланышкан активдер
Активная молодежьАктивдүү (жигердүү) жаштар
АктуализацияАктуалдаштыруу
Акты гражданского состоянияЖарандык абалдын актылары
АкцизАкциз
Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию КРКР аймагына алынып келинген товарлардын акциздик салыгы 
Акционер1) Акционер, 2) Акция ээси
Акционерная форма собственностиМенчиктин акционердик формасы
Акционерное обществоАкционердик коом
Акционерное общество закрытого (открытого) типаЖабык (ачык) типтеги акционердик коом
Амбулаторно-поликлинические учрежденияАмбулаториялык-бейтапканалык мекемелер
АммиакАммиак
Амортизационные отчисленияАмортизациялык чегерүүлөр
Анализ1)Талдоо, 2) Анализ 
Анализ данных, процесса, примеров, работы, обязанностей, расходов, решенийМаалыматтарды, процессти, мисалдарды, жумуштарда, милдеттерди, чыгымдарды, чечимдерди талдоо
Анализ статистическийСтатистикалык талдоо
Аналитическая информацияАналитикалык (талданган) маалымат
Аналитический учетАналитикалык  эсеп
Андегрид фталевыйФталдуу андегрид
АнкетаАнкета
Анкета обследования состояния активности предприятий, организаций, учреждений Ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин жигердүүлүгүнүн абалын текшерүү анкетасы
АнкетированиеСурамжылоо (анкеталык)
АннулированиеЖокко чыгаруу
Аппарат государственныйМамлекеттик аппарат
Аппарат органов управленияБашкаруу органдарынын аппараты
Аппарат управленияБашкаруу аппараты
АрендаИжара
Аренда движимого имуществаКыймылдуу мүлк ижарасы
АрендаторИжарачы
Арендная платаИжара акысы
Арендованные средстваИжарага алынган каражаттар
АрендодательИжара берүүчү
Арендодатели на землях государственного лесного фондаМамлекеттик токой фондунун жерлеринде ижара берүүчүлөр
Ассоциации крестьянских хозяйств, коллективные крестьянские хозяйстваДыйкан чарбаларынын ассоциациялары, жаматтык дыйкан чарбалары
 АттестацияАттестация
Атмосферный воздух Атмосфералык аба
Аудиторская деятельностьАудитордук иш
АцетонАцетон
Б 
БазаБаза
База данныхМаалыматтар базасы
Базисная цена (тариф)Базистик баа (тариф)
Базисный период индексаИндекстин базистик мезгили
Базовая инфляцияБазалык инфляция
Базовое пособие по безработицеЖумушсуздук боюнча базалык жөлөкпул
Базовые предприятияБазалык ишканалар
Базовый индекс потребительских ценКеректөө бааларынын базалык индекси
Базовый периодБазалык мезгил
База (банк) данныхМаалыматтар базасы (банкы)
БалансТеңдем, баланс
Баланс трудаЭмгек балансы
Балансовый отчетБаланстык отчет
Бандитизм  Каракчылык
БаптизмБаптизм
Баранина и козлятинаКойдун жана эчкинин эти
Баран - производительКуут кочкору
Бассейновая (аквакультура)Бассейиндик (аквамаданият)
БахаиБахаилер
Бахчевые культурыБакча  өсүмдүктөрү
Бахчи кормовыеТоют бакчасы 
БедностьКедейчилик
БеженецКачкын
Без гражданстваЖарандыгы жок
Безвизовый режимВизасыз режим
БездомностьҮй-жайсыздык
Безопасные условия трудаЭмгектин коопсуз шарттары
БезработицаЖумушсуздук
Безработица естественнаяТабигый жумушсуздук
Безработица молодежиЖаштардын жумушсуздугу
БезработныеЖумушсуздар
Безработные гражданеЖумушсуз жарандар
БелкиБелоктор
Белый амурАк амур
Белье нижнее Ич кийим
БензапиренБензапирен
БензинБензин
БензолБензол
Берегоукрепительные сооруженияЖээкти бекемдөөчү  курулмалар
Бесперебойный приемҮзгүлтүксүз кабыл алуу
Бесплатный проездТөлөмсүз бекер жүрүү
БешенствоКутурма
БлаготворительностьСоопчулук иш
Библиотечный фонд Китепканалык фонд 
Биологические активыБиологиялык активдер
Биосферные территории или резерватыБиосфералык аймактар жана резерваттар
Биохимическое потребление кислорода (БПК) и концентрация аммонийного азота вречной водеКычкылтекти биохимиялык керектөө (КБК) жана дарыя суусундагы аммонийдик азоттун концентрациясы
БиржаБиржа
Биржа трудаЭмгек биржасы
Богословие, теологияКудай таануу, теология
Богослужение Кудайга сыйынуу
Богоугодное делоКудайга жагымдуу иш 
БоеприпасыОк-дарылар
Болезненность Ооруксунуу
Болезни сельскохозяйственных животных (заразные, паразитарные)Айыл чарба малдарынын ылаңдары (жугуштуу, мителик)
Болезнь 1) Оору, 2) Илдет, 3) Ылаң 
БольницыОоруканалар
Больничные организации Ооруканалык уюмдар
БороныМалалар
Брак1)    Нике; 2) Жараксыздык
Брачное состояниеНикедеги  абалы
Брачный возрастНикеге туруу курагы
БродягаСелсаяк
БруцеллезБруцеллез
БуддаБудда
БуддизмБуддизм
БутанБутан
БутилацетатБутилацетат
БутиленБутилен
Буферная зонаБуфердик чөлкөм
Быки и волыБукалар жана өгүздөр
Быки-производители Өндүргүч букалар
Бытовое обслуживание населения Калктын тиричилик жактан тейлөө
БычкиТорпок букалар 
БюджетБюджет
Бюджет государственныйМамлекеттик бюджет
Бюджет полной занятостиТолук жумуштуулук бюджети
Бюджет семьиҮй-бүлө бюджеты
В 
В связи с высвобождением (или сокращением) численности персонала Иштегендердин жумуштан бошогондугуна (же кыскаргандыгына) байланыштуу саны
В текущих ценахУчурдагы баалар менен
В ценах предыдущего годаМурунку жылдагы баалар менен
Валовая добавленная стоимостьКошумча дүң нарк
Валовой смешанный доходАралаш дүң киреше
Валовая прибыль и приравненные к ней  доходыДүң пайда жана аларга теңдештирилген кирешелер
Валовая продукция строительстваКурулуштун дүң продукциясы
Валовое накопление Дүң  жыйым
Валовое накопление основного капиталаНегизги капиталдын дүң жыйымы
Валовое сбережениеДүң үнөмү
Валовой внутренний продукт Ички дүң продукт
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах  Ички дүң продукт базар баасы менен
Валовой внутренний продукт на душу населенияКалктын жан башына ички дүң продукт
Валовой национальный доходУлуттук дүң киреше
Валовой располагаемый доходКолдо бар дүң киреше
Валовой региональный продукт (ВРП)Регионалдык дүң продукт
Валовой региональный продукт на душу населенияКалктын жан башына регионалдык дүң продукт
Валовой сборДүң  жыйым
Валовой сбор продукцииПродукциянын дүң жыйымы
ВалухиИриктер
Валушки  от 1 года до 2 лет1 жаштан 2 жашка чейинки боруктар
ВалютаВалюта
Валютный счет в банкахБанктагы валюталык эсеп
Ванадия пятиокисьВанадий беш кычкылы
 Введено в действие новых основных средствИшке киргизилген жаңы негизги каражаттар 
Ввод в действие основных фондовНегизги фонддорду ишке киргизүү
Ввод  в действие объектов жилищно-гражданского назначения и использование инвестиции на строительство Жарандардын турак жай объектилерин ишке киргизүү жана инвестицияларды курулушта пайдалануу
Ввод в действие защитных сооруженийКоргоо курулмаларын ишке киргизүү
Ввод в действие мощностей и объектов (по утвержденным актам приемки)Кубаттулуктарды жана объектилерди ишке киргизүү (бекитилген кабыл алуу актысы боюнча)
Ввод в действие объектов социального назначенияСоциалдык багыттагы объектилерди ишке киргизүү
Ввод в действие мощностей и объектовКубаттулуктарды жана объектилерди ишке киргизүү 
Ввод в действие жилых домовТурак үйлөрдү ишке киргизүү 
Ввод в действие больницОоруканаларды ишке киргизүү 
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учрежденийАмбулаториялык - бейтапканалык мекемелерди ишке киргизүү
Ввод в действие общеобразовательных школЖалпы билим берүүчү мектептерди ишке киргизүү
Ввод в действие дошкольных учрежденийМектепке чейинки мекемелерди ишке киргизүү
Ввод в действие объектов социального назначенияСоциалдык багыттагы объектилерди ишке киргизүү
Ввод в действие прочих объектовБашка объектилерди ишке киргизүү
Взносы в акционерный (уставный) капитал Акционердик (уставдык) капиталга салымдар
Взносы в капиталКапиталга салымдар
ВдовцыАялы өлгөн эркектер
ВдовыЖесир аялдар
ВедомствоВедомство
Ведомство административноеАдминистративдик ведомство
ВеличинаКөлөм, чоңдук
Величина предложенияСунуштун көлөмү
Величина спросаСуроо-талаптын көлөмү
Величина стоимости товараТовар наркынын чоңдугу
ВерблюдыТөөлөр
Вероисповедание Дин тутуу
Вес Салмак
ВесновспашкаЖазгы айдоо (соколоо)
ВетеранАрдагер
Ветераны трудаЭмгек ардагерлери
Ветеринарные услугиВетеринардык кызмат көрсөтүү
Вечерняя (сменная) общеобразовательная организация Жалпы билим берүүчү кечки (нөөмөттүк) уюмдар 
Взаимная невыплатаӨз ара төлөбөө
Взаимозависимые лица/стороныӨз ара көз каранды жактар/тараптар
Взносы в акционерный (уставный) капитал Вашего предприятияСиздин ишканаңыздын акционердик (уставдык) капиталына салымдар
Взносы Вашего предприятия в капиталСиздин ишканаңыздын  капиталга салымы  
ВзысканоКайтарылып берилди
ВидТүр
Вид на жительствоЖашап туруу мүмкүнчүлүгү
Вид сообщенияБилдирүүлөрдүн түрлөрү
Виды экономической деятельностиЭкономикалык иштин түрлөрү
Виды птиц (цесарки, перепела, страусы и др.)Үй канаттууларынын түрлөрү (цесарка, бөдөнө, төө куш ж.б)
ВизаВиза
Визовый режимВизалуу режим
ВинаШарап
Вина плодово-ягодные прочие Мөмө-жемиш шарабы жана башкалар
Вино виноградное натуральноеНакта жүзүм шарабы
Вино типа «Шампанское» «Шампан» түрүндөгү шарап
ВиноградникиЖүзүм бактары                
Владелец доли землиҮлүш жер ээси
ВластьБийлик
Вместимость зрелищного предприятия Оюн-зоок ишканаларынын сыйымдуулугу
Внеоборотные активыЖүгүртүүдөн тышкары активдер
Внерабочее времяЖумуштан тышкаркы убакыт
Внесение минеральных и органических удобренийМинералдык жана органикалык жер семирткичтерди чачуу 
Внешкольное образование Мектептен сырткары билим алуу
Внешние совместителиСырттан келип иштеген адамдар
Внешние трудовые мигрантыТышкы эмгек мигранттар
Внешняя (международная) миграцияТышкы (эл аралык ) миграция
Внешняя трудовая миграцияТышкы эмгек миграциясы
Внутренний мигрантИчки мигрант 
Внутренняя миграцияИчки миграция
Внутренняя отчетностьИчки отчеттуулук
Внутренняя службаИчки кызмат
Внутридворовая сетьКвартал ичиндеги тармак
Водные объектыСуу объектилери
Выброс в атмосферу загрязняющих веществАтмосферага булгоочу заттардын жайылышы
Вода природнаяЖаратылыш суусу
Водка и ликерыАрак жана ликерлор
Водные ресурсыСуу ресурстары
Водонапорные башниСуу түртүүчү мунаралар
Водопровод или централизованная система водоснабженияСуу түтүгү же суу менен камсыздоонун борборлоштурулган системасы
Водопровод в строенииКурулманын ичиндеги суу түтүгү
Водоразборная колонкаСуу бөлүштүрүүчү колонка
Водород хлористый (цианистый)Хлордуу (цианиддүү) водород
ВодоснабжениеСуу менен камсыздоо
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырьяСуу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу
ВодохранилищаСуу сактагычтар
Воды минеральные и газированные, неподслащенные и неароматизированныеГаздаштырылбаган, таттуу эмес, жыттуу эмес минералдык суулар
Военная службаАскердик кызмат
Возврат аванса по требованию плательщикаТөлөөчүнүн талабы боюнча авансты кайтарып берүү
Возврат депозитаДепозитти кайтарып берүү
Возврат залогаКүрөөнү кайтарып берүү
Возврат ошибочно взысканных платежейТуура эмес төлөнгөн төлөмдөрдү кайтарып берүү
Возврат таможенным органамБажы кызматтарына кайтарып берүү
Возврат товаров, не использованных в целях предусмотренных внешнеторговыми договорамиТышкы соода келишимдеринде каралган максаттарда пайдаланылбаган  товарларды кайтарып берүү
ВоздухАба
Воздушные грузовые перевозкиАба аркылуу жүктөрдү ташуу
Воздушные пассажирские перевозкиАба аркылуу жүргүнчөлөрдү ташуу
Воздушный транспортАба транспорту (унаасы)
Воздушные судаАба кемелери
Возникновение лесных пожаровТокой өрттөрүнүн пайда болушу
Возраст населенияКалктын жаш курагы
Возраст пенсионныйПенсия жаш курагы
Возрастная группаКурактык топ
Возрастной цензКурак чекшарты
Волокно хлопковое кардо-и гребнечесанноеКардо жана тарак менен тытылган пахта буласы
ВоскМом
Воспроизводство населенияКалктын жаңылануусу
Восстановлено и построено новых рыбоводных водоемов, бассейнов и контейнеровБалык өстүрүүчү жаңы көлмөлөрдүн, бассейиндердин, контейнерлердин курулушу жана калыбына келтирилиши
Вредные условия трудаЭмгектенүүдөгү зыяндуу шарттар
Временная нетрудоспособностьУбактылуу эмгекке жарамсыздык
Временно  проживающие лицаУбактылуу жашап туруучу адамдар
Временно отсутствующие лицаУбактылуу ордунда жок адамдар
Временное заместительствоУбактылуу ордун ээлөө
Временное накопление отходов на промплощадкеКалдыктарды өнөр жай аянтчасына убактылуу чогултуу
Временные работникиУбактылуу кызматкерлер
Время отдыхаЭс алуу убактысы
Все населениеБаардык калк
Всего внесено удобренийБардык чачылган жер семирткичтер
Всего сжато, скошено зерновых культуp, включая кукурузу с площадиАянттан  бастырылган, чабылган бардык дан өсүмдүктөрү, жүгөрүнү кошкондо  
Всего убрано кукурузы (на зерно, силос и зеленый корм)Бардык жыйналган  жүгөрү (данга, силоско жана көк тоютка) 
Яровые, включая площади пересева по погибшим озимым и  многолетним травамАйдалган жаздык эгиндер, күздүк эгиндердин жана көп жылдык чөптөрдүн керектен чыккандарынын ордуна кайра айдалган аянттар менен кошо 
Вспахано почвы под посев озимых осенью текущего года, включая парыҮстүбүздөгү  жылдын күзүндө күздүк айдоо үчүн айдалган жер, буулантма кошо
Вспомогательные рабочиеКөмөкчү жумушчулар
Вспомогательный вид деятельностиКөмөкчү иштин түрү
Вся промышленностьБардык өнөр жай
Выборка (выбор)1)      Тандоо; 2) Иргөө
Выборочная совокупность (выборка)Тандалма жыйынды (тандоо)
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация Атмосфераны зыяндуу заттар менен булгоо, аларды тазалоо жана жок кылуу
Выбывшие средстваЧыгыш болгон каражаттар
Выбыло в отчетном годуОтчеттук жылда чыгыш болгондор
Выбытие основных средствНегизги каражаттардын чыгаша кетиши
Вывезено за пределы республикиРеспубликанын сыртына ташылып чыгарылгандар
ВыгодаПайда
Выделение переписным отделамКаттоо бөлүмдөрүнө бөлүп берүү
Выехавшие в организованном порядке на работу за границуЧет өлкөгө уюштурулган түрдө жумушка кеткендер
Выкопано картофеля с площадиАянттан казылып алынган картошка
Вынужденная миграцияАргасыз миграция 
Вынужденный мигрантАргасыз мигрант 
Выплаты на питание, жилье, топливо, транспорт и т.п., включаемые в заработную платуЭмгек акыга киргизилген азык - түлүк, турак жай, отун, транспортко ж. б. төлөмдөр
Выплачено расходов к выплате в отчетном периодеОтчеттук мезгилдеги төлөмдөрдүн төлөнүшү
Выпуск из учебных заведений Окуу жайларын бүтүрүп чыккандар 
Выпуск продукции Продукцияларды өндүрүү
Рыбопосадочные материалыБалык өндүрүүнүн материалдары
Выручка (валовый доход) от реализации продукции, товаров, работ и услугПродукцияларды, товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатуудан түшкөн акча (дүң киреше)  
Выручка от продажиСатуудан түшкөн акча
Выручка от продажи выбывших основных средствНегизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча
Высадки-семенников сахарной свеклыОтургузулган үрөндүк кант кызылчасы
Высвобождение работниковЖумушчуларды бошотуу
Высвобождение рабочих местИш орундарын бошотуу
Высшая административная государственная должностьЖогорку административдик мамлекеттик кызмат орду
Высшее профессиональное образование Жогорку кесиптик билим
Высшие растения, общее количествоЖогорку өсүмдүктөр, жалпы саны
Выход на пенсиюПенсияга чыгуу 
Выходное пособиеИштен бошоо жөлөк пулу
Выходные дниДем алыш күндөр
ВычесаноТаралганы
Вычет1).Эсептен алуу; 2). Эсептен чыгаруу
Вычислительный центрЭсептөөчү борбор
Г 
Газ сетевой (природный)Тармактык (жаратылыш) газ
Газ сжиженный (в баллонах)Суюлтулган газ (баллондогу) 
Газойли (дизельное топливо)Газойли (дизель күйүүчү майы)
Газообразные, жидкиеГаз түрүндөгүүлөр, суюк түрүндө
ГарантииКепилдиктер
Гарантийный договорКепилдик келишим
Гарантированный минимальный уровень потребления Керектөөнүн кепилденген төмөнкү деңгээли 
Гармонизация классификаторовКлассификаторлорду шайкеш келтирүү
ГендерГендер
Гендерная статистика Гендердик статистика 
Генеральная совокупность единиц статистического наблюденияСтатистикалык байкоолордун бирдигинин башкы жыйындысы
Географический охватГеографиялык камтуу
Геология и разведка недрГеология жана кен чалгындоо
Геологоразведочные работы на глубокое разведочное бурениеТерең бургулап чалгындоо үчүн геологиялык чалгындоо иштери
Геологоразведочные работы по полезным ископаемымПайдалуу кендер боюнча геологиялык чалгындоо иштери
Геолого-разведочный работыГеологиялык чалгындоо иштери
ГербицидыГербициддер
Гидрант пожарныйӨрт гидранты
Гимназия Гимназия 
Глава1)      Бап; 2) Башчы
Глава айыл окмотуАйыл өкмөт башчысы
Глава айылного округаАйыл округунун башчысы
Глава государстваМамлекет башчысы
Глава исполнительной властиАткаруу бийлигинин башчысы
Глава крестьянского (фермерского) или личного подсобного хозяйстваДыйкан (фермер) же жеке көмөкчү чарбанын башчысы
Глава местной государственной администрацииЖергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы
Глава правительстваӨкмөт башчысы
Глава семьиҮй-бүлө башчысы
Глава домохозяйстваҮй чарба башчысы
Главная административная государственная должность Башкы административдик мамлекеттик кызмат орду
Главный коллекторБашкы коллектор
Глубокое разведочное бурение на нефть и газМунайзат менен газды чалгындоо үчүн терең казуу
Глубина бедности Кедейчиликтин тереңдиги
Глухонемой Дүлөй
Геодезическая и гидрометеорологическая   службы Геодезиялык жана гидрометеорологиялык кызматтар
 Государства СНГКМШ мамлекеттери
Говядина и телятинаУй жана торпок эти
Год Жыл 
Городское населениеШаар калкы
Государственная гражданская службаМамлекеттик жарандык кызмат
Государственная должностьМамлекеттик кызмат орду
Государственная службаМамлекеттик кызмат
Государственная собственностьМамлекеттик менчик
Государственное предприятиеМамлекеттик ишкана
Государственное управлениеМамлекеттик башкаруу
Государственные ботанические садыМамлекеттик ботаникалык бактар
Государственные дендрологические паркиМамлекеттик дендрологиялык парктар
Государственные заказникиМамлекеттик коруктар
Государственные зоологические паркиМамлекеттик зоологиялык парктар 
Государственные памятники природыМамлекеттик жаратылыш эстеликтери
Государственные природные парки Мамлекеттик жаратылыш парктары
Государственные сельскохозяйственные  предприятияМамлекеттик айыл чарба ишканалары
Государственное социальное пособие Мамлекеттик социалдык жөлөкпул
Государственные товары и услугиМамлекеттик товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр
Государственные хозяйстваМамлекеттик чарбалар
Государственный гражданский служащийМамлекеттик жарандык кызматкер
Государственный долг (внешний и внутренний)Мамлекеттик карыз (ички жана сырткы)
Государственный жилищный фонд Мамлекеттик турак жай фонду
Государственный классификатор Мамлекеттик классификатор
Государственный органМамлекеттик орган
Государство выездаЧыгаруучу мамлекет
Государство трудоустройстваИшке жайгаштыруучу мамлекет
Готовая продукцияДаяр продукция
Грабеж Тоноо, карактоо 
Грабли тракторныеТрактордук чөп тырмоочтор
Гражданин Жаран
Гражданско-правовой договорЖарандык укуктук келишим
Грамотность Сабаттуулук 
Графа 1). Графа; 2). Тик тилке
ГренаТыт курту
Гранты, техническая и другая безвозмездная помощьГранттар, техникалык жана башка кайтарымсыз жардамдар
ГрибКозу карын
Грибницы  Козу карын   өстүрүүчү жай
Грубые корма (стебли кукурузы, солома с гороха, солома с фасоли, солома с прочих зернобобовых, солома с сои, сено с семян однолетних трав, сено с сенян беспокровных  мнолетних трв, сено с семян многолетних трав )Кесек тоюттар (толук бышкан дандын, жүгѳрүнүн сабагы, буурчактын саманы, маш буурчактын саманы, башка данбуурчактардын саманы, соянын саманы, бир жылдык чөптөрдүн уругунун чѳбү, кыртышсыз көп жылдык чөптөрдүн уругунун чөбү, көп жылдык чөптөрдүн уругунун чөбү )
Грузы по линии гуманитарной помощиГуманитардык жардам жаатындагы жүктөр
Грузовые таможенные декларацииЖүктүк бажы декларациясы
Группа болезнейЫлаңдардын тобу
Группировка 1)       Жаат; 2) Топтошуу
Групповой индекс цен Баалардын топтук индекси 
Группы семейных врачей (ГСВ) Үй-бүлөлүк дарыгерлер тообу 
Гужевой транспорт Ат араба унаасы
Гусеничные (тракторы)Каз тамандуу (тракторлор)
Д 
Данные Маалыматтар
Данные первичныеАлгачкы маалыматтар
Дата рожденияТуулган датасы 
Движение дел, связанных с лесонарушениями на территории государственного фонда, государственных природных парков и заповедниковМамлекеттик токой фондунун, мамлекеттик жаратылыш коруктарынын жана парктарынын аймагында токойду бузуу менен байланышкан иштердин жүрүшү
Движение идентификационного скотаИдентификацияланган малдардын кыймылы 
Движение рабочей силыЖумуш күчүнүн кыймылы
Дебиторская задолженностьДебитордук карыз
Действительный документЖарактуу документ
Дел по контрабандеКонтрабанда боюнча иштер
Деловая древесинаИшке жарактуу жыгач
Деловые поездки  Иш сапарлары
Демографические событияДемографиялык окуялар
Денежные средстваАкча каражаттары
Денежные расходы населенияКалктын акчалай чыгашалары
ДепозитДепозит
Депозиты населения Калктын депозити
ДеревянныеЖыгачтан
Детская смертностьБалдардын өлүмү
Детская бедность Балдардын кедейчилиги
Дефицит бюджетаБюджеттин таңсыктыгы
Дефицит бюджета населения отнесенных к категории бедныхКедейлердин категориясына киргизилген калктын бюджетинин дефицити
ДефолиантыДефолианттар
Деятельность 1)    Ишмердик, 2) Иш
Деятельность гостиниц и ресторановМейманканалардын жана ресторандардын иштери
Деятельность частных домашних хозяйствЖеке үй чарбаларынын иштери
Деятельность экстерриториальных организацийЭксаймактуу уюмдардын иштери
Дивиденды1) Дивиденттер, 2) Үлүштүк кирешелер
Дивиденды, объявленные к выплате в отчетном периодеОтчеттук мезгилде төлөөгө жарыяланган дивиденттер
Дивиденды, выплаченные в отчетном периодеОтчеттук мезгилде төлөнгөн дивиденттер
Дивиденды, объявленные и подлежащие получению в отчетном периодеОтчеттук мезгилде төлөөгө жарыяланган жана төлөнүүчү дивиденттер
Дивиденды, полученные в отчетном периодеОтчеттук мезгилде алынган дивиденттер
Дизельное топливоДизель күйүүчү майы    
Динамика Динамика
Дипломатическая службаДипломатиялык кызмат
Дипломированный специалист Дипломдуу адис
Дисциплинарные взысканияТартипке чакыруунун жаза чарасы
Дифференциация заработной платыЭмгек акыны дифференциациялоо
ДиэтилбензолДиэтилбензол
Длительная заграничная командировка (ДЗК)Чет өлкөгө узак иш сапар (ЧУС)
Для личного потребленияӨзү үчүн керектөөгө
Для продажи Сатуу үчүн
Добровольное страхованиеЫктыярдуу камсыздоо
Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита)Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу
Добыча металлических рудМеталл рудасын казуу
Добыча полезных ископаемыхПайдалуу кендерди казуу
Добыча прочих полезных ископаемыхБашка пайдалуу кендерди казуу
Добыча сырой нефти и природного газаЧийки мунайзат жана жаратылыш газын өндүрүү
Договор Келишим 
Договор гражданско-правового характера в письменной формеКат түрүндөгү жарандык-укуктук мүнөздөгү келишим
Договор подрядаПодряд келишими 
Дождевальные, поливные машины и  установкиЖаадырып, агызып суугаруучу машиналар жана жабдуулар 
Документ, удостоверяющий личностьИнсандыгын ырастаган документ
Документальное потверждениеИш кагазы аркылуу ырастоо
Долговые инструменты предприятие прямого инвестораТике инвестордун ишканасынын карыздык аспаптары/шаймандары
Долговые ценные бумаги, выпущенные Вашим предприятием и находящиеся в портфеле у нерезидентовСиздин ишканаңыз чыгарган, резидент эместердин портфелинде жаткан карыздык баалуу кагаздары
Долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентамиРезидент эместердин чыгарган карыздык баалуу кагаздары
Должности служащихКызматчылардын кызмат орундары
Должностное лицоКызмат адамы
Должность Кызмат орду
ДоляҮлүш
Доля детей, отстающих в весе (с низкой массой тела)Салмагы жетишпеген балдардын үлүшү 
Доля женщин, планирующих рождение ребенка в ближайшие годыЖакынкы жылдарда бала төрөөнү пландаган аялдардын үлүшү
Доля населения, не имеющего доступа к услугам здравоохраненияСаламаттыкты сактоо кызматтарына жетүүгө мүмкүнчүлүгү жок калктын үлүшү
Доля населения, имеющего устойчивый доступ к чистой питьевой водеТаза сууга жетүүгө туруктуу түрдө мүмкүнчүлүгү бар калктын үлүшү
Доля населения, имеющего устойчивый доступ к канализацииКанализацияларга жетүүгө туруктуу түрдө  мүмкүнчүлүгү бар калктын үлүшү
Доля сельского хозяйства в ВВПИДПдагы айыл чарбасынын үлүшү
Доля среднедушевых расходов на теплоэнергиюЖылуулук энергиясына кеткен  орточо чыгымдардын жан башына бөлүнгөн үлүшү
Доля среднедушевых расходов на электроэнергиюЭлектр энергиясына кеткен  орточо чыгымдардын жан башына бөлүнгөн үлүшү
Доля участия зарубежного совладельца в капитале предприятияИшкананын капиталындагы чет өлкөлүк ээлик кылуучу өнөктөштүн үлүшү
Дома-интернаты общего типа для престарелых и инвалидов,Карылар жана майыптар үчүн жалпы типтеги интернат - үйлөрү
Домашнее хозяйствоҮй чарбасы
Домашние птицы Үй канаттулары
Дополнительная  работаКошумча жумуш
Дополнительно оплаченный капиталКошумча төлөнгөн капитал
Дорожное хозяйствоЖол чарбасы
Доходы Кирешелер
Доходы бюджета Бюджеттин кирешелери
Доходы от собственностиМенчиктен түшкөн кирешелер
Доходы от трудовой деятельностиЭмгектен түшкөн киреше
Доходы от личного подсобного хозяйстваЖеке көмөкчү чарбадан түшкөн кирешелер
Доходы и расходы (полученные от нерезидентов, посетивших Кыргызскую Республику)Кирешелер жана чыгашалар (Кыргыз Республикасына келгендерден түшкөн)
Доходы от собственности, вмененные держателям страховых полисовКамсыздандыруу полистеринин ээлерине таандык менчиктен түшкөн кирешелер
Доходы Социального фондаСоциалдык фонддун кирешелери
Доходы, обращенные в пользу государстваМамлекеттин пайдасына айландырылган кирешелер
Дошкольная образовательная организация Мектепке чейинки билим берүүчү уюмдар 
Дошкольные учрежденияМектепке чейинки мекемелер
Доходы и расходыКирешелер жана чыгымдар
Другие таможенные сборы и платежиБашка бажы жыйымдары жана төлөөлөрү
Другие текущие трансфертыБашка учурдагы трансферттер
Дублирующие предприятияКайталануучу ишканалар
Духовное образовательное  заведение (университеты)Билим берүүчү диний окуу жайы (университеттер)
Духовное образовательное  учреждение (медресе, христианские школы)Билим берүүчү диний мекеме (медреселер, христиан мектептери)
Другие подрядные работыБашка подряддык иштер
Другие иностранные инвестицииБашка чет өлкөлүк инвестициялар
Е 
Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК ТЭСИ)Техникалык-экономикалык жана социалдык маалыматтарды коддоштуруу жана классификациялоонун бирдиктүү системасы (ТЭСМ ККБС)
Единица измеренияӨлчөө бирдиги
Единица наблюденияБайкоо бирдиги
Единица счетаЭсеп бирдиги
Единица учетаЭсепке алуу бирдиги
Единовременная вместимостьБир учурдагы сыйымдуулук
Единовременное пособиеБир жолку жөлөкпул
Единый государственный регистр статистических единиц (ЕГРСЕ)Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик регистри (СББМР)
Единый государственный реестр населенияКалктын бирдиктүү мамлекеттик реестри
Ежегодные оплачиваемые отпускаАкы төлөнүүчү ар жылдык өргүү
Естественное движение населенияКалктын табигый кыймылы
Естественный прирост населенияКалктын табигый өсүүсү
Ж 
Жатки валковыеСол кылып чабуучулар
Железнодорожные грузовые перевозкиТемир жол менен жүктөрдү ташуу 
Железнодорожный транспортТемир жол транспорту
ЖеребцыАйгырлар
Жеребцы производителиТукумдатуучу айгырлар   
Жеребчики  от 2 до 3 лет2 жаштан 3 жашка чейинки кунандар
Жеребчики от 1 года до 2 лет1 жаштан 2 жашка чейинки тайлар
ЖеребятаКулундар
Жеребята до 1 годаЖабагылар
Живой вес скотаМалдын тирүүлөй салмагы  
ЖивотноводствоМал чарбачылык
Животный мирЖаныбарлар дүйнөсү
Живые животные                      Тирүү  мал
ЖирыМайлар
Жилая квартира Жашоо батири 
Жилая комната Жашоочу бөлмө
Жилая площадь Жашоо аянты 
Жилищное строительствоТурак жай курулушу
Жилищное хозяйствоТурак жай чарбасы
Жилищный фонд Турак жай фонду 
Жилое помещениеТурак жай бөлмөсү
Жилые домаТурак үйлөр
Жилые дома и общежитияТурак үйлөр жана жатаканалар
Жилые дома квартирного типа (без общежитий)Квартиралык типтеги турак үйлөр (жатаканасыз)
Жилые дома, на основе предоставления долгосрочных кредитных  ресурсов со сроком погашения не менее 15 лет и не более 10 %  годовыхЖылына 10 пайыздан ашык эмес жана 15 жылдан кем эмес  мөөнөткө узак мөөнөттүк насыялык ресурстардын негизинде   берилүүчү турак үйлөр
Жилые дома, на основе предоставления субсидий в размере  от 5 до 70 % их стоимостиНаркынын 5 тен 70 пайызга чейинки өлчөмүндө субсидиялардын   негизинде берилүүчү турак үйлөр
Жилые дома, предоставляемые на бесплатной основеАкысыз негизде берилүүчү турак үйлөр
Жилые зданияТурак жай имараттары
З 
За счет средств местных бюжетовЖергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен
Забито в своем хозяйстве, продано заготовителямӨзүнүн чарбасында сатууга жана башка даярдоочуларга союлганы
Заболеваемость Оору-сыркоого кабылуу
Заболевание 1) Ооруп  калуу, 2) Ылаңдоо, 3) Сыркоолоо
Заготовка Даярдоо
Заготовка живой икрыТирүү икраны даярдоо
Загрязненная водаБулганган (булганыч) суу
Задержано    Кармалганы   
Задолженность по выплате заработной платеЭмгек акы боюнча карыздар
Задолженность предприятий   по кредитам банков и займам  Банктын кредиттери жана займдары боюнча ишканалардын карызы
ЗаказТапшырык
Закладка садов, виноградников и других многолетних насажденийМөмө бактарды, жүзүмзарларды жана көп жылдык өсүмдүктөрдү отургузуу
Законные представителиМыйзамдуу өкүлдөр
ЗалогКүрөө
Заменять Алмаштыруу 
Занятие 1) Кызмат,2) Иш
Занятое населениеЖумуш менен камсыздалган калк 
Занятость Жумуш менен камсыздалуу 
Занятость на основной работеНегизги иштеген жумушу
Занятость жилых помещенийТурак жайды ээлениши
Занятые в неформальном секторе Бейформал сектордо иштегендер
Запасные части, ремонтные и строительные материалыТетиктер, ремонттук жана курулуш материалдары
Запасы вспомогательных материаловКөмөкчү материалдардын запастары
Запасы товарно-материальных ценностей Товардык - материалдык баалуулуктардын запастары
ЗапросСуроо-талап
Заработная платаЭмгек акы
Заработная плата номинальнаяНоминалдуу эмгек акы
Заработная плата реальнаяРеалдуу эмгек акы
Заработная плата средняяОрточо эмгек акы
Зарегистрированное преступление Катталган кылмыш 
Зарегистрированные безработныеКатталган жумушсуздар
Зарегистрированный бракКатталган нике
Зарегистрировано больных животных первичноАлгач катталган ылаңдаган малдардын саны
Зарыблено молоди ценных рыб на выращивание Өстүрүү үчүн коё берилген баалуу балыктардын тукуму
Засоление и заболоченностьШорго жана сазга айлануу
Засыпано зернофуража из собственного урожая текущего годаБыйылкы түшүмдөн кампага төгүлгөн жем
ЗатратаЧыгым, сарптоо
Затраты на оплату трудаЭмгек акыга чыгымдоолор
Затраты на производство продукции животноводстваМал чарба продукциясын өндүрүүгө кеткен чыгымдар
Затраты на производство продукции растениеводстваДыйканчылык продукциясын өндүрүүгө кеткен чыгымдар
Затраты на производство продукции сельского хозяйстваАйыл чарба продукциясын өндүрүүгө кеткен чыгымдар
Затраты на разведку недр и оценку запасов полезных ископаемыхЖер казынасын чалгындоого жана пайдалуу кен-байлыктарын баалоого кеткен чыгымдар
Затраты не увеличивающие стоимость основных фондовНегизги фонддордун наркын жогорулатпоочу чыгымдар
ЗатруднениеКыйналуу
ЗачетЭсепке алуу, чегерүү
Защита от радиацииРадиациядан коргоо
Защищенный грунтКорголгон грунт
Заявка1) Табыштама, 2) Өтүнмө, 3)Билдирме
ЗданиеИмарат
Здравоохранение и социальное обслуживание населенияСаламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө
Зеленая масса на корм, сенаж и др.Тоюттук көк чөп, сенаж ж.б.
Зеленая масса на силос (кроме кукурузы)Cилостук көк чөп (жүгөрүдөн башка)
Зеленая масса, скормленная  путем выпаса Оттотулган көк чөп
Зеленый корм, сенаж, силос, травяную мука (вес зеленой массы) Көк тоют, чөп, силос, чөп уну (көк массанын салмагы)
Зелень Көк-сөк
Земля Жер
Земельные ресурсыЖер ресурстары
Земли, отведенные под  промышленностьӨнөр жайга бөлүнүп берилген  жерлер
Земельная площадь  Жер аянты
ЗерноДан
Зерновые культурыДан өсүмдүктөрү
Зерноуборочные комбайны всех марокБардык маркадагы дан жыйноочу комбайндар
Зеленые насажденияОтургузулган бак-дарактар
Захоронение отходовКалдыктарды көмүү
Зола сланцеваяСланец күлү
Зола угля и недогоревшего топливаКөмүрдүн  жана күйүп бүтө элек отундун күлү
Зона рекреационной деятельностиРекреациялык иштин чөлкөмдөрү
Зона хозяйственной деятельностиЧарбачылык иштин  чөлкөмдөрү
Зона экологической стабилизацииЭкологиялык туруктуу абалга келтирүү чөлкөмдөрүндө
Зоны в заповедникахКоруктардагы чөлкөмдөр
Зоны в природных паркахЖаратылыш парктарындагы чөлкөмдөр
И 
ИдентификацияИдентификациялоо, аныктоо
ИждивенецБирөөнүн багуусундагы адам
Избавление домашних хозяйств от мусораҮй чарбаларынын таштандылардан арылуусу
Из других стеновых материаловБашка дубал материалдарынан
Изделия из драгоценных металловКымбат баалуу металлдардан жасалган буюмдар
Изделия из пластмасс Пластмассадан жасалган буюмдар
Изменение запасов материальных    оборотных средствМатериалдык жүгүртүүчү каражаттардын запастарынын өзгөрүүсү
Изменение стоимости за счет переоценкиКайра баалоодон кийин наркынын өзгөрүшү
Изменения в активахАктивдердеги өзгөрүүлөр
Изменения в пассивах и чистой стоимости капиталаПассивдердеги жана капиталдын таза  наркындагы өзгөрүүлөр
Износ основных фондовНегизги фонддордун эскирүүсү
Израсходование на внутрихозяйственные нужды (на семена, корм скоту)Ички чарбалык керектөөлөргө сарптоо (урукка, жемге)
Изъятия из доходов квазикорпорацийКвазикорпорациялардын кирешелеринен алып коюу
Имеется в  наличииБар болгону
Имеется в хозяйствеЧарбада болгону
Иммигрант Иммигрант 
ИммиграцияИммиграция
ИмпортИмпорт
Импорт товаровТоварлардын импорту
Импорт товаров и услугТоварлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн  импорту 
Импорт услугКызмат көрсөтүүлөрдүн  импорту
Импортная сезонная таможенная пошлинаИмпорттук сезондук бажы төлөмдөрү
Импортная таможенная пошлинаИмпорттук бажы төлөмдөрү
Имущественное страхованиеМүлктү камсыздоо
ИнвалидМайып
Инвентарь Инвентарь, мүлк-шайман
ИнвентаризацияИнвентаризация
Инвестиции (капитальные вложения) в   природоохранную деятельностьЖаратылышты коргоо ишине кеткен инвестициялар (капиталдык салымдар)
Инвестиции в основной капиталНегизги капиталга инвестициялар
Инвестиции в основной капитал на противоселевые, противооползневые, противолавинные и  берегоукрепительные сооруженияСелге, жер көчкүгө, кар көчкүгө каршы жана жээкти бекемдөөчү   курулуштарга жумшалган негизги капиталдагы инвестициялар
Инвестиции в основной капитал по источникам финансированияКаржылоо булактары боюнча негизги капиталга жумшалган инвестициялар
Инвестиции в основной капитал (с учетом средств на приобретение новых основных фондов в виде машин, оборудования, транспортных средств)Негизги капиталга жумшалган инвестициялар (машина, жабдуулар, транспорттук каражаттар түрүндөгү жаңы негизги фонддорду сатып алууга кеткен каражаттарды эске алганда)
Инвестиции в природоохранные объектыЖаратылышты коргоого инвестициялар
Инвестиции в нематериальный активыМатериалдык эмес активдерге инвестициялар
Инвестиции в не произведенные материальные активы (право пользования земельными участками и природными ресурсами)Өндүрүлбөгөн материалдык активдерге инвестициялар (жер участокторун жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу укугу)
Иностранные инвестицииЧет өлкөлүк инвестициялар
Инвестиции за рубежЧет өлкөгө кеткен инвестициялар
Инвестиции в нефинансовые активыФинансылык эмес активдерге инвестициялар
Инвестиционные расходыИнвестициялык чыгымдар
Индекс Индекс
Индекс заработной платыЭмгек акынын индекси
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услугиТоварлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөө бааларынын жана тарифтеринин индекси
Индекс тарифов на услуги по перевозке грузов основными видами транспортаТранспорттун негизги түрлөрү менен жүк ташуу кызмат көрсөтүүлөрүнүн тарифтеринин индекси
Индекс тарифов на услуги связи, предоставляемые предприятиям, учреждения и организациямИшканаларга, мекемелерге жана уюмдарга көрсөтүлүүчү байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнүн тарифтеринин индекси
Индекс физического объема сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в процентах к предыдущему годуАйыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулуктун физикалык көлөмүнүн индекси, өткөн жылга салыштырмалуу пайыз менен
Индекс загрязнения атмосферного воздухаАтмосфералык абанын булганышынын индекси
Инвестиционные (капитальные вложения) и текущие (эксплуатационные) расходы и источники финансирования по обращению с отходами  Калдыктар менен иштөө боюнча  каржылоо булактары, инвестициялык (капиталдык салымдар) жана күнүмдүк (иштетүү) чыгымдар
Инвестиционные расходыИнвестициялык чыгымдар
Использование отходовКалдыктарды пайдалануу
Иссык - Кульская форельЫсык-Көл форели
Индекс ценБаалардын индекси
Индекс цен производителей промышленной продукции (товаров и услуг)Өнөр жай продукцияларын (товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн) өндүрүүчүлөрдүн бааларынын индекси
Индекс цен объема подрядных работПодряддык иштердин көлөмүнүн бааларынын индекси
Индекс цен объема инвестиции в основной капиталНегизги капиталга жумшалган инвестициялардын бааларынын индекси
Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции Айыл чарба продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси
Индексация доходов населенияКалк кирешелерин индексациялоо
Индекс доверия населенияКалктын ишеним индекси
Индекс "Личное доверие гражданина к государству""Мамлекетке жарандын жеке ишеними" индекси
Индекс "Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления""Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарындагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы коррупциянын деңгээли жөнүндө жеке түшүнүк" индекси
Индекс "Оценка деятельности государственных органов и органов местного самоуправления""Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин баалоо" индекси
Индекс материальной детской бедностиБалдардын материалдык кедейчилигинин индекси
Индекс массы тела для взрослыхЧоңдордун денесинин массасынын индекси
Индексация черты бедностиКедейчиликтин чегин индексациялоо
Индекс здоровья детейБалдардын ден соолугунун индекси
Индекс демографических потерьДемографиялык жоготуулардын индекси
Индекс образования и воспитанияБилимдин жана тарбиянын индекси
Индекс детских лишений и бедствийБалдардын жокчулугунун жана жапа чегүүлөрүнүн индекси
Индекс детских рисковБалдардын коркунучтарынын индекси
Индекс физического объема промышленного производстваӨнөр жай өндүрүшүнүн физикалык көлөмүнүн индекси
Индексация оплаты трудаЭмгек акыны индексациялоо
Индивидуальный   предпринимательЖеке ишкер
Индивидуальная предпринимательская деятельностьЖеке ишкердүүлүк 
Индивидуальный жилой домЖеке  менчик турак үй
Индивидуальный индекс ценЖеке баалардын индекси
ИндюкҮндүк
Иностранные кредитыЧет өлкөлүк кредиттер
Иностранные гражданеЧет өлкөлүк жарандар
Иностранный грант и гуманитарная помощьЧет өлкөлүк грант жана гуманитардык жардам
ИнсектицидыИнсектициддер
Институциональные учреждениеИнституционалдык мекемелер
ИнструментАспап
Инструментарий обследования Изилдөө инструментарийлери
Интенсивность трудаЭмгек ургаалдуулугу
ИнфляцияИнфляция
Информационно-вычислительные центрыМаалыматтык-эсептөөчү борборлор
Информация и связьМаалымат жана байланыш
Информация о капитале предприятияИшканалардын капиталы тууралуу маалымат
Информация об использовании  пашни  землепользователями  айылного аймакаАйыл аймагындагы жер колдонуучулардын айдоону пайдаланышы жөнүндө маалымат
Информация по экспортеру (импортеру)Экспорттоочу (импорттоочу) жөнүндө маалымат
ИнфраструктураИнфраструктура
Искусственное осеменение животныхМалдарды жасалма уруктандыруу
Искусство, развлечение и отдыхИскусство, көңүл ачуу жана эс алуу
ИспользованиеПайдалануу
Использование пашни государственного фонда сельскохозяйственных угодийМамлекеттик фонддун айыл чарба жерлеринин  айдоосун пайдалануу 
Использование удобрений и средств защиты растенийЖер семирткичтердин жана өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын пайдалануу
Использование финансовых средствФинансылык каражаттардын пайдаланылышы
Использование источников энергии для приготовления пищиЭлектр энергиясынын тамак-аш жасоодо колдонулушу
Использование программных средствПрограммалык каражаттарды пайдалануу
Использование средств контрацепции в зависимости от уровня образования женщинАялдардын билим деңгээлине жараша контрацепциялардын колдонушу
Испытательный срок Сыноо мөөнөтү
Источник финансированияКаржылоо булагы
Источники снабжения питьевой водойТаза суу менен жабдуучу булактар
Источник средств существованияЖашоо каражаттарынын булактары
Итог Жыйынтык 
Итоги общиеЖалпы жыйынтыктар
Итоги предварительныеАлдын-ала жыйынтык
Итоги учета скота и домашней птицыМалга жана үй канаттууларына санак жүргүзүүнүн жыйынтыгы
Итоговый балансЖыйынтыктоочу баланс
Ищущие работуЖумуш издегендер
                            К 
Природоохранная деятельностьЖаратылышты коргоо иши
КадмийКадмий
Калийные /К2О/Калийдик /К2О/
Кальция оксидКальций оксиди
КанализацияКанализация
Канализационные сооруженияКанализация курулмалары
Капитал Капитал 
Капитальная планировка, мелиоративное строительствоКапиталдык пландаштыруу, мелиорациялык курулуш
Капитальные трансфертыКапиталдык трансферттер
Капитальные трансферты, подлежащие   получениюАлууга тийиш капиталдык  трансферттер
Капитальный и текущий ремонтКапиталдык жана күнүмдүк ремонт
Капитальный ремонт основных средствНегизги каражаттардын капиталдык ремонту
Капитальный ремонт зданий и сооруженийИмараттардын жана курулуштардын капиталдык ремонту
Капитальные инвестицииКапиталдык инвестициялар
Каркасно-панельные блокиКаркас панелдик блоктор
КарпКарп
КартофелекопателиКартошка казгычтар
КартофельКартошка
Карточка Карточка
Карьерное планированиеКарьердик пландоо
Касса Касса 
Кассир Кассир
Категории персоналаПерсоналдын категориялары
Качественная связьСапаттуу байланыш
Качество трудаЭмгектин сапаты
Качество атмосферного воздуха в городских населенных пунктахШаардык калктуу пунктардагы атмосфералык абанын сапаты
Квадратных метров общей площадиЖалпы аянттын чарчы метри
Квалификационный разрядКвалификациялык разряд
Квалификация Квалификация
Квартиры Квартиралар 
Квота на привлечение и использование иностранной рабочей силыЧет өлкөлүк жумушчу күчтөрдү тартуу жана пайдалануу квотасы
Кинотеатр  Кинотеатр 
Кирпичи строительные, блоки для полов и изделия аналогичные керамические, неогнеупорные Курулуш кирпичтери, пол үчүн блоктор жана ушул өңдүү отко чыдамдуу эмес керамикалык буюмдар
Кирпичные и каменные стеныКыш жана таш дубалдары
Классификация 1)    Классификация, 2) Жиктеме
Классификация по типу помещенийБөлмөлөрдүн типтери боюнча жиктөө
Клещевой энцефалитКене энцефалити
Клиент 1)Кардар, 2) Клиент 
КлубникаКулпунай
Клубы и дома культурыКлубтар жана маданият үйлөрү
КобылыБээлер
Кобылы от 1 года до 2 лет1 жаштан 2 жашка чейинки байтал
Кобылы от 3 лет и старше3 жаштан өткөн бээлер
Кобылье молоко Бээнин сүтү
Код территории по месту регистрации (область, город)Катталган орду боюнча аймактын коду (облус, шаар)
КодированиеКоддоштуруу
Кодирование объектовОбъектилерди коддоштуруу
Кожа из овечьих, козьих и свиных шкур скота, без волосяного покроваКой, эчки, чочколордун   жүнсүз терилеринен жасалган булгаары
Кожа из шкур скота крупного рогатого или животных семейства лошадиных, без волосяного покроваБодо малдын терисинен же жылкынын жүнсүз терисинен жасалган булгаары
КожсырьеБулгаарынын чийки заты
Козий пухЭчкинин тыбыты
Козоматки от 1 года и старше1 жаштан жогорку тубар эчкилер
 Козья шерсть Эчкинин жүнү
Конфискация Конфискация
Козье молокоЭчкинин сүтү
КойкиКеребеттер
Коконы тутового шелкопрядаТыт жегич жибек куртунун пилласы
Колесные тракторыДөңгөлөктүү тракторлор
Количественный анализСандык талдоо
Количество акций в обращенииАйлануудагы акциялардын саны
Количество арендаторовИжарачылардын саны
Количество действующих крестьянских (фермерских) хозяйствИштеп жаткан дыйкан (фермер) чарбаларынын саны
Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательстваКичи жана орто ишкердиктин иштеп жаткан субъектеринин саны
Количество действующих юридических лицИштеп жаткан юридикалык жактардын саны
Количество заключенных договоров лизинга Түзүлгөн лизинг келишимдеринин саны
Количество заключенных договоров страхованияТүзүлгөн камсыздандыруу келишимдеринин саны
Количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйствКатталган дыйкан (фермер) чарбаларынын саны
Количество зарегистрированных юридических лицКатталган юридикалык жактардын саны
Количество идентифицированного  поголовья  скотаИдентификацияланган малдын башынын саны  
Количество отработанных человеко-часовИштелген адам-сааттын саны
Количество удобрений и средств защиты растенийЖер семирткичтердин жана өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарынын саны
Количество уловленных рыбКармалган балыктын саны
Количество проданных ценных бумагСатылган баалуу кагаздардын саны
Количество сделок по всем видам фондовых ценностей, продажа и покупкаФонддук мүлктүн бардык түрлөрү боюнча келишимдердин саны, сатылышынын жана сатып алынышынын
Количество сделок по ценным бумагам Баалуу кагаздар боюнча бүтүмдөрдүн саны
Количество серверовСерверлердин саны
Количество средств оргтехникиИш техника каражаттарынын саны
Количество лицензионного типового программного обеспеченияЛицензиялык типтүү программалык камсыздоонун саны
Количество специализированного программного обеспеченияАдистештирилген программалык камсыздоонун саны
Количество инновационных технологических проектовЖаңычыл технологиялык долбоорлордун саны
Количество инновационных маркетинговых проектовЖаңычыл маркетингдик долбоорлордун саны
Количество субъектов сельского хозяйстваАйыл чарба субъектилеринин саны
Количество филиаловФилиалдардын саны
Количество эмиссий с начала ведения деятельности
Иш жүргүзүүнүн башынан берки эмиссиялардын саны
Коллектив Жамаат 
Коллективное соглашениеЖамааттык макулдашуу
Коллективные хозяйстваКоллективдик чарбалар
Коллективный договорЖамааттык келишим
Коллективный подрядЖамааттык подряд
Колодец гасительБасаңдатуучу кудук
Колонка пожарнаяӨрт колонкасы
Командировочные расходыИш сапарына чыгымдар/командировкалык чыгымдар
Комиссии по денежным переводам, осуществляемым через системы  переводовКоторуу системалары аркылуу ишке ашырылган акча которуулардын комиссиялары 
Комиссионное вознаграждение за проведение банковских операций Банк операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн комиссиялык сый акы
Комиссионное вознаграждение по операциям с ценными бумагами Баалуу кагаздар операциялары боюнча комиссиялык сый акы 
Комиссия Европейского союзаЕвропа бирлигинин комиссиясы
Комиссия по трудовым спорам (КТС)Эмгек талаштары боюнча комиссия (ЭТК)
Комитет Комитет
Комментарий 1) Комментарий, 2) Түшүндүрмө 
Коммерческая организацияКоммерциялык уюм
Коммунальное хозяйствоКоммуналдык чарба
Коммунальные услугиКоммуналдык кызматтар
КомпенсацииКомпенсациялар
Компьютерное программное обеспечениеКомпьютердик программалык камсыздоо
Компьютерные и информационные услугиКомпьютердик жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр
КомпьютерыКомпьютерлер
КонинаЖылкы эти
Консенсуальный бракКонсенсуалдуу нике
Консультативная услугаКонсультациялык кызмат көрсөтүү
Конторское оборудованиеКонтордук жабдуулар
Контроль Контроль
Контроль документа Документтерди контролдоо
Контроль логическийЛогикалык контролдоо
Контрольное измерениеКонтролдук өлчөө, ченөө 
Контрольные цифрыКонтролдук сандар
КонфиденциальностьКупуялуулук
Конфискация Конфискация
Концентрация 1)      Концентрация; 2) Топтоо
Концентрация труда1) Эмгек концентрациясы; 2) Эмгек топтолуусу
Концертные организации Концерттик уюмдар 
Кооператив сельскохозяйственныйАйыл чарба кооперативи
Кооперирование Кооперативдештүрүү
Кормовые корнеплоды (кормовая свекла и другие)Тамыpы тоют өсүмдүктөpү (тоют кызылчасы ж. б)
Кормовые культурыТоют өсүмдүктөрү
Кормоуборочные комбайны, включая силосоуборочныеСилос жыйноочуларды кошкондогу тоют жыйноочу комбайндар
КоровыУйлар
Коровье молоко Уйдун сүтү
КоррекцияТүзөтүү
Косвенно измеряемые услуги финансового    посредничества (КИУФП)Финансылык ортомчулуктун кыйыр ыкма   менен эсептелген кызматтары (ФОКЫК)
Косилки тракторные Трактордук чөп чапкычтар 
Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос, персик и др.) Данектүүлөр (кара өрүк, чие,  гилас, өрүк, шабдаалы, башка данектүүлөр)
КошкаМышык
Коэффициент выбытия (выбытие основных средств в процентах от общей стоимости средств на начало года)Кетүү коэффициенти (жылдын башына карата каражаттардын жалпы наркына салыштырмалуу негизги каражаттардын азайышы пайыз менен)
Коэффициент естественного приростаТабигый өсүүнүн коэффициенти
Коэффициент Джини (по доходам)Джинни коэффициенти (кирешелер боюнча)
Коэффициент износа основных средств (в процентах от общей стоимости средств на конец года)Негизги каражаттардын эскирүү коэффициенти (жылдын аягына карата каражаттардын жалпы наркынан пайыз менен)
Коэффициент миграцииМиграция коэффициенти
Коэффициент младенческой смертностиКичинекей балдардын өлүмүнүн коэффициенти
Коэффициент обновления (ввод в действие основных средств в процентах от общей стоимости средств на конец года)Жаңылануу коэффициенти (жылдын аягына карата каражаттардын жалпы наркына салыштырмалуу негизги каражаттарды ишке киргизүү пайыз менен)
Коэффициент трудового участияЭмгекке катышуу коэффициенти
Коэффициенты брачности и разводимости Никелешүүнүн жана ажырашуунун жалпы коффициенти
Коэффициенты рождаемостии и смертности общиеТөрөлүүнүн жана өлүүнүн жалпы коэффициенти
Коэффициенты смертности по причинам смертиӨлүмдүн себептери  боюнча өлүү коэффициенти
Кража Уурдоо 
Краткосрочные обязательстваКыска мөнөттүү милдеттенмелер
Кредиты банкаБанктын кредиттери
Кредитные средстваКредиттик каражаттар
Кредиторская задолженностьКредиттик карыздар
Кредиты в экономику Экономикага кредиттер
Кредиты полученные в рамках рекредитования от прочих нерезидентовБашка резидент эместерден экинчи ирет алынган кредиттер  
Кредиты, полученные от нерезидентовРезидент эместерден алынган кредиттер
Кредиты, выданные нерезидентам за границуЧет өлкөгө резидент эместерге берилген кредиттер
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимателиДыйкан (фермер) чарбалары жана жеке ишкерлер
КроликКоен
КрупноблочныеИри блоктуу
КрупнопанельныеИри панелдүү
Крупный рогатый скот Бодо мал
КсилолКсилол
Кукуруза на зерно в полной спелости  (вес  початков в пересчете на сухое зерно)Толук бышкан дандык жүгөрү (кургак данга айлантып эсептегендеги бардык сотонун салмагы)
Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж (вес зеленой массы)Силостук жүгөрү, көк тоют жана чыкталган чөп
Кукурузоуборочные комбайныЖүгөрү жыйноочу комбайндар
КультиваторыЖумшарткычтар
Культура и  социальное обеспечениеМаданият жана социалдык камсыздоо
Культура и искусствоМаданият  жана искусство
Куриные яйцаТооктун жумурткасы
Куры и петухиТооктор жана короздор
Куры-несушкиЖумурткалаган тооктор
Л 
Лампы электрическиеЭлектр лампалары
Лекарственные культурыДары-дармек өсүмдүктөрү
ЛесничествоТокой чарбачылыгы 
Лесное хозяйствоТокой чарбасы
Лесовосстановительная рубкаТокойду калыбына келтирүүчү кыюлар
Лесовосстановление Токойду калыбына келтирүү
Летучие органические соединенияУчуучу органикалык кошулмалар
ЛещЛещ 
Ликвидация предприятияИшкананын жоюлушу
Ликвидация собственного делаЖеке иштин жоюлушу
Ликвидация хозяйствующего субъектаЧарба жүргүзүүчү субъектилерди жоюу
Ликвидировано основных фондовЖоюлган негизги фонддор
Лимит 1)Чек, 2) Лимит 
Лимит численности рабочих и служащихЖумушчулардын жана кызматчылардын санынын чеги
Лимитирование Чектөө 
Лимит на размещение отходовКалдыктарды жайгаштыруу чеги
Лимонарии Лимонарийлер
Листовое стеклоТилкеленген айнек
Лица, ведущие домашнее хозяйствоҮй чарбасын жүргүзүүчү адамдар
Лица, занятые в личном подсобном хозяйствеЖеке көмөкчү чарбада иштеген адамдар
Лицевой счетЖеке эсеп
Лицей Лицей 
ЛицензияЛицензия
Лицо без гражданстваЖарандыгы жок адам
Личное подсобное хозяйствоЖеке көмөкчү чарба
Личное страхованиеЖеке камсыздоо
Личные подсобные хозяйства гражданЖарандардын жеке көмөкчү чарбасы
Личные поездкиЖеке сапарлар
Личные семейные причиныЖеке үй-бүлөлүк себептер
ЛишнийАшык, артык
Локальный код Локалдуу (жергиликтүү) код
ЛошадиЖылкылар
ЛюцернаКөк беде
М 
Макаронные изделия без начинки, не подвергнутые тепловой обработкеОтко какталбай бышырылган көңдөй макарон азыктары
Малообеспеченная семья Аз камсыз болгон үй-бүлө
 МалинаКожогат
 Мигранты Мигранттар
Марганец и его соединенияМарганец жана анын кошундулары
МаринкаМаринка
Масличные культурыМай өсүмдүктөрү
Масло минеральное нефтяноеМинералдуу мунайзат майы
Массовые (публичные) библиотеки Жалпы элдик китепканалар
Материальное производствоМатериалдык өндүрүү
Материально-техническая база образовательных организаций Билим берүүчү уюмдардын материалдык-техникалык базасы
Материально-техническое снабжение Материалдык-техникалык жабдуу
Материал наружных стенСырткы дубалдын материалы
Маточники и семенники кормовых корнеплодовТамыpы тоют өсүмдүктөpүнүн үpөндүктөpү жана уpуктаpы
Маточники сахарной свеклыҮрөндүк кант кызылчасы
Маточное поголовье основных видов скотаМалдын негизги түрлөрүндөгү тубар мал
МахоркаМахорка
Машины и оборудованиеМашиналар жана жабдуулар
Маятниковая (приграничная) трудовая миграцияБарып-келип (чектеш аймактарда) эмгектенүүчү миграциясы
Мебель и принадлежностиЭмеректер жана кемкарчыктар
МедБал 
Меди оксидЖез оксиди
Международная организация труда (МОТ)Эл аралык эмгек уюму (ЭЭУ)
Международный валютный фонд (МВФ)Эл аралык валюта фонду (ЭВФ)
Международные почтовые отправленияЭл аралык почталык жөнөтүүлөр
Мелкое Майда 
Местная единицаЖергиликтүү бирдик
Местный бюджетЖергиликтүү бюджет
Методологические поясненияМетодологиялык түшүндүрмөлөр
Место жительстваЖашаган жери
Место наблюденияБайкоо жүргүзүү жери
Место пребыванияКелген жери
Место рожденияТуулган жери
МестонахождениеЖайгашкан жери
Месяц Ай 
Метилмеркаптан Метилмеркаптан 
Метод Метод, усул
Метод анкетныйАнкеталык усул
Метод группировокТоптук усул
Методика Методика
Методология Методология 
Методом личного опросаЖекече сурамжылоо ыкмасы (методу)  менен
Механизм ротации домашних хозяйствҮй чарбаларын ротациялоонун механизми
МеханическийМеханикалык
МигрантМигрант
Миграции населения Калктын миграциясы
Минеральные удобренияМинералдык жер семирткичтер 
Минеральные удобрения  в пересчете на 100 %  питательных веществ100% сиңимдүүлүккө эсептелген минералдык жер семирткичтер
Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда)Эң төмөнкү эмгек акы (эмгекке акы төлөөнүн эң төмөнкү өлчөмү)
Минимальный месячный доходМинималдуу айлык киреше
Мини-цехЧакан цех
Миссионерская деятельность Миссионердик иш
Миссия Миссия, вазийпа
Младенческая смертностьКичинекей балдардын өлүмү
Младшая административная государственная должностьКенже административдик мамлекеттик кызмат орду
Младший специалист Кенже адис 
Многолетние травы  текущего года посева                                                                             Үстүбүздөгү жылы себилген көп жылдык чөптөр
Многолетние насажденияКөп жылдык өсүмдүктөр
Многолетние травы на семенаҮрөндүк көп жылдык чөптөр
Мобильная сотовая связьЫкчам уюлдук байланыш
Модель Модель
Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)Сүт жана сүт азыктары (сүткө  айландырып эсептегенде)
Молоко обработанное жидкоеИштетилген суюк сүт
Молоко сыроеЧийки сүт
Мониторинг Мониторинг
Монолитный бетон и монолитный железобетонМонолиттүү бетон жана монолиттүү темирбетон
Моторное топливо (бензин)Мотор күйүүчү майы (бензин)
Мошенничество Алдамчылык 
Мощность насосных станцийНасостук станциялардын кубаттуулугу
Мощность электростанций Электр станцияларынын кубаттуулугу
Музеи Музейлер 
МукаУн
Мука из зерновых культурДан эгиндеринин уну
Муниципальная Муниципалдык
Муниципальная должностьМуниципалдык кызмат орду
Муниципальная службаМуниципалдык кызмат
Муниципальная собственностьМуниципалдык менчик
Муниципальный служащийМуниципалдык кызматкер
Мышьяк, неорганические соединенияМышьяк, органикалык эмес кошундулар
Мясо  и мясопродукты в пересчете на мясо  (включая сало и субпродукты)Эт жана эт азыктары, этке  айландырып эсептегенде (сало жана субпродуктуларын  кошкондо)
Мясо (в убойном весе)Эт (союулуучу салмакта)
Н 
На счет  Государственной таможенной службы Мамлекеттик бажы кызматынын эсебине 
Наблюдение Байкоо, байкоо жүргүзүү
Наблюдение выборочноеТандама байкоо жүргүзүү
Наблюдение контрольноеКонтролдук байкоо жүргүзүү
Наблюдение периодическоеМезгилдүү байкоо жүргүзүү
Наблюдение статистическоеСтатистикалык байкоо жүргүзүү
НавозКык
НадбавкаКошумча үстөк акы
НадзорКөзөмөл
Надоено молока Саалган сүт 
Наемная платаЖалдоо акысы
Название половой и возрастной группыЖашы жана жынысы боюнча топтордун аталышы
Наземных транспортных средств (включая индивидуальные)Жер үстүндөгү транспорттук каражаттар (менчиктерди кошкондо)
Наименование экспортера/импортера (контрагента)Экспорттоочунун /импорттоочунун аталышы (контрагенттин)
Найм у отдельных лицАйрым адамдарга жалданып иштөө
НаймодательЖалдоочу
Накопано картофеляКазылып алынган картошка
Накопительный пенсионный фондТоптолмо пенсиялык фонду 
Накопленная амортизация Топтолгон амортизация 
Накопленный процентТоптолгон пайыз
Накладная Коштомо кат
Наличие видов зверей, птиц, растений, рыбАйбанаттардын, канаттулардын, өсүмдүктөрдүн, балыктардын түрлөрүнүн саны
Наличие водопроводных сооруженийСуу түтүк курулмаларынын саны
Наличие зоны санитарной охраны отдельностоящих резервуаровӨзүнчө турган резервуарлардын санитардык коргоо чөлкөмүнүн болушу
Наличие основных средств на конец (начало) года Жылдын аягына (башталышына) карата болгон негизги каражаттар
Наличие поголовья скота и домашней птицыМалдын жана үй канаттууларынын саны
Наличные денежные средстваНак акча каражаттары
Наличные деньгиНакталай акча
Наличный доходНакталай киреше
Наличие товаров длительного пользования в домохозяйствахУзак мөөнөткө пайдалануучу товарлар
Наличие сельхозяйственной техникиАйыл чарба техникасынын болгону                                                    
Наличие собственного  WEB-сайтаЖеке WEB-сайттардын болушу
Наличие электронной почты Электрондук почтанын болуусу
Наличный расчетНак эсептешүү
НалогСалык
Налог на землюЖер салыгы 
Налоги на капиталКапиталга салыктар
Налоги на продукты Азык түлүктөргө салыктар
Налогоплательщик Салык төлөөчү
Наложено по штрафным санкциямАйып санкциялары боюнча чегерилди
Намолочено зерна зерновых, зернобобовых, масличных   культурДандуу, буурчактуу, майлуу өсүмдүктөрдүн майдаланып тартылып алынганы
Намолочено рисаТартылган күрүч
Наполняемость зрительного зала театра Театрдын көрүү залынын толуусу 
Нарастающий итогӨсүү, көбөйүү жыйынтыгы
НаркотикиБаңги заттар
Население (городское, постоянное, сельское)Калк (шаардык, туруктуу, айылдык)
Население наличноеБолгон калк
Настрижено шерсти, всегоКыркылган жүн, бардыгы
Наука и научное обслуживаниеИлим жана илимий тейлөө
Научно-исследовательская деятельностьИлимий-изилдөө иштери
Научные исследования и разработкиИлимий изилдөөлөр жана иштеп чыгуулар
НациональностьУлуту
Начальное общее образованиеЖалпы башталгыч билим
Начальное профессиональное образованиеБашталгыч кесиптик билим
НачислениеЧегерүү, кошуп эсептөө
Начисления на фонд заработной платы по всем видам социального страхованияСоциалдык камсыздандыруунун бардык түрлөрү боюнча эмгек акы фондуна чегерүүлөр
Начисленная заработная плата Чегерилген эмгек акы
Начислено доходов (расходов) к получению, но не получено на начало отчетного годаАлууга чегерилген, бирок жыл башына карата алынбаган кирешелер
Начислено доходов (расходов) к получению, в отчетном периодеОтчеттук мезгилде алууга чегерилген кирешелер
Начислено доходов к получению, но не получено на конец отчетного периодаАлууга чегерилген, бирок жыл аягына карата алынбаган кирешелер
НДС (налог на добавленную стоимость)КНС (Кошумча нарк салыгы)
НДС на товары, ввозимые на территорию КРКР аймагына алынып келинген товарлардын КНС
Не живут вместе (разошлись)Чогуу жашабай калгандар (ажырашкандар)
Не замужниеКүйөөгө тие электер
Не имеют начального общего образованиеЖалпы башталгыч билими жок
Негосударственная образовательная организация Мамлекеттик эмес билим берүүчү уюмдар 
Неграмотные Сабатсыздар
Недвижимость за границейЧет өлкөдөгү кыймылсыз мүлктөр
Недемографические событияДемографиялык эмес окуя
Недостаток ГСМ и техникиКүйүүчү-майлоочу материалдардын жана техниканын  жетишсиздиги
Недостаток посевного материалаҮрөн материалынын жетишсиздиги
Нежилые здания и сооруженияТурак жай эмес имараттар жана курулуштар
Незавершенное производство Бүткөрүлбөгөн өндүрүш
Незавершенное строительство на начало (конец) годаЖыл башына (аягына) карата бүтпөй калган курулуш
Незаконная трудовая миграцияМыйзамсыз эмгек миграциясы
Незаконный трудящийся-мигрантМыйзамсыз эмгекчи-мигрант
Незаконченное высшее профессиональное образованиеБүтпөгөн жогорку кесиптик билим
Незаразные болезниЖугушсуз ылаңдар
Ненаблюдаемая экономикаБайкалбаган экономика
Неиспользовано пашниПайдаланбаган айдоо
Неисправность оросительной сети, отсутствие поливаСуу түйүнүнүн бузулушу,  сугаттын жоктугу
Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйстваҮй чарбаларын тейлөөчү коммерциялык эмес уюмдар
Нематериальные активы Материалдык эмес активдер
Ненормированный рабочий деньЧенемге салынбаган жумуш күнү
Необходимость Муктаждык 
Неонатальная периодНеонаталдык мезгил
Неоперационные доходыОперациялык эмес кирешелер
Неоперационные расходы  Операциялык эмес чыгымдар
Неоплаченный трудАкысы төлөнбөгөн эмгек
Неоплачиваемые семейные работникиАкы төлөнбөгөн үй-бүлө жумушчулары
Неоплачиваемый отпуск по собственному желаниюӨз калоосу боюнча акы төлөнбөгөн өргүү
Неопределенный срок (на постоянной основе)Белгисиз мөөнөт (туруктуу негизде)
Неорганизованный источник выбросовКалдыктардын уюштурулбаган булагы
Несанкционированные места размещения отходов(свалки)Калдыктардын санкциясыз жайгаштырылган орундары (таштандылар төгүлгөн жерлер)
Неполная занятостьТолук эмес жумуштуулук
Неполное рабочее времяТолук эмес жумуш убактысы
Непроизведенные материальные ресурсыӨндүрүлбөгөн материалдык ресурстар
Нерабочие праздничные дниЖумуш эмес майрам күндөрү
Нераспределенная пашняБөлүштүрүлбөгөн айдоо
Нераспределенная прибыль (убыток)Бөлүштүрүлбөгөн киреше (чыгаша)
НеродственникТууган эмес
Нетрудовой доходЭмгексиз киреше
Нетрудоспособность Эмгекке жөндөмсүздүк
Нетрудоспособные граждане Эмгекке жараксыз жарандар 
Нетрудоспособные члены семьиҮй-бүлөнүн эмгекке жөндөмсүз мүчөлөрү
Неучтенный расход водыСуунун эсепсиз чыгымдалышы
Нефинансовые активыФинансылык эмес активдер
Нефинансовые корпорацииФинансылык эмес корпорациялар
Неформальное образование Бейрасмий билим берүү
Неформальный секторБейформал сектору
Нефтепродукты и топливоМунайзат продуктылары жана отун 
Нехватка денежных средствАкча каражаттарынын таңсыктыгы
Нехватка кормовТоюттун жетишсиздиги
Низшие растенияЖапыз өсүмдүктөр
Никель металлическийМеталл никели
НитробензолНитробензол
Новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружениеЖаңы курулуш, реконструкция, кеңейтүү, техникалык кайра куралдануу
Номерной и коечный фондНомерлик жана койкалык фонд
Номинальная заработная платаНак эмгек акы
Номинальные денежные доходы населенияКалктын номиналдуу кирешеси
Нормальная продолжительность рабочего времениЖумуш убактысынын ченемдүү узактыгы
Нормальной продолжительностью рабочей неделиИш жумасынын ченемдүү узактыгы
Нормативно чистыхЧенемге жараша таза суу
Нормы трудаЭмгек ченемдери
  Норка       Норка 
  Нутрия      Нутрия
О 
Обезвреживание отходовКалдыктарды зыянсыздандыруу
Обращение с отходамиКалдыктар менен иштөө
О производстве продукции животноводства и получении приплодаМал чарба продукциясын өндүрүү жана төлдөтүү жөнүндө
О сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель и с орошаемых земель  Бардык жерден жана сугат жерлеринен айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жыйноо жөнүндө    
О ходе уборки урожая с защищенного грунтаКорголгон грунттан түшүм жыйноонун жүрүшү жөнүндө   
Отходы с рынковБазарлардан чыккан таштандылар
Обеззараживание и прочая обработка отходовТаштандыларды тазалоо жана башкача иштетүү
Обеспечение (снабжение) паром и кондиционированным воздухомБуу, кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухомЭлектр энергиясы, газ, буу, кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)
Обеспечение функционирования рынкаБазардын иштешин камсыздоо
Оборотные активыЖүгүртүлүүчү активдер
ОборудованиеЖабдуулар
Оборудование  жилищного фонда ваннами (душем) Турак жай фондун ванна (душ) менен жабдуу
Оборудование  жилищного фонда водопроводомТурак жай фондун суу түтүктөрү менен жабдуу
Оборудование  жилищного фонда газом Турак жай фондунун газ (көгүлтүр от) менен жабдуусу
Оборудование  жилищного фонда горячим водоснабжением Турак жай фондун ысык суу менен жабдуу
Оборудование  жилищного фонда канализацией, Турак жай фондун канализациялар менен жабдуу
Оборудование  жилищного фонда центральным отоплением Турак жай фондун борборлоштурулган  жылыткыч менен жабдуу
Оборудованные мебельюЭмеректер менен жабдылган
Обособленно стоящие бани, летние кухни, кладовыеӨзүнчө турган мончо, жайкы ашкана, жүк сакталуучу бөлмө
Обрабатывающая промышленностьИштетүүчү өнөр жайы
Обрабатывающие производстваИштетүүчү өндүрүштөр
Обработка данныхИштеп чыгуу
Обработка материалов переписиКаттоонун материалдарын иштеп чыгуу
ОбразованиеБилим берүү
Образование взрослых (продолжающееся или возобновляемое образование) Чоңдорго билим берүү (улантуу же бир нече ирет билим берүү)
Образовательные организации высшего профессионального образованияЖогорку кесиптик билим берүү уюмдары
Образовательные организации начального профессионального образованияБашталгыч кесиптик билим берүү уюмдары
Образовательные организации среднего профессионального образованияОрто кесиптик билим берүү уюмдары
Обращаемость библиотечного фонда Китепканалык фондго кайрылуу 
Обследуемая совокупностьТекшерилүүчү жыйынтык
ОбслуживаниеТейлөө
ОбувьБут кийим
Общая вместимость водыСуунун жалпы сыйымдуулугу
Общая выручкаЖалпы түшкөн акча
Общая коммерческая деятельность  Жалпы коммерциялык иш
Общая площадьЖалпы аянт
Общая площадь жилого дома Турак үйдүн жалпы аянты 
Общая теория статистикиСтатистиканын жалпы теориясы
Общая характеристика размещения бытовых отходовТиричилик калдыктарын жайгаштыруунун жалпы мүнөздөмөсү
Общее среднее (полное) образованиеЖалпы орто (толук) билим
Общежитие Жатакана 
Общеобразовательная  школаЖалпы билим берүүчү мектеп
Общеобразовательные организации Жалпы билим берүүчү уюмдар 
Общественные объединенияКоомдук бирикмелер
Общее количество дней пребывания туристовТуристтердин жалпы жонунан турган күндөрү 
Общие затраты на охрану окружающей средыАйлана-чөйрөнү коргоо үчүн кеткен жалпы чыгымдар
Общие и административные расходыЖалпы жана администрациялык чыгымдар
Общие потериЖалпы жоготуулар
Общий идентификационный код предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей (ОКПО)Ишканалардын, уюмдардын жана жеке ишкерлердин жалпы идентификациялык коду (ИУЖК)
ОбщинаЖамаат
Объект наблюденияБайкоо объектиси
Объект статистического наблюденияСтатистикалык байкоо жүргүзүү объектиси
Объект размещения отходовКалдыктарды жайгаштыруу объектиси
Объем оказанных услугКызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү
Озоноразрушающая способность (ОРС)Озонду бузуу жөндөмдүүлүгү (ОБЖ)
Озоноразрушающие вещества (ОРВ)Озонду бузуучу заттар (ОБЗ)
Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства,  лесного хозяйства и рыболовстваАйыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулуктун продукциясынын дүң көлөмү
Объем выполненных информационно-вычислительных услуг, проектных работ и работ по созданию программных средствАткарылган маалыматтык-эсептөө кызмат көрсөтүүлөрүнүн, долбоордук иштердин жана программалык каражаттарды түзүү боюнча иштердин көлөмү
Объем геологоразведочных работГеологиялык чалгындоо иштеринин көлөмү
Объём отгруженной продукции Жөнөтүлгөн продукциянын  көлөмү
Объем инновационной продукцииЖаңычыл  продукциянын  көлөмү
Объём отгруженной продукции по бартеруАлмашуу ирээтинде жөнөтүлгөн продукциянын   көлөмү
Объем подрядных работ по заключенным договорамТүзүлгөн келишимдердеги подряддык иштердин көлөмү
Объем подрядных работ, выполненных собственными силамиӨз күчү менен аткарылган подряддык иштердин көлөмү
Объем подрядных работ привлеченными организациямиИшке тартылган уюмдардын күчү менен аткарылган  подряддык иштердин көлөмү
Объем проектно изыскательских работДолбоорлоо-изилдөө иштеринин көлөмү
Объем произведенной продукцииӨндүрүлгөн продукциянын көлөмү 
Объем торгов по всем ценным бумагамБардык баалуу кагаздар боюнча сатуунун көлөмү 
ОбъемноблочныеКөлөмдүү блоктук
Объемы услуг почтовой и курьерской деятельностиПочта жана чабармандык байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү  
Объемы услуг связиБайланыш кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү
Объект прогнозаБожомолдоонун объектиси
Обязательное социальное обеспечение Милдеттүү социалдык камсыздоо
Обязательное страхованиеМилдеттүү камсыздандыруу
ОбязательстваМилдеттенмелер
Обязательства, связанные с прямыми инвестициямиТике инвестициялар менен байланышкан милдеттенмелер
ОвесСулуу
Овечья шерсть Койдун жүнү
ОвощиЖашылча
ОвцематкиТубар койлор
Овцы и козыКойлор жана эчкилер
Огнестрельное оружиеАтылуучу курал
Ограничение шума и вибрацииЫзы-чууну жана дирилдөөнү чектөө
Одежда верхняя, кроме трикотажной, женская и для девочекАялдардын жана кыздардын сырткы кийими,трикотаждан башка
Одежда верхняя, кроме трикотажной, мужская и для мальчиковЭркектердин жана балдардын сырткы кийими, трикотаждан башка
Ожидаемая продолжительность жизни при рожденииТөрөлгөндөн тартып өмүрдүн күтүлгөн узактыгы
ОзераКөлдөр
Озимые, после использования которых на зеленый корм, силос  или выпас были посеяны яровые культуры (промежуточные посевы) Көк тоютка, чөпкө, силоско, же мал жаюуга кеткен күздүктүн ордуна себилген жаздык өсүмдүктөр (арачололук айдоолор)
Оказание практической помощиИш жүзүндө жардам көрсөтүү
Окислы азотаАзот  кычкылы
Окись углеродаКөмүртек кычкылы
Оклад Маяна 
Оклад должностнойКызмат ордунун маянасы
Окончание срока временной работыУбактылуу иштердин мөөнөтүнүн бүтүшү
Окончание срока работы по контрактуКонтракттык иштердин мөөнөтүнүн бүтүшү
Окончание срока сезонной работыМезгилдүү иштердин мөөнөтүнүн бүтүшү
Оперативная отчетностьЫкчам отчеттуулук
Оперативный учетЫкчам эсепке алуу
Операции с недвижимым имуществомКыймылсыз мүлк операциялары
Операционный лизингОперациялык лизинг
ОплатаТөлөм
Оплата банковских и прочих финансовых услугБанктык жана башка финансылык кызматтардын акысын төлөө
Оплата за неотработанное времяИштебеген убакытка төлөөлөр
Оплата за подачу поливной водыСугат сууну берүү үчүн акы 
Оплата трудаЭмгек акысын төлөө
Оплата труда средняяОрточо эмгек акы төлөө
Оплата услугКызмат көрсөтүүлөргө төлөө
Определенный срокБелгилүү мөөнөт
Опрос Сурамжылоо 
Опрос гражданЖарандарды сурамжылоо 
Опрос населенияКалкты сурамжылоо
Опросный листСурамжылоо барагы
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоцикловДүң жана чекене соода, автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо
ОпубликоватьЖарыялоо 
Орган государственной статистикиМамлекеттик статистика органы
Орган местного самоуправленияЖергиликтүү өз алдынча башкаруу органы
Организация1)    Уюм, 2). Уюштуруу
Организация обследованияИзилдөөнү уюштуруу
Органические удобренияОрганикалык жер семирткичтер
Органы государственного управления  Мамлекеттик  башкаруу органдары
Организованные источники выбросовТаштандылардын уюштурулган булактары
Орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташки и др.)Жаңгак жемиштери (грек   жаңгагы, бадам, мисте ж.б)
Оригиналы литературных и художественных произведенийАдабият чыгармаларынын жана көркөм чыгармаларынын түп нускалары
Оригиналы произведенийЧыгармалардын түп нускасы
ОрошениеСугат
ОружиеКурал
Ослы (мулы)Эшектер (качырлар)
Основная  работаНегизги жумуш
Основное общее образованиеНегизги жалпы билим
Основные свиноматкиНегизги мегилжиндер
Основные средстваНегизги каражаттар
Основные фонды Негизги фонддор
Основные финансовые показатели деятельностиИштердин негизги финансылык көрсөткүчтөрү
Особо охраняемые природные территории Өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактары
Особый учетӨзгөчө эсеп
Осталось не реализованнойСатылбай калганы
Остаток на конец месяцаАйдын аягында калган калдык
Остаток на начало годаЖылдын башына карата калдык
ОстриженоКыркылганы
Острота бедностиКедейчиликтин курчтугунун көрсөткүчтөрү
Осужденные Соттолгондор
Отведенной зонеБөлүнгөн чөлкөмдө
Отведено без использованияБөлүндү бирок пайдаланган эмес
Отвод под кладбищеМүрзөлөргө бөлүп берүү
Отгул Өргүмө
Отдаленность и каменистостьАлыстыгы жана таштуулугу
Отдельная Өзүнчө  
Отопление от индивидуального котлаЖеке от казандан жылыйт
Отопление от котельнойОт казандан жылыйт
ОтправительЖөнөтүүчү
Отпуск без содержанияАкысы төлөнбөгөн өргүү
Отпуск без сохранения содержания по инициативе администрацииАдминистрациянын демилгеси боюнча эмгек акысы сакталбаган өргүү
Отпуска по беременности и родамКош бойлуулук жана төрөт боюнча өргүү
Отработанное время, движение рабочих мест и работников   Иштеген убакыт, жумушчу орундарынын жана кызматкерлердин кыймылы
Отраслевой (ведомственный) классификаторТармактык (ведомстволук) классификатор
Отстранение от работыЖумуштан четтетүү
ОтчаявшиесяҮмүт үзгөндөр
Отчет статистическийСтатистикалык отчет
Отчетный кварталОтчеттук квартал
Отчисления на социальное страхованиеСоциалдык камсыздандырууга чегерүүлөр 
Отношение к лицу  записанному первым в домохозяйствеҮй чарбасында биринчи болуп жазылган адамга карата жакындыгы 
Опасные отходыКоркунучтуу калдыктар
Основные характеристики объекта размещения отходов (полигона, отвала, хвостохранилища) Калдыктарды жайгаштыруу объектинин (полигондун тоо кендерди иштетүүгө жараксыз катмарынын, уулуу заттарды сактагычтын) негизги мүнөздөмөлөрү
Отдельная водопроводная сетьӨзүнчө суу түтүк тармагы
Отдельная канализационная сетьӨзүнчө канализациялык тармак
Отходы домашних хозяйствҮй чарбаларынын калдыктары
Отходы предриятий, учреждений, организацийИшканалардан, мекемелерден, уюмдардан чыккан калдыктар
Отходы производстваӨндүрүштүн калдыктары
Отходы потребленияКеректөөнүн калдыктары
ОформленоТаризделген
Охват единиц статистического наблюденияСтатистикалык байкоонун бирдиктерин камтуу
Охота и лесное хозяйствоАңчылык жана токой чарбасы
Охрана биоразнообразия и ландшафтаБиологиялык ар түрдүүлүктү жана ландшафтты коргоо
Охрана и воспроизводство диких зверей и птицЖапайы айбанаттарды жана канаттууларды коргоо жана көбөйтүү
Охрана и восстановление почвТопуракты коргоо жана калыбына келтирүү
Охрана недр и рациональное использование минеральных ресурсовКендерди коргоо жана минералдык ресурстарды үнөмдүү пайдалануу
Охрана поверхностных и подземных водЖер үстүндөгү жана жер астындагы сууларды коргоо
Охрана трудаЭмгекти коргоо
Охранная зонаКоргоолуучу чөлкөм
Охраняемые помещенияКайтарылуучу имараттар
Оценка численности населенияКалктын санын баалоо
П 
Падеж сельскохозяйственных животныхАйыл чарба малдарынын өлүмү
Падеж скотаМалдын өлүмү
Пало и погибло скота всех возрастовБардык жаштагы өлгөн мал
Пало и погиблоөлүп жок болгону
Паломничество Зыярат 
Паразитарные болезни         Мителик ылаңдар
Парк спецавтомашинАтайын автомашиналардын паркы
ПассажирыЖүргүнчүлөр
Паспорт отходовКалдыктардын паспорту
ПатентПатент
Патронатная должностьПатронаттык кызмат орду
Пашня в ведении айыл өкмөтү Айыл өкмөтүнүн карамагындагы айдоо 
Пашня Государственного фонда сельскохозяйственных угодий  Айыл чарбага караштуу мамлекеттик фондунун айдоо жерлери    
Пашня приусадебного участкаКороо-жай участогундагы айдоо жерлери
Пашня, используемая под питомники, многолетние насаждения и цветыПитомник, көп жылдык өсүмдүктөр жана гүлдөр үчүн пайдаланылган айдоо жерлери 
Пашня, используемая под теплицыТеплицага пайдаланган айдоо жерлери
Пашня, находящаяся в ведении айыл окмоту Айыл өкмөтүнүн карамагындагы айдоо жерлери
ПарникКүнөскана
 Прочие овощи Башка жашылчалар
ПелядьПелядь
Пенсионное обеспечениеПенсиялык камсыздоо
Первичная медико-санитарная помощь Алгачкы медициналык-санитардык жардам 
Первоочередная Биринчи кезекте
Переведено в другую возрастную группу Башка курамдагы группага которулганы        
Перевозки прочими видами транспортаТранспорттун башка түрлөрү менен жүк ташуу 
Передача электроэнергии и услуги электроснабженияЭлектр энергияны берүү жана электр менен жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү
Передано за пределы района/области/государстваРайондун/ облустун/ мамлекеттин сыртына берилди
Перемена места жительстваЖашаган ордун алмаштыруу
Перепись населенияЭл каттоо
Переподготовка служащихКызматчыларды кайра даярдоо
Переходной ключӨткөрмө ачкыч
Перец болгарский  Болгар калемпири
Перечень труднодоступных районовЖетүүгө кыйын райондордун тизмеси
Перечислено с начало годаЖылдын башынан тартып которулду 
Перинатальная смертностьПеринаталдык өлүм
ПериодМезгил
Период наблюденияБайкоо мезгили
Период  постройкиКурулуштун курулган мезгили
Персонал по обслуживанию и охранеТейлөө жана коргоо боюнча персонал
Персональные данныеЖекече маалыматтар
Персональный идентификационный номерЖекече идентификациялык номер
ПестицидыПестицидтер
ПесецПесец
Печатная продукция Басма продукциясы 
Печное отоплениеМештен жылытуу
ПивоПиво
ПиридинПиридин
Плата за выдачу лицензийЛицензия алуу үчүн төлөм
Плата за пользование интеллектуальной собственностьюИнтеллектуалдык менчикти пайдалануу үчүн төлөм
Плата за услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом (УФПИК) Кыйыр түрдө өлчөнгөн финансылык ортомчулук боюнча кызмат көрсөтүүлөргө төлөм (КӨФОК)
Платежи, штрафы и иски за   загрязнение окружающей среды и рациональное использование природных ресурсовАйлана-чөйрөнү булгаганы үчүн төлөөлөр, айыптар, доолор жана жаратылыш ресурстарын үнөмдүү пайдалануу
Плоды и ягодыМөмө-жемиш
Площадь водоемов по выращиванию рыбопосадочного материалаБалык өндүрүү материалын  өстүрүү үчүн көлмөнүн аянты
Площадь зяби под посев яровых культур. Распашка пашни под  парыЖаздык өсүмдүктөр себилүүчү тоңдурманын аянты. Тоңдурманы кышка жана жазга карата  айдоо.
Площадь лугов, сенокосов, пастбищШалбаалардын, чабыктардын, жайыттардын аянты
Площадь обловленных водоемовБалык кармоочу көлмөлөрдүн аянты
Площадь пашни  Айдоо аянты 
Площадь пашни айылного аймака (без приусадебных участков)Айылдык аймактын айдоо аянты (короо жайларын эсепке албастан) 
Площадь закрытого грунтаКорголгон кыртыш аянты
Площадь, занятая водоемамиСуу баскан аянт
Площадь, покрытая лесомТокой өскөн аянт
Плуги тракторныеТрактордук соколор
По переоцененной стоимости  Кайра бааланган наркы боюнча
По фактическим затратам Иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча
Побочная (вторичная) продукцияКошумча (экинчи) продукция
Повышение квалификации служащихКызматчылардын квалификациясын жогорулатуу
Поголовье и движение скота и домашней птицы, находящееся в личной собственностиЖеке менчиктеги мал жана канаттуулардын жалпы санынын кыймылы
Поголовье маток, давшее приплод,Төл берген тубарлардын жалпы саны
Поголовье основных видов скотаМалдын негизги түрлөрүнүн саны
Поголовье  скота и домашней птицыМал жана үй канаттууларынын  негизги түрлөрүнүн башы
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиковБанги заттарды мыйзамсыз  айлантууга байланыштуу кылмыштар 
Подакцизные товарыАкциз алдындагы товарлар
Подано воды в сетьТармакка берилген суу
Подверженность стихийным бедствиям (оползни, сели)Бөөдө кырсыктарга жакындыгы (жер көчкү, сел)
Подворный учет скота и домашней птицы в сельской местностиАйыл жерлеринде малды жана үй канаттууларды түтүн бою эсепке алуу
Подготовка полей к пахотеТалааны айдоого даярдоо
Подключение к сетям теплоснабженияЖылуулук менен жабдуу тармактарына кошулуу
Подключение к сетям электроснабженияЭлектр менен жабдуу тармактарына кошулуу
Подключения к сети ИнтернетИнтернет тармагына кошулуу
Подключения к сетям водоснабженияСуу менен жабдуу тармагына кошулуу
Подключение в Государственную Компьютерную Сеть (ГКС) Кыргызской Республики Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик компьютердик желесине (МКЖ) туташтыруу 
Подоходные налогиКиреше салыктары
Подпокровные многолетние травыАралашма себилген көп жылдык чөптөр
Подрядные работыПодряддык иштер
Подсобные хозяйства   государственных, коллективных организаций и предприятийМамлекеттик, жаматтык уюмдар менен ишканалардын  көмөкчү чарбалары
Показатели агрегированныеЖыйналган  көрсөткүчтөр
Показатели аналитическиеТалдама көрсөткүчтөр
Показатели лесных пожаров Токой өрттөрүнүн көрсөткүчтөрү
Пол 1)    Жыныс; 2) Төшөлмө
Полимерная пленкаПолимердик пленка
Политическая государственная должностьСаясий мамлекеттик кызмат орду
Политическая муниципальная должностьСаясий муниципалдык кызмат орду
Полная учетная стоимость с учетом переоценкиКайра баалоону эсепке алуу менен толук эсептөө наркы
Полный охватТолук камтуу
Получатель пенсионных выплат (пособий) Пенсиялык төлөм алуучу (жөлөкпул)
Получено доходов к получению в отчетном периодеОтчеттук мезгилде алууга тийиш болгон түшкөн киреше
Получено готового силоса Алынган даяр силос 
Получено живого приплодаТирүү алынган төл
Получено из-за пределов республикиРеспубликанын сыртынан алынды
Получено медаАлынган бал
Получено яицАлынган жумуртка 
Поощрение за трудЭмгеги үчүн сыйлоо
Поправка на изменение чистой стоимости   средств домашних хозяйств  в пенсионных фондахПенсиялык фонддордогу үй чарбаларынын каражаттарынын таза наркынын өзгөрүүсүн оңдоо
Поросенок Торопой
Порядковый метод кодированияКоддоштуруунун иреттик усулу
Портфельные инвестицииПортфелдик инвестициялар
Посадочные материалыОлтургузулуучу материалдар
Посажены в междурядьях садовБактардын араларына олтургузулганы
Посажены на распаханных сенокосах, пастбищах и в пойме рекиШалбаа, айдалган жайыттардын жана арыктын бойлорунда   олтургузулганы
Посев озимых культурКүздүк өсүмдүктөрдү себүү 
Посевная площадьАйдоо аянты
Посещаемость зрелищного предприятия Оюн-зоок ишканалардын катышуусу 
Посещений в сменуКезметине келүү
Поставки товаров в качестве безвозмездной (гранта), дараАкысыз, белек катары  товарларды жеткирүү
Поставки товаров в качестве гуманитарной помощиГуманитардык жардам катары  товарларды жеткирүү
Поставки товаров в качестве технической помощиТехникалык жардам катары   товарларды жеткирүү
Поставки товаров в оплату за представленные услугиКөрсөтүлгөн кызматтардын акысына товарларды жеткирүү
Поставки товаров на переработку по договорам подряда (субподряда)Кайра иштетүүдөн кийин подряд (субподряд) келишими боюнча товарларды жеткирүү
Поставки товаров по договорам комиссии (консигнации, агентским договорам)Комиссия келишими боюнча товарларды жеткирүү (консигнация, агенттик келишим)
Поставки товаров по договорам купли-продажи Сатып алуу-сатуу келишими боюнча товарларды жеткирүү
Поставки товаров по договорам ценыКелишимдик баада товарларды жеткирүү
Поставки товаров по договору финансовой аренды (лизинга) на срок 1 год и более1 жыл жана андан көп мөөнөткө финансылык ижара (лизинг) келишими боюнча товарларды жеткирүү
Поставки товаров по договору хранения на срок 1 год и более1 жыл жана андан көп мөөнөткө сактоо келишими боюнча товарларды жеткирүү
Постановка Коюу, орнотуу
ПостоянноТуруктуу
Постоянно проживающие лицаТуруктуу жашаган адамдар
Постоянные работникиТуруктуу жумушкерлер
Пострадавшие при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособностиӨндүрүштөгү бөөдө кырсыктардан эмгекке жарамдуулугун жоготуп жабыр тарткандар
Построение выборкиТандап алууну түзүү
Поступило в отчетном годуОтчеттук жылда  түшкөнү
Поступление и внесение минеральных и органических удобренийМинералдык жана органикалык жер семирткичтердин алынып келиниши жана чачылышы 
Поступление и наличие горючего Күйүүчү майлардын алып келиниши жана болгону  
Поступление от стран доноров   безвозмездноДонор өлкөлөрдөн акысыз түшүүлөр
Поступление страховых взносов Камсыздоо салымдарынын түшүшү 
Поступление финансовых средствФинансылык каражаттардын түшүшү
Поступления от аренды земель ГЛФ и государственных природных парковМТФнын жана мамлекеттик жаратылыш парктарынын жерлеринин ижарасынан түшкөн төлөмдөр
Поступления от реализации конфискованного имуществаКонфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн алынган каражат
Поступления от реализации побочных продуктовКошумча продуктуларды сатып өткөрүүдөн түшкөн каражаттар
Потенциал Потенциал
ПотериЖоготуулар
Потери при транспортивкеТашуу учурунда болгон жоготуулар
Потребление основных продуктов питания  на душу населенияНегизги тамак-аш азыктарын керектөөнү калктын киши башына эсептегенде
Потреблено электроэнергии Керектелген электр энергиясы 
ПотребностьМуктаждык 
Потребность и наличие семян сельскохозяйственных культурАйыл чарба эгиндеринин үрөнүнө болгон муктаждык жана алардын болгон саны 
Потребительская (розничная) цена (тариф)Керектөөчү (чекене) баа (тариф)
Потребительские расходы домашних хозяйствҮй чарбалардын керектөө чыгымдары
Почасовая  оплатаСаатына төлөө
Почтовые услуги и услуги курьерской связи  Почта жана чабармандык байланыш кызмат көрсөтүүлөрү  
Право Укук
Право на трудЭмгекке укук
Правовая статистикаУкуктук статистика
Правоохранительная службаУкук коргоо кызматы
Правоохранительные органыУкук коргоо органдары
Превышение доходов над расходами (+/-) Кирешелердин чыгашалардан ашышы(+/-) 
Статистика культуры и искусства Искусство жана маданият статистикасы 
Предмет статистики социальной защиты Социалдык коргоо  статистикасынын предмети
Предоставленная в пользование и сданная в аренду землепользователям Пайдалануучуларга колдонууга жана ижарага берилген жер
Предприниматель Ишкер 
ПредприятиеИшкана
Предприятия лесного хозяйстваТокой чарбасынын ишканалары
Предприятия прямого инвестирования-нерезидента если доля составляет менее 10 %  (обратное инвестирование) Резидент эмес тике инвестицияларды алган ишканалар эгерде алардын үлүшү 10% төмөн болсо (тескери инвестициялоо)
Предприятия рыбного хозяйстваБалык чарбасынын ишканалары
Предприятия (подразделения) оказывающие услуги населению, расположенные на территории учреждений отдыха и организаций туризмаЭс алуу мекемелеринин жана туризм жаатындагы ишканалардын, уюмдардын аймагында жайгашып, калкка кызмат көрсөткөн ишканалар 
Представительские расходыӨкүлчүлүк чыгымдары
Предельно допустимая концентрация (ПДК)Мүмкүн болгон концентрациянын чеги (МКЧ)
Предельно допустимый выброс (ПДВ)Таштоого уруксат берилген чен (ТУЧ)
Прочие вещества - жидкие, твердыеКалган заттар - суюк, катуу
Производительность резервных насосов, пожарных насосовРезервдик насостордун  жана өрт насосторунун өндүрүмдүүлүгү
Производство продукции в натуральном выраженииПродукциянын өндүрүлүшүнүн натуралай өлчөнүшү
Посетители (туристы)Келүүчүлөр (туристтер)
Бир жылда келген туристтердин саныБир жылда келүүчүлөрүн саны
Промышленная площадкаӨнөр жай аянтчасы
Пыль неорганическая содержащая двуокись кремнияКремнийдин кош кычкылын камтыган органикалык эмес чаң
Пыль стекловолокнаАйнек булаа чаңы
Пыль стеклопластикаАйнек пластика чаңы
Пыль табакаТамеки чаңы
Премиальная оплата трудаЭмгектин сыйлык акысы
Премии и поощренияСыйлыктар жана  сыйлоолор
Премия Сыйлык 
ПреподавателиОкутуучулар
Пресс подборщикиЧөп тангактагычтар
Преступность Кылмыштуулук
Преступность несовершеннолетних Жашы жетелектердин кылмыштуулугу
Прибыло из другой возрастной группыБашка курамдагы топтон келгени
Прибыль (убыток (-)) от операционной деятельности Операциялык иштен түшкөн пайда (чыгым (-))
Прибыль (убыток (-)) отчетного периодаОтчеттук мезгилдин кирешеси (чыгашасы)
Приватизация жилья Үйлөрдү менчиктештирүү
Привлечь к проведению переписиКаттоону өткөрүүгө тартуу
Привлечено средств населения во вклады Калктын салым жасоого тартылган каражаттары
Пригородный маршрутШаардын айланасындагы маршрут
Приграничный трудящийся-мигрантЧек ара боюндагы эмгекчи-мигрант
Прием в учебные заведения Окуу жайларга кабыл алуу 
Приемники телевизионныеТеле көрсөтүүнү кабыл алгычтар
Признак классификацииКлассификациянын белгиси
Принято работников Кабыл алынган кызматкерлер
Приобретение и использование пестицидов Пестициддерди сатып алуу жана пайдалануу 
Приобретение минус выбытие ценностейСатып алуулардан чыгымдалган баалуулуктарды алып салуу
Приобретение рабочего и продуктивного скота Жумушчу жана өндүрүүчү малды сатып алуу
Приобретение товаров и услуг международными организациями, личные расходы международных организацийЭл аралык уюмдар сатып алган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, эл аралык уюмдардын жеке чыгымдары
Приобретение товаров и услуг посольствами, консульствами и другими дипломатическими представительствами, личные расходы работников дипломатических  миссийЭлчиликтер, консулдуктар жана башка дипломатиялык өкүлчүлүктөр сатып алган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, дипломатиялык миссиянын кызматкерлеринин жеке чыгымдары
Приобретение товаров и услуг приграничными, сезонными и другими прибывающими на короткий срок работниками  Чек аранын жанында, убактылуу жана башка кыска мөөнөткө келген кызматкерлердин сатып алган товарлары жана кызмат көрсөтүүлөрү   
Природные стихийные бедствияТабигый жаратылыш кырсыктары
Природный газЖаратылыш газы
Природоохранные объектыЖаратылышты коргоо объекттери
Природоохранные расходыЖаратылышты коргоого кеткен чыгымдар
Природоохранняемая деятельностьЖаратылышты коргоо иши
Причины падежа сельскохозяйственных животных Айыл чарбадагы малдардын өлүмдөрүнүн себептери
Причины смертиӨлүмдүн себептери
Проведение переписиКаттоону өткөрүү
Проведение сева и посадки сельхоз культурАйыл чарба өсүмдүктөрүн себүү жана отургузуу
Прогноз Божомол 
Прогул Ишке келбөө
Продано живого скота Тирүү малдардын сатылганы
Продолжительность безработицыЖумушсуздуктун узактыгы
Продолжительность ежедневной работы (смены)Күнүмдүк иштин (кезметтин) узактыгы
Продолжительность поиска работыИш издөөнүн узактыгы
Продуктивный скотӨндүрүүчү мал
Продукция, предназначенная для собственного    конечного использованияЖеке керектөө максаттарына бөлүнгөн продукция
Проектно-изыскательские работы (деятельность)Долбоорлоо-изилдөө иштери
Прожиточный минимумЖашоо минимуму
Прожиточный минимум по социально - демографическим группам населенияКалктын  социалдык-демографиялык топтор боюнча жашоо-тиричилик минимуму
Произведено электроэнергииӨндүрүлгөн электр энергиясы
Производительность трудаЭмгек өндүрүмдүүлүгү
Производственная деятельностьӨндүрүштүк иш
Производственные запасыӨндүрүштүк запастар
Производственный кооперативӨндүрүштүк кооператив
Производство валовой продукции сельского хозяйства на 100 га сельскохозяйственных угодийАйыл чарба айдоосунун 100 гектарына айыл чарба продукциясынын дүң чыгарылышы
Производство газа; распределение газообразного топлива через системы газоснабженияГаз өндүрүү; газ түрүндөгү отунду газ менен жабдуу системалары аркылуу бөлуштүрүү
Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельностьЖыгач жана кагаздан жасалган буюмдарды өндүрүү; басып чыгаруу иши
Производство компьютеров, электронного и оптического оборудованияКомпьютерлерди, электрондук жана оптикалык жабдууларды өндүрүү
Производство кормов Тоют өндүрүү
Производство машин и оборудованияМашина жана жабдууларды өндүрүү
Производство мяса кроликовКоендун этин өндүрүү
Производство продукции с защищенного грунтаКорголгон кыртыш жерден өндүрүрүлгөн продуктулар
Производство основных видов продукции сельского хозяйства на душу населенияНегизги айыл чарба продуктуларын   калктын киши башына карата өндүрүү
Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудованияНегизги металл жана даяр металл буюмдарын өндүрүү, машина жана жабдуу өндүрүшүнөн башка
Производство от деятельности лесного хозяйстваТокой чарбасында уюштурулган өндүрүш
Производство очищенных нефтепродуктовТазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүү
Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделийТамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамекини өндүрүү
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктовРезина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү
Производство транспортных средствТранспорт каражаттарын өндүрүү
Производство фармацевтической продукцииФармацевтикалык продукцияларды өндүрүү
Производство химической продукцииХимиялык продукцияларды өндүрүү
Производство шерсти, пухаЖүндүн, мамыктын өндүрүлүшү
Производство электрического   оборудованияЭлектр жабдууларын өндүрүү
Производство электроэнергии, ее передача и распределениеЭлектр энергия өндүрүү, берүү жана бөлүштүрүү
Промежуточное потреблениеОрто-аралык керектөө
ПромышленностьӨнөр жай
Пропущено через границуЧек арадан өткөрүлгөнү
ПросоТаруу
Просроченная   задолженностьМөөнөтү өтүп кеткен карыздар
Просроченные платежи по основной сумме по  выданным кредитамБерилген кредиттердин негизги суммасы боюнча убагында аткарылбаган төлөмдөр
Просроченные платежи по основной сумме выданных кредитовБерилген кредиттердин негизги суммасы боюнча убагында аткарылбаган төлөмдөр                                     
Просроченные платежи по основной сумме полученных кредитовАлынган кредиттердин негизги суммасы боюнча убагында аткарылбаган төлөмдөр
Противоселевые, противооползневые, противолавинные сооруженияСелге, жер көчкүгө, кар көчкүгө каршы курулуштар
Протравители семянҮрөн дарылоочу препараттар
Профессиональная служебная деятельность Кесиптик кызматтык иш
Профессиональная, научная и техническая деятельностьКесиптик, илимий жана техникалык иштер
Профессиональные союзы (профсоюзы)Кесиптик бирликтер (профсоюздар)
Профессиональные услуги и консультационные услуги в области управленияБашкаруу жаатындагы кесиптик жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөр 
Профессиональный театр (театр-студия) Профессионалдык театр ( театр-студия) 
Профессия Кесип 
Профицит  бюджетаБюджеттин профицити
Процедура Процедура, жол-жобо
Процент Пайыз 
Процент обеспеченности семенамиҮрөндөр менен камсыздалуунун пайызы
Процентная ставкаПайыздык коюм
Процентная ставка номинальнаяНоминалдуу пайыздык коюм
Процентная ставка плавающаяӨзгөрүлмө пайыздык коюм
Процентное числоПайыздык сан
Процентные расходыПайыздык чыгымдар
Процентный анализПайыздык талдоо
Процентный периодПайыздык мезгил
Прочая кредиторская задолженность перед нерезидентомРезидент эместерге бересе болгон башка кредиттик карыздар
Прочая нерыночная продукция    Башка рыноктук эмес продукция
Прочий инвестор-нерезидент (доля каждого инвестора в капитале предприятия менее 10%)Башка резидент эмес инвестор  (ишкананын  капиталында инвестордун үлүшү 10 % төмөн)
Прочие доходыБашка кирешелер
Прочие операционные доходыБашка операциялык кирешелер
Прочие операционные расходыБашка операциялык чыгашалар
Прочие услуги Башка кызмат көрсөтүүлөр
Прочие финансовые услуги Башка финансылык кызмат көрсөтүүлөр 
Прочие денежные поступленияБашка акчалай түшүүлөр
Пряжа хлопчато-бумажная нерасфасованная для розничной продажиЧекене сатууларга ылайыкталып таңгакталбаган пахта буласы
Прямая заработная платаТике эмгек  акы
Прямые затраты на оплату трудаЭмгек акы төлөөгө тикелей сарптоолор
Прямые иностранные инвестицииТике чет өлкөлүк инвестициялар
Прямые инвестиции за рубежЧет өлкөгө тике инвестициялар
Психоневрологические дома-интернаты для взрослых и детей Чоңдор жана балдар үчүн психоневрологиялык интернат - үйлөр 
Пчелосемьи Аары уюгу
Пшеница (озимая, яровая)Буудай (куздүк, жаздык)
Пыль абразивнаяАбразивдик чаң
Пыль бумагиКагаздын чаңы
Пыль древесная Жыгач чаңы
Пыль пресспорошковПресс-порошоктордун чаңы
Пятидневная и шестидневная рабочая неделяБеш күндүк жана алты күндүк иш жумасы
Пятно Так 
Р 
Работа (в ночное время, по найму, сезонная)Жумуш (түнкү убактагы, жалданма, мезгилдүү)
Работающие не по наймуЖалданма эмес жумушта иштегендер
РаботникЖумушкер
Работники нештатныеШтаттан тышкары жумушкер
Работники списочного составаТизмелик курамдагы кызматкерлер
Работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характераЖарандык-укуктук мүнөздөгү келишимдер боюнча иштерди аткарган кызматкерлер
Работники, не имеющих статуса государственных служащихМамлекеттик кызматкер статусуна ээ болбогон кызматкерлер
РаботодательЖумуш берүүчү
РаботополучательЖумуш алуучу
Рабочая силаЖумушчу күч
Рабочее времяЖумуш убактысы
Рабочее местоЖумуш оруну
Рабочий годИш жылы
Рабочий скотЖумушчу мал
РавноТете, барабар
Радужная форельКубулжума форель
Разбой Каракчылык 
РазведенныйАжырашкан
Разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых (капитализированные)Жер астындагы кендерди чалгындоо жана пайдалуу кендердин запастарын баалоо (капиталдаштырылган)
РазводАжырашуу, ажыратуу, бөлүү
Раздел1)   Бөлүм, 2) Бөлүү
Разделение трудаЭмгекти бөлүштүрүү
Различие Айырмалык, айырмачылык
РазмерӨлчөм 
Размещение Жайгаштыруу 
РазницаАйырма 
РазработкаИштеп чыгуу
Резиденты выехавшие в другие страныБашка өлкөлөргө кеткен резиденттер
Разрешенное водоотведениеУруксат берилген суу буруу
Размещение отходовКалдыктарды жайгаштыруу
Размещение, сортировка и движение отходов производства и потребление по видамӨндүрүштүн жана керектөөнүн калдыктарынын түрлөрү боюнча жайгаштырылышы, сорттолушу жана багытталышы
Рекультивация земельЖерлерди рекультивациялоо
Республиканский бюджетРеспубликалык бюджет
Разрешение1) Чечүү, 2) Уруксат
Разъяснительной работыТүшүндүрүү иштери
Районные судыРайондук соттор
РангРанг
РапортБилдирме
Распахано паровАйдалган аңыздар 
РасплатаАкы төлөө, акысын төлөө
Распределенный доход корпорацийКорпорациялардын бөлүштүрүлгөн кирешеси
Распределение домохозяйств по способу получения жильяТурак жайды алуу жолдору боюнча үй чарбаларды бөлүштүрүү
Распределение домохозяйств по уровню благополучия и видам благоустройстваҮй чарбаларын бакубатчылык деңгээли жана жайлуулуктун түрлөрү боюнча бөлүштүрүү
Располагаемые денежные доходы населенияКалктын колунда болгон акчалай кирешелери 
Распределение общего объема денежных доходов населения по 20-ти процентным    (10-ти процентным) группам населенияКалктын жалпы акчалай кирешелеринин көлөмүн 20 пайыздык (10 пайыздык) калктык группаларга бөлүштүрүү
Распределение численности посетителей по продолжительности пребыванияКелүүчүлөрдүн санын эс алуу мөөнөтү боюнча бөлүштүрүү
РастениеводствоӨсүмдүк өстүрүүчүлүк
Растительный мирӨсүмдүктөр дүйнөсү
Расходы Чыгымдар
Расходы по обеспечению работников жильемКызматкерлерди турак жай менен камсыз кылуу чыгымдары
Расходы на социальное обеспечение работниковКызматкерлерди социалдык камсыздоого кеткен чыгымдар
Расходы на профессиональное обучение Кесиптик окутууга кеткен  чыгымдар
Расходы  Социального фондаСоциалдык фонддун чыгымдары
Расходы бюджетаБюджеттин чыгымдары
Расходы на культурно-бытовое обслуживаниеМаданий - тиричилик  тейлөөгө кеткен чыгымдар
Расходы населения на продукты питанияКалктын тамак-аш азыктарына кеткен чыгымдары
Расходы населения на питание вне домаКалктын үйдөн тышкары керектелген тамак-аш азыктарына кеткен чыгымдары 
Расходы населения на непродовольственные товары и услугиКалктын азык-түлүк эмес товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө кеткен чыгымдары
Расходы на оплату трудаЭмгек акыга кеткен чыгымдар
Расходы на производство и реализацию продукции (товаров, работ и услуг)Продукцияларды өндүрүүгө (товарларды, иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) жана сатууга кеткен чыгымдар
Расходы, связанные с реализациейСатууга байланышкан чыгымдар
Расходы на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия для производстваЧийки затка, материалга, чала фабрикаттарга жана өндүрүштө керектелүүчү курамдык буюмдарга кеткен чыгымдар
Расходы на энергиюЭнергияга кеткен чыгымдар
Расходы на топливоКүйүчү майга кеткен чыгымдар
Расходы на водуСууга кеткен чыгымдар
Расходы по оплате услуг связиБайланыш кызматына кеткен чыгымдар
Расходы на рекламу и маркетингМаркетинг жана жарнама чыгымдары
Расходы по оплате нотариальных, юридических услуг, аудиту и консультированиюНотариалдык, юридикалык кызматтарга, аудит жана консультацияларга кеткен чыгымдар
РасчетЭсеп-кысап, эсептешүү, эсептөө
Расчетный счет  в банках Банктардагы эсеп счеттору
Расчетные счета и депозиты в банках за границейЧет өлкөдөгү банктардагы эсеп счеттору жана депозиттери
Расчетный показательЭсептик көрсөткүч
Расширение населенных пунктовКалктуу пункттардын кеңейтилиши      
РасшифровкаЧечмелөө 
Реализация1)    Ишке ашыруу, 2) Сатуу, сатып өткөрүү
Реализация сельскохозяйственной продукцииАйыл чарба продукциясын сатып өткөрүү  
Реализовано на убой всех видов скота и птицы в живом весеСоюлган мал менен канаттуулардын бардык түрлөрүнүн тирүүлөй салмактагы сатылганы
Реализовано рыбыСатылган балык
Реализовано продукцииСатылган продукциялар
Реальная заработная платаРеалдуу (анык) эмгек акы
Реальная процентная ставкаРеалдуу пайыздык коюм
РегионРегион
Регистр деловой активностиИш жигердүүлүгүнүн регистри
Регистратор Регистратор, Каттоочу 
Регистрации прав на недвижимое имуществаКыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо
Регистрация цен и тарифовБааларды жана тарифтерди каттоо
Регулируемые ценыЖөнгө салынуучу баалар
РедискаРедиска
Редукция трудаЭмгекти жөнөкөйлөштүрүү
РеестрРеестр
Реестр государственных и муниципальных должностейМамлекеттик жана муниципалдык кызматтын реестри
Режим работыЖумуш шарттамы
Режим рабочего времениЖумуш убактысынын режими
Резервный и прочий капитал Резервдик жана башка капитал
РезервуарыРезервуарлар
Результат1)    Жыйынтык, 2) Натыйжа
Реинвестированные доходы от прямых иностранных инвестицийЧет өлкөлүк тике инвестициялардын кайра инвестицияланган кирешелери
Реинвестированная прибыльКайра инвестицияланган кирешелер
РеквизитМаалым, дарек
РекомендоватьСунуш кылуу
Религиозная деятельность Диний иш
Религиозные обряды Диний ырым-жырымдар
Религиозные ритуалы и церемонии Диний каада-салттар жана зыйнаттар
Религия Дин 
Рентабельность   операционной деятельностиОперациялык иштин рентабелдүүлүгү
Рентабельность   финансово-хозяйственной деятельностиФинансылык-чарбалык иштин рентабелдүүлүгү
Репродуктивный периодРепродуктивтүү мезгил
Республиканский бюджетРеспубликалык бюджет
Риск персоналаПерсоналдын тобокелдиги
Родной языкЭне тили
РождаемостьТөрөлүү
Рождение живымТирүү төрөлүү
Рождение мертвымӨлүү төрөлүү
Рожь озимаяКүздүк кара буудай 
Рожь яроваяЖаздык кара буудай
Рост поголовьяМалдардын санынын өсүүсү
РтутьСымап
Рубка ухода за лесом Токойду багуу үчүн кыюулар
Руководитель Жетекчи 
Руководитель органа местного самоуправленияЖергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси
Руководство 1)    Жетекчилик, 2) Колдонмо
Рыба и рыбопродуктыБалык жана балык азыктары
Рыбные запасыБалык запастары
Рыболовство и рыбоводствоБалык уулоочулук жана балык өстүрүүчүлүк
Рыночная продукцияРыноктук продукция
Рыночный уровень инфляцииИнфляциянын рыноктук деңгээли
Ряд Катар, ирет
С 
Садковая (аквакультура)Садоктон (аквакультура)
Садоводческие и дачные кооперативыБакча жана дача   кооперативдери  
СажаКөө
Сальдированный финансовый результатСальдолоштурулган финансылык жыйынтык
Сальдо первичных доходовАлгачкы кирешелердин сальдосу
СаманныйСаман, сокмо
Самодеятельное населениеӨз алдынча иштеп турган калк
Самозанятость Өзүн өзү жумуштандыруу
Самозахват земельӨз алдынча жерди басып алуу
Самостоятельно занятыеӨз алдынча иштегендер
Самоуправление Өз алдынча башкаруу
Санитарная рубка Санитардык кыюу
Санитарное состояние лесаТокойдун санитардык абалы
Санитарная очисткаСанитардык тазалоо
Снятие и использование плодородного слоя почвыТүшүмдүү жер кыртышын алып пайдалануу
Стационарный источник загрязнения атмосферыАтмосфераны булгоонун стационардуу булагы
Сахарная свекла (маточная)Уруктук кант кызылча
Сахарная свекла (фабричная)Кант кызылчасы (фабрикалык)
Сахарная свекла на корм скотуМал тоюту үчүн кант кызылчасы              
Саженцы виноградные, плодовые, ягодные Жүзүм, жемиштүү, мөмөлүү дарактардын көчөттөрү
 Собрано урожая с повторных посевовКошумча эгилген өсүмдүктөрдөн жыйналган түшүм
Сбор и обработка сточных   водАгып чыкма сууларды чогултуу жана иштетүү
Сбор, обработка и распределение воды (водоснабжение)Сууну чогултуу, иштетүү, бөлүштүрүү (суу менен жабдуу)
Сбор, обработка и уничтожение отходов, получение вторичного сырьяКалдыктарды чогултуу, иштетүү жана жок кылуу, кайра пайдалануучу чийки затты алуу
Сборники Жыйнактар 
Сборные строительные конструкции из бетонаБетондон жасалган курама курулуш конструкциялары
Сборы за въезд с иностранных автоперевозчиковЧет өлкөлүк автоташуучулар киргендиги үчүн жыйым
Сборы за таможенное оформление Бажы кагаздарды толтуруу үчүн жыйым
Сборы за таможенное сопровождениеБажылык коштоп жүрүү үчүн жыйым
Сброшено в водные источники после использованияПайдалангандан кийин суу булактарына ташталды
СведенияМаалыматтар
Сведения о затратах крестьянских (фермерских) хозяйств  на производство сельскохозяйственной продукцииДыйкан (фермер) чарбаларынын  айыл чарба продукциясын өндүрүүгө кеткен   чыгымдары боюнча маалымат
Сведения по международному туризмуЭл аралык туризм боюнча маалыматтар
Сведения о первом руководителе данного органа государственной власти и управления.Аталган мамлекеттик бийлик жана башкаруу органынын биринчи жетекчиси жөнүндө маалымат.
Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных)Кызылча казып жыйноочу машиналар (жалбырагын кесүүчүлөрдөн башкасы)
Сверхурочная работаМөөнөттөн ашыкча жумуш
СвинецКоргошун
СвининаЧочконун эти
Свиноматки  Мегелжиндер
СвиньиЧочколор
Свобода вероисповеданияДин тутуу эркиндиги
Свобода религииДин эркиндиги
Сводный индекс тарифов на услуги связиБайланыш кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтердин жыйынтыкталган индекси
Сводный индекс ценБаалардын жыйынтыкталган индекси
Сводный показательЖыйынтыкталган көрсөткүч
СвязьБайланыш
СвященнослужителиДин кызматчылары
Сгиб Бүктөм
Сданный в аренду землепользователям участок земли Пайдалануучуларга ижарага берилген жер
Себестоимость всей продукцииБардык продукциянын наркы
Себестоимость единицы продукцииПродукциянын наркы
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ и услугПродукциялардын, товарлардын,  жумуштардын, тейлөөлөрдүн өткөрүлгөн өздүк наркы
Сев яровых культур и проведение весенне-полевых культурЖаздык өсүмдүктөрдү себүү жана жазгы-талаа иштерин жүргүзүү  
Сезонная работа Мезгилдүү жумуш
Сезонность Мезгилдүүлүк 
Сезонные работникиМезгилдүү жумушкерлер
Сезонный товар (услуга)Сезондук товар (кызмат көрсөтүү)
СектаСекта 
Селена диоксидСелен диоксиди
Сельское населениеАйыл калкы
Сельское хозяйство,   лесное хозяйство и рыбоводствоАйыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук
Сельскохозяйственные акционерные обществаАйыл чарба акционердик коомдор
Сельскохозяйственные производственные кооперативыАйыл чарба өндүрүштүк кооперативдери
Сельскохозяйственные услугиАйыл чарбалык кызмат көрсөтүүлөр
СельхозугодьяАйыл чарба жерлери
Семейное положениеҮй-бүлөлүк абал
Семена и посадочный материалҮрөн жана отургузуучу материал 
Семена кормовых культурТоюттук өсүмдүктөрдүн үрөндөрү
Семена многолетних травКөп жылдык чөптөрдүн үрөндөрү
Семена однолетних травБир жылдык чөптөрдүн үрөндөрү
Cемена яровых культурЖаздык эгин үрөнү
Семена озимых культурКүздүк эгин үрөнү
Семена сахарной свеклыКант кызылчасынын үрөнү
Семенники безвысадочной сахарной свеклыКүздүк үрөндүк кант кызылчасы
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.)Дан уруктуу дарактар (алма, алмурут, бихи ж.б.)
Семьи, состоящие на учете Каттодо турган үй-бүлөлөр
Семья Үй-бүлө
Сена естественных и сеяных травСебилген жана табигый чөптөр
СенажаСенаж
СеноЧөп
Сено естественных и улучшенных сенокосовТабигый жана жакшыртылган чабыктардын чөбү
Сено культурных пастбищАйдалган жайыттардын чөбү
Сено многолетних травКөп жылдык чөп 
Сено однолетних травБир жылдык чөп 
Сенокосы и культурные пастбищаЧөп чабыктар жана сугат жайлар                
Серная кислотаКүкүрт кислотасы
Сернистый ангидридУулуу ангидрид
СероуглеродКүкүрт көмүртеги
Сестринского предприятия-нерезидента Кол алдындагы резидент эсем ишкана 
СетьТармак, желе 
Сеялки тракторные  Себүүчү тракторлор
СейсмостойкостьЖер титирөөгө туруктуулугу
Сибирская язваКүйдүргү
Сиг (вид рыбы)Сиг (балыктын түрү)
СигаретыСигареталар
Силосные культуры (без кукурузы)Силос жасалуучу өсүмдүктөр (жүгөрүдөн башкасы)
Система Система, тутум 
Система  показателейКөрсөткүчтөрдүн  системасы
Система взвешиванияСалмактоо системасы
Система классификацииКлассификация  системасы
Система национальных счетовУлуттук эсептер  системасы
Система оплаты трудаЭмгек акы төлөө  системасы
СкипидарСкипидар
Скорректированный располагаемый доходОңдолгон колдо бар дүң киреше
Скот и птица на убой  (в убойном  весе)Союлуучу малдар жана канаттуулар (союлган салмакта)
Скот и птица на убой  (в живом весе)Союлуучу малдар жана канаттуулар (тирүүлөй салмакта)
Скотокрадство Мал уурдоо
Сливки несгущенные или неподслащенныеКоюлантылбаган же таттуу кошулбаган каймак
Сливочное масло всех видовБардык түрдөгү чалган май
Сложный трудТатаал эмгек
Служащие Кызматчылар 
Служба занятостиЖумушка орнотуу кызматы
Служебная командировка Кызматтык иш сапары
СмертностьӨлүү
Смесь колосовыхАралашма кылкандуулар
Смешанный доходАралаш киреше
Смородина Карагат
СмятыйБырышкан
Снижение темпов ростаӨнүгүү темпинин (арымынын) төмөндөшү
Снято беженцев с учета в течение отчетного периодаОтчеттук мезгилдин ичинде эсептен чыгарылган качкындардын саны
Собрано бахчевых культурЖыйналган бакча өсүмдүктөрү
Собрано виноградаЖыйналган жүзүм
Собрано овощей с защищенного грунта Корголгон топурактан жыйналган жашылчалар
Собрано плодово-ягодных культурЖыйналган мөмө жемиштер
Собрано початков кукурузы в полной спелости в пересчете на сухое зерноТолук бышып жыйналган жүгөрү сотосу, данга айландырып эсептегенде
Собрано табакаЖыйналган тамеки
Собрано хлопкаЖыйналган пахта
Советник государственной службыМамлекеттик кызматтын кеңешчиси
Совокупный таможенный платежЖыйынтыкталган бажы төлөмү
Согласования Макулдашуулар 
СоглашениеМакулдашуу
Сокращение штата Штаттын кыскарышы
Сокращенное рабочее времяКыскартылган жумуш убактысы
Солома сеяных травСебилген чөптүн саманы
Соломы и мякины, яровой и озимой, убранной в полной спелости(не включая засилосованных)Толук бышкан күздүк менен жаздыктын саманы менен топону, (силостолбогонду кошпогондо)
Сооружения Курулмалар
СоответствующиеТиешелүү
Соответствующий периодТиешелүү мезгил
Соотношение региональных денежных доходов к среднереспубликанскому значениюАймактык акчалай кирешенин орточо
 республикалык көрсөтүчкө болгон катышы
Сопоставимая цена (тариф)Салыштырмалуу баа (тариф)
Сорго на зерноДандык сорго
Состав осужденных Соттолгондор курамы 
Состав семьи Үй-бүлө курамы 
Состояние на начало отчетного годаОтчеттук жылдын башындагы абал
Состояние сельскохозяйственной техники Айыл-чарба техникаларынын абалы 
Состояния здоровьяДен соолуктун абалы
Состоящие в бракеНикеде тургандар
Социальная защитаСоциалдык коргоо
Социальное жилье Социалдык турак жай
Социальное обслуживание Социалдык тейлөө
Социальное партнерствоСоциалдык өнөктөштүк
Социальная сфераСоциалдык чөйрө
Социальные выплатыСоциалдык төлөмдөр
Социальные пособия за счет средств предприятийИшкананын каражаттарынын эсебинен социалдык жөлөкпулдар
Социальные пособия, кроме социальных   трансфертов в натуральной формеНатуралдык түрдөгү социалдык трансферттерден    башка социалдык жөлөкпулдар
Социальные трансферты в натуральной форме, предоставляемые  государственными учреждениями    и некоммерческими организациями,  обслуживающими домашние хозяйства   Үй чарбаларын тейлеген    мамлекеттик мекемелер жана коммерциялык эмес уюмдар көрсөткөн натуралдык түрдөгү социалдык трансферттер
Сочные кормаЧыктуу тоют
Спальный районБейпил район
Специализированные организацияАдистешкен уюм
Специалист Адис 
Специальная государственная должностьАтайын мамлекеттик кызмат орду
Специальная пошлинаАтайын төлөөлөрү
Специально подготовленный переписчикАтайын даярдалган каттоочу
Специальность Адистик 
Специальные работыАтайын жумуштар
Специальный классный чинАтайын класстык чен
Спецификация товара (услуги)Товардын (кызмат көрсөтүүнүн) спецификациясы
Списано в установленном порядкеБелгиленген тартипте эсептен чыгарылган
Список Тизме 
Список контрольного обхода   по учету скота Малдын  эсебин алуу үчүн текшерүү тизмеси 
Список по учету скота и домашней птицы в городской местностиШаар жерлеринде малды жана үй канаттуларын эсепке алуу боюнча тизме
Списочный состав работниковЖумушкерлердин курамынын тизмеси
Сплошной учет скота и домашней птицыМалды жана үй канаттууларын текши эсепке алуу
СправочноМаалымдоо
Спрос на трудЭмгекке суроо-талап
Сравнительная статистикаСалыштырмалуу статистика
Сравнительная таблицаСалыштырма таблица
Среднегодовая стоимость основных средствНегизги каражаттардын орточо жылдык наркы
Среднегодовая численность работников Иштеген жумушчулардын орточо жылдык саны
Среднегодовое поголовье скотаМалдын жылдык орточо саны
Среднедушевая суточная калорийность питания по химическому составуХимиялык курамы боюнча жан башына эсептелген тамактануунун орточо суткалык калориялуулугу
Среднедушевой располагаемый доход домашних хозяйствҮй чарбаларынын жан башына кирешеси
Среднедушевые реальные денежные доходы населенияКалктын адам башына бөлүнгөн орточо реалдуу акчалай кирешелери
Среднедушевые денежные доходы Жан башына бөлүнгөн орточо акчалай кирешелер
Среднедушевые денежные расходыЖан башына бөлүнгөн орточо акчалай чыгымдар
Среднее поголовье кур-несушекТооктордун орточо саны 
Среднее профессиональное образованиеОрто кесиптик билим
Среднереспубликанское значениеОрточо республикалык көрсөткүч 
Среднесписочная  численность работниковКызматкерлердин орточо тизмелик саны
Средний надой молока на одну коровуБир уйдан орточо саалган сүт
Средняя годовая яйценоскость кур - несушекТооктун орточо жылдык жумурткалуулугу 
Средний годовой настриг шерсти от одной овцыБир койдон кыркылган орточо жылдык жүн 
Средний размер назначенных месячных    пособий Белгиленген бир айлык пенсиянын орточо өлчөмү 
Средняя выручкаОрточо түшкөн акча
Средняя заработная платаОрточо эмгек акы
Средняя потребительская цена (тариф) на товар (услугу)Товарга (кызмат көрсөтүүгө) болгон орточо керектөө баасы (тариф)
Средняя цена (тариф)Орточо баа (тариф)
Средняя цена производителейӨндүрүүчүлөрдүн орточо баасы
Средняя цена реализацииСатуунун  орточо баасы
Средства предприятий и организацийИшканалардын жана уюмдардын каражаттары
Средства индивидуальной и коллективной защиты Жекече жана жамааттык коргонуу каражаттары
Средства населения, организаций и предприятийКалктын, уюмдардын, ишканалардын каражаттары
Средства населения и благотворительная помощь резидента КРКалктын каражаты жана КР резидентинин кайрымдуулук жардамы 
Срочная доставка грузовЖүктөрдү тез арада жеткирүү
Стаж Стаж 
Стаж трудовойЭмгек стажы
Стаж трудовой непрерывныйҮзгүлтүксүз эмгек стажы
Стаж трудовой общийЖалпы эмгек стажы
Старшая административная государственная должностьУлуу административдик мамлекеттик кызмат орду
Статистика Статистика
Статистика заболеваемости Калктын оруу-сыркоо статистикасы 
Статистика здравоохранения Саламаттыкты сактоо статистикасы 
Статистика инвалидности Майыптуулуктун статистикасы 
Статистика охраны здоровья населения Калктын саламаттыкты сактоо статистикасы 
Статистика охраны трудаЭмгекти коргоо статистикасы
Статистика преступности Кылмыштуулук статистикасы
Статистика производственного травматизма Өндүрүштө жабыркагандар статистикасы 
Статистика социальной защиты Социалдык коргоо статистикасы 
Статистика трудаЭмгек статистикасы
Статистическая отчетностьСтатистикалык отчеттуулук
Статистические данныеСтатистикалык маалыматтар
Статистические методы анализаТалдоонун статистикалык методдору
Статистические ряды1)      Статистикалык катар; 2) Статистикалык ирет
Статистическое расхождениеСтатистикалык айырма
СтатусСтатус, мартаба 
Статья1)      Берене; 2) Макала
Стебли кукурузы, убранной в полной спелостиТолук бышкан жүгөрүнүн сабактары
СтиролСтирол
СтоимостьНаркы
Стоимость введенных жилых домовИшке киргизилген турак үйлөрдүн наркы
Стоимость вспашки паров и зяби под урожай будущего годаКелерки жылдын түшүмү үчүн арыздар менен тоңдурмалардын айдоо наркы
Стоимость выращивания саженцев за годКөчөт өстүрүүнүн бир жылдагы баасы 
Стоимость договоров лизингаТүзүлгөн лизинг келишимдеринин наркы
Стоимость новых арендованных основных средствИжарага алынган жаңы негизги каражаттардын наркы
Стоимость машин, оборудования, инструмента, инвентаряМашиналардын, жабдуулардын, аспаптардын, инвентардын наркы
Стоимость прочих работ и затрат подрядчика и заказчикаПодрядчик менен тапшырыкчынын башка иштери жана чыгымдарынын наркы
Стоимость проданных, переданных в отчетном году объектов незавершенного строительстваОтчеттук мезгилде өткөрүлгөн курулуп бүтө элек объекттердин башка иштери жана чыгымдарынын наркы 
Стоимость приобретенных основных фондов и их отдельных частейСатып алынган негизги фонддун жана алардын айрым бөлүктөрүнүн наркы 
Стоимость затрат на содержание рабочей силыЖумушчу күчүн күтүүгө кеткен чыгымдардын наркы
Стоимость реализованной продукцииСатылган продукциялардын наркы
Стоимость продовольственной корзины прожиточного минимумаЖашоо-тиричилик минимумунун азык-түлүк себетинин наркы
Стоимость саженцев к концу первого года посадки (стоимость закладки нового сада)Тигилгенине бир жыл болгон көчөттөрдүн баасы (жаңы бактарды отургузуунун наркы)
Страны вне СНГКМШдан тышкаркы мамлекеттер
Страхование ответственностиЖоопкерчиликти камсыздоо
Страховая сумма  Камсыздоо суммасы 
Страховые выплаты  Камсыздоо төлөмдөрү
Строительная известьКурулуш акиташы
Строительные услугиКурулуш кызмат көрсөтүүлөрү
СтроительствоКурулуш
Строительство за границейЧет өлкөдөгү курулуш 
Структура Түзүм
Структура безработицыЖумушсуздуктун түзүмү
Структура данныхМаалыматтар түзүмү
Структура затратСарптоолор түзүмү
Структура инвестиций в основной капиталНегизги капиталга инвестициялардын түзүмү
Структура объема валового выпуска продукции Продукциянын дүң чыгаруу көлөмүнүн түзүлүшү
Структурное подразделениеТүзүмдүк бөлүм
СтудентСтудент
Субсидии на продукты  Продуктуларга субсидиялар
Субтропические (инжир, хурма,  гранат и др.)Субтропикалык (инжир, курма,  анар, ж.б.)
СудакСудак
Сумма выданных микрокредитов населениюКалкка берилген микронасыялардын суммасы
Сумма назначенных месячных пособий Бир айлык белгиленген жөлөкпулдун суммасы 
Сухари и печенье, изделия кондитерские и пирожныеКатырылган нан жана печенье, кондитердик азыктар жана пирожныйлар
СчетЭсеп
Счет вторичного распределения доходовКирешелерди экинчи жолу бөлүштүрүүнүн эсеби
Счет использования располагаемого доходаКолдо бар кирешени пайдалануунун эсеби
Счет образования доходовКирешелерди түзүүнүн эсеби
Счет операций с капиталомКапиталдар менен жүргүзүлгөн операциялардын эсеби
Счет перераспределения доходов в натуральной формеНатуралдык түрдөгү кирешелерди кайра бөлүштүрүү эсеби
Счет производстваӨндүрүш эсеби
Счет распределения первичных доходовАлгачкы кирешелерди бөлүштүрүүнүн эсеби
Счет товаров и услугТоварлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эсеби
Сырая нефтьИштетилбеген мунайзат
Сыры всех типовБардык түрдөгү сырлар
Т 
ТабакТамеки
Табак ферментированныйФерменттештирилген тамеки
Таблица Таблица
Таблица кодировкиКоддоо таблицасы
Таблица статистическаяСтатистика таблицасы
Таможенные платежи, уплаченные до принятия таможенной декларации Бажы декларациясынын кабыл алынышына чейин төлөнгөн бажы төлөмдөрү 
Таможенные сборы Бажы жыйымы
Таможенные сборы за таможенное оформлениеБажылык тариздөө үчүн бажылык жыйымдар
Таможенный платеж по единым ставкам  таможенных пошлин, налоговБажылык төлөмдөрдүн, салыктардын бирдиктүү коюму боюнча бажылык төлөмдөр
Тариф Тариф
Тарификация работыЖумушту тарифтөө
Тарифная сеткаТарифтик торчо
Тарифная системаТарифтик тутум
Тарифная ставка (оклад)Тарифтик коюм (маяна)
Тарифный разрядТарифтик разряд (баскыч)
Тарифный разряд работыЖумуштун тарифтик баскычы
Текущие (эксплуатационные) работыКүнүмдүк (эксплуатациялык) чыгымдар
Температура воздухаАбанын температурасы
Темп роста располагаемых доходов населения среди 40%  наименее обеспеченного населенияЭң аз камсыздалган калктын 40 пайызынын ичинен калктын колдо бар кирешелеринин өсүү темпи
Трансграничная перевозка отходовКалдыктарды транс чек аралык ташуу
Тарифный разряд рабочегоЖумушчунун тарифтик баскычы
Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделийТекстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийимдерди, булгаары, булгаарыдан жасалган башка буюмдарды өндүрүү
Текучесть рабочей силыЖумушчу күчтөрүнүн туруксуздугу
Текущая оценка наличного и постоянного населенияБолгон жана туруктуу калкты учурда баалоо
Текущая цена (тариф)Учурдагы баа (тариф)
Текущие (эксплуатационные) расходыКүндөлүк (пайдалануучу) чыгымдар
Текущий ремонт основных средств (зданий и сооружений)Негизги каражаттардын (имараттар, курулуштар) күнүмдүк ремонту
Текущие подоходные налоги, налоги на    имущество и т.п.Учурдагы киреше салыктар,  мүлккө салыктар ж.б.
Текущие расходы на охрану окружающей средыАйлана-чөйрөнү коргоого кеткен кезектеги чыгымдар
Телекоммуникационные услуги Телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр 
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги Телекоммуникациялык, компьютердик жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр
Телка Кунаажын
Телки от 1 года  и старше   осемененные1 жаш жана андан жогорку кунаажындар  кууттан чыккандары
Телки от 1 года до 2-х лет неосеменные1 жаштан 2 жашка чейинки кунаажындар кууттан чыкпагандары 
Телки от 2-х лет и старше неосеменные2 жаш жана андан жогорку кунаажындар кууттан чыкпагандары
Телята Музоолор 
Телята до 1 года1 жашка чейинки музоолор
Темп ростаӨсүш темпи
Темп роста поголовьяМал башынын санынын эң чоң өсүү темпи
Темп роста прибылиКирешелердин өсүү темпи 
Темп роста располагаемых доходов населенияКалктын колунда болгон кирешелеринин өсүү темпи
Темп роста реальных денежных доходов населенияКалктын реалдуу акчалай кирешесинин өсүшү
Теневая экономикаКөмүскө экономика
Теория занятости и безработицыЖумуштуулук жана жумушсуздук теориясы
Теория заработной платыЭмгек акы теориясы
 Теплицы Күнөскана
Тепловая энергияЖылуулук энергиясы
Территориальные органыАймактык органдар
Территориальный органАймактык орган
Территория Аймак 
Техническая и материальная помощьТехникалык жана материалдык жардам
Техническое условияТехникалык шарттар
Тип ограждения зоны санитарной охраныСанитардык коргоо зонасынын тосулушунун тиби
Тип подключения к сети  Интернет    Интернет тармагына кошулуунун тиби
ТиражированиеКөбөйтүп басып чыгаруу
Ткани готовые всех видовБардык түрдөгү даяр кездемелер
Товар (услуга)Товар (кызмат көрсөтүү)
Товарная группаТоварлардын тобу
Товарный знакТовардык белги
Товары для перепродажиАлып кайра сатуу үчүн товарлар
ТолстолобикАмурдун макоо балыгы
ТолуолТолуол
Топливо нефтяное (мазут)Мунайзат отуну (мазут)
Топливно-энергетический балансОтун-энергетикалык балансы
Торговая точкаСоода түйүнү
Торговля и общественное питаниеСоода жана коомдук тамактануу
Торговые кредиты/ авансы предоставленные нерезидентами за границуРезидент эместер чет өлкөгө берген соода кредиттери/аванстар 
Травма Жаракат 
Транзитная миграция Транзиттик миграция
Трансграничные особо охраняемые природные территорииТранс чек аралык өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактары
ТранспортТранспорт
Транспортировка нефти и газа по трубопроводамӨткөрүү түтүгү менен мунайды жана газды ташуу 
Транспортировка продукцииПродукцияларды ташуу
Транспортная деятельность и хранение грузовТранспорт иши жана жүктөрдү сактоо
Трансферты на инвестиционные целиИнвестициялык максаттарга трансферттер
Трикотажные чулочно-носочные изделия машинной и ручной вязки Машина жана кол менен токулган трикотаж байпак буюмдары
Тритикале озимаяКүздүк тритикале
Трудовая деятельностьЭмгек ишмердиги
Трудовая книжкаЭмгек китепчеси
Трудовая миграцияЭмгек миграциясы
Трудовой договорЭмгек келишими
Трудовой коллективЭмгек жамааты
Трудовой отпуск Эмгек өргүүсү
Трудовой потенциалЭмгек потенциалы (дарамети)
Трудовые мигрантыЭмгек мигранттары
Трудовые отношенияЭмгек мамилелери
Трудовые ресурсыЭмгек ресурстары
Трудоспособное населениеЭмгекке жөндөмдүү калк
Трудоспособность Эмгек жөндөмдүүлүгү
Трудоспособный возрастЭмгекке жөндөмдүү курак
ТрудоустройствоИшке орноштуруу
Трудящийся -мигрантЭмгекчи-мигрант
ТуберкулезТуберкулез
Тутовые ягодыТыт мөмөлөрү
Тутовый лист  (шелковица)Тыт жалбырагы (жибек курт)
У 
Уборка сельскохозяйственных культурАйыл чарба өсүмдүктөрүн жыйноо
Убрано бахчевых культур  с площадиЖыйналган бакча өсүмдүктөрүнүн аянты
Убрано зернобобовых с площадиЖыйналган дан буурчактарынын аянты
Убрано и обмолочено масличных культур с площадиЖыйналып, бастырылып алынган май өсүмдүктөрүнүн аянты
Убрано овощей (без семенников и маточников) Жыйналган жашылчалар (үрөндүк жана уруктуктан башкасы)
Убрано початков кукурузы в полной спелостиТолук бышып жыйналган жүгөpүнүн сотосу
Убрано сахарной свеклы  (фабричной) с площади       Жыйналган кант кызылчасынын  (фабрикалык) аянты
Убрано табака с площадиЖыйналган тамекинин  аянты
Убрано хлопка с площадиЖыйналган пахтанын аянты
Убыло (продано, забито, пало и прочее)Чыгымдалганы (сатылганы союлганы, өлгөнү ж.б.)
УбыльКемүү, азаюу, жоготуу
Увольнение по собственному желаниюӨз каалоосу менен иштен бошонуу
УглеводородыУглеводороддор
Уголь каменный и лигнитТаш көмүр жана лигнит
Удельный весҮлүштүк (салыштырма) салмак
Удельный расходҮлүштүк чыгым
Удержание из заработной платыЭмгек акысынан кармап калуу
Узкополосный доступТар тилке аркылуу кирүү 
Уксусная кислотаУксус кислотасы
Улов рыбыБалык кармоо
Улавливание и обезвреживаниеКармоо жана зыянсыздандыруу 
Уличное освещениеКөчө жарыктандыруу
Уличная водопроводная сетьКөчө суу түтүктөрүнүн тармагы
Уличный мусорКөчөдөгү таштандылар
Услуги кабинетов массажаМассаж кабинетинин кызматы
Услуги парикмахерских салонов и салонов красотыЧач тарач салонунун жана сулуулук салонунун кызматы
Уменьшение Азаюу (азайтуу, кичирейүү, кичирейтүү)
Умножение Көбөйтүү
Уполномоченный государственный орган Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган
Управление Башкаруу (Башкармалык)
Упрощенный визовый режимЖөнөкөйлөтүлгөн визалык режим
Урегулированный статусЖөнгө салынган статус
Уровень Деңгээл 
Уровень крайней бедности Кедейчилик деңгээли
Уровень безработицыЖумушсуздук деңгээли
Уровень высшего профессионального образованияЖогорку кесиптик билим деңгээли
Уровень грамотности лиц в возрасте 15 лет и старше 15 жаштагы жана андан улуу курактагы адамдардын сабаттуулук деңгээли 
Уровень жизниЖашоо деңгээли
Уровень занятостиЖумуштуулук деңгээли
Уровень зарегистрированной безработицыКатталган жумушсуздуктун деңгээли
Уровень инфляцииИнфляция (кунсуздануу) деңгээли
Уровень начального профессионального образованияБашталгыч кесиптик билим деңгээли
Уровень незаконченного высшего профессионального образованияБүтпөгөн жогорку кесиптик билим деңгээли
Уровень общего среднего (полного) образованияЖалпы орто (толук) билим деңгээли
Уровень общей безработицыЖалпы жумушсуздуктун деңгээли
Уровень основного общего образованияНегизги жалпы билим деңгээли
Уровень ряда динамикиКатар (ирет) динамикасынын деңгээли
Уровень среднего профессионального образованияОрто кесиптик билим деңгээли
Уровень ценБаанын деңгээли
Уровень экономической активностиЭкономикалык активдүүлүктүн деңгээли
УрожайностьТүшүмдүүлүк
Условно исчисленная ценаШарттуу түрдө эсептелген баа
Услуги Кызмат көрсөтүүлөр
Услуги в области горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, связанные с добычей, переработкой полезных ископаемыхПайдалуу кендерди казуу, кайра иштетүү менен байланышкан тоо кен казуу жана иштетүү өнөр жайы жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр  
Услуги в области горнодобывающей промышленностиТоо кен казуу өнөр жайы жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр
Услуги в области здравоохраненияСаламаттыкты сактоо жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр
Услуги в области образованияБилим берүү жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
Услуги в области страхования и пенсийКамсыздандыруу жана пенсия жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
Услуги в области туризма и путешествий (поездки)Туризм жана саякат (сапарлар) жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр
Услуги грузовых транспортных агентств и прочие транспортные услугиЖүк транспорттук агенттигинин кызмат көрсөтүүлөрү жана башка транспорттук кызмат көрсөтүүлөр
Услуги ИнтернетИнтернет кызмат көрсөтүүлөрү
Услуги мобильной связиУюлдук байланыш кызмат көрсөтүүлөрү 
Услуги по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонамБашка жактарга тиешелүү болгон материалдык ресурстарды иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр
Услуги по ремонту и техническому обслуживаниюРемонт жана техникалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
Услуги по трансляции программПрограммаларды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр
Услуги посольств, консульских представительств и других официальных представительств стран Элчиликтердин, консулдук өкүлчүлүктөрдүн жана өлкөнүн башка расмий     өкүлчүлүктөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү
Услуги радио и телевизионной кабельной  связиРадио жана телекөрсөтүүчү кабелдик байланыштын кызмат көрсөтүүлөрү 
Услуги телефонной связиТелефон байланыш кызмат көрсөтүүлөрү 
Услуги туристических фирм, гостиницТуристтик фирмалардын, мейманканалардын кызмат көрсөтүүлөрү 
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха Жеке адамдарга  жана маданият, эс алуу чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр 
Уставный капитал Уставдык капитал
Установленный образецБекитилген үлгү
Устная  договоренность без оформления документовДокумент тариздебестен оозеки макулдашуунун негизинде
Устный опросОозеки сурамжылоо
Утвердить Бекитүү
УткиӨрдөктөр
Уточненная посевная площадьТакталган айдоо аянты
Уход за больнымиОору адамды багуу, кароо
Участник конкурса на замещение вакантной должностиБош кызмат ордун ээлөөгө конкурстун катышуучусу
Учащаяся молодежьОкуучу жаштар
Учащиеся Окуучулар 
Ученические местаОкуучулук орун
Учет рабочего времениЖумуш убактысын эсепке алуу
Учет скота и домашней птицыМалга жана үй канаттууларына санак жүргүзүү
Учетная записьЭсептик жазуу
Учетная ставкаЭсептик коюм
Учетная ставка процентаПайыздык коюм эсеби
Учетный процентЭсептик пайыз
Учитель 1)    Мугалим, 2) Устат
УчреждениеМекеме
Учреждение культуры клубного типа Клуб түрүндөгү маданий мекеме 
Ущерб причиненный лесными пожарамиТокойдогу өрттөрдүн келтирген зыяны
                                                      Ф 
Фактический сбор урожая со всей площадиБардык аянттан иш жүзүндө жыйналган түшүм
Фактическое индивидуальное потреблениеИш жүзүндө жекече керектөө 
Фактическое коллективное потреблениеИш жүзүндө жамааттык керектөө 
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств Үй чарбалардын  иш жүзүндө акыркы керектөөлөрү 
Фактическая продолжительность рабочей неделиИш жумасынын анык узактыгы
Фактическое суммарное испарениеИш жүзүндөгү кошунду буулануу
ФенолФенол
Фермерское хозяйствоФермердик чарба
Физико-химические свойстваФизикалык-химиялык мүнөздөмөлөрү
Физические лицаФизикалык жак
Фиксированную телефонную связьБелгиленген телефондук байланыш
Фиксированный потребительский набор товаров и услугТоварлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн туруктуу керектөө тобу
Финансирование1) Финансылоо, 2) Каржылоо
Финансирование  инвестиций (капитальных вложений)Инвестицияларды (капиталдык салымдарды) каржылоо
Финансирование текущих  (эксплуатационных) расходовКезектеги (пайдалануучу) чыгымдарды каржылоо
Финансовое посредничество и страхованиеФинансылык ортомчулук жана камсыздандыруу
Финансовые вложения Акчалай салымдар
Финансовые корпорацииФинансылык корпорациялар
Финансовые услугиФинансылык кызмат көрсөтүүлөр
Финансовый лизинг, предоставленный нерезидентамиРезидент эместерден берилген финансылык лизинг
Финансы, кредит, страхование Финансы, насыя, камсыздандыруу
Фонд Фонд 
Фонд потребленияКеректөө фонду
Фонд занятостиЖумуштуулук фонду
Фонд заработной платыЭмгек акы фонду
Фонд материального поощренияМатериалдык сыйлоо фонду
Фонд оплаты трудаЭмгек акы төлөө фонду
ФондовооруженностьФонддун жабдылышы
ФондоемкостьФонддун сыйымдуулугу
ФондоотдачаФонддун кайтарымдуулугу
Форма 1) Форма; 2) Тариз
Форма отчетностиОтчеттуулук формасы
ФормальдегидФормальдегид
Формуляр переписиКаттоо формуляры
Формуляр учетаЭсепке алуу формуляры
Формы обучения высшего и среднего профессионального образования. Профессионалдык жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн түрлөрү
Формы оплаты трудаЭмгекке акы төлөөнүн формасы
Формы собственностиМенчик формалары
Фосфорные Фосфордук 
Фтористые соединения газообразныеГаз түрүндөгү фтор кошундулары
ФунгицидыФунгициддер
ФурфуролФурфурол
Х 
Характеристики отдельных мест (объектов) размещения отходовКалдыктарды жайгаштыруунун айрым орундарынын (объекттеринин) мүнөздөмөлөрү
Хлеб свежийЖаңы бышкан нан
Хлебные продукты (хлеб  и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа и бобовые)Нан азыктары (нанга айландырып эсептегендеги нан жана макарон азыктары, ун,   акшак жана буурчак)
Хлопкоуборочные машиныПахта жыйноочу машиналар
Хлопок-сырецПахта чийки заты
ХлопчатникПахта
ХлорХлор
ХозрасчетЧарбалык эсеп
Хозрасчетные отношенияЧарбалык эсеп мамилелери
Хозяйственный способЧарбалык ыкма
Хозяйствующие субъектыЧарбакер субъектилер
Хозпитьевая водаЧарбалык, ичүүчү суу
Холдинговая компанияХолдинг компаниясы
Холодное оружиеАтылбас курал-жарак
Холостые Бойдоктор
Хранение отходовКалдыктарды сактоо
Хром шестивалентныйАлты валентүү хром
Ц 
Цветоводство и декоративные культурыГүл жана кооз өсүмдүктөрдү өстүрүү
Цветы Гүлдөр
 цветники Гүлзарлар
Цель производстваӨндүрүштүн максаты
ЦементЦемент
Цена (тариф)Баа (тариф)
Цена трудаЭмгектин баасы
Ценовая котировкаБаалык котировка
Центр семейной медицины (ЦСМ) Үй-бүлөлүк медициналык борбор 
Центральное отопление от ТЭЦЖЭБ аркылуу борборлоштурулуп жылытуу
Централизованная система водоотведенияБорборлоштурулган суу бөлүштүрүү (канализация)системасы
ЦеныБаалар
Цены предыдущего годаМурунку жылдын баалары
Цены производителя сельскохозяйственной   продукцииАйыл чарба продукциясын өндүрүүчүнүн баалары
Цены текущего годаУчурдагы баалар
Церковнослужители Чиркөө кызматчылары
Цирк Цирк 
Цитрусовые (лимон и другие)Цитрустар (лимон ж.б)
Цыплята  Жөжөлөр
Ч 
Час Саат 
Часовая оплатаСаатына төлөө
Часовой 1)    Сааттык, 2) Сакчы
Частично Жарым-жартылай
Частичный рабочийЖарым-жартылай жумушчу
ЧастнаяМенчик
Частная собственностьЖеке менчик
Частная фирмаЖеке фирма
Частное лицоЖеке жак
Частное предприятиеЖеке ишкана
Частное хозяйство Жеке чарба
Частные посреднические фирмыЖеке ортомчу фирмалар
Частный банкЖеке банк
Частный бизнесЖеке бизнес
Частный жилищный фонд Өзүмдүк турак жай фонду 
Частный секторЖеке сектор
Частный трудЖеке эмгек
Частота Жыштык 
Частота отключения электричестваЭлектр энергиясынын өчүрүлүшүнүн жыштыгы
Часть Бөлүк 
Часть индивидуального домаЖеке менчик турак үйдүн бир бөлүгү
Чебак (чебачок)Чебак (чебачок)
Челночный бизнесАлып-сатма бизнес
Человеко-деньКиши-күн
Человеко-часКиши-саат
Чернорабочий Кара жумушчу
Черный налКөмүскө накталай акча
Черта крайней бедностиКедейлик чеги
Чин Чин 
Численность Саны 
Численность бедного населенияКедей калктын сааны
Численность населенияКалктын саны 
Численность получателей государственных социальных пособий Мамлекеттик социалдык жөлөкпул алуучулардын саны 
Численность получателей пенсий Пенсия алуучулардын саны 
Численность работниковКызматкерлердин саны
Численность работников списочного состава Тизмелик курамдагы кызматкерлердин саны
Численность работников, принимаемая для исчисления средней заработной платыОрточо эмгек акыны эсептөө үчүн кабыл алынган кызматкерлердин саны
Численный Сандык 
Численный составСандык курамы
Число Сан
Число больных с впервые установленным диагнозом Биринчи жолу диагнозу коюлган оорулуулардын саны
Число вновь созданных рабочих мест Жаңы түзүлгөн иш орундарынын саны
Число выявленных лиц, совершивших преступления Кылмыш жасагандардын такталган саны 
Число депозитных счетов физических лиц Жеке адамдардын депозиттик счетторунун саны
Число ликвидированных рабочих местЖоюлган иш орундарынын саны
Число павшего скота, утилизировано в скотомогильниках (в яму Беккери)Мал көмүлүүчү жайга ташталган өлүмтүк малдын саны (Беккери чуңкуруна)
Число получателей микрокредитовМикрокредит алуучулардын саны
Число предприятий, включенных в отчетОтчетко киргизилген ишканалардын саны
Число свободных рабочих мест (требуемых работников)Бош иш орундарынын (талап кылынган жумушчулардын) саны
Число страховых случаев  Болгон камсыздандыруунун саны 
Число счетов клиентов Кардарлардын счетторунун саны
Число основных услуг связи общего пользованияЖалпы пайдалануудагы байланыштын негизги кызмат көрсөтүүлөрүнүн саны
Число телефонных станцийТелефондук станциялардын саны
Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользованияЖалпы пайдалануудагы телефон тармагынын телефондук аппараттарынын саны
Число подключенных к сетям абонентских терминалов сотовой подвижной связиУюлдук кыймылдуу байланыштын тармагына кошулган  абоненттик терминалдарынын саны
Число предприятий и организаций туризма и учреждений отдыхаЭс алуу жана туризм ишканаларынын саны
Число учредителей фондаФонддун уюштуруучуларынын саны
Число читателей библиотек Китепканадагы окуучулардын саны 
Чистая добавленная стоимостьТаза кошумча нарк
Чистое кредитование (+)/ чистое заимствованиеТаза насыялоо (+)/ таза карыз алуу (-) 
Чистое приобретение ценностейБаалуулуктардын таза сатып алуулары
"Чистое” изменение ценыБаанын “таза” өзгөрүүсү
Число обслуженных посетителейТейленген келүүчүлөрдүн саны
Число всех номеровБардык номерлердин саны
Число бань (саун, душевых) на конец годаЖыл аягына карата мончолордун (сауна, душтардын) саны 
Чистые налоги на продуктыПродуктулардын таза салыктары
Чистые покупки товаров и услуг за границейЧет өлкөдөн товарларды жана  кызмат көрсөтүүлөрдү таза сатып алуу
Чистый экспорт товаров и услугТоварлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн таза экспорту
Читаемость Окулуктуулугу 
Члены домохозяйствҮй чарба мүчөлөрү
Члены производственных кооперативовӨндүрүштүк кооперативдердин мүчөлөрү
Члены семьиҮй-бүлө мүчөлөрү
Чрезвычайная прибыль (убыток (-))Өзгөчө пайда (чыгым (-))
Ш 
Шерсть козьяЭчкинин жүнү 
Шерсть мытая, обезжиренная не подвергнутая кардо или гребнечесаниюКардо жана тарак менен тытылбаган жуулган, чыбашсыз жүн
Шерсть овечья - стриженная, немытая, (тонкая, полутонкая, полугрубая, грубая ) в физическом  весе Койдун жүнү - кыркылган, жуулбаган (уяң жүндүү, жарым уяң жүндүү, кылчык жүндүү, жарым кылчык жүндүү) физикалык салмакта 
Широко освещатьКеңири чагылдыруу
Широкополосный доступ     Кең тилке аркылуу кирүү
Шифер гофрированный, листы, панели, плитки и изделия аналогичные из асбестоцементаТолкун сымал шифер, беттер, панелдер, плиткалар жана ушул өңдүү асбестцементтен жасалган буюмдар
Шкала заработной платыЭмгек акы шкаласы
Шкуры пушных зверейАң терилери
Шлаковата, вата минеральная силикатнаяШлак кебези, минералдык жана силикаттык кебез
Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахараШоколад, шоколаддан жана канттан жасалган кондитердик азыктар
Штатная единицаЖумушкерлердин штаттык саны
Штука Даанасы 
Штучная оплатаДаанасына төлөм
Э 
Экземпляр Нуска 
Экземпляр документа Документтин нускасы
Экологический мигрантЭкологиялык мигрант 
Экономическая деятельностьЭкономикалык иш
Экономическая нецелесообразность (жесткая богара)Экономикалык жактан пайдасыздыгы (катуу кайрак жер)
Экономическая прибыльЭкономикалык пайда
Экономическая статистикаЭкономикалык статистика
Экономическая территория страныӨлкөнүн экономикалык аймагы
Экономическая эффективность сельскохозяйственных предприятий  Айыл чарба   ишканаларынын экономикалык натыйжалуулугу
Экономически активная статистическая единицаЭкономикалык активдүү статистикалык бирдик
Экономически активное населениеЭкономикалык жактан активдүү калк
Экономически неактивная («спящая») статистическая единицаЭкономикалык жактан активдүү эмес ("уктап жаткан") статистикалык бирдик
Экономические агентыЭкономикалык агенттер
Экономический ущербЭкономикалык зыян
Экспертиза временной нетрудоспособностиУбактылуу жумушка жөндөмсүздүгүнүн экспертизасы
Эксплуатационное бурение на нефть, газ и термальные водыМунайзат, газ жана жер алдындагы ысык сууларды казып алуу
ЭкспортЭкспорт
Экспорт рабочей силыЖумушчу күчтөрдүн экспорту
Экспорт товаров и услугТоварлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорту
Экспортная сезонная таможенная пошлина Экспорттук сезондук бажы төлөөлөрү
Экспресс-информацияТоктоосуз-маалымат
Электронная визаЭлектрондук виза
Электронная информацияЭлектрондук маалымат
Электронная цифровая подписьЭлектрондук цифралык кол тамга
Электронное поручениеЭлектрондук тапшырма
Электронное сообщениеЭлектрондук билдирүү
Электронные государственные закупкиЭлектрондук мамлекеттик сатып алуулар
Электронные деньгиЭлектрондук акчалар
Электронный кошелекЭлектрондук капчык
Электронный платежЭлектрондук төлөм
Электрообогреватели помещенийБөлмөлөр үчүн электрдик жылыткычтар
ЭлектроплиткаЭлектроплитка
ЭлектроэнергияЭлектр энергиясы 
ЭмигрантЭмигрант
ЭмиграцияЭмиграция
Эмиссия денегАкча эмиссиясы
Энергетическая ценность питанияТамактануунун энергетикалык баалуулугу
ЭспарцетЭспарцет
ЭтилацетатЭтилацетат
ЭтажностьКөп кабаттуулук
ЭтилбензолЭтилбензол
Этническая структура населенияКалктын этникалык түзүмү
Эфирно-масличные культуры Эфир - майлуу өсүмдүктөр
Эффективность трудаЭмгек эффективдүүлүгү (майнаптуулугу)
ЭхинококкозЭхинококкоз
Ю 
Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельностьАйыл чарба иши менен алек болгон юридикалык жактар
Юридический адресЮридикалык дарек
Юридический бракЮридикалык нике
Юридическое лицоЮридикалык жак
Юридическое лицо-нерезидентРезидент эмес юридикалык жак
Юридическое лицо-резидентРезидент юридикалык жак
                                     Я 
Ягнята и козлята до 1 года    1 жашка чейинки козулар жана улактар
Ягодники  (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник)Жер-жемиштер  (бүлдүркөн, кулпунай, кызылгат,  карагат, кожогат) 
Язык государственныйМамлекеттик тил
Язык официальныйРасмий тил
ЯйцаЖумуртка
ЯкТопоз
Яки - коровы Инектер
Ярки от 1 года до 2 лет1 жаштан 2 жашка чейинки токту
Яровые культурыЖаздык өсүмдүктөр
Ячмень озимыйКүздүк арпа
Ячмень яровойЖаздык арпа
ЯщурШарп