Финансы-экономика, банк терминдеринин орусча-кыргызча сөздүгү (долбоор)

Түзүүчүлөр: А.Туманбаев, Р.Бектурова, Н.Садыкова
Сөздүктө айрым терминдердин контекстке карата колдонулуучу 2 варианты берилди , мисалга алсак финансирование –каржылоо, финансовая система – финансы системасы, Эффективность менен результативность майнап жана натыйжа деп айырмаланды; Покрытие долгов – 1.карыздарды тындыруу, 2.карыздарды жабуу,3.карыздарды кечүү контекстке жараша; Айрым терминдердин баштапкы англис тилинде түшүндүрмөлөрү алгач англис тилинде курсив менен белгиленип мааниси кыргызча берилди; Эл аралык терминдер которулбай,ошондой эле эквивалентин табууга аракеттер жасалды.Андыктан котормо жаатында иштеген кесиптештерден ой-пикир, сунуштарды туура түшүнүү менен кабыл алууга даяр экенибизди билдиребиз. Сунуш-пикирлерди билдирүү үчүн КР Өкмөтүнө караштуу Терминологиялык комиссияга 0312 316460 номери аркылуу же termincom.gov@mail.ru электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот.
Онлайн окуу


Абонементная плата - Абонементтик төлөм

Абонентская задолженность - Абоненттик карыз

Абандонирование заявки- Табыштамадан баш тартуу

Абандонирование регистрации знака- Белгини каттоодон баш тартуу

Абсолютная и относительная прибавочная стоимость - Абсолюттук жана салыштырма кошумча нарк

Абсолютная ликвидность – Абсолюттук  өтүмдүүлүк

Абсолютная погрешность  - Абсолюттук мүчүлүштүк  

Абсолютная эффективность - Абсолюттук майнаптуулук ( мында  эффективность –майнаптуулук, результативность –натыйжалуулук)

Абсолютный уровень цен - Баалардын абсолюттук деңгээли

Абстрактные сделки - Абстракттуу бүтүмдөр

Абстрактный труд - Абстракттуу эмгек

Аванс - Аванс

Авансирование бизнеса, капитала - Бизнести, капиталды авансылоо

Авансированные средства - Авансыланган каражаттар

Авансированный капитал - Авансыланган капитал

Авансовый отчет - Аванстык отчёт

Авансовый платеж - Аванстык төлөм

Аварийный бонд - Авариялык бонд

Аварийный взнос - Авариялык төгүм

Аверс- Аверс

Авизо -Авизо

Ависта - Ависта

Автаркия - Автаркия

Автокредит - Автокредит

Автоматизированная торговая система - Автоматташтырылган (соода) тоорук системасы

Автоматизированное рабочее место - Автоматташтырылган жумуш орду

Автоматизированный терминал самообслуживания - Автоматташтырылган өзүн-өзү тейлөө терминалы

Автоматизированная система (АС)  -- Автоматташтырылган система (АС)

Автомобильный налог - Автомобиль салыгы

Автомобильный тариф - Автомобиль тарифи

Авторизационный запрос - Авторизациялык талап

Авторское вознаграждение - Автордук сыйакы

Авуары- Авуарлар

Агент - Агент

Агент (дистрибьютор) электронных денег - Электрондук акча агенти (дистрибьютор)

Агент по размещению и выкупу инвестиционных паев - Инвестициялык үлүш салымдарды жайгаштыруу жана сатып алуу боюнча агент

Агент по размещению и выкупу ценных бумаг инвестиционного фонда - Инвестициялык фонддун баалуу кагаздарын жайгаштыруу жана сатып алуу боюнча агент

Агент торговый - Соода агенти

Агентские операции - Агенттик операциялар

Агентские функции банков - Банктардын агенттик функциялары

Агентский договор - Агенттик келишим

Агентское вознаграждение - Агенттик сыйакы

Агентское соглашение - Агенттик макулдашуу

Агрегат - Топтом

Агрегат «широкие деньги» “Кеңири мааниде колдонулуучу акча” топтому

Агрегат денежный - Акча топтому

Агрегат М1, узкие деньги -  М1 акча топтому, “тар” мааниде колдонулуучу акча

Агрегат М2х, широкие деньги - М2х акча топтому, кеңири мааниде колдонулуучу акча

Агрегат М0 -  М0 акча топтому

Агрегат М2, широкие деньги -  М2 акча топтому, кеңири мааниде колдонулуучу акча

Агрегаты денежной массы - Акча массасынын топтому

Агрегирование - агрегирлөө

Агрессивные ценные бумаги - Агрессивдүү баалуу кагаздар

Агрессивный портфель - Агрессивдүү портфель

Адаптация -  Ыңгайлаштыруу

Адаптивные инфляционные ожидания - Инфляциялык ыңгайлашуу күтүүлөрү

Адвалорные пошлины - Адвалордук алым  

Адвалорный - Адвалордук

Аддендум -  Аддендум

Адекватность внутреннего контроля - Ички контролдоонун шайкештиги

Адекватность капитала - Капитал шайкештиги

Адекватность/соответствие - Шайкештүүлүк

Адекватный контроль - Шайкеш контроль

Аджастер - Аджастер

Администрация ценных бумаг - Баалуу кагаздарды башкаруу

Администратор ресурсов бюджета - Бюджет ресурстарынын администратору

Администрирование - Башкаруу/тескөө

Администрирование кредитов - Кредиттерди башкаруу

Ажио - Ажио

Ажиотаж - Дүрбөлөң

Ажур - Ажур

Аквизитор - Аквизитор

Аккорд - Аккорд

Аккордная оплата труда - Аккорддук эмгек акы

Аккордная система - Аккорддук система

Аккредитация - Аккредитациялоо

Аккредитив - Аккредитив

Аккредитив безотзывный – Чакырылбас  аккредитив

Аккредитив делимый - Бөлүнмө аккредитив

Аккредитив денежный - Акчалай аккредитив

Аккредитив компенсационный - Компенсациялык аккредитив

Аккредитив неподтвержденный - Бышыкталбаган аккредитив

Аккредитив непокрытый - Жабылбаган аккредитив

Аккредитив отзывной -  Чакырылма аккредитив

Аккредитив открытый - Ачык аккредитив

Аккредитив переводной – Котормо (которулма) аккредитив

Аккредитив покрытый - Жабылган аккредитив

Аккредитив резервный - Резервдик аккредитив

Аккредитив циркулярный - Циркулярдык аккредитив

Аккредитив чистый - Таза аккредитив

Аккредитивная грамота - Аккредитивдик грамота

Аккредитивная оговорка - Аккредитивдик эскертме

Аккредитивная форма расчетов – Эсептешүүнүн аккредитивдик формасы

Аккредитование - Аккредиттөө

Аккредитованный объект - Акредиттелген объект

Аккредитующий орган - Аккредиттөөчү орган

Аккумуляция - Топтоо

Аккумуляция денежных средств - Акчалай каражаттарды топтоо

А-конто -  А-конто

Акселератор - Акселератор

Аксиома - Аксиома

Аксиоматический метод - Аксиоматикалык метод

Акт коммерческий - Коммерциялык акт

Акт приема-сдачи дел - Делолорду кабыл алуу-өткөрүү акты

Акт приемки объекта в эксплуатацию - Объектти пайдаланууга кабыл алуу актысы

Акт ревизии - Текшерүү актысы

Акт списания - Эсептен чыгаруу актысы

Активные банковские операции - Банктын актив операциялары

Активные ковенанты - Актив ковенанттары

Активный баланс - Активдүү баланс

Активный рынок - Активдүү рынок

Активный счет депо -  Депо эсебинин активи

Активный торговый баланс - Активдүү соода балансы

Активы – Активдер Активы баланса - Баланстын активдери

Активы бездоходные - Кирешесиз активдер

Активы взвешенные по риску - Тобокелдик боюнча салмактанып алынган активдер

Активы иммобилизованные мертвые - Пайдалуу активдерден чыгарылган активдер

Активы ликвидные - Өтүмдүү активдер

Активы неосязаемые - Туюлбас активдер

Активы предприятия -  Ишканалардын активдери

Активы фонда - Фонддун активдери

Активы, приравненные к кредитам - Кредиттерге теңештирилген активдер

Актуализация - Актуалдаштыруу

Актуальный - Актуалдуу

Актуарий - Актуарий

Актуарные расчеты Актуардык эсептер

Акцепт  - Акцепт

Акцепт банковский - Банк акцепти

Акцепт вексельный - Вексель акцепти

Акцепт молчаливый - Үндөбөс акцепт

Акцепт неопределенный - Аныкталбаган акцепт

Акцепт определенный - Аныкталган акцепт

Акцепт отрицательный - Терс акцепт

Акцепт положительный - Оң акцепт

Акцепт последующий -  Ээрчиме акцепт

Акцепт предварительный - Алдын-ала акцепт

Акцепт счета - Эсеп акцепти

Акцепт чековый - Чек акцепти

Акцептант  - Акцепт берүүчү  (Акцептчи)

Акцептант электронных денег - Электрондук акча акцептанты

Акцептационный срок - Акцепт мөөнөтү

Акцептирование - Акцепттөө

Акцептированный чек - Акцепттелген чек

Акцептная фирма - Акцепт фирмасы

Акцептная форма отчета  - Отчёттун акцепттик формасы

Акцептная форма расчетов - Эсептешүүлөрдүн акцепттик формасы

Акцептно-рамбурсный кредит - Акцепт-рамбурс кредити

Акцептные дома - Акцепт үйлөрү

Акцептный банк - Акцепт банкы

Акцептный кредит - Акцепттик кредит

Акцептование банком -  Банк акцепттөөсү

Акцептованная тратта - Акцептелген тратта

Акцептованное платежное поручение - Акцепттелген төлөм тапшырмасы

Акцептованный вексель - Акцептелген вексел

Акцептующий банк - Акцепттөөчү банк

Акцессия - Акцессия:

Акцессорное правоотношение - Акцессордук укук мамилелери

Акцессорный договор - Акцессордук келишим

Акциз - Акциз

Акцизная марка - Акциздик марка

Акцизный терминал - Акциздик терминал

Акции виникулированные - Виникулирленген акциялар

Акции именные - Энчилүү акциялар

Акции конвертируемые - Алмашымдуу акциялар

Акции кумулятивные - Топтолмо акциялар

Акции кумулятивные привилегированные -  Артыкчылыктуу топтолмо акциялар

 Акции неголосующие - Добуш бербеген акциялар

Акции обратимые - Кайрылуучу акциялар

Акции обыкновенные (простые) - Кадыресе акциялар (жөнөкөй)

Акции премиальные - Сыйакы акциялары

Акции привилегированные - Артыкчылыктуу акциялар

Акции специальные -  Атайын акциялар

Акции трудового коллектива - Эмгек жамаатынын акциялары

Акционер - Акционер

Акционерная форма собственности - Менчиктин акционердик формасы

Акционерное общество - Акционердик коом

Акционерное общество закрытого типа - Жабык типтеги акционердик коом

Акционерное общество открытого типа - Ачык типтеги акционердик коом

Акционерное право - Акционердик укук

Акционерный банк - Акционердик банк

Акционерный инвестиционный фонд - Акционердик инвестициялык фонд

Акционерный капитал - Акционердик капитал

Акционерный регистр - Акционердик каттоо

Акционирование - Акционерлөө

Акция - Акция

Акция плюральная - Плюралдуу акция

Акция с правом  - Укугу бар акция

Акция специальная/золотая - Атайын/алтын акция

Алиенация - Алиенация

Аллонж - Аллонж

Альпари -  Альпари

Альтернативная пеня - Альтернативдүү туум

Альтернативная ссудная ставка арендатора - Ижарачынын альтернативдүү ссудалык коюму

Альтернативная стоимость - Альтернативдүү нарк

Альтернативная цена - Альтернативдүү баа

Альтернативное обязательство - Альтернативдүү милдеттенме

Альтернативные издержки - Альтернативдүү коромжулар

Альтернативный приказ - Альтернативдик буйрук

Альянс - Альянс

Аманко - Аманко

Амбаллаж -  Амбаллаж

Амортизационные отчисления - Амортизациялык чегеримдер

Амортизационный фонд - Амортизациялык фонд

Амортизация - Амортизация

Амортизация акции - Акциянын амортизациясы

Амортизация дисконта - Дисконтту амортизациялоо

Амортизация кредита - Кредитти амортизациялоо

Амортизация премии - Сыйакыны амортизациялоо

Амортизированная стоимость - Амортизацияланган нарк

Амортизируемая стоимость - Амортизациялануучу нарк

Анализ - Талдоо

Анализ альтернатив - Альтернативаларды талдоо

Анализ воздействий/ влияния - Таасир этүүнү/таасир тийгизүүнү талдоо

Анализ зависимости - Көз карандылыкты талдоо

Анализ затрат и результатов - Сарптоолорду жана натыйжаларды талдоо

Анализ минимизации издержек - Коромжуларды азайтууну талдоо

Анализ оптимального выбора - Оптималдуу тандоону талдоо

Анализ полезности издержек - Коромжулардын пайдалуулугун талдоо

Анализ практических примеров - Практикалык мисалдарды талдоо

Анализ процесса - Процессти талдоо

Анализ работы/ обязанностей - Жумуштарды/ милдеттерди талдоо

Анализ расходов - Чыгымдарды талдоо

Анализ регулятивного воздействия - Жөнгө салуу таасирин талдоо

Анализ рынка - Рынокту талдоо

Аналитик -  Талдоочу

Аналитический паспорт (сертификат качества) - Талдоо паспорту (сапат тастыктамасы)

Аналитический счет депо - Талданма депо эсеби

Аналитический учет - Талданма эсепке алуу

Андерлаинг - Опциондук баалуу кагаз

Андеррайтер - Андеррайтер

Андеррайтинг - Андеррайтинг

Аннуитет - Аннуитет

Аннуитетные платежи - Аннуитет төлөмдөрү

Аннулирование - Жокко чыгаруу

Аннулирование государственного внутреннего долга - Мамлекеттик ички карызды жокко чыгаруу

Аннулирование долга - Карызды жокко чыгаруу

Аннулирование международного договора - Эл аралык келишимди жокко чыгаруу

Аннулирование патента - Патентти жокко чыгаруу

Аннулирование регистрации по КНС - Кошумча нарк салыгы (КНС) боюнча каттоону жокко чыгаруу

Аннулирование регистрации товарного знака за неуплату пошлины за продление срока действия - Колдонулуу мөөнөтүн узартуу алымын (алманын) төлөбөгөнү үчүн товардык белгинин каттоосун жокко чыгаруу

Анонимный - Жашыруун

Анонимный счет - Жашыруун эсеп

Антидатировать - Датасын артка жылдыруу

Антидемпинг - Демпингге каршы

Антидемпинговые пошлины - Демпингге каршы алымдар  

Антициклическое регулирование - Кайталанмалыкка каршы жөнгө салуу

Антиципация - Антиципация

Апорты - Апорттор

Арбитраж - Арбитраж

Арбитражирование - Арбитраждоо

Арбитражная оговорка - Арбитраждык эскертме

Арбитражная операция - Арбитраждык операция

Арбитражные сделки - Арбитраждык бүтүмдөр

Аренда - Ижара

Аренда неаннулируемая капитальная - Капиталдык жокко чыгарылбас ижара

Арендная плата - Ижара акысы

Арендная форма собственности - Менчиктин ижаралык формасы

Арест на вклад - Аманатка камак салуу

Арест счета - Эсепке камак салуу 

Артикул - Артикул

Ассигнование - Ассигнование (бөлүнгөн каражат)

Ассигновка - Каражат документи

Ассоциированная компания банка-  Банктын ассоциацияланган компаниясы

Атомистичность рынка - Рыноктун атомистүүлүгү

Аудит  - Аудит

Аудитор - Аудитор

Аудиторская деятельность - Аудитордук иш

Аудиторская организация - Аудитордук уюм

Аудиторская проверка - Аудиттик текшерүү

Аудиторская служба - Аудитордук кызмат

Аудиторская фирма - Аудитордук фирма

Аудиторские доказательства - Аудитордук далилдөөлөр

Аудиторские услуги - Аудитордук кызмат көрсөтүүлөр

Аудиторское задание - Аудитордук тапшырма

Аудиторское заключение - Аудитордук корутунду

Аудиторское заключение о финансовой отчетности - Финансылык отчет жөнүндө аудитордук корутунду

Аукцион - Аукцион (Тоорук)

Аукцион валютный - Валюта аукциону

Аукцион государственных ценных бумаг - Мамлекеттик баалуу кагаздар аукциону (тооругу)

Аукцион товарный  - Товарлар аукциону

Аукцион ценных бумаг -  Баалуу кагаздар аукциону

Аукционер - Аукционер

 Аукционная торговля  - Аукциондук соода

Аукционная цена - Аукциондук баа

Аукционные кредиты Аукциондук кредиттер  

Аукционные правила Аукцион эрежелери  

Аукционный торг - Аукциондук тоорук  (тоорук сатыгы)

Аутентификация - Аутентификациялоо(бирдейлештирүү)

Аутентификация информации - Маалыматты аутентификациялоо

Аутсайдер - Аутсайдер

Афера - Афера

Аффилиация - Аффилиация  

Аффилированная компания - Аффирленген компания  

Аффилированное лицо - Аффилирленген жак

Аффилированное лицо физического или юридического лица - Жеке жана юридикалык жактын аффилирленген жагы

Аффилированное общество - Аффилирленген коом

Аффилированность - Аффилирленгендик

База данных - Маалыматтар базасы

База/основа прогноза - Болжолдун базасы/негизи

Базис поставки - Жеткирип берүү базиси

Базисная инновация - Базистик жаңычылдык (инновация)

 

—Базисная прибыль - Базистик пайда

Базисная цена - Базистик баа

Базисные показатели - Базистик көрсөткүчтөр

Базисные условия поставки - Жеткирип берүүнүн базистик шарттары

Базисный (постоянный) уровень стоимости - Нарктын базистик (туруктуу) деңгээли

Базисный год - Базистик жыл

Базисный пункт - Базистик пункт

Базисный риск - Базистик тобокелдик  

Базисный сорт - Базистик сорт

Базовая прибыль - Базалык пайда

Базовое пособие по безработице - Жумушсуздук боюнча базалык жөлөкпул

Базовый анализ выгод и издержек - Пайдаларды жана коромжуларды базалык талдоо

Базовый образец продукции – (Продукциянын) Өндүрүмдүн базалык үлгүсү

Базовый период - Базалык мезгил

Бай-бэк - Бай-бэк (buyback – кайта сатып алуу)

Баланс - Баланс

Баланс активный - Активдүү баланс

Баланс бухгалтерский - Бухгалтердик баланс

Баланс внешней торговли - Тышкы соода балансы

Баланс государственного бюджета - Мамлекеттик бюджет балансы

Баланс движения капиталов - Капиталдарды жүгүртүү балансы

Баланс движения капиталов и кредитов - Капиталдардын жана кредиттердин кыймыл балансы

Баланс доходов и расходов - Кирешелер жана чыгашалар балансы

Баланс земельных угодий - Чарба жерлеринин балансы

Баланс консолидированный-  топтолмо баланс

Баланс ликвидационный - Жоюу балансы

Баланс материальный - Материалдык баланс

Баланс межотраслевой - Тармактар аралык баланс

Баланс натуральный - Накта баланс

Баланс национального богатства - Улуттук байлык балансы

Баланс отраслей хозяйства - Чарба тармактарынын балансы

Баланс пассивный - Пассивдүү баланс

Баланс расчетный - Эсептик баланс

Баланс сальдовый - Калдык балансы

Баланс текущих операций - Учурдагы операциялардын балансы

Баланс товаров - Товарлар балансы

Баланс торговый (внешнеторговый) - Соода балансы (тышкы соода)

Баланс трансфертов - Трансферттер балансы

Баланс труда - Эмгек балансы

Баланс услуг - Кызмат көрсөтүүлөр балансы

Балансовая модель - Баланстык модель

Балансовая прибыль - Баланстык пайда

Балансовая стоимость - Баланстык нарк

Балансовые запасы - Баланстык запастар

Балансовые счета - Баланстык эсептер

Балансовый отчет - Баланстык отчет

Балдж - Балдж

(bulge — вздутие, внезапное быстрое повышение, вздутие цен. Баанын капыстан эле көтөрүлүп кетиши. Көбүргөн баа)

Банк - Банк

Банк внешнеторговый - Тышкы соода банкы

Банк государственный - Мамлекеттик банк

Банк данных - Дайындар/маалыматтар банкы

Банк депозитный - Депозиттик банк

Банк земельный - Жер аянттар банкы

Банк инвестиционный - Инвестициялык банк

Банк ипотечный - Ипотекалык банк

Банк клиринговый - Клирингдик банк

Банк коммерческий - Коммерциялык банк

Банк консорциальный - Консорциалдык банк

Банк международных расчетов - Эл аралык эсептешүү банкы

Банк муниципальный - Муниципалдык банк

Банк потребительского кредита - Керектөөчүлүк кредит банкы

Банк развития - Өнүктүрүү банкы

Банк сберегательный - Аманат/сактык банк

Банк смешанный - Аралаш банк

Банк транснациональный – Трансулуттук банк (trans -через, межнациональный – interethnic, международный –  international)

Банк центральный/национальный - Борбордук/улуттук банк

Банк эмиссионный - Эмиссиялык банк

Банк, имеющий «исламское окно» - “Ислам терезесине” ээ банк

Банк, имеющий системную важность -  Системалык мааниге ээ банк

Банк-акцептант - Акцептөөчү банк

Банк-банкрот - Банк-банкрот

Банк-гарант - Кепил-банк

Банкир - Банкир

Банкирский дом - Банкир үйү

Банк-корреспондент - Банк-корреспондент

Банкнотное обращение - Банкнот жүгүртүмү

Банкноты (наличные деньги) - Банкноттор (накталай  акча)

Банкноты другого достоинства - Башка нарктагы банкноттор

Банковская (пластиковая) карта - Банк (пластика) картасы

Банковская агентская сеть - Банктык агенттик тармак

Банковская гарантия - Банк кепилдиги

Банковская группа - Банктык топ

Банковская деятельность - Банк иш-аракети

Банковская карта с магнитной полосой - Магнит тилкеси бар банк картасы

Банковская комиссия - Банк комиссиясы

Банковская ликвидность - Банк өтүмдүүлүгү

Банковская операция - Банк операциясы

Банковская пластиковая карта - Банк пластик картасы

Банковская платёжная карта - Банк төлөм картасы

Банковская практика-  Банк практикасы

Банковская система - Банк системасы

Банковская ссуда - Банк ссудасы

Банковская ставка - Банк коюму

Банковская тайна - Банк сыры

Банковская трансакция - Банк трансакциясы

Банковская тратта - Банк траттасы

Банковская услуга - Банк кызматы

Банковская холдинговая компания - Банк холдинг компаниясы

Банковские деньги -  Банк акчалары

Банковские документы - Банк документтери

Банковские инвестиции - Банк инвестициялары

Банковские кредиты  - Банк кредиттери

Банковские монополии - Банк монополиялары

Банковские операции – (Банк операциялары) Банктык операциялар

Банковские операции и сделки - Банк операциялары жана бүтүмдөрү

Банковские правила -  Банк эрежелери

Банковские сделки - Банк бүтүмдөрү

Банковский акцепт - Банк акцепти

Банковский вклад – Банк аманаты

Банковский день - Банктын иш күнү

Банковский депозит – Банк депозити

Банковский драфт - Банктык драфт

Банковский капитал - Банк капиталы

Банковский конфиденциальность - Банктык сыр

Банковский код - Банк коду

Банковский консорциум - Банк консорциуму

Банковский кредит - Банк кредити

Банковский лизинг - Банк лизинги

Банковский надзор - Банктык көзөмөл

Банковский перевод - Банктык которуусу

Банковский продукт – Банк өнүмү

Банковский сертификат - Банк тастыктамасы

Банковский счет -  Банк эсеби

Банковский счет по учету электронных денег - Электрондук акчаларды эсепке алуу боюнча (банк эсеби) банктык эсеп

Банковский терминал – Банк терминалы

Банковский факторинг - Банк факторинги

Банковский холдинг - Банк холдинги

Банковское право - Банк укугу

Банковый билет - Банк билети

Банкомат - Банкомат

Банкомат с функцией приема наличных - Накталай акча  кабыл алуусу бар банкомат

Банк-отправитель - Жөнөтүүчү банк

Банк-плательщик -  Төлөөчү банк

Банк-получатель - Алуучу банк

Банк-респондент - Банк-респондент

Банкрот - Банкрот

Банкротство-  Банкроттук

Банкротство злостное - Кыянат банкроттук

Банкротство индивидуального предпринимателя - Жеке ишкердин банкроттугу

Банкротство умышленное - Атайы жасалган банкроттук

Банк-эмитент - Эмитент банкы

Барометр - Барометр

Барометры инвестиционные - Инвестициялык барометрлер

Барометры экономические - Экономикалык барометрлер

Баррель - Баррель

Бартер - Бартер

Бартер и бартерная экономика - Бартер жана бартердик экономика

Бартер торговый - Соода бартери

Бартерная сделка - Бартердик бүтүм

Бартерная торговля - Бартердик соода

Бартерный обмен - Бартердик алмашуу

Бегство капитала - Капиталдын чыгып кетиши

Бегство от денег - Акчадан качуу

Безакцептные платежи - Акцептсиз төлөмдөр

Безакцептный - Акцептсиз

Безвалютный - Валютасыз

Безвалютный обмен - Валютасыз алмашуу

Безвозвратная потеря - Кайтарымсыз жоготуу

Безвозвратная ссуда - Кайтарымсыз ссуда

Безвозвратные издержки - Кайтарымсыз коромжулар

Безвозвратный - Кайтарымсыз

Безвозмездная - Кайтарымсыз, акысыз

Безвозмездная лицензия - Кайтарымсыз лицензия

Безвозмездные сделки - Кайтарымсыз бүтүмдөр

Бездефицитный - Тартыштыксыз

Бездефицитный бюджет - Таңсыксыз бюджет

Бездокументарная форма ценных бумаг - Баалуу кагаздардын документсиз формасы

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - Эмиссиялык баалуу кагаздардын документсиз формасы

Бездокументарные ценные бумаги - Документсиз баалуу кагаздар

Безинфляционный - Инфляциясыз

Безинфляционный рост производства - Өндүрүштүн инфляциясыз өсүшү

Безнадежная задолженность - Өнбөс бересе

Безнадежные долги - Өнбөс карыздар

Безнадежный - Өнбөс

Безналичные деньги –Накталай  эмес акча

Безналичные ценные бумаги – Накталай эмес эмес баалуу кагаздар

Безналичный – Накталай эмес

Безналичный выпуск ценных бумаг –  Накталай эмес эмес баалуу кагаздарды чыгаруу

Безналичный денежный оборот – Накталай  эмес акча жүгүртүү

Безналичный платеж -  Накталай  эмес төлөм

Безналичный расчет –  Накталай эмес эсеп  

Безоблигационные займы - Облигациясыз зайымдар

Безоблигационный - Облигациясыз

Безотзывный - Кайтарылбас

Безотзывный аккредитив - Кайтарылбас аккредитив

Безотзывный кредит - Кайтарылбас кредит

Безрисковые инвестиции –Тобокелдиксиз инвестициялар

Безрисковый  -  Тобокелдиксиз

Безубыточность – Зыянсыз

Безубыточный тариф - Чыгашасыз тариф

Безусловные денежные обязательства - Шартсыз аткарылуучу акчалай милдеттенмелер

Бенефициар - Бенефициар

Бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) - Бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу)

Бенчмарк -  Бенчмарк

Беспошлинная торговля –Алымсыз соода

Беспошлинный ввоз –  Алымсыз ташып кирүү

Беспошлинный товар -  Алымсыз товар

Бесприбыльная организация -  Пайда албаган уюм

Бесприбыльный - Пайда алынбаган

Беспроигрышные вклады - Уттурбас салымдар

Беспроцентная ссуда -  Пайызсыз ссуда

Беспроигрышный заем - Уттурбас зайым

Бесспорное списание средств - Каражаттарды талашсыз эсептен чыгаруу

Бесспорный - Талашсыз

Бессрочное долговое обязательство - Мөөнөтсүз карыздык милдеттенме

Бессрочный вклад - Мөөнөтсүз аманат/салым

Бизнес - Бизнес

Бизнес-инкубатор - Бизнес инкубатор

Бизнес-консалтинг - Бизнес кеңеш

Бизнесмен - Бизнесмен

Бизнес-операция - Бизнес операция

Бизнес-план - Бизнес-план

Бизнес-проект - Бизнес долбоор

Бизнес-центр - Бизнес-борбор

Билет казначейский -  Казналык билет

Биллонная монета - Биллондуу тыйын

Биллонный - Биллондуу

Биметаллизм - Эки металлдуу акча системасы

Биржа - Биржа

Биржа реального товара -  Анык товар биржасы

Биржа товарная - Товар биржасы

Биржа труда - Эмгек биржасы

Биржа универсальная - Универсалдуу биржа

Биржа фондовая - Фонд биржасы

Биржа электронная - Электрондук биржа

Биржевая интервенция - Биржалык интервенция

Биржевая котировка - Биржа котировкасы

Биржевая пошлина - Биржа алымы

Биржевая премия - Биржа сыйлыгы

Биржевая прибыль - Биржалык пайда

Биржевая сводка - Биржалык жыйынтык маалымат

Биржевая сделка - Биржа бүтүмү

Биржевая сессия - Биржа сессиясы

Биржевая спекуляция - Биржа чайкоочулугу

Биржевая ссуда - Биржа ссудасы

Биржевая торговля-  Биржа соодасы

Биржевая цена - Биржа баасы

Биржевое собрание - Биржа чогулушу

Биржевой бюллетень - Биржа бюллетени

Биржевой комитет - Биржа комитети

Биржевой курс - Биржа курсу

Биржевой налог - Биржа салыгы

Биржевой оборот - Биржалык жүгүртүм

Биржевой товар - Биржа товары

Биржевые брокеры - Биржа брокерлери

Биржевые посредники - Биржа ортомчулары

Биржевые торги  - Биржа соодасы, тооруктары

Биржи международные - Эл аралык биржалар

Бланк вексельный - Вексел бланкы

Бланк документа - Документ бланкы

Бланкетная норма-  Бланкет нормасы, ченеми

Бланкетная подделка - Бланкеттик жасалма

Блокирование счетов - Эсептерди бөгөттөө

Блокированная валюта - Бөгөттөлгөн валюта

Блокировка карты - Картаны бөгөттөө

Бонды -  Бонддор

Бонитировка - Бонитировкалоо

Бонификация - Бонификациялоо

Бонус - Бонус

Бонусные торги - Бонустук соода

Боны - Бондор

Боны казначейские - Казыналык бондор

Бордеро - Бордеро

Бордеро окончательный  - Акыркы бордеро

Бордеро предварительный - Утурлама бордеро

Брейк - Брейк

Бренд - Бренд

Брокер - Брокер(далдалчы)

Брокер биржевого зала - Биржа залынын боркери

Брокераж - Брокераж

Брокеридж - Брокердин сыйакысы

 Брокерская деятельность - Брокердик иш-аракети

Брокерская контора - Брокердик контора (кеңсе)

Брокерские кредиты - Брокердик кредиттер

Брокерские ссуды - Брокердик ссуда

Брокерские услуги - Брокердик кызмат көрсөтүүлөр

Брокерский счет - Брокер эсеби

Брокерское место - Брокердик орун

Брокерское представительство - Брокердик өкүлчүлүк

Бросовая цена - Арзан баа

Бросовый - Арзан

Бросовый товар - Арзан товар

Бросовый экспорт - Арзандатылган экспорт

Брутто - Брутто

Брутто за нетто - Нетто ордуна брутто

Брутто-аренда - Брутто ижарасы

Брутто-доля - Брутто үлүш

Брутто-доход - Брутто киреше

Брутто-премия - Брутто сыйлыгы

Брутто-прибыль - Брутто пайда

Брутто-проценты -  Брутто пайыздар

Брутто-ставка - Брутто коюм

Букмекер - Букмекер

Букмекерская контора - Букмекердик контора (кеңсе)

Бумажные деньги - Кагаз акча

Бутлегер - Бутлегер

Бутлегерство - Бутлегердик

Буферный - Буфердик

Буферный кредит - Буфердик кредит

Бухгалтер - Бухгалтер

Бухгалтерия - Бухгалтерия

Бухгалтерская отчетность - Бухгалтердик отчёттуулук

Бухгалтерская прибыль - Бухгалтердик пайда

Бухгалтерская стоимость - Бухгалтердик нарк

Бухгалтерская/балансовая прибыль - Бухгалтердик/баланстык пайда

Бухгалтерские события - Бухгалтердик окуя

Бухгалтерские услуги - Бухгалтердик кызмат көрсөтүүлөр

Бухгалтерские/учетные издержки - Бухгалтердик/эсептик коромжулар

Бухгалтерский учет - Бухгалтердик эсеп

Бухгалтеские проводки - Бухгалтердик эсепти чагылдыруу

Бытовой подряд - Турмуш-тиричиликтик подряд

Бюджет - Бюджет

Бюджетная резолюция -  Бюджеттик резолюция 

Бюджетная система - Бюджеттик тутум  

Бюджет консолидированный - Жыйынды бюджет

Бюджетная смета -  Бюджеттик смета

Бюджетное учреждение -  Бюджеттик мекеме  

Бюджетные ассигнования - Бюджеттик ассигнованиелер 

Бюджетный кредит - Бюджеттик кредит 

Бюджетный процесс - Бюджеттик процесс  

Бюджет полной занятости - Толук жумуштуулук бюджети

Бюджетное обязательство - Бюджеттик милдеттенме  

Бюджет предприятия - Ишкана бюджети

Бюджет прожиточного минимума - Жашоо минимум бюджети

Бюджет развития - Өнүктүрүү бюджети

Бюджетирование - Бюджеттөө

Бюджетирование по выпускаемым продуктам - Чыгарылуучу (продуктулар) өнүмдөр боюнча бюджеттөө

Бюджетная дисциплина - Бюджеттик тартип

Бюджетная инвестиция - Бюджеттик инвестиция

Бюджетная инициатива - Бюджеттик демилге

Бюджетная классификация - Бюджеттик жиктөө

Бюджетная политика - Бюджеттик саясат

Бюджетная роспись - Бюджеттик жазуу(кварталдык бөлүнүшү)

Бюджетная система - Бюджеттик системасы

Бюджетная ссуда - Бюджеттик ссуда

Бюджетная структура - Бюджеттик түзүм

Бюджетное ассигнование - Бюджеттик ассигнование (каражат бөлүү)

Бюджетное обязательство - Бюджеттик милдеттенме

Бюджетное ограничение - Бюджеттик чектөө

Бюджетное послание - Бюджеттик кайрылуу

Бюджетное право - Бюджеттик укук

Бюджетное регулирование - Бюджеттик жөнгө салуу

Бюджетное устройство - Бюджет түзүлүшү

Бюджетное финансирование - Бюджеттик каржылоо

Бюджетные ассигнования - Бюджеттик каражат

Бюджетные документы - Бюджеттик документтер

Бюджетные резервы - Бюджеттик резервдер

Бюджетные субсидии - Бюджеттик субсидиялар

Бюджетные счета - Бюджеттик эсептер

Бюджетные учреждения - Бюджеттик мекемелер

Бюджетный год - Бюджеттик жыл

Бюджетный дефицит - Бюджет тартыштыгы

Бюджетный закон - Бюджеттик мыйзам

Бюджетный кодекс - Бюджеттик кодекс

Бюджетный контроль - Бюджеттик контроль

Бюджетный кредит - Бюджеттик кредит

Бюджетный период - Бюджеттик мезгил

Бюджетный профицит - Бюджет профицити

Бюджетный процесс - Бюджеттик процесс

Бюджетный учет - Бюджеттик эсепке алуу

Бюллетень - Бюллетень

Бюллетень курсов иностранных валют - Чет өлкө валюталары курстарынын бюллетени

Бюро - Бюро

Бюро кредитных историй - Кредиттик тарыхтар бюросу

Бюро обмена валют - Валюта алмаштыруу бюросу

Валовая внутренняя инвестиция - Ички дүң инвестиция

Валовая выручка - Дүң түшкөн акча

Валовая оценка - Дүң баалоо

Валовая прибыль - Дүң пайда

Валовое национальное сбережение - Улуттук дүң үнөм

Валовой выпуск - Дүң чыгаруу

Валовой доход - Дүң киреше

Валовой национальный доход - Улуттук дүң киреше

Валовой оборот - Дүң жүгүртүү

Валовой общественный продукт - Коомдук дүң өнүм (продукт)

Валовой убыток - Дүң зыян

Валовые издержки - Дүң коромжулар

Валовые инвестиции - Дүң инвестициялар

Валовые инвестиции в аренду - Ижарага дүң инвестициялар

Валовые капиталовложения - Дүң капиталдык салымдар

Валовый - Дүң

Валовый внешний долг - Дүң тышкы карыз

Валовый внутренний продукт - Ички дүң өнүм (продукт)

Валоризация - Фр. valorisation; valoir — «ценить,  подходить») Валоризациялоо – “баалоо,ылайык келүү”)

Валюта - Валюта

Валюта базисная - Базистик валюта

Валюта бумажно-денежная - Кагаз акча валюта

Валюта векселя - Вексель валютасы

Валюта денежных обязательств - Акчалай милдеттенмелер валютасы

Валюта иностранная - Чет өлкө валютасы

Валюта клиринговая - Клиринг валютасы

 Валюта конвертируемая - Алмашымдуу валюта (Convertable currency  Обратимая валюта)

Валюта контракта - Контракт валютасы

Валюта кредита - Кредит валютасы

Валюта мягкая - Жумшак валюта

Валюта неконвертируемая - Алмашылбас валюта

Валюта неустойчивая - Туруксуз валюта

Валюта обмена - Алмашуу валютасы

Валюта отчетности - Отчёттуулук валютасы

Валюта платежа - Төлөм валютасы

Валюта резервная - Резервдик валюта

Валюта сделки - Бүтүм валютасы

Валюта частично конвертируемая - Жарым-жартылай алмашымдуу валюта

Валютная биржа - Валюта биржасы

Валютная интеграция - Валюталык интеграция

Валютная интервенция - Валюталык интервенция

Валютная касса - Валюта кассасы

Валютная корзина - Валюта куржуну

Валютная котировка - Валюталык котировка

Валютная лицензия - Валюталык лицензия

Валютная монополия - Валюталык монополия

 Валютная операция - Валюта операциясы

Валютная отчетность - Валюталык отчёттуулук

Валютная позиция - Валюта позициясы

Валютная политика - Валюта саясаты

Валютная самоокупаемость - Валюталык өзүн өзү актоочулук

Валютная система - Валюта системасы

Валютная система государства - Мамлекеттин валюта системасы

Валютная система международная - Эл аралык валюта системасы

Валютная спекуляция - Валюталык чайкоочулук

Валютное законодательство - Валюталык мыйзамдар

Валютное регулирование - Валюталык жөнгө салуу

Валютное управление - Улуттук валютаны башкаруу стратегисы

Валютные действия - Валюталык аракеттер

Валютные запасы - Валюталык запастар

Валютные зоны - Валюталык чөлкөмдөр

Валютные кредиты - Валюта кредиттери

Валютные ограничения - Валюталык чектөөлөр

Валютные операции - Валюталык операциялар

Валютные операции текущие - Учурдагы валюта операциялары

Валютные операции, связанные с движением капитала - Капиталдын кыймылына байланыштуу валюта операциялары

Валютные отношения - Валюталык мамилелер

Валютные отчисления - Валюталык чегеримдер

Валютные расчеты - Валюталык эсептешүүлөр

Валютные резервы - Валюталык резервдер

Валютные счета - Валюталык эсептер

Валютные условия контракта - Контракттын валюталык шарттары

Валютные фонды организации - Уюмдун валюталык фонддору

Валютные ценности - Валюталык баалуулуктар

Валютный (денежный) материал -  Валюталык (акча) материалдары

Валютный арбитраж - Валюталык арбитраж

Валютный аукцион - Валюталык аукцион

Валютный договор - Валюталуу келишим

Валютный доход - Валюталык киреше

Валютный контроль - Валюталык контроль

Валютный коридор - Валюта коридору

Валютный коэффициент - Валюталык коэффициент

Валютный кредит - Валюталык кредит

Валютный кризис - Валюталык каатчылык ,кризис

Валютный курс - Валюта курсу

Валютный курс равновесный - Тең салмактуу валюта курсу

Валютный курс реальный -  Реалдуу валюта курсу

Валютный курс эффективный - Майнаптуу валюта курсу

Валютный номинальный курс - Валютанын номиналдык курсу

Валютный обмен - Валюта алмашуу

Валютный обменный курс - - Валюталык алмашуу курсу

Валютный опцион Валюталык опцион

Валютный паритет - Валюта паритети

Валютный риск - Валюталык тобокелдик

Валютный рынок -  Валюта рыногу

Валютный своп -  Валюталык своп  

Валюты клиринговые - Клирингдик валюталар

Варрант - Варрант

Варрант на акции - Акцияларга варрант

Варрант подписной-  Жазылма варрант

Варрант складской -Кампа варранты

Ваучер - Ваучер

Ввоз - Ташып киргизүү

Ввоз демпингового товара - Демпингдик товарды ташып келүү

Ввозная пошлина - Ташып кирүү алымы

Ведение счетов - Эсептерди  жүргүзүү

Ведомость - Ведомость

Ведомость дефектная - Кемтиктер ведомосту

Ведомость дорожная - Жол ведомосту

Ведомость передаточная - Өткөрүп берүү ведомосту

Ведомость претензий - Дооматтар ведомосту

Векселедатель - Вексель берүүчү

Векселедержатель - Вексель ээси

Вексель - Вексель

Вексель авансовый - Аванс вексели

Вексель акцептованный - Акцептелген вексель

Вексель банковский - Банк вексели

Вексель без индоссамента - Индоссаментсиз вексель

Вексель безусловный - Шартсыз вексель

Вексель бронзовый - Коло вексели

Вексель внутренний - Ички вексель

Вексель встречный - Утурлама вексель

Вексель гарантийный - Кепилдик вексель

Вексель документированный - Документтелген вексель

Вексель должника - Карызкордун вексели

Вексель дружеский - Достук вексели

Вексель иностранный - Чет өлкө вексели

Вексель к оплате - Төлөө вексели

Вексель к получению - Алуу вексели

Вексель коммерческий - Коммерциялык вексель

Вексель короткий - Кыска вексель

Вексель краткосрочный - Кыска мөөнөттүү вексель

Вексель международный - Эл аралык вексель

Вексель на имя - Ысымына жазылган вексель

Вексель на инкассо - Инкассо вексели

Вексель обратный - Кайтарылма вексели

Вексель опротестованный - Каршылык вексели

Вексель отечественный - Улуттук вексель

Вексель поддельный - Жасалма вексель

Вексель подложный -  Бурмаланган вексель

Вексель пролонгированный - Мөөнөтү узартылган вексель

Вексель срочный - Мөөнөттүү вексель

Вексель товарный - Товардык вексель

Вексель торговый - Соода вексели

Вексель фиктивный - Жалган вексель

Вексель финансовый - Финансы вексели

Вексельная грация - Векселдик грация

Вексельная дисциплина - Векселдик тартип

Вексельное законодательство - Векселдик мыйзамдар

Вексельное обращение - Векселдик жүгүртүм

Вексельное обязательство -Векселдик милдеттенме

Вексельное право - Векселдик укук

Вексельные реквизиты - Векселдик толтурмалар/маалым даректер

Вексельный акцепт - Векселдик акцепт

Вексельный брокер - Векселдик брокер 

Вексельный договор - Векселдик келишим

Вексельный кредит --Векселдик кредит

Вексельный курс - Векселдин курсу

Вексельный портфель - Векселдик портфель

Вексельный регресс - Векселдик регресс

Величина - Көлөм, өлчөм

Величина предложения - Сунуштун көлөмү

Величина спроса - Суроо-талаптын көлөмү

Величина стоимости товара - Товар наркынын өлчөмү

Венчур - Венчур

 Венчурные операции -- Венчурдук операциялар

Венчурный бизнес - Венчурдук бизнес

Венчурный фонд - Венчурдук фонд

Вербальная нота - Вербалдык нота

Вербальный - Вербалдык

Вербальный контракт - Вербалдык контракт

Верификация - Верификациялоо

Вертикальный - Тигинен

Вертикальный анализ баланса - Баланасты тигинен талдоо

Вертикальный структурный анализ - Түзүмдү тигинен талдоо

Вес - Салмак

Вес брутто - Брутто салмак

Вес нетто - Нетто салмак

Вес отгруженный - Жүктөп жөнөтүлгөн салмак

Весовой счет - Салмак эсеби

Вещественная часть капитала - Капиталдын буюмдук бөлүгү

Вещественный фактор производства - Өндүрүштүн буюмдай фактору

Вещный кредит - Буюм кредити

Вещный, вещественный - Буюм, буюмдук

Взаимная выгода - Өз ара пайда

Взаимная невыплата -  Өз ара төлөбөө

Взаимная помощь - Өз ара жардам

Взаимное согласие - Өз ара макулдашуу

Взаимно-инвестиционный фонд - Өз ара инвестициялык фонд

Взаимности принцип - Тең үзүр принциби

Взаимные долги - Өз ара карыздар

Взаимные обязательства - Өз ара милдеттенмелер

Взаимные расчеты - Өз ара эсептешүүлөр

Взаимный залог - Өз ара күрөө

Взаимный зачет чеков - Чектерди өз ара чегерүүлөр

Взаимный фонд - Өз ара фонд

Взаимовыгодная торговля - Өз ара тең үзүрлүү соода

Взаимовыгодные условия - Эки тарапка тең пайдалуу шарттар

Взаимодополняемость факторов производства - Өндүрүш факторлорунун өз ара толукташуусу

Взаимодополняющие товары - Өз ара толукташуучу товарлар

Взаимозависимые лица/стороны - Өз ара көз каранды жактар/тараптар

Взаимозаменяемые товары - Бирин бири алмаштыруучу товарлар

Взаимозамещение ресурсов - Ресурстардын өз ара алмаштырылышы

Взаимозачет - Өз ара чегерүү

Взвинчивание - Өтө көтөрүү

Взвинчивание цен - Бааларды өтө көтөрүү

Вздутые цены - Ыксыз көтөрүлгөн баалар

Вздутый - Ыксыз көтөрүлгөн

Взнос - Төгүм

Взыскание - Өндүрүп алуу

Взыскание бесспорное - Талашсыз өндүрүп алуу

Взыскание издержек - Коромжуларды өндүрүп алуу

Взыскание стоимости товаров и транспортных средств - Товарлардын жана унаа (транспорт) каражаттарынын наркын өндүрүп алуу

Взыскатель - Өндүрүп алуучу

Вид -  Түр

Вид денег -Акча түрү

Вид кредита - Кредит түрлөрү

Виды банковских пластиковых карт - Банк пластик карталарынын түрлөрү

Виды пороговых сумм - Чектелган суммалардын түрү

Виды спроса - Суроо-талаптын түрлөрү

Виза вексельная - Векселдик виза

Виндикационный иск - Виндикациялык доо

Виндикация - Виндикация (лат. vim  dicere — «объявляю о применении силы», иск не владеющего  собственника к владеющему не собственнику о возврате имущества.)

Вклад - Салым; аманат

Вклад бессрочный - Мөөнөтсүз салым

Вклад выигрышный - Утуштуу салым

Вклад долгосрочный - Узак мөөнөттүү салым

Вкладчик - Аманатчы

Вклады до востребования - Талап кылганга чейинки салымдар

Вклады срочные - Мөөнөттүү аманаттар

Владелец - Ээси

Владелец инвестиционного пая фонда - Фонддун инвестиция үлүшүнүн ээси

Владелец информации - Маалымат ээси

Владелец карты - Карта ээси

Владелец контрольного пакета- Контролдук пакеттин ээси

Владелец крупного пакета акций банка -  Банк акцияларынын ири пакетинин ээси

Владелец пакета акций банка - Банк акция пакетинин ээси

Владелец счета - Эсеп ээси

Владелец ценной бумаги -  Баалуу кагаз ээси

Владелец электронной цифровой подписи - Электрондук цифралык кол тамганын ээси

Владение - Ээлик кылуу

Вмененные издержки - Тагылган коромжулар

Вмененный - Тагылган

Внебалансовый - Баланстан тышкаркы

Внебиржевая торговля - Биржадан тышкаркы соода

Внебиржевой - Биржадан тышкаркы

Внебиржевой рынок - Биржадан тышкары рынок

Внебиржевые цены - Биржадан тышкары баалар

Внебюджетная деятельность учреждений - Мекемелердеги бюджеттен тышкары иш-аракеттери

Внебюджетные деньги - Бюджеттен тышкары акча

Внебюджетные расходы - Бюджеттен тышкы чыгымдар

Внебюджетные средства - Бюджеттен тышкары каражаттар

Внебюджетные фонды - Бюджеттен тышкары фонддор

Внебюджетные фонды органов местного самоуправления - Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттен тышкаркы фонддору

Внебюджетные целевые фонды - Бюджеттен тышкары максаттуу фонддор

Внебюджетный фонд - Бюджеттен тышкаркы фонд

Внедоговорной - Келишимге кирбеген

Внедоговорные (деликатные) обязательства - Келишимге кирбеген (кылдат) милдеттенмелер

Внедоговорные обязательства - Келишимге кирбеген милдеттенмелер

Внеоборотные активы - Жүгүртүүдөн тышкаркы активдер

Внеоборотный - Жүгүртүүдөн тышкаркы

Внеофисный - Офистен тышкары

Внеофисный банкинг - Офистен тышкары банкинг

Внеплатежное поступление - Төлөмсүз түшүү

Внеплатежный - Төлөмсүз

Внепроизводственные операции - Өндүрүштөн тышкары операциялар

Внепроизводственные расходы - Өндүрүштөн тышкы чыгымдар

Внепроизводственный - Өндүрүштөн тышкары

Внереализационные доходы - Сатуудан тышкары кирешелер

Внереализационные расходы - Сатууга байланышы жок чыгымдар

Внереализационный - Сатуудан тышкары

Внерыночные операции - Рыноктон тышкары операциялар

Внерыночный - Рыноктон тышкары

Внешнее подтверждение - Тышкы ырастоо

Внешнее управление - Тышкы башкаруу

Внешнее управление банка - Банкты сырттан башкаруу

Внешнее управление имуществом должника - Карызкордун мүлкүн тышкы башкаруу

Внешнеторговая деятельность - Тышкы соода иш-аракети

Внешнеторговая инфраструктура - Тышкы соода инфратүзүмү

Внешнеторговая ситуация - Тышкы соода кырдаалы

Внешнеторговые грузы - Тышкы соода жүктөрү

Внешнеторговые сделки - Тышкы соода бүтүмдөрү

Внешнеторговый дефицит - Тышкы соода таңсыгы

Внешнеторговый товарооборот - Тышкы соода товар жүгүртүмү

Внешние выгоды Тышкы пайдалар

Внешние доходы и расходы - Тышкы кирешелер жана чыгымдар

Внешние заимствования - Тышкы карыз алуу

Внешние платежи - Тышкы төлөмдөр

Внешние признаки документов - Документтердин тышкы белгилери

Внешний аудит - Тышкы аудит

Внешний аудит финансовой отчетности - Финансылык отчетко тышкы аудит

Внешний баланс - Тышкы баланс

Внешний долг - Тышкы карыз

Внешний или международный факторинг - Тышкы же эл аралык факторинг

Внешний надзор банка - Банкка тышкы көзөмөл

Внешний рынок - Тышкы рынок

Внешний управляющий - Тышкы башкаруучу

Внешний эффект - Тышкы майнап

Внешняя миграция - Тышкы миграция

Внешняя политика - Тышкы саясат

Внешняя торговля - Тышкы соода

Внутренние поставщики (подрядчики) - Ички жеткирүүчүлөр (подрядчылар)

Внутренний аудит - Ички аудит

Внутренний долг - Ички карыз

Внутренний заем - Ички зайым

Внутренний контроль - Ички контролдук

Внутренний рынок - Ички рынок

Внутренний факторинг - Ички факторинг

Внутренняя миграция  - Ички миграция

Внутренняя норма прибыли - Пайданын ички ченеми

Внутренняя отчетность - Ички отчеттуулук

Внутренняя торговля - Ички соода

Внутриказначейское поручение (ВКП) –  Казыналыктын ичиндеги тапшырма (КИТ) 

Внутренняя экономика - Ички экономика

Внутри дневной кредит НБКР - Улуттук банктын бир күндүк кредити

Внутрибанковская карта - Банктын ички картасы

Возврат - Кайтаруу

Возвратная лицензия - Кайтарма лицензия

Возвратная пошлина - Кайтарма алым

Возвратность - Кайтарымдуулук

Возвратность капитала - Капиталдын кайтарылышы

Возвратный лизинг - Кайтарылма лизинг

Возвратный платеж - Кайтарым төлөм

Возмездные сделки - Орду толтурулуучу бүтүм

Возмездный, возмещаемый - Орду толтурулуучу

Возмещаемая сумма - Орду толтурулуучу сумма

Возмещаемая сумма инвестиций - Орду толтурулуучу инвестициялардын суммасы

Возмещаемые комиссионные сборы по кредитам - Кредиттер боюнча орду толтурулуучу комиссиялык жыйымдар

Возмещение вреда - Залалдын ордун толтуруу

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг -Товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн жетишсиздигинин кесепетинен келтирилген зыяндын ордун толтуруу

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина - Жарандын өмүрүнө жана ден соолугуна келтирилген зыяндын ордун толтуруу

Возмещение затрат - Сарптоолорду ордун толтуруу

Возмещение убытков – Зыяндардын (чыгымдын) ордун толтуруу

Возмещение ущерба - Чыгымдын (зыяндын) ордун толтуруу

Вознаграждение - Сыйакы

Вознаграждение агентское - Агенттик сыйакы

Возобновляемый - Жаңыланма

Возобновляемый кредит - Жаңыланма кредит

Возобновляемый ресурс - Жаңыланма ресурс

Возрастание стоимости - Нарктын өсүшү

Возрастание, возрастающий - Өсүү (өсүм)

Возрастающая доходность – Көбөйүүчү кирешелүүлүк

Возрастающая отдача - Өсүүчү кайтарым

Возрастающие затраты – Өсүүчү  чыгымдар

Восстановительная стоимость - Калыбына келтирилүүчү нарк

Востребованный - Талап кылынган

Востребованный кредит – Суроо-талапка ээ кредит

Временная (условная) оценка товара - Товарга убактылуу (шарттуу) баа берүү

Временная нетрудоспособность - Эмгекке убактылуу жарамсыздык

Временное хранение товаров - Товарларды убактылуу сактоо

Временной горизонтальный анализ - Туурасынан талдоо

Временные антидемпинговые меры - Демпингге каршы убактылуу чаралар

Временный/неожиданный доход - Убактылуу/күтүлбөгөн (күтүүсүз) киреше

Время кругооборота капитала - Капиталдын айлануу мезгили

Всемирная торговая организация - Бүткүл дүйнөлүк соода уюму

Всемирное торговое объединение - Бүткүл дүйнөлүк соода бирикмеси

Всемирное хозяйство - Бүткүл дүйнөлүк чарба

Всемирный банк - Дүйнөлүк банк

Всеобщая форма стоимости - Нарктын жалпы формасы

Всеобщее богатство - Жалпы байлык

Всеобщее достояние - Жалпы элдик байлык (энчи)

Всеобщий - Жалпы

Всеобщий эквивалент - Жалпыга бирдей эквивалент

Вскрытие тендерных заявок - Тендердик табыштамаларды ачуу

Вспомагательные бухгалтерские книги - Көмөкчү бухгалтердик китептер

Вспомогательные финансовые компании - Көмөкчү финансылык компаниялар

Встречная - Утурлама

Встречная проверка - Утурлама текшерүү

Встречная сравнительная проверка - Утурлама салыштырып текшерүү

Встречная торговля - Утурлама соода

Встречное исполнение обязательств - Милдеттенмелерди утурлама аткаруу

Встречные и внеплановые проверки - Утурлама жана пландан тышкаркы текшерүү

Встречные требования - Утурлама талаптар

Встроенные стабилизаторы -Ички турукташтыруучулар

Вступительные взносы -Кирүү төгүмдөрү

Вторичная ипотека   -  Экинчи ипотека

Вторичная услуга - Кайра кызмат көрсөтүү

Вторичное сырье - Кайра пайдаланылуучу чийки зат

Вторичный рынок - Экинчи рынок

Вторичный рынок земли - Жердин экинчилик рыногу

Вторичный рынок ценных бумаг Баалуу кагаздардын экинчилик рыногу

Выбор поставщика услуг - Жабдып-берүүчүнү тандоо

Выборка - Тандоо

Выборочная приватизация - Тандама менчиктештирүү

Вывоз денежных средств - Акча каражаттарын чыгарып кетүү

Вывоз иностранной валюты - Чет элдик валютаны чыгарып кетүү

Вывоз капитала - Капиталды чыгарып кетүү

Вывоз товаров - Товарларды чыгарып кетүү

Выгода - Пайда

Выгодная сделка - Пайдалуу бүтүм

Выгодо приобретатель - Пайда алуучу

Выдача чеков покупателям - Сатып алуучуларга чектерди берүү

Выемка документов - Документтерди алуу

Выигрышные займы - Утуштуу зайымдар

Выкуп - Сатып алуу

Выкуп государственного долга - Мамлекеттик карызды сатып алуу

Выкуп предприятия - Ишкананы сатып алуу

Выкуп ценных бумаг -  Баалуу кагаздарды сатып алуу

Выкупаемая ценная бумага - Сатып алынуучу баалуу кагаз

Выкупная операция - Сатып алынуучу операциялар

Вымогательство - Опуза талап

Выморочное имущество - Мураскерсиз мүлк

Выписка из банковского счета - Банк эсебинен көчүрмө бөлүк

Выплата - Төлөө

Выплата дивиденда - Дивиденд төлөө

Выпуск денег в оборот - Акчаларды жүгүртүүгө чыгаруу

 Выпуск товаров для свободного обращения - Товарларды эркин жүгүртүү үчүн чыгаруу

Выпуск ценных бумаг - Баалуу кагаздарды чыгаруу

Выработка годовая - Аткарылган жумуштун жылдык көлөмү

Выравнивающие гранты - Теңдештирүүчү гранттар

Выраженная диверсификация - Ачык көрүнгөн диверсификация

Выручка - Сатуудан түшкөн акча

Высоколиквидные ценные бумаги - Өтүмдүүлүгү жогору баалуу кагаздар

Выходное пособие - Бошоо жөлөк пулу

Вычет - Эсептен алуу, эсептен чыгаруу

Галопирующая инфляция - Таскактаган инфляция

Гарант - Гарант, кепилдик берүүчү

Гарантии международные - Эл аралык кепилдиктер

Гарантийная наработка - Кепилдиктүү иштелме

Гарантийное обеспечение исполнения договора закупки - Сатып алуу келишимин аткаруунун кепилдигин камсыздоо

Гарантийное обеспечение тендерной заявки - Тендердик табыштаманы кепилдик камсыз кылуу

Гарантийное письмо - Кепилдик кат

Гарантийные выплаты - Кепилдик төлөмдөр

Гарантийный взнос - Кепилдик төгүм

Гарантийный депозит - Кепилдик депозит

Гарантийный договор - Кепилдик келишим

Гарантийный задаток - Кепилдик шертпул

Гарантийный контракт - Кепилдик контрагы

Гарантийный кредит - Кепилдик кредит

Гарантийный срок - Кепилдик мөөнөт

Гарантийный срок годности - Жарактуулуктун кепилдик мөөнөтү

Гарантийный срок хранения - Сактоонун кепилдик мөөнөтү

Гарантийный срок эксплуатации-  Пайдалануунун кепилдик мөөнөтү

Гарантийный фонд - Кепилдик фонд

Гарантированная социальная защита - Кепилденген социалдык коргоо

Гарантирование ценных бумаг - Баалуу кагаздарды кепилдөө

 Гарантированная остаточная стоимость - Кепилденген калдык нарк

Гарантированная ссуда - Кепилденген ссуда

Гарантированные займы - Кепилденген зайымдар

Гарантированные сбережения граждан - Жарандардын кепилденген аманаттары

Гарантированные ценные бумаги - Кепилденген баалуу кагаздар

Гарантированный государством долг - Мамлекет кепилдеген карыз

Гарантированный доход - Кепилденген киреше

Гарантированный кредит - Кепилденген кредит

Гарантия - Кепилдик

Гарантия по общей аварии - Жалпы авария боюнча кепилдик

Гарантия подписи - Кол тамга кепилдиги

Генеральная доверенность - Башкы ишеним кат

Генеральное соглашение - Башкы макулдашуу

Генеральный агент - Башкы агент

Генеральный аудитор - Башкы аудитор

Генеральный директор - Башкы директор

Генеральный договор - Башкы келишим

Генеральный залог - Башкы күрөө

Генеральный опцион - Башкы опцион

Генеральный подрядчик - Башкы подрядчы

Географический опцион -Географиялык опцион

Гербовый сбор - Гербдүү жыйым

Гибкая денежная политика - Ийкемдүү акча саясаты

Гибкий спрос - Ийкемдүү суроо-талап

Гибкий валютный курс - Ийкемдүү валюта курсу

Гиперинфляция - Гиперинфляция

Государственные казначейские облигации - Мамлекеттин казыналык облигациялары

Главная бухгалтерская книга - Бухгалтердик башкы китеп

 Главный распорядитель бюджетных средств - Бюджеттик каражаттардын башкы тескөөчүсү  

Главный распорядитель кредитов - Кредиттердин башкы тескөөчүсү

Гласные торги - Айкын тооруктар

Глобальный контракт – Глобалдык контракт

Годные банкноты и монеты - Жарамдуу банкноттор жана монеталар

Годовая выработка - Жылдык иштеп чыгаруу

Годовая норма прибавочной стоимости - Кошумча нарктын жылдык ченеми

Годовая процентная ставка - Жылдык пайыздык коюм

Годовой баланс - Жылдык баланс

Годовой бюджет - Жылдык бюджет

Годовой доход - Жылдык киреше

Годовой оборот предприятия - Ишкананын жылдык жүгүртүмү

Годовой экономический эффект - Жылдык экономикалык майнап

Голубые фишки - Көгүлтүр фишкалар

Горячие деньги -  Ысык акчалар (hot money) 1. Деньги, которые моментально перемещаются из одного финансового центра в другой в поисках наиболее высоких краткосрочных процентных ставок в целях арбитражных операций (arbitrage) или потому, что их владельцы опасаются политического вмешательства в функционирование денежных рынков, например девальвации (devaluation).

Государственная гарантия - Мамлекеттик кепилдик  

Государственные (муниципальные) ценные бумаги - Мамлекеттик (муниципалдык) баалуу кагаздар  

Государственные финансы -  Мамлекеттик финансы    

Государственный внешний долг -  Мамлекеттик тышкы карыз  

Государственный внешний заем - Мамлекеттик тышкы зайым   

Государственный внутренний долг -   Мамлекеттик ички карыз  

Государственный внутренний заем -  Мамлекеттик ички зайым  

Государственный долг -  Мамлекеттик карыз

Государственная фискальная монополия - Мамлекеттик фискалдык монополия

Государственная ценная бумага - Мамлекеттик баалуу кагаз

Государственная/правительственная субсидия -  Мамлекеттик/өкмөттүк субсидия

Государственное банкротство - Мамлекеттик банкротчулук, банкроттук

Государственное вмешательство в рыночное ценообразование - Рынок баасынын түзүлүшүнө мамлекеттик кийлигишүү

Государственное предприятие - Мамлекеттик ишкана

Государственное пробирное клеймо - Мамлекеттик сынамык энтамга

Государственное регулирование цен - Бааларды мамлекеттик жөнгө салуу

Государственное хранилище ценностей - Баалуулуктардын мамлекеттик сактамасы

Государственные гарантии - Мамлекеттик кепилдөөлөр

Государственные долговые обязательства - Мамлекеттик карыз милдеттенмелери

Государственные доходы - Мамлекеттик кирешелер

Государственные закупки -Мамлекеттик сатып алуулар

Государственные и муниципальный финансы - Мамлекеттик жана муниципалдык финансы

Государственные или муниципальные  нужды - Мамлекеттик же муниципалдык муктаждыктар

Государственные инвестиции - Мамлекеттик инвестициялар

Государственные казначейские векселя - Мамлекеттик казына векселдери

Государственные казначейские облигации - Мамлекеттик казына облигациялары

Государственные казначейские обязательства - Мамлекеттик казыналык милдеттенмелер

Государственные краткосрочные обязательства - Мамлекеттик кыска мөөнөттүү милдеттенмелер

Государственные расходы -Мамлекеттик чыгымдар

Государственные средства - Мамлекеттик каражаттар

Государственные субсидии - Мамлекеттик субсидиялар

Государственные финансы - Мамлекеттик финансы

Государственный банк - Мамлекеттин ээлигиндеги банк

Государственный бюджет - Мамлекеттик бюджет

Государственный внебюджетный фонд - Бюджеттен тышкаркы мамлекеттик фонд

Государственный внешний долг-  Мамлекеттик тышкы карыз

Государственный договор - Мамлекеттик келишим

Государственный долг - Мамлекеттик карыз

 Государственный заем - Мамлекеттик зайым

Государственный заказ  - Мамлекеттик заказ тапшырык

Государственный казначейский билет - Мамлекеттик казыналык билет

Государственный контроль - Мамлекеттик контроль

Государственный кредит - Мамлекеттик кредит

Государственный материальный резерв - Мамлекеттик материалдык резерв

Государственный оборонный заказ - Мамлекеттик коргоо заказы тапшырыгы

Государственный резерв - Мамлекеттик резерв

Государственный сектор - Мамлекеттик сектор

Государственный департамент драгоценных металлов, драгоценных камней -Баалуу металлдардын, асыл таштардын мамлекеттик департаменти

Государство импорта - Импорт мамлекети

Государство транзита - Транзит мамлекети

Государство экспорта - Экспорт мамлекети

Грант -  Грант  

Грантор/даритель - Грант берүүчү/тартуулоочу

Грант-элемент - Грант-элемент

График потребления - Керектөө графиги

График/расписание - График/ырааттама

Гроссовая система расчетов - Гросстук эсептешүү системасы

Гроссовая система расчетов в режиме реального времени - Айкын убакыт режиминдеги эсептешүүлөрдүн гросстук тутуму ( системасы)

Грузовая накладная - Жүк коштомо кагазы

Гудвилл (деловая репутация фирмы) - Гудвилл (фирманын ишкер аброю)

Гурт - Гурт

Давальческие товары - Иштетип алма товарлар

Давальческое сырье - Иштетип алма чийки зат

Давление на конкурента - Атаандашка басым жасоо

Давление на курс валюты - Валюта курсуна басым жасоо

Дамно - Дамно

Дата обработки в платежной системе - Төлөм системасында иштеп чыгуу күнү

Дата операции - Операция күнү

Дата платежа - Төлөм күнү

Дата погашения долга - Карызды төлөө күнү

Дата подачи заявки - Табыштама берген күнү

Дата представления платежа - Төлөм берилген күнү

Дата приоритета - Артыкчылык күнү

Дата расчета - Эсептешүү күнү

Дата сделки - Бүтүм күнү

Дата фактической подачи - Анык берилген күнү

Дата эмиссии ценных бумаг - Баалуу кагаздардын эмиссия күнү

Дата-вексель - Дата-вексел

Депозитные суммы -  Депозиттик суммалар  

Долговое обязательство -  Карыздык милдеттенме  

Доходный потенциал местного бюджета -  Жергиликтүү бюджеттин кирешелик дарамети  

Движение денежных средств - Акча каражаттарынын кыймылы

Движение капитала - Капитал кыймылы

Двойная бухгалтерия - Кош бухгалтерия

Двойная бухгалтерская запись - Бухгалтердик кош жазуу

Двойная система бухгалтерского учета - Бухгалтердик эсепке алуунун кош системасы

Двойной курс - Кош курс

Двойной левераж (леверидж) капитала - Капиталдын кош леверажы (левериджи)

Двойной опцион - Кош опцион

Двойной счет - Кош эсеп

Двухвалютная облигация - Эки валюталуу облигация

Двухзвенная банковская система - Эки звенолук банк системасы

Двухуровневая банковская система - Эки деңгээлдүү банк системасы

Двухуровневый бюджет - Эки деңгээлдүү бюджет

Двухэтапные торги - Эки этаптуу соода-сатык тооруктар

Дебет - Дебет

Дебетно-кредитная банковская платежная карта - Дебеттик-кредиттик банктык төлөм карты

Дебетовать счета - Эсептерди дебеттөө

Дебетовая банковская платежная карта - Дебеттик банктык төлөм карты

Дебетовое сальдо взаимных расчетов - Өз ара эсептешүүлөрдүн дебеттик сальдосу

Дебетовые проценты - Дебет проценти; пайызы

Дебетовые счета - Дебеттик эсептер

Дебетовый меморандум - Дебеттик меморандум

Дебетовый остаток - Дебеттик калдык

Дебетовый платеж - Дебеттик төлөм

Дебитор - Дебитор

Дебиторская задолженность - Дебитордук карыз

Девальвация -Девальвация

Действительная ставка процента - Анык проценттик пайыздык коюм

Действительная стоимость - Анык нарк

Действительные деньги - Анык акча

Действительные заявки - Чыныгы табыштамалар

Декорт - Декорт

Делегирование кредитов - Кредиттерди берүү укугу

Демонетизация - Демонетизациялоо

Денежная база - Акча базасы

Денежная единица - Акча бирдиги

Денежная единица страны  - Өлкөнүн акча бирдиги

Денежная компенсация - Акчалай ордун толтуруу

Денежная масса - Акча массасы

Денежная оценка документов - Документтерди акчалай баалоо

Денежная политика - Акча саясаты

Денежная реформа - Акча реформасы

Денежная система - Акча системасы

Денежная система металлическая - Металл акча системасы

Денежная система страны - Мамлекеттик акча системасы

Денежная система товарная - Товардык акча системасы

Денежная система фидуциарная - Фидуциардык акча системасы

Денежное обязательство - Акчалай милдеттенме

Денежно-кредитная политика - Акча-кредит саясаты

Денежно-кредитное регулирование - Акча-кредиттик жөнгө салуу

Денежные агрегаты - Акча агрегаттары

Денежные активы - Акчалай активдер

Денежные доходы населения - Калктын акчалай кирешелери

Денежные знаки - Акча белгилери

Денежные накопления - Акчалай топтомдор

Денежные расходы населения - Калктын акчалай чыгымдары

Денежные средства -   Акча каражаттары

Денежные суррогаты - Акча суррогаттары

Денежный агрегат м3 - М3 акча топтому

Денежный аккредитив - Акча аккредитиви

Денежный металл - Металл акча

Денежный механизм - Акча механизми

Денежный мультипликатор - Акча мультипликатору

Денежный оборот - Акча жүгүртүүсү

Денежный  перевод -  Акча которуу

Денежный перевод без открытия банковского счета -  Банк эсебин ачуусуз акча которуу

Денежный поток - Акча агымы

Денежный поток от инвестиционной деятельности - Инвестициялык иш-аракеттердин акчалай агымы

Денежный поток от финансовой деятельности - Финансылык иштерден акчалай агымы

Денежный рынок- Акча рыногу

Денежный стандарт - Акча стандарты

Денежный эквивалент - Акчалай эквивалент

Деноминация - Деноминациялоо

День исполнения сделки - Бүтүм аткарылган күн

День платежа по займу - Зайым төлөөнүүчү күн

Деньги - Акча

Деньги «грязные» - Адал эмес акча

Деньги «лучшие» и деньги «худшие» - “Жакшы” акчалар жана “жаман” акчалар

Деньги абсолютные - Абсолюттук акча

Деньги в обращении - Жүгүртүүдөгү акча

Деньги вне банков (М0) - Банктардан тышкаркы акча (М0)

Деньги депозитные - Депозиттик акча

Деньги кредитные – Кредиттик акчалар

Деньги наличные - Нак, накталай акча

Деньги необеспеченные - Камсыз кылынбаган  акчалар

Деньги под залог - Күрөөдөгү  акчалар

Деньги разменные - Майда акчалар

 Деньги товарные - Товар түрүндөгү  акчалар

Депозит (вклад) - Депозит (аманат)

Депозит импортный - Импорттук депозит

Депозитарий - Депозитарий

Депозитарий инвестиционного фонда - Инвестициялык фонддун депозитарийи

Депозитарий ценных бумаг - Баалуу кагаздардын депозитарийи

Депозитарная деятельность - Депозиттер менен иш алып баруу

Депозитарный договор - Депозитардык келишим

Депозитная база - Депозиттик база

Депозитная касса - Депозиттик касса

Депозитная ставка - Депозиттик коюм

Депозитные учреждения - Депозиттик мекемелер

Депозитный аукцион - Депозит аукциону

Депозитный сертификат - Депозит тастыктамасы

Депозитор - Депозит салуучу

Депозиты бюджетных учреждений - Бюджеттик мекемелердин депозиттери

Депозиты до востребования - Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер

Депозиты переводные - Которулма депозиттер

Депозиты срочные - Мөөнөттүү депозиттер

Депозиты физических лиц - Жеке жактардын депозиттери

Депозиты юридических лиц - Юридикалык жактардын депозиттери

 Депонент - Депонент

Депорт - Депорт

Депо-счет - Депо эсеби

Держатель карты - Карта кармоочу

Держатели акций - Акция кармоочулар

Держатель банковской карты - Банктык карт ээси

Держатель облигации - Облигация кармоочу

Держатель опциона - Опцион кармоочу

Держатель реестра (регистратор) - Реестр кармоочу (каттоочу)

Держатель электронных денег - Электрондук акча ээси

Дериватив - Дериватив

Детектор валют - Валюта аныктоочу

Дефицит - Тартыштык

Дефицит платежного баланса - Төлөм балансынын таңсыгы

Дефицит товара - Товар таңсыгы

 Дефлятор - Дефлятор

Дефляционная политика - Дефляциялык саясат

Дефляция - Дефляция

Дефолт - Дефолт

Деятельность банка эмиссионная - Банктын эмиссиялык иш-аракети

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг - Баалуу кагаздардын ээлеринин реестрин жүргүзүү боюнча иш-аракети

Деятельность по доверительномууправлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги - Баалуу кагаздарды жана баалуу кагаздарга инвестиция каражаттарын ишеним башкаруу боюнча иш-аракети

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг - Баалуу кагаздар рыногунда соода уюштуруу боюнча иш-аракети

Деятельность по управлению ценными бумагами - Баалуу кагаздарды башкаруу боюнча иш-аракети

Деятельность посредников на рынке ценных бумаг - Баалуу кагаздар рыногундагы ортомчулардын иш-аракеттери

Диверсификация - Диверсификациялоо

Диверсификация кредитов - Кредиттерди диверсификациялоо

Дивиденд - Дивиденд

Дивиденд ликвидационный - Жоюудагы дивиденд

Дивиденд невостребованный - Талап кылынбаган дивиденд

Дивиденд по сберегательным паям - Аманаттык үлүш боюнча дивиденд

Дивиденд предварительный - Алдын-ала эсептелген дивиденд

Дивиденд привилегированный - Артыкчылыктуу дивиденд

Дивидендная перепись - Дивидендди кайра каттоо

Дивидендная политика - Дивиденд саясаты

Дивидендный купон - Дивиденд купону

Дивиденды в форме акций - Акциялар таризиндеги дивидендтер

Дивиденды к оплате - Төлөнүүчү дивидендтер

Дизажио - Дизажио

Дилер - Дилер

Дилерская деятельность - Дилердик иш-аракети

Дилерская сеть - Дилердик тармак

Дилинг - Дилинг

Дисбаланс - Дисбаланс

Дисконт - Дисконт

Дисконтирование -Дисконттоо

Дисконтирование будущей прибыли - Болочок пайданы дисконттоо

Дисконтирование векселей - Векселдерди дисконттоо

Дисконтированная стоимость - Дисконттолгон нарк

Дисконтированный поток денежных средств -Акча каражаттарынын дисконттолгон агымы

Дисконтная база - Дисконттук база

Дисконтная плата - Дисконттук төлөм

Дисконтная политика - Дисконт саясаты

Дисконтные ценные бумаги -Дисконттук баалуу кагаздар

Дискреционный доход - Дискрециялык киреше

Диспач - Диспач

Диспаша - Диспаша

Диспаша аварийная - Авариялык диспаша

Дистрибьютор - Дистрибьютор

Дистрибьютор генеральный - Башкы дистрибьютор

Дистрибьютор электронных денег -  Электрондук акча дистрибьютору

Дисциплина договорная - Келишимдик тартип

Дисциплина платежная - Төлөм тартиби

Дисциплина финансовая - Финансылык тартип

Дисциплина эмиссионная - Эмиссиялык тартип

 Дифференциальная рента - Дифференциал рентасы

Дифференциация доходов - Кирешелерди дифференциациялоо

Дифференциация доходов населения - Калктын кирешелерин дифференциациялоо

Дифференциация заработной платы - Эмгек акыны дифференциациялоо

Дифференциация товаров - Товарларды дифференциациялоо

Дифференцированный тариф - Дифференциацияланган тариф

 Длинная позиция - Узун позиция

Дневная выручка - Күндүк түшкөн каражат

Добавочная прибыль - Кошумча пайда

Добавочная стоимость - Кошулма нарк

Добавочные издержки - Кошумча коромжулар

Добавочный капитал - Кошумча капитал

Добровольное банкротство - Ыктыярдуу банкроттук  

 Доверенность бланковая - Бланктык ишеним каты

Доверенность по вкладу - Аманат боюнча ишеним каты

Доверительная собственность - Ишеним менчиги

Доверительное управление - Ишеним башкаруу

Доверительное управление имуществом - Мүлктү ишеним боюнча башкаруу

Доверительные операции банков - Банктын ишеним операциялары

Доверительные паевые фонды - Ишенимдүү үлүштүк фонддор

Доверительный управляющий - Ишенимдүү башкаруучу

Договор - Келишим

Договор агентирования - Агенттөө келишими

Договор аренды -  Ижара келишими

Договор аренды транспортного средства с экипажем – Транспорт  каражатын экипажы менен ижаралоо келишими

Договор банковского вклада - Банк аманаты келишими

Договор банковского счета - Банктын эсептик келишими

Договор безвозмездного пользования (ссуды) -  Кайтарымсыз пайдалануу келишими (ссуданы)

Договор в пользу третьего лица - Үчүнчү жактын пайдасына келишим

Договор возмездного оказания услуг - Акы төлөп кызмат көрсөтүүлөр келишими

Договор государственного займа - Мамлекеттик зайым келишими

Договор дилера (брокера) с клиентом -  Дилердин (боркердин) кардар менен келишими

Договор доверительного управления имуществом - Мүлктүишенимдүү башкаруу келишими

Договор займа - Зайым келишими

Договор имущественного найма (аренды) - Мүлктү жалдоо (ижаралоо) келишими

Договор комиссии - Комиссия келишими

Договор коммерческой концессии - Коммерциялык концессия келишими

Договор контрактации - Контрактациялоо келишими

Договор корреспондентский - Корреспонденттик келишим

Договор купли-продажи - Сатып алуу-сатуу келишими

Договор лизинга - Лизинг келишими

Договор лицензионный - Лицензиялык келишим

Договор мены - Алмашуу келишими

Договор о залоге - Күрөө жөнүндө келишим

Договор о материальной ответственности - Материалдык жоопкерчилик жөнүндө келишим

Договор о намерениях - Ниеттенүүлөр жөнүндө келишим

Договор о срочном обмене валюты - Валютаны мөөнөттүү алмаштыруу жөнүндө келишим

Договор об ипотеке - Ипотека келишими

Договор об организации перевозок - Ташууну уюштуруу тууралуу келишим

Договор об уступке права требования - Талап укугун өткөрүү келишими

Договор перевозки грузов - Жүк ташуу келишими

Договор перевозки пассажира - Жүргүнчү ташуу келишими

Договор подряда - Подряд келишими

Договор пожизненного содержания - Өмүр бою асырап багуу келишими

Договор поручения - Тапшыруу келишими

Договор поручительства - Кепилдик берүү келишими

Договор поставки - Жеткирип берүү келишими

Договор проката - Прокатка алуу келишими

Договор ренты - Рента келишими

Договор розничной купли-продажи - Чекене сатып алуу-сатуу келишими

Договор складского хранения - Кампада сактоо келишими

Договор финансирования под уступку денежного требования - Акчалай талапты өткөрүп берүүнү каржылоо келишими

Договор финансовой аренды (договор лизинга) - Финансылык ижара келишими (лизинг келишими)

Договор франчайзинга - Франчайзинг келишими

Договор франшизы - Франшиза келишими

Договор фрахтования - Фрахтоо келишими

Договор хранения - Сактоо келишими

Договорная неустойка - Келишимдик /айып төлөмү

Договорная пошлина - Келишимдик алым

Договорная цена - Келишим баасы

Доктрина первой продажи - Баштапкы сатуу доктринасы

Документ об уплате пошлины – Алым төлөнгөндүгү тууралуу документ

Документарная форма ценных бумаг - Баалуу кагаздардын документ түрүндөгү формасы

Документарная форма ценных бумаг - Баалуу кагаздардын документтик формасы

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - Эмиссиялык баалуу кагаздардын документтик формасы

Документарный аккредитив - Документтик аккредитив

Документация тендерная - Тендердик документтер

Документация товаросопроводительная - Товар коштомо документтер

Документы против акцепта - Акцептке каршы документтер

Долг - Карыз

Долг государственный внешний - Мамлекеттик тышкы карыз

Долг государственный внутренний - Мамлекеттик ички карыз

Долговое обязательство - Карыз милдеттенмеси

Долговое обязательство с плавающей ставкой - Туруксуз(өзгөрмөлүү) коюмдуу карыз милдеттенмеси

Долговое требование - Карыз талабы

Долговой инструмент - Карыз инструменти ( шайманы)

Долговой иск - Карыз доосу

Долговой кризис - Карыз каатчылыгы ; кризиси

Долговые товарные обязательства - Товардык карыз милдеттенмелер

Долговые ценные бумаги - Карыздык баалуу кагаздар

Долгосрочная процентная ставка - Узак мөөнөттүү проценттик, пайыздык коюм

Долгосрочная ссуда - Узак мөөнөттүү ссуда

Долгосрочное долевое участие - Узак мөөнөттүү үлүштүк катышуу

Долгосрочные активы - Узак мөөнөттүү активдер

Долгосрочные обязательства - Узак мөөнөттүү милдеттенмелер

Долгосрочные целевые программы - Узак мөөнөттүү максаттуу программалар

Долгосрочный внешний долг - Узак мөөнөттүү тышкы карыз

Долгосрочный контракт - Узак мөөнөттүү контракт

Долгосрочный кредит - Узак мөөнөттүү кредит

Долевая собственность - Үлүштүк менчик

Долевое обязательство - Үлүштүк милдеттенме

Долевое участие - Катыш үлүшү

Должник - Карызкор

Должник, предприятие-должник - Карыздар, карыздар-ишкана

Должностное лицо банка - Банктын кызмат адамы

Должностные лица банка - Банктын кызмат адамдары

Долларизация - Долларлашуу

Долларовый стандарт - Доллар стандарты

Доля - Үлүш

Доля рынка товара - Товар рыногунун үлүшү

Домашнее хозяйство - Үй чарбасы

Домашний банкинг - Үй банкинги

Доминирующее положение на рынке - Рыноктогу үстөмдүк абал

Доминирующие банки - Үстөмдүк кылуучу банктар

Доначисление - Чегермени көбөйтүү

Донор - Донор

Доплата - Жеткире төлөө

Дополнительная банковская платежная карта - Кошумча банктык төлөм картасы

Дополнительный капитал - Кошумча капитал

Дополнительный пай - Кошумча үлүш

Допустимые затраты - Жол берилүүчү сарптоолор

Допустимые пределы ликвидности -  Өтүмдүүлүктүн жол берилген чектери

Допустимый предел колебаний цен - Баалардын жол берилген чектери

Дорогие деньги - Кымбат акчалар

Дорожный чек - Жол чеги

Досрочное погашение кредита - Мөөнөтүнөн эрте кредит төлөө

Досрочный платеж - Мөөнөтүнөн мурда төлөм

Достаточность аудиторских доказательств -  Аудитордук далилдердин жетиштүүлүгү

Достаточный контроль - Жетиштүү контролдук

Доступный кредит - Алууга жеңил кредит

Досудебная санация - Сотко чейинки санация

Дотация - Дотация

Доход - Киреше

Доход государства - Мамлекет кирешеси

Доход граждан - Жарандар кирешеси

Доход заявленный - Билдирилген киреше

Доход косвенный - Кыйыр киреше

Доход на душу населения - Жан башына киреше

Доход от собственности - Менчиктен киреше

Доход по государственным краткосрочным обязательствам - Мамлекеттик кыска мөөнөттүү милдеттенмелерден киреше

Доходность акций - Акциялардын кирешелүүлүгү

Доходность финансового актива за период владения - Ээликте турган мезгил аралыгында финансылык активдин кирешелүүлүгү

Доходность ценных бумаг - Баалуу кагаздар кирешелүүлүгү

Доходные облигации - Кирешелүү облигациялар

Доходы будущих периодов – Келечек  мезгилдин кирешелери

Доходы бюджета - Бюджет кирешелери

Доходы вторичные - Экинчи кирешелер

Доходы от индивидуальных вложений - Жеке салымдан түшкөн кирешелер

Доходы от собственности - Жеке менчиктен түшкөн киреше

Доходы первичные - Алгачкы кирешелер

Доходы, полученные от размещения ценных бумаг - Баалуу кагаздарды жайгаштыруудан алынган кирешелер

Дочернее предприятие - Туунду ишкана

Дочерний банк - Туунду банк

Дочерняя компания - Туунду компания

Драгоценные камни - Асыл таштар

Драгоценные металлы - Баалуу металлдар

Дробление акций - Акциялардын майдалоо

Дуальный заем - Эки валютада берилген зайым

Дуополия - Дуополия

Душевое потребление - Жан башына керектөө

Дюрация - Дюрация

Евро - Евро

Евровалюта - Евровалюта

Евродоллары - Евродолларлар

Еврозона - Еврочөлкөм

Еврокарта - Еврокарта

Еврокредиты - Еврокредит

Еврооблигационные заемы - Еврооблигациондук зайымдар

Европейская валютная единица - Европа валюта бирдиги

Европейская валютная система - Европалык валюта системасы

Единая банковская система - Бирдиктүү банк системасы

Единая валютная зона - Бирдиктүү валюта чөлкөмү

Единая расценка - Бирдиктүү баалоо

Единая тарифная сетка - Бирдиктүү тарифтик торчо

Единая товарная номенклатура - Бирдиктүү товардык номенклатура

Единица бухгалтерского учета - Бухгалтердик эсепке алуу бирдиги

Единица счета - Эсеп бирдиги

Единичное владение - Жекече ээлик

Единичные издержки - Кээде болуучу коромжулар

Единовременная субсидия - Бир мезгилдеги субсидия

Единовременное пособие - Бир жолку жөлөкпул

Единый государственный реестр по залогам -  Күрөөлөр боюнча бирдиктүү мамлекеттик реестр

Единый межбанковский процессинговый центр - Бирдиктүү банктар аралык процессинг борбору

Единый казначейский счет (ЕКС) -   Бирдиктүү казыналык эсеп (БКЭ)  

Единый платежный документ - Бирдей төлөө документи

Емкость рынка - Рыноктун сыйымдуулугу

Естественная убыль - Табигый кемүү

Жесткая денежная политика - Катаал акча саясаты

Жилищная субсидия - Турак жай субсидиясы

Жиро - Жиро

Жиробанки - Жиробанктар

Жирорасчеты - Жироэсептер

Забалансовые запасы - Баланстан тышкаркы запастар

Забалансовые обязательства - Баланстан тышкаркы милдеттенмелер

Забалансовые операции - Баланстан тышкаркы операциялар

Забалансовый счет - Баланстан тышкаркы эсеп

Заверенный залог - Кепилденген күрөө

Задолженность - Бересе/карыз

Задолженность кредиторская - Кредитордук карыздар

Задолженность по основному долгу - Бересе боюнча негизги карызы

Задолженность по процентам – Проценттик Пайыздык бересе

Задолженность условная - Шарттуу карыз

Заем - Зайым  

Заимствование -  Карызга алуу  

Защищенные статьи - статьи экономической классификации - Корголгон беренелер -  экономикалык классификация  беренелери

Заем беспроигрышный - Уттурбас зайым

Заем бессрочный - Мөөнөтсүз зайым

Заем внешний - Тышкы зайым

Заем рентный - Рента зайымы

Заемные оборотные средства - Зайымдалган жүгүртүү каражаттары

Заемные средства - Зайым каражаттары

Заемный капитал - Зайым капиталы

Заемщик - Зайымчы

Заемщик, имеющий обязательства перед государством - Мамлекет алдында милдеттенмелери бар зайымчы

Займодавец - Зайым берүүчү

Заимоспособность - Зайым алууга жөндөмдүүлүгү

Займы обусловленные - Шартталган зайымдар

Заинтересованные лица в отношении должника - Карызкорго карата кызыкдар адамдар

Заказ - Тапшырык

Заклад - Кайтарылбас күрөө

Заклад имущества - Мүлктүн кайтарылбас күрөөсү

Закладная - Кайтарымсыз күрөө

Закладная ипотеки -  Кайтарылбас ипотека күрөөсү

Закладное свидетельство - Кайтарылбас күрөө күбөлүгү

Закладные (ипотечные) ценные бумаги - Күрөөлүк (ипотекалык) баалуу кагаздар

Закладные листы - Кайтарылбас күрөөлүк кагаздар

Заключение - Корутунду

Заключение сделок - Бүтүмдөрдү түзүү

Заключительный годовой баланс - Жылдык корутунду баланс

Закон денежного обращения - Акча жүгүртүүнүн мыйзамы

Закон места исполнения договора - Келишим аткарылуучу жердин мыйзамы

Закон места нахождения вещи - Буюмдар турган жердин мыйзамы

Закон места совершения договора -Келишим түзүлгөн жердин мыйзамы

Закон относительного возрастания затрат - Сарптоолордун салыштырмалуу өсүү мыйзамы

Закон прибавочной стоимости - Кошумча нарк мыйзамы

Закон спроса и предложения - Сурам жана сунуш мыйзамы

Закон цен - Баалар мыйзамы

Законная неустойка - Мыйзамдуу айып акы

Законное платежное средство - Мыйзамдуу төлөм каражаты

Закономерности инфляционных процессов - Инфляция процесстеринин мыйзам ченемдүүлүгү

Закрепленные доходы - Бекитилген киреше

Закрытая валютная позиция - Жабык валюта позициясы

Закрытие (исполнение) сделки - Бүтүм жабылышы (аткарылышы)

Закрытие аккредитива - Аккредитивди жабуу

Закрытие бюджетных кредитов - Бюджеттик кредиттерди жабуу

Закрытие кредита - Кредитти жабуу

Закрытие счета в банке - Банк эсебин жабуу

Закрытие счетов - Эсептерди жабуу

Закрытые торги - Жабык тооруктар

Закрытый ключ электронной цифровой подписи - Электрондук цифралык кол тамганын жашыруун ачкыч

Закрытый тендер - Жабык тендер

Закрытый факторинг - Жабык факторинг

Закупающая организация - Сатып алуучу уюм

Закупки - Сатып алуулар

Закупки из одного источника - Бир булактан сатып алуулар

Закупки консультационных услуг - Консультациялык кызматтарды сатып алуу

Залог - Күрөө

Залог вещей в ломбарде - Буюмдарды күрөөканага күрөөгө коюу

Залог закладной - Күрөөгө коюу

Залог ипотечный - Ипотекалык күрөө

Залог недвижимого имущества на основании закона (ипотека в силу закона) - Кыймылсыз мүлктү мыйзам негизинде күрөөгө коюу (мыйзамга ылайык ипотека)

Залог товаров в обороте - Жүгүртүмдөгү товарларды күрөөгө коюу

Залоговая регистрационная контора - Күрөөнү каттоочу контора

Залоговая ставка - Күрөө коюму

Залоговая стоимость - Күрөө наркы

Залоговая цена - Күрөө баасы

Залоговое обязательство - Күрөө милдеттенмеси

Залоговое уведомление - Күрөө кабарламасы

Залоговые операции - Күрөө операциялары

Залоговый билет - Күрөө билет

Залоговый кредит  - Күрөө кредити

Залоговый сертификат - Күрөө тастыктамасы

Залоговый субсчет счета - Күрөөлүк кошумча эсеп

Залоговый торг - Күрөөлүк соодасы

Залогодатель - Күрөөгө коюучу

Залогодержатель - Күрөө кармоочу

Заложенное имущество - Күрөөгө коюлган мүлк

Замедленный эффект - Басаңдаган таасир

Замещение кредита - Кредитти алмаштыруу

Замораживание заработной платы - Эмгек акыны токтотуп туруу

Замораживание операции (сделки) - Операцияны (бүтүмдү) токтотуп туруу

Запас финансовой прочности - Финансылык туруктуулук запасы

Запрашиваемая цена - Суралуучу баа

Запрашиваемая цена на ценные бумаги или валют - Баалуу кагаздарга же валюталарга суралган баа

Запрос котировок - Котировкалар суроо-талабы

Заработная плата - Эмгек акы

Заработная плата номинальная - Номиналдуу эмгек акы

Зарегистрированный залог - Каттоого алынган күрөө

Затрата - Сарптоо

Затрата капитала - Капиталды сарптоо

Затратный метод ценообразования - Баалардын сарптоолорго таянып аныктоо методу

Затраты процесса банкротства - Банкроттук процессинин сарптоолору

Зачет - Эсепке алуу, чегерүү

Зачисление на счет - Эсепке кошуу

Заявка - Табыштама

Заявка на аукцион – Аукционго табыштама

Заявка на зачет и возврат -  Эсепке алуу жана кайтаруу табыштамасы  

Заявка на кассовый расход -  Кассалык чыгаша табыштамасы 

Заявка-расчет на получение акцизных марок - Акциздик маркаларды алуудагы эсептешүү табыштамасы

Заявление на кредит - Кредит алууга арыз

ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (МГ1Ц) - (далее - МПЦ) -- «Банк аралык процессингдик борбор» ЖАК (МПЦ) - (мындан ары МПЦ)  

Заявление о признании должника банкротом (несостоятельным) - Карызкорду банкрот (кудуретсиз) деп таануу жөнүндө арыз

Заявление о регистрации - Каттоо жөнүндө арыз

Заявочная пошлина  - Табыштама алым

Злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии) - Баалуу кагаздарды (эмиссия) чыгарууда кыянат пайдалануу

Значительное влияние с точки зрения корпоративного управления - Корпоративдик башкаруу көз карашынан олуттуу таасир этүү

Золотая акция - Алтын акция

Золотая валюта - Алтын валюта

Золотовалютные резервы - Алтын-валюталык резервдери

Золотодевизный стандарт - Дүйнөлүк алтындевиздик стандарт

Золотое обеспечение - Алтын менен камсыздоо

Золотое правило кредитования - Кредит берүүнүн алтын эрежеси

Золотой запас - Алтын запасы

Золотой монометаллизм - Алтындын бир металлдуулугу

Золотой стандарт - Алтын стандарты

Золотомонетный стандарт - Алтын тыйындар стандарты

Золотослитковый стандарт - Алтын куймалуу стандарт

Золотые сертификаты - Алтын тастыктамалар

Зона свободной банковской деятельности - Эркин банк иш чөлкөмү

Зона свободной торговли - Эркин соода чөлкөмү

Игорный бизнес - Оюн-зоок бизнеси

Игра на бирже - Биржада ойноо

Игра на повышение - Жогорулоого ойноо

Игра на понижение - Төмөндөөгө ойноо

Идентификационный номер Электронного кошелька - Электрондук капчыктын идентификациялык номери

Избыток кредита - Ашыкча кредиттер

Избыточная ликвидность - Ашыкча өтүмдүүлүк

Избыточные резервы - Ашыкча резервдер

Избыточный капитал - Ашыкча капитал

Извещение об открытии кредита - Кредит ачылгандыгы тууралуу кабар

Извлечение доходов - Киреше табуу

Извлечение прибыли - Пайда табуу

Изделия из драгоценных металлов - Баалуу металлдардан жасалган буюмдар

Издержки инфляции - Инфляция коромжулары

Издержки калькуляционные - Калькуляциялык коромжулар

Издержки конкуренции - Атаандаштык коромжулар

Издержки обращения - Жүгүртүү коромжулары

Издержки финансовые - Финансылык коромжулар

Издержки явные - Айкын коромжулар

Излишне взысканные суммы - Ашыкча өндүрүлгөн сумма

Излишне уплаченная пошлина - Ашыкча төлөнгөн алым

Изменение стоимости основных средств - Негизги каражаттардын наркын өзгөртүү

Износ - Эскирүү

Изъятие - Алып коюу

Изъятие денег и ценных бумаг из обращения - Жүгүртүүдөн акчаларды жана баалуу кагаздарды алып коюу

Изьян - Кемчилик

Иллюзия денежная - Акча иллюзиясы

Именная ценная бумага - Энчилүү баалуу кагаз

Именной чек - Энчилүү чек

Именные вклады - Энчилүү салым

Именные эмиссионные ценные бумаги - Энчилүү эмиссиялык баалуу кагаздар

Иммобилизация оборотных средств - Каражаттарды жүгүртүүдөн чыгаруу

Импорт - Импорт

Импорт видимый - Айкын импорт

Импорт косвенный - Кыйыр импорт

Импорт невидимый - Көмүскө импорт

Импорт специальный - Атайын импорт

Импорт товаров - Товарлардын импорту

Импортер - Импорттоочу

Импортируемая инфляция - Импорттолуучу инфляция

Импортная квота - Импорттук квота

Импортная лицензия - Импорттук лицензия

Импортная пошлина - Импорттук алым

Импортная сделка - Импорттук бүтүм

Импортная стоимость товара - Импорттолгон товар баасы

Импортный лизинг - Импорттук лизинг

Импринтер - Импринтер

Имущественная операция - Мүлктүк операция

Инвестирование - Инвестициялоо

Инвестиции - Инвестициялар

Инвестиции автономные - Автономдуу инвестициялар

Инвестиции банка в капитал - Банктын капиталга инвестициялары

Инвестиции индуцированные - Индуцировалдуу инвестициялар

Инвестиции нефинансовые - Финансылык эмес инвестициялар

Инвестиции портфельные - Портфелдик инвестициялар

Инвестиции реальные - Реалдуу инвестициялар

Инвестиции финансовые - Финансылык инвестициялар

Инвестиционная компания - Инвестициялык компания

Инвестиционная стратегия - Инвестициялык стратегия

Инвестиционная ценная бумага - Инвестициялык баалуу кагаз

Инвестиционное право - Инвестициялык укук

Инвестиционные активы - Инвестициялык активдер

Инвестиционные счета (в исламском банкинге) - Инвестициялык эсептер (ислам банкингинде)

Инвестиционные фонды - Инвестициялык фонддор

Инвестиционный бум - Инвестициялык дүркүрөө

Инвестиционный вклад - Инвестициялык салым

Инвестиционный доход - Инвестициялык киреше

Инвестиционный капитал - Инвестициялык капитал

Инвестиционный климат - Инвестициялык климаты

Инвестиционный консалтинг - Инвестициялык консалтинг

Инвестиционный пай - Инвестициялык үлүш

Инвестиционный портфель - Инвестициялык портфель

Инвестиционный проект - Инвестициялык долбоор

Инвестиционный сертификат - Инвестициялык тастыктама

Инвестиционный спор - Инвестициялык талаш

Инвестиционный фонд - Инвестициялык фонд

Инвестор - Инвестор

Инвойс - Инвойс

Инициализация -   Инициализациялоо  

Иностранные кредиторы -  Чет өлкөлүк насыя берүүчүлөр  

Индекс биржевой - Биржа индекси

Индекс заработной платы - Эмгек акы индекси

Индекс ласпейреса - Ласпейрес индекси

Индекс номинального эффективного обменного курса -  Номиналдык майнаптуу алмашуу курсунун индекси

Индекс покупательной способности - Сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн индекси

Индекс потребительских цен - Керектөө баа индекси

Индекс реального эффективного обменного курса - Реалдуу майнаптуу алмашуу курсунун индекси

Индекс розничных цен - Чекене баалар индекси

Индекс совокупного дохода - Чогуу алгандагы киреше индекси

Индекс стоимости жизни - Жашоо наркы индекси

Индекс херфиндаля - Херфиндаль индекси

Индекс цен - Баа индекси

Индекс цен на товары - Товар бааларынын индекси

Индекс цен производителей - Өндүрүүчүлөр бааларынын индекси

Индекс цен производителей на промышленную продукцию - Өндүрүүчүлөрдүн өнөр жай продукциясына баа индекси

Индекс цен реализации сельскохозяйственной продукции - Айыл чарба продукциясын сатып өткөрүү баасынын индекси

Индекс ценовой ласпейреса - Ласпейрестин баа индекси

Индекс ценовой пааше - Паашенин баа индекси

Индексация - Индескациялоо

Индексация доходов - Кирешелерди индексациялоо

Индексация доходов населения - Калк кирешелерин индексациялоо

Индексация оплаты труда - Эмгек акыны индексациялоо

Индексная оговорка - Индекстик эскертме

Индивидуальная банковская платежная карта - Өздүк банктык төлөм картасы

Индивидуальный учет - Жекече эсепке алуу

Индикативный план - Индикативдик план

Индикатор - Индикатор

Индоссамент - Индоссамент

Индоссамент ограниченный - Чектелген индоссамент

Индоссант - Индоссамент берүүчү

Индоссат - Индоссат

Индоссация - Индосация

Инкассатор - Инкассатор

Инкассация дебиторской задолженности - Дебитордук карыздарды жыйноо

Инкассация наличных денег и ценностей - Накталай акчаларды жана баалуулуктарды инкассациялоо

Инкассируемое платежное требование - Инкассирлөөчү төлөмдүк талаптар

Инкассирующий банк - Инкассирлөөчү банк

Инкассо - Инкассо

Инкассо документарное - Документтүү инкассо

Инкассовое отделение - Инкассалык бөлүм

Инкассовое поручение - Инкассалык тапшырма

Инкассовый документ - Инкассалык документ

Иностранная валюта - Чет өлкө валютасы

Иностранная валютная зона - Чет өлкөлүк валюта чөлкөмү

Иностранные банки - Чет өлкө банктары

Иностранные займы - Чет өлкө зайымы

Иностранные инвестиции - Чет өлкөлүк инвестиция

Инсайдер - Инсайдер

Инсайдеры банка -Банктын инсайдерлери

Институт инвестиционный - Инвестициялык институт

Институциональная единица - Институционалдык бирдик

Институциональный инвестор - Институционалдык инвестор

Инструменты денежно-кредитной политики - Акча-кредит саясатынын инструменттери

Инструменты финансовые - Финансы инструменттери

Интегрированный риск-менеджмент - Интеграцияланган тобокелдик-менеджменти

Интернет-банкинг - Интернет-банкинг

Интерфейс - Интерфейс

Интерфейс взаимодействия - Өз ара аракеттердин интерфейси

Инфляционные ожидания - Инфляциялык күтүүлөр

Инфляция - Инфляция

Инфляция административная - Административдик инфляция

Инфляция базовая - Базалык инфляция

Инфляция издержек - Коромжулардын инфляциясы

Инфляция издержек - Чыгымдар инфляциясы

Инфляция предложения - Сунуштар инфляциясы

Инфляция спроса - Суроо-талап инфляциясы

Информационная система - Маалымат системасы

Информационный терминал - Маалыматтык терминал

Информация по операционному сегменту - Операциялык сегмент боюнча кабар

Инфракция - Инфракция

Ипотека - Ипотека

Ипотека с равномерными выплатами - Төлөмү бирдей суммадагы ипотека

Ипотечная задолженность - Ипотекалык бересе

Ипотечная облигация - Ипотекалык облигация

Ипотечная ссуда - Ипотекалык ссуда

Ипотечное кредитование - Ипотекалык кредиттөө

Ипотечное покрытие - Ипотека менен жабуу

Ипотечное требование - Ипотека талабы

Ипотечные облигации - Ипотекалык облигациялар

Ипотечные ценные бумаги - Ипотекалык баалуу кагаздар

Ипотечный агент - Ипотекалык агент

Ипотечный банк - Ипотека банкы

Ипотечный брокер - Ипотека брокери

Ипотечный вексель - Ипотека вексели

Ипотечный закладной лист - Ипотека күрөө кагазы

Ипотечный залог - Ипотека күрөөсү

Ипотечный кредит - Ипотекалык кредит

Ипотечный рынок - Ипотека рыногу

Ипотечный сертификат - Ипотека тастыктамасы

Исламские принципы банковского дела и финансирования - Банк иштеринин жана каржылоонун исламдык принциптери

Исламский банк развития - Ислам өнүктүрүү банкы

Исламское окно - Ислам терезеси

Исполнение бюджета - Бюджеттин аткарылышы

Исполнение заключения в органах казначейства - Казына органдарында корутундуларды аткаруу

Истейт - Истейт

Истинная стоимость - Чыныгы нарк

Источники альтернативных предложений - Альтернативалуу сунуштардын булактары

Источники финансирования - Каржылоо булактары

Итог - Жыйынтык

Итоговый баланс - Жыйынтыктоочу баланс

Кабальные сделки - Басмырлоо бүтүмдөрү

Казенное имущество - Казына мүлкү

Казенное предприятие - Казыналык ишкана

Казна - Казына

Казна государственная - Мамлекет казынасы

Казначей - Казыначы

Казначейская эмиссия - Казыналык эмиссия

Казначейские ноты - Казыналык ноталар

Казначейский билет - Казына билети

Казначейский вексель - Казына вексели

Казначейское обязательство - Казыналык милдеттенме

Казначейство - Казыналык

Казнокрадство - Казына уурулук

Калькуляция - Калькуляция

Калькуляция себестоимости - Өздүк нарктын калькуляциясы

Капитал - Капитал

Капитал активный - Активдүү капитал

Капитал банка регулятивный - Банктын регулятивдүү капиталы

Капитал венчурный - Венчурдук капитал

Капитал национального банка - Улуттук банк капиталы

Капитал негативный - Терс капитал

Капитал неоплаченный - Төлөнбөгөн капитал

Капитал оборотный - Жүгүртүү капиталы

Капитал объявленный - Жарыяланган капитал

Капитал паевой -  паектук  капиталы

Капитал собственный - Өздүк капитал

Капитал уставный - Уставдык капитал

Капитал учредительный - Уюмдаштыруу капиталы

Капитализация - Капиталдаштыруу

Капитализация дохода - Кирешени капиталдаштыруу

Капитализированные проценты - Капиталдаштырылган пайыздар, проценттер

Капиталоемкие отрасли - Капитал сыйымдуу тармактар

Капиталоемкий технический процесс - Капитал сыйымдуу техникалык процесс

Капиталоемкость - Капитал сыйымдуулугу

Капиталоотдача - Капитал кайтарымы

Капитальные вложения - Капиталдык салымдар

Капитальные затраты - Капиталдык чыгашалар

Капитальные трансферты - Капиталдык трансферттер

Карат - Карат

Карта дебетовая - Дебет картасы

Карт-чек - Карт-чек  

Кассовое исполнение - Кассалык аткаруу  

Кассовый расход -  Кассалык чыгым 

Классифицированные поступления -   Классификацияланган түшүүлөр 

Конвертация -  Конвертациялоо 

Консолидированная заявка - Консолидацияланган табыштама 

Книга счетов казначейства (КСК) - Казныналык эсептин китеби (КЭК) 

Карта многофункциональная предоплаченная -  Көп функционалдуу алдын ала төлөнгөн карта

Карта рисков – Тобокелдиктер картасы

Карт-бланш - Карт-бланш

Картель - Картель

Картельная цена - Картелдик баа

Картельное право - Картелдик укук

Картельное соглашение - Картелдик макулдашуу

Картотека выпусков ценных бумаг - Баалуу кагаздардын чыгарылыштарынын картотекасы

Карт-счет - Карт-эсеп

Карт-чек -  Карт-чек  

Касса - Касса

Касса вечерняя - Кечки касса

Касса пересчета - Кайра эсептөө кассасы

Касса приходная - Кириш кассасы

Касса расходная - Чыгыш кассасы

Кассир - Кассир

Кассовая дисциплина - Кассалык тартип

Кассовая книга - Касса китеби

Кассовая книга (кассовый журнал) - Касса китепчеси (касса журналы)

Кассовая наличность - Кассадагы накталай акча

Кассовое исполнение бюджета - Бюджетти кассалык аткарылышы

Кассовые операции - Кассалык операциялар

Кассовый бюджет - Кассалык бюджет

Кассовый документ - Касса документи

Кассовый журнал - Касса журналы

Кассовый метод - Кассалык метод

Кассовый оборот - Кассалык жүгүртүү

Кассовый ордер - Кассалык ордер

Кассовый план - Касса планы

Кассовый терминал - Кассалык терминал

Кастодиальные услуги - Кастодиалдык кызмат

Кастодиан - Кастодиан

Квази-деньги - Квази-акча

Квазиконтракты - Квази контракттар

Квазирынок - Квазирынок

Квинтиль - Квинтиль

Квитанция - Квитанция

Квитанция в получении денег - Акча алуу квитанциясы

Квота - Квота

Квотирование - Квоталоо

Квотирование экспорта и импорта - Экспортту жана импортту квоталоо

Классификатор - Классификатор

Классификация кредитного портфеля - Кредит портфелин классификациялоо

Классификация товаров и услуг - Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн классификациясы

Классифицируемые кредиты - Классификациялануучу кредиттер

Классическая модель равновесия - Тең салмактуулуктун классикалык модели

Клиент - Кардар

Клиент-плательщик - Төлөөчү кардар

Клиент-получатель - Алуучу кардар

Клиентские счета - Кардардын банк эсеби

Клиринг - Клиринг

Клиринг валютный - Валюталык клиринг

Клиринг внутренний - Ички клиринг

Клиринг многосторонний - Көп тараптуу клиринг

Клиринг по операциям с ценными бумагами - Баалуу кагаздар менен операциялар боюнча клиринг

Клиринг по ценным бумагам - Баалуу кагаздар боюнча клиринг

Клиринговая деятельность - Клирингдик иш-аракети

Клиринговая организация - Клирингдик уюм

Клиринговая палата - Клиринг палатасы

Клиринговая сессия - Клирингдик сессия

Клиринговая система - Клирингдик системасы

Клиринговая система платежей - Төлөмдөрдүн клиринг системасы

Клиринговое соглашение - Клирингдик макулдашуу

Клиринговые расчеты - Клирингдик эсептешүүлөр

Клиринговый день - Клирингдик күн

Клиринговый центр - Клирингдик борбор

Ключевая валюта - Негизги валюта

Книга бухгалтерская - Бухгалтердик китеп

Книга регистрации именных акций - Энчилүү акцияларды каттоо китеби

Книжка сберегательная - Сактык китепче ,Аманат китепчеси

Ко-бейджинговая банковская платежная карта - Ко-бейджинг банктык төлөм карты

Ко-брендинговая банковская платежная карта -  Ко-брендинг банктык төлөм карты

Кобрэндинг - Кобрэндинг (англ. Cobranding и co-branding -  дословно: «объединение брендов».

Ковенант - Ковенант

Ковенанты и право вето на ведение деятельности - Иш-аракет жүргүзүү укуктук ковенанаттары

Код - Код

Код приоритетности - Артыкчылык берүү коду

Код страны - Өлкөнүн коду

Кодекс этики внутренних аудиторов - Ички аудиторлордун этика кодекси

Колебание валютного курса - Валютанын термелүү курсу

Колебание цен, курсов - Баалардын, курстардын термелүүсү

Количественная теория денег - Акча саны теориясы

Количественный анализ - Сандык талдоо

Колл - Колл

Коллекторское агентство - Коллектордук агенттик

Командировочные расходы - Командировка чыгымдары

Комбинированная ставка - Айкалыштырылган коюм

Комиссионер - Комиссионер

Комиссионная торговля - Комиссиялык соода

Комиссионная цена - Комиссиялык баа

Комиссионные - Комиссиялык

Комиссионный сбор - Комиссиялык жыйым

Комиссия арбитражная - Арбитраж комиссиясы

Комиссия котировочная - Котировкалоо комиссиясы

Комиссия ревизионная - Текшерүү комиссиясы

Комитет кредиторов - Кредиторлор комитети

Коммерциализация - Коммерциялаштыруу

Коммерческая концессия - Коммерциялык концессия

Коммерческие банки - Коммерциялык банктар

Коммерческие бумаги - Коммерциялык кагаздар

Коммерческий контракт - Коммерциялык контракт

Коммерческий кредит - Коммерциялык кредит

Коммерческий подкуп - Коммерциялык сатып алуу

Коммерческий представитель - Коммерциялык өкүл

Коммерческий расчет - Коммерциялык эсептөө

Коммивояжер - Коммивояжер

Коммунальные тарифы - Коммуналдык тарифтер

Коммутативный договор - Коммутативдик келишим

Компания консалтинговая - Кеңеш берүүчү компания

Компания международного бизнеса - Эл аралык бизнес компаниясы

Компенсационная сделка - Компенсациялык бүтүм

Компенсационные выплаты - Компенсациялык төлөмдөр

Компенсационные меры - Компенсациялык чаралар

Компенсационные пошлины - Компенсациялык алымдар

Компенсационные соглашения - Компенсациялык макулдашуу

Компенсационные товары - Компенсациялык товарлар

Компенсационный договор - Компенсациялык келишим

Компенсационный кредит - Компенсациялык кредит

Компенсация - Компенсация

Компенсация материального вреда - Материалдык зыянды компенсациялоо

Компенсация морального вреда - Моралдык зыянды компенсациялоо

Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг) - Комплекстүү ишкердик лицензия (франчайзинг)

Комплексная предпринимательская сублицензия - Комплекстүү ишкердиктин сублицензиясы

Комплексная экспертиза ценностей документов - Документтердин баалуулугунун комплекстүү экспертизасы

Компрометация карты - Картаны жаманаттылоо

Конвенант правовой - Укуктук ковенант

Конвенциональные нормы - Конвенциялык ченемдер

Конвенционный тариф - Конвенциялык тариф

Конвенция - Конвенция

Конверсионные валютные операции - Конверсиондук валюталык операциялар

Конверсия акционерного капитала - Акционердик капиталды конверсиялоо

Конверсия долга - Карыз конверсиясы

Конверсия займов - Зайымдардын конверсиясы

Конвертируемая валюта - Конвертирленүүчү валюта

Конвертируемые ценные бумаги - Конвертирленүүчү баалуу кагаздар

Конвертируемый вексель - Конвертирленүүчү вексель

Конкуренция на рынке банковских услуг - Банк кызмат көрсөтүүлөр рыногундагы атаандаштык

Конкуренция недобросовестная - Ак ниет эмес атаандаштык

Конкуренция несовершенная - Жетишерлик эмес атаандаштык

Конкуренция неценовая - Баасыз атаандаштык

Конкуренция совершенная - Жетишерлик атаандаштык

Конкурсный кредитор - Атаандаш кредитор

Коносамент - Коносамент

Коносамент чистый - Таза коносамент

Консалтинг - Консалтинг

Консалтинговая компания - Консалтинг компаниясы

Консалтинговые услуги - Консалтинг кызматтары

Консалтинговые фирмы Консалтинг фирмалар

Консенсуальные сделки - Консенсустук бүтүмдөр

Консенсуальный факторинг - Консенсустук факторинг

Консерватор банка - Банктын консерватору

Консервация банка - Банкта консервация чарасын киргизүү

Консигнация - Консигнация

Консолидация - Консолидация; топтоо

Консолидация акций - Акцияларды топтоо

Консолидированная заявка - Топтолгон табыштама

Консолидированный бюджет - Бириктирилген бюджет

Консолидированный долг - Топтолгон карыз

Консолидированный финансовый отчет - Топтолгон финансылык отчет

Консолидированный баланс - Топтоштурулган баланс

Консорциальный кредит - Консорциалдык кредит

Консорциум - Консорциум

Контанго - Котанго

Контрольные цифры - Контролдук цифралар

Контокоррентный кредит -Контокоррент кредити

Контрагент - Контрагент

Контракт - Контракт

Контракт «опцион» - “Опцион” контракты

Контракт «своп» - “Своп” контракты

Контракт «спот» -  “Спот” контракты

Контракт «форвард» - “Форвард” контракты

Контракт на будущую поставку - Болочокто аткарылуучу контракт

Контракт о неразглашении банковской тайны - Банктык сырды ачыкка чыгарбоо жөнүндө контракт

Контрактация - Контрактация

Контрактивный счет - Активге каршы эсеп

Контрактная ответственность - Контракт жоопкерчилиги

Контракты типовые - Бир типтүү контракттар

Контрарные счета - Каршы эсептер

Контрибуция - Контрибуция

Контролируемая компания - Контролдогу компания

Контроль банка - Банктын контролдугу

Контроль за активами - Активдерди контролдоо

Контроль за проведением процедур закупок - Сатып алууларды жүргүзүү үчүн контролдук

Контроль над ценами - Бааларды контролдоо

Контроль риска - Тобокелдикти  контролдоо

Контрольная среда - Контролдук чөйрө

Контрольная сумма - Контролдук сумма

Контрольный пакет акций - Акциялардын контролдук пакети

Контрпассивный счет - Пассивдерге каршы эсеп

Конфликт интересов - Таламдардын кагылышы

Концентрация - Топтолуу

Концентрация капитала - Капитал топтолуусу

Концерн - Концерн

Концессионер - Концессиячы

Концессионный договор - Концессиялык келишим

Концессия - Концессия

Конъюнктура - Конъюнктура

Конъюнктура рынка - Рынок конъюнктурасы

Кооператив - Кооператив

Кооперативные выплаты - Кооперативдик төлөмдөр

Корешок - Квитанциянын корешогу

Корзина валют - Валюталар  куржуну

Корзина потребительская - Керектөө себети

Коридор валютный - Валюта коридору

Корнер - Корнер

Короткая валютная позиция - Валютанын кыска позициясы

Корпоративная банковская платежная карта - Корпоративдик банктык төлөм  картасы

Корпоративное финансирование - Корпоративдик каржылоо

Корпоративные активы - Корпоративдик активдер

Корпорация - Корпорация

Корректирующая субсидия - Түзөтүүчү субсидия

Коррекция - Түзөө

Корреспондентские отношения - Корреспонденттик мамилелер

Корреспондентские отношения по ценным бумагам - Баалуу кагаздар боюнча корреспонденттик мамилелер

Корреспондентский договор - Корреспонденттик келишим

Корреспондентский счет - Корреспонденттик эсеп

Корреспонденция счетов - Эсептердин корреспонденциясы

Косвенные затраты - Кыйыр сарптоолор

Косвенный метод определения величины денежного потока - Акча агымынын көлөмүн аныктоонун кыйыр методу

Котировальная комиссия - Котировкалоочу комиссия

Котировка - Котировка

Котировка валютная - Валюталык котировка

Котировка иностранных валют - Чет өлкөлүк валюталардын котировкасы

Котировка курсов - Курстарды котировкалоо

Котировка ценных бумаг - Баалуу кагаздардын котировкасы

Коэффициент - Коэффициент

Коэффициент абсолютной ликвидности - Абсолюттук өтүмдүүлүк коэффициенти

Коэффициент автономии - Автономия коэффициент

Коэффициент адекватности капитала - Капитал шайкештик коэффициенти

Коэффициент быстрой ликвидности - Тез өтүмдүүлүк коэффициенти

Коэффициент вклада на покрытие - Жабуу салымынын коэффициенти

Коэффициент дисконтирования - Дисконттоо коэффициенти

Коэффициент задолженности - Береселер коэффициенти

Коэффициент корректировки -  Оңдоо коэффициенти

Коэффициент маневренности собственных средств -  Өздүк каражаттардын ийкемдүүлүк коэффициенти

Коэффициент монетизации - Монетизациялоо коэффициенти

Коэффициент оборачиваемости - Жүгүртүү коэффициенти

Коэффициент оборачиваемости текущих пассивов - Учурдагы пассивдерди жүгүртүү коэффициенти

Коэффициент обслуживания долга - Карызды тейлөө коэффициенти

Коэффициент общей ликвидности - Жалпы өтүмдүүлүк коэффициенти

Коэффициент покрытия - Тындыруу коэффициенти

Коэффициент покрытия процентных платежей –Пайыздык төлөмдөрдү тындыруу коэффициенти

Коэффициент реинвестирования - Кайра инвестирлөө коэффициенти

Коэффициент срочной ликвидности - Кыска мөөнөттүү өтүмдүүлүк коэффициенти

Коэффициент текущей ликвидности - Учурдагы өтүмдүүлүк коэффициенти

Коэффициент финансовой устойчивости - Финансылык туруктуулук коэффициенти

Коэффициент хеджирования –  Тобокелдикти жокко чыгаруу коэффициенти

Коэффициент шарпа - Шарп коэффициенти

Коэффициент эффективности - Майнаптуулук коэффициенти

Коэффициентный финансовый анализ - Коэффициенттик финансылык талдоо

Коэффициенты инкассации - Инкассация коэффициенттери

Краткосрочная ссуда - Кыска мөөнөттүү ссуда

Краткосрочные депозиты - Кыска мөөнөттүү депозиттер

Краткосрочный долг - Кыска мөөнөттүү карыз

Краткосрочный заем - Кыска мөөнөттүү зайым

Краткосрочный капитал - Кыска мөөнөттүү капитал

Краткосрочный кредит - Кыска мөөнөттүү кредит

Кредит «овернайт» - “Овернайт” кредити (Оvernight – кредит)

Кредитное соглашение -  Кредиттик макулдашуу 

Кредит авальный - Аваль кредити

Кредит акцептно-рамбурсный - Акцепт-рамбурс кредити

Кредит аукционный – Аукцион кредити

Кредит банковский - Банк кредити

Кредит безотзывный - Кайта  чакырылбас кредит

Кредит возобновляемый - Жаңылануучу кредит

Кредит востребованный - Талапка ээ болгон кредит

Кредит гарантированный - Кепилдиктүү кредит

Кредит денежный - Акчалай кредит

Кредит для поддержания ликвидности - Өтүмдүүлүктү колдоо үчүн кредит

Кредит ипотечный - Ипотека кредити

Кредит межгосударственный - Мамлекет аралык кредит

Кредит овердрафт - Овердрафт кредити  (англ. overdraft — сверх планируемого,  перерасход)

 Кредит онкольный - Онкол кредити (on call — по требованию – талап боюнча)  

Кредит по открытому счету - Ачылган эсеп аркылуу берилген кредит

Кредит последней инстанции - Акыркы инстанциядагы кредит

Кредит потребительский - Керектөөчүлүк кредит

Кредит правительственный - Өкмөттүк кредит

Кредит рестуктизированный - Кайра түзүмдөштүрүлгөн кредит ???

Кредит стэнд-бай - Стэнд-бай кредити (Stand-by credit)

Кредит финансовый –Каржылык кредит

Кредит чрезвычайный - Өзгөчө кредит

Кредит экспортный - Экспорттук кредит

Кредитная банковская платежная карта - Кредиттик банктык төлөм карты

Кредитная дискриминация - Кредиттик басмырлоо

Кредитная дисциплина - Кредит тартиби

Кредитная история - Кредиттик таржымал

Кредитная история заемщика - Зайымчынын кредитик таржымалы

Кредитная история покупателя - Сатып алуучунун кредиттик таржымалы

Кредитная карта - Кредиттик карта

Кредитная карта моментального выпуска - Тез чыгарылуучу кредиттик карта

Кредитная карта с функцией cash back Cash back функциясы бар кредиттик карта  

Кредитная кооперация - Кредиттик кооперация

Кредитная линия - Кредиттик линия

Кредитная организация - Кредиттик уюм

Кредитная организация небанковская - Банк эмес кредиттик уюм

Кредитная рестрикация - Кредиттик рестрикация

Кредитное письмо - Кредиттик кат

Кредитное разрешение - Кредит уруксаты

Кредитное соглашение - Кредиттик макулдашуу

Кредитные брокеры - Кредит боркери

Кредитные карты - Кредит картасы

Кредитные ограничения - Кредиттик чектөөлөр

Кредитные операции - Кредиттик операциялар

Кредитные санкции - Кредиттик санкциялар

Кредитные системы - Кредиттик системалар

Кредитный договор - Кредит келишими

Кредитный лизинг - Лизинг кредити

Кредитный план банка - Банктын кредиттөө планы

Кредитный потребительский союз - Кредиттик керектөө бирлиги

Кредитный рейтинг - Кредиттик рейтинг

Кредитный риск - Кредиттик тобокелдик

Кредитный рынок - Кредиттик рынок

Кредитный союз - Кредиттик бирлик

Кредитный статус - Кредиттик статус

Кредитование - Кредиттөө

Кредитование по обороту - Жүгүртүү боюнча кредиттөө

Кредитование по остатку - Калдыктар боюнча кредиттөө

Кредитовый платеж - Кредиттик төлөм

Кредитор - Кредитор

Кредиторская задолженность - Кредитордук карыз

Кредитоспособность - Кредит төлөө жөндөмдүүлүгү

Кредиты под залог - Күрөөлөнгөн кредиттер

Кредиты под наблюдением - Байкоодогу кредиттер

Кредиты поставщиков - Жеткирип берүүчүлөрдүн кредиттери

Кредиты, классифицируемые как потери - Жоготуу катары жиктелген кредиттер

Кривая дохода - Кирешенин ийри сызыгы

Кривая филлипса - Филлипс ийри сызыгы

Кризис - Каатчылык ;кризис

Кризис финансовый - Финасылык каатчылык ,кризис

Кризис экономический - Экономикалык каатчылык, кризис

Кризисное положение – Каатчылык

Кроссированный чек - Кроссирленген чек

Кросс-курс - Кросс-курс

Кросс-торговля - Кросс-соода

Кругооборот доходов и расходов - Кирешелердин жана чыгымдардын жүгүртүлүшү

Кругооборот капитала - Капиталдын жүгүрүүсү

Крупный пакет акций - Акциялардын ири пакети

Кумулятивный эффект - Топтолмо майнап

Купон - Купон

Купонная ценная бумага - Купондук баалуу кагаздар

Купюра - Купюра

Курс акции - Акциялар курсу

Курс облигации - Облигация курсу

Курс обменный - Алмаштыруу курсу

Курс покупки валюты - Валюта сатып алуу курсу

Курс продажи валюты - Валюта сатуу курсу

Курс эмиссионный - Эмиссия курсу

Курсовая разница - Курсттук айырма

Курсы валют - Валюталар курсу

Курсы национальных валют - Улуттук валюталар курсу

Кэш-флоу - Кэш-флоу (Cash flow - акча агымы) .

Латентная экономика - Латенттик экономика

Левераж (левередж) - Левераж (левередж)

Легализация - Мыйзамдаштыруу , ачыкка чыгаруу

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем - Мыйзамсыз жолдор менен алынган акча каражаттарын же башка мүлктөрдү мыйзамдаштыруу (адалдоо)

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - Кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди  мыйзамдаштыруу; (адалдоо)

 

Легальный рынок –  Мыйзамдуу рынок

 Легко реализуемые ценные бумаги - Жеңил сатылуучу баалуу кагаздар

Либерализация цен - Бааларды либералдаштыруу

Либор - Либор

Лигатура - Лигатура

Лигатурная (брутто) масса Лигатуралык (брутто) масса

Лизинг - Лизинг

Лизинг внутренний - Ички лизинг

Лизинг возвратный - Кайтарымдуу лизинг

Лизинг классический - Классикалык лизинг

Лизинг оперативный - Оперативдик лизинг

Лизинг операционный - Операциялык лизинг

Лизинг финансовый - Финансылык лизинг

Лизинговая деятельность - Лизингдик иш-аракет

Лизинговая компания - Лизингдик компания

Лизинговые платежи - Лизингдик төлөмдөр

Лизинговый договор - Лизингдик келишим

Лизинговый платеж - Лизингдик төлөм

Лизингодатель - Лизинг берүүчү

Лизингополучатель - Лизинг алуучу

Ликвидант - Ликвидант

Ликвидатор - Жоюучу

Ликвидационная комиссия - Жоюу комиссиясы

Ликвидационная масса - Жоюлуучу масса

Ликвидационная стоимость - Жоюу наркы

Ликвидация - Жоюу

Ликвидность - Өтүмдүүлүк

Ликвидность активов - Активдердин рыноктогу өтүмдүүлүгү

Ликвидность баланса предприятия - Ишкана балансынын өтүмдүүлүгү

Ликвидность банка - Банктын өтүмдүүлүгү

Ликвидность денег - Акча өтүмдүүлүгү

Ликвидность имущества - Мүлк өтүмдүүлүгү

Ликвидность международная - Эл аралык өтүмдүүлүк

Ликвидность ценных бумаг - Баалуу кагаздар өтүмдүүлүгү

Ликвидные активы - Өтүмдүү активдер

Ликвидные средства - Өтүмдүү каражаттар

Ликвидные ценные бумаги - Өтүмдүү баалуу кагаздар

Ликвидный рынок - Өтүмдүү рынок

Лимит - Лимит (чек)

Лимит кредита - Кредит лимити

Лимит бюджетных обязательств -  Бюджеттик милдеттенмелердин лимити 

Лимит овердрафта - Овердрафт лимити

Лимитирование - Лимиттөө

Лимитирование кредита - Кредитти лимитөө

Лимитированная чековая книжка - Лимиттүү чек китепчеси

Лимитный чек - Лимиттүү чек

Лимиты кредитования - Кредиттөөнүн лимити

 Линия тренда - Тренд сызыгы

Лист купонный - Купон барагы

Лист нарядов - Тапшырмалар барагы

Лист проверки фонда - Фондду текшерүү барагы

Листинг - Листинг

Литеральные контракты - Литералдык контракттар

Лица, осуществляющие операции (сделки) с денежными средствами или имуществом -Акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруучу жактар

Лицевой счет - Өздүк эсеп

Лицевой счет зарегистрированного лица - Катталган жактын өздүк эсеби

Лицевой счет эмитента - Эмитенттин өздүк эсеби

Лицензиар - Лицензиар

Лицензиат - Лицензиат

Лицензионная торговля - Лицензиялык соодасы

Лицензионное вознаграждение - Лицензиялык сыйакы

Лицензионное соглашение (контракт) - Лицензиялык макулдашуу (контракт)

Лицензионный платеж - Лицензиялык төлөм

Лицензионный сбор - Лицензиялык жыйым

Лицензирование - Лицензиялоо

Лицензия - Лицензия

Лицензия валютная - Валюталык лицензия

Лицензия генеральная - Башкы лицензия

Лицензия национального банка - Улуттук банктын лицензиясы

Лицензия полная - Толук лицензия

Лицензия разовая - Бир жолку лицензия

Лицензия экспортная - Экспорттук лицензия

Личная доверенность - Өздүк ишеним кат

Личная карт-счет займополучателя - Зайымчынын жеке карт-эсеби

Лично располагаемый доход - Жеке колдогу киреше

Личное поручительство - Жеке кепилдик

Личные потребительские расходы - Жеке керектөө чыгымдары

Личные сбережения - Өздүк аманат

Личный бюджет - Жеке бюджет

Личный доход - Өздүк киреше

Лишение права выкупа закладной - Кайтарылбас күрөөнү кайра сатып алуу укугунан ажыратуу

Лишний - Ашык, артык

Локальная банковская карта - Локалдык банк картасы

Локальная инфляция - Локалдык инфляция

Локальная платежная система с использованием карт - Карта пайдаланылуучу локалдык төлөм системасы

Ломбард - Күрөөкана

Ломбардная ставка - Күрөөкана коюму

Ломбардный кредит - Күрөөкана кредити

Лондонский клуб - Лондон клубу

Лоро-счет - Лоро-эсеби

Лот - Лот

Лотерейный билет - Лотерея билети

Лотерея - Лотерея

Льгота - Жеңилдик

Льготная ставка - Жеңилдетилген коюм

Льготные кредиты и займы - Жеңилдетилген кредиттер жана займдар

Льготный период - Жеңилдик берилген мезгил

Льготный срок - Жеңилдетилген мөөнөт

Льготный тариф - Жеңилдетилген тариф

Магазин беспошлинной торговли –  Алымсыз соода дүкөнү

Магнитная карта -  Магниттик карта

Маклер биржевой, торговый - Биржа, соода маклери

Маклериат - Маклериат

Маклерство - Маклердик

Макроэкономика - Макроэкономика

Макроэкономические показатели - Макроэкономикалык көрсөткүчтөр

Максимальная цена - Максималдуу баа

Максимальный тариф - Максималдуу тариф

Максимизация прибыли - Пайданы максималдаштыруу

Малодоходное предприятие - Аз кирешелүү ишкана

Малорентабельное предприятие - Аз пайдалуу ишкана

Маржа - Маржа

Маржа банковская - Банк маржасы

Маржа прибыли - Пайда маржасы

Маржинальная прибыль - Маржиналдык пайда

Маржинальный анализ - Маржиналдык талдоо

Маржинальный доход - Маржиналдык киреше

Марка акцизного сбора - Акциз жыйымынын маркасы

Маркетинг - Маркетинг

Маркировка - Белгилөө

Маркировка акцизными марками - Акциздик марка менен белгилөө

Масштаб цен - Баа масштабы

Материальные расходы - Материалдык чыгымдар

Материальные ресурсы - Материалдык ресурстар

Материальные ценности - Материалдык баалуулуктар

Материнская компания - Башкы компания

Махинации с тендерными предложениями - Тендердик сунуштар менен алдамчылыктар

Межбанковская гроссовая система расчетов в режиме реального времени - Айкын убакыт режиминде эсептешүүлөрдүн банктар аралык гросстук системасы

Межбанковская коммуникационная сеть - Банктар аралык коммуникациялык тармак

Межбанковская процентная ставка - Банктар аралык пайыздык коюм

Межбанковский валютный рынок - Банктар аралык валюта рыногу

Межбанковский кредит - Банктар аралык кредит

Межбанковский рынок - Банктар аралык рынок

Межбанковское кредитование - Банктар аралык кредиттөө

Межбюджетные отношения - Бюджет аралык мамилелер

Международная банковская карта - Эл аралык банк картасы

Международная денежная единица - Эл аралык акча бирдиги

Международная инвестиционная позиция - Эл аралык инвестициялык позиция

Международная платежная система - Эл аралык төлөм системасы

Международная торговая палата - Эл аралык соода палатасы

Международная федерация фондовых бирж - Фонддук биржалардын эл аралык федерациясы

Международная финансовая корпорация - Эл аралык финансы корпорациясы

Международное агентство по инвестиционным гарантиям - Инвестициялык кепилдиктер боюнча эл аралык агенттик

Международные бухгалтерские стандарты - Эл аралык бухгалтердик стандарттар

Международные валютно-кредитные организации - Эл аралык валюта-кредиттик уюм

Международный договор - Эл аралык келишим  

Международные валютные ресурсы - Эл аралык валюта ресурстары

Международные кредитные карты - Эл аралык кредиттик карталар

Международные платежные средства - Эл аралык төлөм каражаттары

Международные расчеты - Эл аралык эсептешүүлөр

Международные резервы (резервные активы) - Эл аралык резервдер (резервдик активдер)

Международные счетные денежные единицы - Эл аралык эсептешүү акча бирдиги

Международные финансовые организации - Эл аралык финансылык уюмдар

Международные электронные деньги - Эл аралык электрондук акча

Международный аукцион - Эл аралык аукцион

Международный золотой стандарт - Эл аралык алтын стандарт

Международный коммерческий арбитраж –Эл аралык коммерциялык арбитраж

Международный кредит - Эл аралык кредит

Международный лизинг - Эл аралык лизинг

Международный рынок - Эл аралык рынок

Международный рынок ссудного капитала - Эл аралык ссудалык капитал рыногу

Межотраслевой баланс - Тармактар аралык баланс

Межправительственные клиринговые соглашения - Өкмөттөр аралык клирингдик макулдашуулар

Межправительственный заем - Өкмөт аралык зайым

Межрегиональные финансовые связи - Региондор аралык финансы байланыштары

Межфилиальные расчеты - Филиалдар аралык эсептешүүлөр

Межхозяйственный кредит-  Чарба аралык кредит

Межказначейское поручение (МКП) - Казыналыктын ортосундагы тапшырма (КОТ)   

Меморандум о продаже - Сатуу жөнүндө меморандум

Менеджер - Менеджер

Менеджер по финансам - Финансы боюнча менеджер

Менеджмент - Менеджмент

Меновая стоимость товара - Товардын алмашуу наркы

Меновая торговля - Алмашуу соодасы

Меняла - Акча алмаштыруучу

Меняльная контора - Акча алмаштыруучу кеңсе

Мера стоимости -  Нарк чени

Мерные слитки драгоценных металлов - Баалуу металлдардын өлчөнгөн куймалары

Мерный товар - Ченелүүчү товар

Мертвая точка - Сенек чекит

Мертвый капитал - Сенек капитал

Местный бюджет - Жергиликтүү бюджет

Место заключения договора - Келишимдин түзүлгөн жери

Место международного обмена - Эл аралык алмашуу жери

Металлическая теория денег - Акчанын металлдык теориясы

Металлические счета - Металл эсептери

Металлические счета ответственного хранения - Жооптуу сактоодогу металл эсептери

Металлический денежный стандарт - Акча металлдык стандарты

Метод государственных закупок - Мамлекеттик сатып алуулар методу

Метод учета по долевому участию - Үлүштүк катышуу боюнча эсеп методу

Метод учета по себестоимости - Өздүк наркы боюнча эсеп методу

Метод экспертных оценок - Эксперттик баалоо методу

Метод эффективной процентной ставки - Майнаптуу пайыздык коюм методу

Методика аудита - Аудит методу

Методика группировки издержек - Коромжуларды топтоштуруу методу

Методика расчета исходной цены - Баштапкы баа эсебинин методу

Методы банковского кредитования - Банктык кредитөөнүн методу

Методы регулирования инфляции - Инфляцияны жөнгө салуу методу

Методы регулирования обращения денег - Акча жүгүтүүнү жөнгө салуу методу

Методы ценообразования - Баа түзүү методу

Механизм кредитования - Кредиттөө механизми

Мзда - Майда пара

Миграция капитала - Капиталдын миграциясы

Мидл-офис - Мидл-офис

Микрокредит - Микрокредит

Микрокредитная компания - Микрокредит компаниясы

Микрокредитное агентство - Микрокредит агенттиги

Микропроцессорные карты - Микропроцессордук карталар

Микрофинансовая организация - Микрофинансылык уюм

Минимальная бюджетная обеспеченность - Минималдуу бюджеттик камсыздуулук

Минимальная заработная плата - Минималдуу эмгек акы

Минимальные арендные платежи - Минималдуу ижара төлөмдөрү

Минимальные гарантии - Минималдуу кепилдиктер

Минимальный годовой доход - Минималдуу жылдык киреше

Минимальный месячный доход - Минималдуу айлык киреше

Минимальный объем продаж, обеспечивающий покрытие всех расходов - Бардык чыгашаларды жабууну камсыз кылуучу сатуулардын минималдуу көлөмү

Минимальный потребительский бюджет - Минималдуу керектөө бюджети

Минимальный размер капитала банка - Банк капиталынын минималдык көлөмү

Минимальный расчетный доход - Эсептелген минималдуу киреше

Минимизация издержек - Коромжуларды азайтуу

Минимум средств существования – Жашоо  каражаттарынын минимуму

Мировая валютная система - Дүйнөлүк валюта системасы

Мировое соглашение - Тынчтык макулдашуусу

Мировой рынок - Дүйнөлүк рынок

Мировой финансовый рынок - Дүйнөлүк финансы рыногу

Мировые деньги - Дүйнөлүк акча

Мировые цены - Дүйнөлүк баалар

Мнимая сделка - Курулай бүтүм

Многовалютная оговорка - Көп валюталык эскертме

Многовалютный кредит - Көп валюталуу кредит

Многосторонние кредиторы - Көп тараптуу кредиторлор

Многорейсовая обработка платежей - Төлөмдөрдү көп рейстүү иштеп чыгуу  

Мобильный банкинг - Мобилдик банкинг (уюлдук)

Мобильный платеж - Мобилдик төлөм (уюлдук)

Модель протокола процедуры закупок - Сатып алуу жол-жобосунун протоколунун модели

Модифицированная дюрация - Модификацияланган дюрация

Момент совершения сделки или операции - Бүтүмдү же операцияны жасаган учуру

Моментум - Моментум

Монета - Монета/ тыйын

Монета билонная - Билонн монетасы

Монетаризм - Монетаризм

Монетарное золото - Монетардык алтын

Монетарное правило - Монетардык эреже

Монетизация - Монетештирүү

Монетизация экономики - Экономиканы монетизациялоо

Монетная регалия - Монетанын регалиясы

Монетная стопа - Тыйын жыйнагы

Монетный двор - Тыйын чыгаруучу өндүрүш ишканасы

Монетный доход - Тыйын чыгаруудан түшкөн киреше

Мониторинг - Мониторинг

Монометаллизм - Бир металлдуулук

Монополистическая деятельность на рынке банковских услуг - Банк кызмат көрсөтүү рыногундагы монополиялык иш-аракети

Монополия - Монополия

Монопольная прибыль - Монополиялык пайда

Монопольная цена - Монополиялык баа

Монопольно высокая цена - Монополиялык жогорку баа

Монопольно низкая цена - Монополиялык төмөнкү баа

Моральный вред - Моралдык зыян

Мотивы инвестиций - Инвестициялардын жүйөсү

Мошенничество - Алдамчылык

Мошенничество в платежной системе - Төлөм системасында алдамчылыкка жол берилиши

Мощность производственная - Өндүрүш кубаттуулугу

Международные стандарты финансовой отчетности - Эл аралык финансы отчетторунун стандарттары

Мультивалютный вклад - Мультивалюталык салым

Мультипликатор -  Мультипликатор

Мультипликатор инвестиционный - Инвестициялык мультипликатор

Мультипликация банковская - Банк мультипликациясы

Муниципальный бюджет - Муниципалдык бюджет

Муниципальный долг - Муниципалдык карыз

На душу населения - Калктын жан башына

Надбавка - Кошумча үстөк акы

Надбавка к издержкам - Коромжуга кошумча

Надзор - Көзөмөл

Надзор за платежной системой - Төлөм системасынын ишине көзөмөл

Надпись передаточная - Өткөрүп берүү жазуусу

Наемная плата - Жалдоо акысы

Нажива - Туйтунуу

Назначение платежа - Төлөм багыты

Наивысшая прибыль - Эң жогорку пайда

Наименование закупки - Сатып алуулардын аталышы

Наименьшие затраты - Эң төмөнкү сарптоолор

Наймодатель - Жалдоочу

Накладная авиагрузов - Авиажүктөрдүн коштомо кагазы

Накладная железнодорожная - Темир жол коштомо кагазы

Накладная товарная - Товардык коштомо

Накладная товарно-транспортная - Товар-транспорттук коштомо

Накладная транспортная - Транспорттук коштомо

Накладной лист - Коштомо кагаз

Накладные расходы - Кошумча чыгымдар

Накопительный вклад - Топтолмо салым

Накопительный счет - Жыйылма аманат эсеби

Накопленный износ - Топтолгон эскирүү

Накопленный процент - Топтолгон пайыз ; процент

Наличие открытого счета - Ачык эсептин бардыгы

Наличные денежные средства - Нак акча каражаттары

Наличные деньги - Накталай акча

Наличный доход - Жеке киреше

Наличный расчет - Нак эсептешүү

Наличный товар - Накталай товар

Наложение штрафа - Айып пул салуу

Наложенный платеж - Салынган төлөм

Направление кредита - Кредит багыты

Наряд - Тапшырма

Насдак - Насдак

Насущная потребность - Өтө зарыл муктаждык

Насыщение спроса - Сурамдын каныгуусу

Натуральная монополия - Накта монополия

Натуральная оплата - Буюм түрүндө төлөө

Натуральные обязательства - Заттык милдеттенмелер

Натуральные трансферты - Накталай трансферттер

Наценка - Кошмо баа

Национальная валюта - Улуттук валюта

Национальная денежная система - Улуттук акча системасы

Национальная карта кыргызской республики - Кыргыз Республикасынын улуттук картасы

Национальная система расчетов платежными картами ЭЛКАРТ -   ЭЛКАРТ төлөө карталары боюнча улуттук эсептөө системасы  

Национальные валютные системы - Улуттук валюта системасы

Национальные счета - Улуттук эсептер

Национальный банк - Улуттук банк

Национальный доход - Улуттук киреше

Национальный потенциал - Улуттук дарамет

Начало процесса банкротства - Банкроттук процессинин башталышы

Начисление дивиденда - Дивидендди ыйгаруу

Начисление - Кошуп эсептөө

Начисленная зарботная плата - Эсептелген эмгек акы

Начисленные проценты - Эсептелген пайыздар; проценттер

Небанковская кредитная организация - Банктык эмес кредиттик уюм

Небанковские кредитно-финансовые институты - Банктык эмес кредиттик финансы институттары

Невозвратные издержки - Кайтарылбас коромжулар

Невозвратный заем - Кайтарылбас зайым

Невыгодность - Пайдасыздык

Невыкупаемая ценная бумага - Сатып алынбас баалуу кагаз

Номер карты - Картанын номери   

 Негарантированная остаточная стоимость - Кепилденбеген калдык нарк

Негарантированный заем - Кепилденбеген зайым

Негарантированный кредит - Кепилдиксиз кредит

Негативный спрос - Терс сурам

Негативный/отрицательный подоходный налог - Негативдүү/терс киреше салыгы

Негласные торги - Тымызын тооруктар

Недоимщик - Салык төлөмөр

Недоимка - Салык калдыгы

Недостача - Кем чыгуу

Незанятость ресурсов - Ресурстардын бош калуучулугу

Незачет - Чегерилүү эместик

Негосударственные займы - Мамлекеттик эмес зайымдар

Недействительность сделок -Бүтүмдөрдүн жараксыздыгы

Недействительность уступки права требования - Талап кылуу укугун өткөрүп берүү

жараксыздыгы

Неделимый аннуитет -  Бөлүнбөс аннуитет

Неделимый фонд - Бөлүнбөс фонд

Неденежные формы расчетов - Эсептешүүлөрдүн акчалай эмес формалары

 Недобросовестная конкуренция на рынке банковских услуг -  Банк кызмат көрсөтүү рыногундагы ак ниет эмес атаандаштык

Недобросовестная эмиссия - Ак ниет эмес эмиссия

Недобросовестный приобретатель - Ак ниет эмес сатып алуучу

Недостаточность собственных оборотных средств - Өздүк жүгүртүү каражаттарынын жетишсиздиги

Недостача - Кем чыгуу

Независимый аудитор инвестиционного фонда - Инвестициялык фонддун көз карандысыз аудитору

Независимый оценщик имущества инвестиционного фонда - Инвестициялык фонддун мүлкүн көз карандысыз баалоочусу

Независимый реестродержатель - Көз карандысыз реестр кармоочу

Независимый фонд - Көз карандысыз фонд

Незаконная банковская деятельность - Мыйзамсыз банк иш-аракети

Незаконное получение кредита - Кредитти мыйзамсыз алуу

Незаконные операции брокера - Брокердин мыйзамсыз операциясы

Незаработанный финансовый доход - Эмгексиз табылган финансы кирешеси

Неисключительная (простая) лицензия - Өзгөчө эмес (жөнөкөй) лицензия

Нейтральность денег - Акча бейтараптуулугу

Неклассифицируемые кредиты - Классификацияланбаган кредиттер

Неконвертируемая замкнутая валюта - Конвертацияланбаган туюк валюта

Неконвертируемые валюты - Конвертацияланбаган валюта

Неконкурентная заявка - Атаандашсыз табыштама

Некредитуемые материальные ценности - Кредиттелбөөчү материалдык баалуулуктар

Некредитуемые элементы - Кредиттелбөөчү элементтер

Неликвидный фонд - Өтүмсүз фонд

Нематериальные активы - Материалдык эмес активдер

Нематериальные активы банка - Банктын материалдык эмес активдери

Необеспеченная задолженность - Камсыздалбаган бересе

Необеспеченные кредиты - Камсыздалбаган кредиттер

Неограниченный кредит - Чектелбеген кредит

Неорганизованный кредит - Уюшулбаган кредит

Неосновательное обогащение - Негизсиз баюу

Неосязаемые ценности - Туюлбас баалуулуктар

Неплатежеспособность - Төлөөгө жөндөмсүздүк

Неподвижные вклады - Кыймылсыз салымдар

Непокрытый “голый” опцион - Жабылбаган “жылаңач” опцион

Непосредственная закупка и прямая поставка - Түздөн-түз сатып алуу жана тикелей жеткирип берүү

Неправомерные действия при банкротстве -  Банкроттуктагы укук бузган аракеттер

Непредвиденная инфляция - Күтүлбөгөн инфляция

Непредвиденные доходы и расходы - Күтүлбөгөн кирешелер жана чыгымдар

Непроизводительные затраты - Өндүрүшсүз сарптоолор

Непроизводительный расход ресурсов - Ресурстардын өндүрүшсүз чыгымы

Непроизводительный расход энергетических ресурсов - Энергетикалык ресурстардын өндүрүшсүз чыгымы

Непроизводственные расходы - Өндүрүштүк эмес чыгымдар

Непрофильная выплата - Бейтармак төлөө

Непрофильные активы банка - Банктын бейтармак активдери

 

 Непрямой экспорт - Тикелей эмес экспорт

Неразменные банкноты - Майдаланбас банкноттор

Неразрешенный овердрафт - Уруксатсыз овердрафт

Нераспределенная прибыль - Бөлүштүрүлбөгөн пайда

Нереализованная прибыль или убытки - Бүтүм аткарылганда алынуучу пайда же зыян

Нерезидент -  Резидент эмес  

Нефинансовые активы - Финансылык эмес активдер  

Нерыночные государственные ценные бумаги - Рынокко чыгарылбаган мамлекеттин баалуу кагаздары

Несбалансированная инфляция -  Баланс болбогон инфляция

Несистемно-значимая платежная система - Системалык мааниге ээ болбогон төлөм системасы

Несостоятельность - Кудуретсиздик

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя - Жеке ишкердин кудуретсиздиги (банкроттугу)

Несостоятельный должник - Кудуретсиз карызкор

Нетарифное регулирование - Тарифтик эмес жөнгө салуу

Нетарифные барьеры - Тарифтик эмес тоскоолдуктар

Нетарифные меры регулирования - Жөнгө салуунун тарифтик эмес чаралары

Нетарифные ограничения - Тарифтик эмес чектөөлөр

Нетрудовой доход - Эмгексиз киреше

Неттинг - Неттинг

Нетто - Нетто

Нетто-позиция - Нетто-позиция

Неудовлетворенный спрос - Канааттандырылбаган сурам

Неустойка - Айып акы

Нефинансовые активы - Финансылык эмес активдер

Нефинансовые коммерческие структуры - Финансылык эмес коммерциялык түзүмдөр

Нефинансовый корпоративный сектор - Финансылык эмес корпоративдик сектор

Нефтедоллары - Мунайзат долларлары

Нецелевое использование средств - Каражаттарды максатсыз пайдалануу

Нецелевой кредит - Максатсыз кредит

Неценовые факторы спроса - Сурамдын баасыз факторлору

Неэластичность цен - Баа ийкемсиздиги

Неэффективное использование средств - Каражаттарды натыйжасыз пайдалануу

Нижний индекс - Төмөнкү индекс

Нижний предел цены - Баанын төмөнкү чеги

Ничтожная сделка - Арзыбаган бүтүм

Новая стоимость - Жаңы нарк

Ножницы цен - Кайчылаш баалар

Номер лота - Лот номери

Номинал - Номинал

Номиналистическая теория денег - Акчанын номиналдык теориясы

Номинальная заработная плата - Номиналдык эмгек акы

Номинальная прибыль - Номиналдык пайда

Номинальная процентная ставка - Номиналдык проценттик коюм

Номинальная стоимость - Номиналдык нарк

Номинальная стоимость акцизных марок - Акциздик маркалардын номиналдык наркы

Номинальная стоимость ценной бумаги - Баалуу кагаздын номиналдык  көрсөтүлгөн наркы

Номинальная цена - Номиналдык баа

Номинальное владение акциями - Акцияларга номиналдуу ээлик кылуу

Номинальные блага - Номиналдык убай

Номинальный ввп (внутренний валовый продукт) - Номиналдык ИДП (ички дүң продукт )

Номинальный держатель акции - Акцияларды номиналдуу кармоочу

Номинальный доход - Номиналдык киреше

Номинальный капитал - Номиналдык капитал (негизги капитал)

Номинальный партнер - Номиналдык өнөктөш

Номинальный эффективный обменный курс - Номиналдык эффективдүү алмашуу курсу

Норма амортизационных отчислений - Амортизациялык чегеримдердин ченеми

Норма дохода - Киреше ченеми

Норма доходности (отдачи) прибыльности - Кирешелүүлүктүн (кайтарымдын) пайдалуулуктун ченеми

Норма износа - Эскирүү ченеми; баалууктун төмөндөө ченеми

Норма накопления - Топтом ченеми

Норма обязательных резервных требований - Милдеттүү резервдик талаптардын ченеми

Норма прибыли - Пайда ченеми

Норма прибыли на активы - Активдерге пайда ченеми

Норма прибыли на капитал - Капиталга пайда ченеми

Норма рентабельности - Рентабелдик ченем

Норма сбережений - Аманаттар ченеми

Норма списания - Эсептен чыгаруу ченеми

Норма ссудного процента - Ссуда пайызынын ченеми

Нормальная стоимость - Нормалдуу наркы

Нормальное распределение - Нормалдуу бөлүштүрүү

Нормальные активы - Нормалдуу активдер

Норматив банковских резервов - Банк резервдеринин ченеми

Норматив ликвидности - Өтүмдүүлүк ченеми

Норматив оборотных средств - Жүгүртүү каражат ченеми

Нормативная цена - Ченемдик баа

Нормируемые оборотные средства - Ченемделүүчү жүгүртүү каражаттары

Нормы расходов - Чыгымдардын ченемдери

Ностро счета - Ностро эсептери

Нота - Нота

Нота банков - Банктар нотасы

Обанкротиться - Банкрот болуу

Обвал - Уроо, арзандоо

Обезличенный металлический счет - Жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсеп

Обезналичивание валюты - Валюталарды нак эмес акчага айландыруу

Обеспечение денег - Акчаны камсыз кылуу

Обеспечение договорных обязательств - Келишим милдеттенмелерин камсыз кылуу

Обеспечение кредита - Кредитти камсыздоо

Обеспечение ссуды - Ссуданы камсыздоо

Обеспечение целостности документа - Документтин бүтүндүгүн камсыз кылуу

Обеспеченные кредиты - Камсыздалган кредиттер

Обеспеченный актив - Камсыздалган актив

Обесценение валюты - Валютанын нарксыздануусу

Обесценивание - Баанын төмөндөшү

Облигации беспроцентные - Пайызсыз  облигациялар

Облигации внутренних займов - Ички зайым облигациялары

Облигации государственного реструктурированного займа - Мамлекеттик кайра түзүмдөштүрүлгөн зайымдын облигациялары

Облигации государственные - Мамлекеттик облигациялар

Облигации дисконтные - Дисконттук облигациялар

Облигации именные - Энчилүү облигациялар

Облигации ипотечные - Ипотекалык облигациялар

Облигации конвертируемые - Алмашымдуу облигациялар

Облигации корпоративные - Корпорациялардын облигациялары

Облигации купонные - Купондук облигациялар

Облигации муниципальные - Муниципалдык облигациялар

Облигации предьявительские - Көрсөтүүчүнүн облигациясы

Облигации процентные – Пайыздык  облигациялар

Облигации рентные - Рента облигациялары

Облигации с правом досрочного выкупа - Мөөнөтүнөн мурда эмитентке сатуу укугуна ээ облигациялар

Облигации с расширенным сроком действия - Колдонуу мөөнөтү кеңейтилген облигациялар

Облигации с суженным сроком действия - Колдонуу мөөнөтү кыскартылган облигациялар

Облигации серийные - Сериялуу облигациялар

Облигации целевые - Максаттуу облигациялар

Облигационный контракт - Облигациялык контракт

Облигационный сертификат - Облигациялык тастыктама

Облигация - Облигация

Обмен - Алмашуу

Обмен безвалютный - Валютасыз алмашуу

Обменное бюро - Алмашуу бюросу

Обменные операции с наличной иностранной валютой обменного бюро - Алмашуу бюросунун накталай чет өлкөлүк валютасын алмаштыруу операциялары

Обменный валютный курс - Валютанын алмашуу курсу

Обменный курс - Алмашуу курсу

Обменный курс плавающий - Өзгөрүлмө алмашуу курсу

Обменный курс фиксированный - Туруктуу алмашуу курсу

Обменный пункт - Алмашуу пункту

Обналичивание в национальной и иностранной валютах - Улуттук жана чет өлкө валюталарында накта акчага айландыруу

Обналичивание валюты - Валютаны акчага айландыруу

Обнищание - Жакырдануу

Обогащение - Баюу; байытуу

Оборачиваемость - Айланышы

Оборачиваемость активов - Активдердин айланышы

Оборачиваемость вкладов - Салымдардын айланышы

Оборачиваемость дебиторской задолженности - Дебитордук бересенин айланышы

Оборачиваемость запасов - Запастардын айланышы

Оборачиваемость кредита - Кредиттин айланышы

Оборачиваемость кредиторской задолженности - Кредиттик бересенин айланышы

Оборачиваемость оборотных средств - Жүгүртүлүүчү каражаттардын айланышы

Оборачиваемость текущих активов - Учурдагы активдердин айланышы

Оборачиваемость текущих пассивов - Учурдагы пассивдердин айланышы

Оборачиваемость товаров, денег - Товарлардын, акчалардын айланышы

Оборот активов - Активдердин жүгүртүлүшү

Оборот капитала - Капиталдын жүгүртүлүшү

Оборотные активы - Жүгүртүүчү активдер

Оборотные ведомости - Жүгүртүү ведомосту

Оборотные средства - Жүгүртүү каражаттары

Оборотные фонды - Жүгүртүү фонддору

Оборотный капитал -  Жүгүртмө капитал

Оборотоспособность - Жүгүртүү жөндөмдүүлүгү

Обороты по вкладам - Салым боюнча жүгүртүүлөр

Обороты по счетам - Эсеп боюнча жүгүртүүлөр

Обоснованная стоимость - Негиздүү нарк

Обработка платежа - Төлөмдү иштеп чыгуу

 

Образовательный кредит - Билим кредити

Обратное репо-операции - Кайтарым репо-операциялар

Обратное требование -  Кайтарым талап

Обратные своп-операции - Кайтарым своп-операциялар

Обратный выкуп государственных ценных бумаг - Мамлекеттик баалуу кагаздарды кайра сатып алуу

Обратный фрахт - Кайтарым фрахт

Обращение - Жүгүртүү, айландыруу

Обращение взыскания на имущество - Өндүрүүнү мүлккө айландыруу

Обращение денежное - Акча жүгүртүүсү

Обращение продукции – Өндүрүмдү  жүгүртүү

Обращение ценных бумаг - Баалуу кагаздарды жүгүртүү

Обременение (ограничение) - Татаалдаштыруу (чектөө)

Обслуживание государственного долга - Мамлекеттик карызды тейлөө

Обслуживание долга - Карызды тейлөө

Обслуживание займа - Зайымды тейлөө

Обусловить дополнительную оплату при переработке - Кайра иштетүүдө кошумча төлөөнү шарттоо

Общая выручка - Жалпы түшкөн акча

Общая долевая собственность - Жалпы үлүштүк менчик

Общая ликвидность - Жалпы өтүмдүүлүк

Общая рентабельность - Жалпы рентабелдүүлүк

Общая совместная собственность - Биргелешкен жалпы менчик

Общедоступная информация на рынке ценных бумаг - Баалуу кагаздар рыногундагы жалпыга жеткиликтүү маалымат

Общее количество ценных бумаг в обращении - Жүгүртүмдөгү баалуу кагаздардын жалпы саны

Общее собрание акционеров - Акционерлердин жалпы чогулушу

Общепринятые принципы бухгалтерского учета - Бухгалтердик эсептин кабыл алынган жалпы принциптери

Общественные расходы - Коомдук чыгымдар

Общественные финансы - Коомдук финансы

Общественные/государственные сбережения - Коомдук/мамлекеттик аманаттар

Общественные/социальные выгоды - Коомдук/социалдык пайдалар

Общество взаимного кредита - Өз ара кредиттөө коому

Общие издержки - Жалпы коромжулар

Общие расходы - Жалпы чыгымдар

Общие фонды банковского управления - Банк башкаруусундагы жалпы фонддор

Общий внешний долг - Жалпы тышкы карыз

Общий доход - Жалпы киреше

Общий надзор - Жалпы көзөмөл

Общий режим кредитования - Кредитөөнүн жалпы режими

Общий субсчет счета «депо» - “Депо” эсебинин жалпы эрчиме эсеби

Объект аудита - Аудит объектиси

Объект лицензии - Уруксаттаманын объектиси

Объем рынка - Рынок көлөмү

Объем торговли - Соода көлөмү

Объявление предшествущее началу закупок - Сатып алуунун башталышын кулактандыруу

Объявление тендера - Тендерди жарыялоо

Объявленный капитал - Жарыяланган капитал

Обычай делового оборота - Иштиктүү жүгүртүм адаты

Обьект прогноза - Болжолдун обьектиси

Обязанность загладить причиненный - Келтирилген зыянды жымсалдоо милдети

вред

Обязательная доля - Милдеттүү үлүш

Обязательные платежи - Милдеттүү төлөмдөр

Обязательные резервы - Милдеттүү резервдер

Обязательный пай - Милдеттүү үлүш

Обязательства вследствие неосновательного обогащения - Негизсиз баюунун натыйжасынын милдеттенмеси

Обязательство гарантийное - Кепилдик милдеттенмеси

Овердрафт - Овердрафт

Овернайт - Овернайт

Овернайт репо - Овернайт репо

Оговорка - Эскертме

Оговорка вексельная - Векселдик эскертме

Оговорка о вычете - Эсептен чыгаруу эскертме

Оговорка о повышении или понижении цены - Бааны төмөндөтүү же жогорулатуу жөнүндө эскертме

Оградительные пошлины - Коргоочу алымдар

Ограничительные ковенанты - Чектөө ковенанттары

Однородный рынок - Бир кылка рынок

Односторонняя сделка - Бир тараптуу бүтүм

Ожидаемая доходность - Күтүлүп жаткан кирешелүүлүк

Ожидаемая инфляция - Күтүлүүчү инфляция

Ожидаемая норма чистой прибыли - Таза пайданын күтүлүүчү ченеми

Оклад - Маяна

Оклад должностной - Кызмат орундунун маянасы

Окончательный расчёт - Жыйынтыктап эсептешүү

Окончательный срок подачи тендерных заявок - Тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү

Окупаемость затрат - Сарптоолордун акталышы

Онколь - Онколь

Онкольная сделка - Онколдук бүтүм

Онкольный кредит - Онколдук кредит

Оперативная отчетность - Ыкчам отчеттуулук

Оперативный учет - Ыкчам эсептөө

Оператор платежной системы - Төлөм системасынын оператору

Оператор системы денежных переводов - Акча которуу системасынын оператору

Оператор счета депо - Депо эсебинин оператору

Операции депозитные - Депозиттик операциялар

Операции комиссионные - Комиссиялык операциялар

Операции конверсионные - Конверсиялык операциялар

Операции на открытом рынке - Ачык рыноктогу операциялар

Операции пассивные - Пассив операциялары

Операции переводные - Которуу операциялары

Операции посреднические - Ортомчулук операциялары

Операции рефинансирования (кредитование) банков - Банктарды кайра каржылоо (кредиттөө) операциялары

Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями - Баалуу металлдар жана асыл таштар менен операциялар

Операции с иностранной валютой - Чет өлкө валюталары менен операциялар

Операции эмиссионные - Эмиссиялык операциялар

Операционная аренда - Операциялык ижара

Операционная деятельность - Операциялык иш-аракети

Операционная карта - Операциялык карта

Операционная касса банка - Банктын операция кассасы

Операционная прибыль - Операциялык пайда

Операционные доходы - Операциялар кирешелери

Операционные расходы - Операциялар чыгымдары

Операционный денежный поток - Операциялык акча агымы

Операционный день - Операция күнү

Операционный журнал центрального депозитария - Борбордук депозитарийдин операциялык журналы

Операционный зал - Операция залы

Операционный контроль - Операциялык контроль

Операционный риск (в платежной системе) - Операциялык тобокелдик (төлөм системасында)

Операционный рычаг - Операциялык рычаг

Операция репо - Репо операциясы

Операция с ценными бумагами - Баалуу кагаздар менен операциялар

Опережение сделки - Мурдараак түзүлгөн бүтүм

Описание и кодирование товаров - Товарларды сыпаттоо жана коддоо

Оплата - Төлөм

Оплата труда - Эмгек акыны төлөө

Оплаченный капитал - Төлөнгөн капитал

Оплаченный счет - Төлөнгөн эсеп

Определение аудитора - Аудиторду аныктоо

Определение нуждаемости - Муктаждыкты аныктоо

Оптимальная цена - Ылайыктуу баа

Оптимальное предложение - Ылайыктуу сунуш

Оптимальное распределение - Ылайыктуу бөлуштүрүү

Оптимальный объем продаж - Сатуулардын ылайыктуу көлөмү

Оптовая закупка - Дүң сатып алуу

Оптовая торговля - Дүң соода

Оптовая цена - Дүңүнөн баа

Оптовая ярмарка - Дүң жармаңке

Опцион - Опцион

Опцион - Опцион

Опцион валютный - Валюта опциону

Опцион грузовой - Жүк опциону

Опцион на акции - Акцияларга опцион

Опцион на покупку - Сатып алууга опцион

Опцион на продажу - Сатууга опцион

Опцион на процентную ставку - Пайыздык  коюмга опцион

Опцион покрытый - Жабдылган опцион

Опцион покупателя - Сатып алуучунун опциону

Опцион пут - Пут опциону

Опцион с возвратом - Кайтарымдуу опцион

Опционная сделка - Опциондук бүтүм

Опционное свидетельство -  Опциондук күбөлүк

Опционное соглашение - Опцион макулдашуусу

Опционные договоры (соглашения) - Опцион келишимдери (макулдашуулары)

Опционный заем - Опцион зайымы

Опционный контракт - Опцион контракты

Орган по оценке соответствия - Шайкештикти баалоо боюнча орган

Орган по сертификации - Тастыктама боюнча орган

Ордер - Ордер

Ордерная книга - Ордер китеби

Ордерная ценная бумага - Ордердик баалуу кагаз

Ордерно-кассовый документ - Ордердик касса документи

Оседание вкладов - Салымдардын эсепте калуусу

Основная сумма долга - Негизги карыздын суммасы

Основное средство - Негизги каражат

Основной источник дохода - Кирешенин негизги булагы

Основной капитал - Негизги капитал

Основной потребитель - Негизги керектөөчү

Основные источники поступления денежных средств - Акча каражаттарын түшүү булактары

Основные производственные средства - Негизги өндүрүштүк каражаттар

Основные фонды - Негизги фонддор

Особый режим кредитования - Кредиттөөнүн өзгөчө режими

Оспоримая сделка - Талаштуу бүтүм

Остаток вклада - Салым калдыгы

Остаток средств на счете - Банк эсебиндеги каражат калдыгы

Остаточная стоимость - Калдыктуу нарк

Остаточная стоимость основных средств - Негизги каражаттардын калдык наркы

Остаточный срок до погашения - Төлөөгө чейинки убакыт аралыгы

Осуществленные инвестиции - Салынган инвестициялар

Осуществленные расходы - Сарпталган чыгымдар

 Отбор по наименьшей стоимости - Өтө аз нарктуулук боюнча тандоо

Ответственность долевая - Үлүштүк жоопкерчилик

Ответственность за неисполнение денежного обязательства - Акчалай милдеттенмени аткарбагандыгы үчүн жоопкерчилик

Ответственность поручителя - Кепилчинин жоопкерчилиги

Ответственность солидарная - Өнөктөш жоопкерчилик

Отвлеченные средства - Жүгүртүүдөн чыгарылган каражаттар

Отгрузочные листы - Жүктөп жөнөтүү барактары

Отдача в залог - Күрөөгө берүү

Отечественный инвестор - Улуттук инвестор

Отзыв займа - Зайымды кайтарып алуу

Отзыв заявки - Табыштаманы чакырып алуу

Отзыв тендерных заявок - Тендердик табыштамаларды чакыртып алуу

Отказ от акцепта - Төлөө макулдугунан баш тартуу

Отказополучатель (легатарий) - Баш тартууну алуучу (легатарий)

Отклонение тендерных заявок - Тендердик табыштамаларды кабыл албоо

Открытая валютная позиция - Ачык валюта позициясы

 Открытая инфляция - Ачык инфляция

Открытая лицензия - Ачык лицензия

Открытая продажа акций акционерных обществ - Акционердик коомдордун акцияларын ачык сатуу

Открытие и обслуживание аккредитивов - Аккредитивдерди ачуу жана тейлөө

Открытие счета - Эсеп ачуу

Открытость процедур закупок - Сатып алуу жол-жоболорунун ачыктыгы

Открытый заем - Ачык зайым

Открытый интерес - Ачык кызыкдар

Открытый ключ электронной цифровой подписи - Электрондук санарип кол тамганын ачык ачкычы

Открытый кредит - Ачык кредит

Открытый счет - Ачык эсеп

Открытый факторинг - Ачык факторинг

Отмывание денег - Акчаларды изин жашыруу

Отмывающие продажи - Адалдоо сатуулары

Относительная прибавочная стоимость - Салыштырмалуу кошумча нарк

Отправитель денежного перевода без открытия банковского счета - Банк эсебин ачуусуз акча которууну жөнөтүүчү

Отправитель товара -  Товар жөнөтүүчү

Отпуск без содержания - Акысы төлөнбөгөн өргүү

Отраслевая бюджетная классификация - Тармактык бюджет жиктөөсү

Отраслевое (межотраслевое) тарифное соглашение - Тармактык (тармактар аралык) тарифтик макулдашуу

Отрицательная деловая репутация банка - Банктын ишмердик терс аброю

Отсроченные доходы и расходы - Мөөнөтүнөн өткөн кирешелер жана чыгымдар

Отсроченный платеж - Мөөнөтүнөн өткөн төлөм

Отсрочка - Мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу

Отсрочка погашения ссуды - Ссуданын төлөө мөөнөтүн узартуу

Отток денежных средств - Акча каражаттарынын агымы

Отток капитала - Капиталдын агып чыгуусу

Отходы производства - Өндүрүш калдыктары

Отчет аудиторский - Аудитордук отчет

Отчисление - Чегерүү, эсептөө

Отчисления от прибыли - Пайдадан чегерүүлөр

Отчуждение безвозмездное - Акысыз ажыратуу

Отчуждение возмездное - Акыга ажыратуу

Оферта свободная - Эркин оферта

Оферта твердая - Туруктуу оферта

Официальная котировка валют - Валюталардын расмий котировкасы

Официальная учетная ставка - Расмий эсепке алуу коюму

Официальные валютные резервы - Расмий валюталык резервдер

Официальные курсы иностранных валют - Чет өлкө валюталарынын расмий курстары

Официальный бюллетень - Расмий бюллетень

Официальные трансферты -  Расмий трансферттер   

Официальный курс доллара к сому - Доллардын сомго карата расмий курсу

Официальный курс евро к сому - Евронун сомго расмий курсу

Офф-лайн - Офф-лайн

Офф-лайн лимит - Офф-лайн лимити

Оффшор - Оффшор

Оффшорная зона -  Оффшордук чөлкөм

Оффшорная компания - Оффшордук компания

Охрана коммерческой тайны - Коммерциялык сырды сактоо

Оцененная стоимость -  Бааланган нарк

Оценка активов - Активдерди баалоо

Оценка бизнеса - Бизнести баалоо

Оценка ликвидности - Өтүмдүүлүктү баалоо

Оценка по показателям фондового рынка - Фондулук рынок көрсөт-күчтөрү боюнча баалоо

 Оценка себестоимости по времени первых приобретений - Өздүк наркын баштапкы сатып алуу баасы менен аныктоо

Оценка себестоимости последних по времени приобретения - Өздүк наркын акыркы сатып алуу баасы менен аныктоо

Оценка стоимости имущества - Мүлктүн наркын баалоо

Оценочная комиссия - - Баалоочу комиссия

Оценочная организация (предприятие) - Баалоочу уюм (ишкана)

Оценочная стоимость ценных бумаг - Баалуу кагаздардын баалануучу наркы

Оценщик - Баалоочу

Очередь платежей - Төлөмдөр кезеги

Очередной бюджетный год - Кезектеги бюджеттик жыл  

Падающая валюта - Куну түшүүдөгү валюта

Падение валютного курса -  Валюта курсунун түшүүсү

Падение покупательной способности населения -  Калктын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн төмөндөөсү

Падение цен -  Баалардын түшүшү

Паевой взнос -  Үлүш төгүмү

Паевой инвестиционный фонд - Үлүш инвестициялык фонд

Паевой фонд - Үлүш салым фонду

Паевые ценные бумаги - Үлүш баалуу кагаздары

Пай - Үлүш  

Пай дополнительный - Кошумча үлүш

Пай сберегательный - Аманат үлүш

Пайщик - Үлүш  салуучу

Пакет клиринговых платежей - Клирингдик төлөмдөр пакети

Пакет контрольный ­- Контролдук пакет

Пакет ценных бумаг - Баалуу кагаздар пакети

Памятные монеты - Эстелик монеталар

Парадокс сбережения - Аманаттар парадоксу

Парадокс стоимости - Нарк парадоксу

Параллельная валюта - Жарыш валюта

Параллельная сделка - Жарыш бүтүм

Параметр - Параметр

Параметры аукциона - Аукцион параметрлери

Параметры аукциона государственных ценных бумаг - Мамлекеттик баалуу кагаздар аукционунун параметрлери

 Парижский клуб - Париж клубу

Паритет золотой - Алтын паритети

Паритет покупательной способности - Сатып алуу жөндөмдүүлүк паритети

Паритетная цена - Баа паритети

Паритетный принцип - Паритети принциби

Пароль - Пароль

Партнерский кредит - Өнөктөштүк кредит

Пассаж - Пассаж

Пассив - Пассив

Пассивные банковские операции - Банктын пассивдүү операциялары

Пассивные счета - Пассивдүү эсептер

Пассивный платежный баланс - Пассивдүү төлөм балансы

Пассивный счет депо - Пассивдик депо эсеп

Пассивный торговый баланс - Пассивдүү соода балансы

 Пассивы фонда - Фонддун пассивдери

Патент - Патент

Патентная пошлина - Патент алымы

Патентное соглашение - Патент келишими

Патентный пул - Патенттик пул

Патентный сбор - Патенттик жыйым

Паушальный платеж - Паушалдык төлөм

Пеня - Туум

Первичная учетная документация - Баштакы эсепке алуу документтери

Первичное размещение ценных бумаг - Баалуу кагаздарды баштапкы жайгаштырылышы

Первичный дилер - Баштапкы дилер

Первичный объект недвижимости - Кыймылсыз мүлктүн баштапкы объекти

Первичный платёжный документ - Алгачкы төлөө документи

Первичный рынок ценных бумаг - Баалуу кагаздардын биринчилик рыногу

Первоначальная заявка - Баштапкы табыштама

Первоначальная стоимость - Баштапкы нарк

Первоначальная стоимость основных средств - Негизги каражаттардын баштапкы наркы

Первоначальные накопления - Баштапкы топтом

Первоначальные прямые расходы - Баштапкы тикелей чыгымдар

 Перевод денежных средств - Акча каражаттарын которуу

Перевод долга на третье лицо - Карызды үчүнчү жакка которуу

Перевод капитала - Капиталды которуу

Переводной вексель - Котормо вексель

Перегруженный рынок - Жыкжыйма рынок

Передаточный механизм денежно-кредитной политики - - Акча-кредит саясатын ишке ашыруу механизмдери

Передача векселя - Векселди өткөрүү

Перекрестная ценовая эластичность - Кайчылаш баа ийкемдүүлүгү

Перекрестная эластичность спроса - Сурамдын кайчылаш ийкемдүүлүгү

Перекрестные инвестиции в капитал - Капиталга кайчылаш инвестициялар

Переменная ставка по закладной - Ачык күрөөлүктүн өзгөрүлмө коюму

Переменные затраты - Өзгөрүлмө сарптоолор

Переменные издержки - Өзгөрүлмө коромжулар

Перемещенный капитал-  Орун которгон капитал

Переоформление (реструктуризация) долга - Карызды кайра тариздөө (түзүмүн карап чыгуу)

Переоценка - Кайра баалоо

Переоценка вкладов - Салымдарды кайра баалоо

Переоценка основных средств - Негизги каражаттарды кайра баалоо

Переоценка основных фондов-  Негизги фонддорду кайра баалоо

Переоценка фиксированных активов - Материалдаштырылган активдерди кайра баалоо

Переоценка ценных бумаг - Баалуу кагаздарды кайра баалоо

Перераспределение доходов - Кирешелерди кайра бөлүштүрүү

Перерасход - Ашыкча чыгым

Перерасчет - Кайра эсептөө

 Переучет - Кайрадан эсепке алуу

Переучет векселей - Векселдерди кайрадан эсептөө

Переходящие остатки - Өтүүчү калдыктар

 Перечисление денег на текущий счет -  Учурдагы эсепге акча которуу

Период окупаемости - Өзүн өзү актоо мезгили

 Персонализация - Персонализация

Персональная (индивидуальная) карта - Персоналдык (жеке) карт

Персональный доход - Персоналдык киреше

Персональный заем - Жекече зайым

Персональный идентификационный номер (пин-код) - Персоналдык идентификациялык номер (пин-код)

Персонифицированный учет - Жекелештирилген эсепке алуу

Пиковое ценообразование - Жогорулатылган баанын түзүлүшү

Письменная форма сделки - Бүтүмдөрдүн жазуу жүзүндөгү формасы

Письмо руководству от аудитора - Аудитордун жетекчиликке каты

Плавающая процентная ставка - Өзгөрүлмөлүү пайыздык коюм

Плавающий валютный курс - Өзгөрүлмө валюта курсу

ПИН - код -  ПИН - код  

ПИН -конверт  -  ПИН - конверт  

 Персонализация -  Персонализациялоо  

Платежная система -  Төлөм тутуму 

Прямые операции уполномоченного государственного органа (прямые операции) -  Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын түз операциялары   

План продаж - Сатуу планы

План счетов - Эсептер планы

Планирование бюджета с нуля - Бюджетти нөлдөн тартып пландоо

Пластиковая карта - Пластик картасы

Плата за овердрафт - Овердрафт төлөмү

Платёж - Төлөм

Платеж наличный-  Накталай төлөм

Платеж против платежа - Төлөмгө каршы төлөм

Платежеспособность - Төлөө жөндөмдүүлүгү

Платежеспособный спрос - Төлөөгө жөндөмдүү талап

Платежи в бюджет - Бюджетке төлөмдөр

Платежи, не связанные с доходом - Кирешеге байланышпаган төлөмдөр

Платежная (дебетовая) карта -  Төлөм (дебет) картасы

Платежная ведомость - Төлөм ведомосту

Платежная организация - Төлөм уюму

Платёжная система - Төлөм системасы

Платежное извещение - Төлөм кабарламасы

Платежное поручение - Төлөм тапшырмасы

Платежное соглашение - Төлөм макулдашуусу

Платежное требование - Төлөө талабы

Платежно-расчетная система - Төлөм-эсептешүү системасы

 

Платёжные услуги - Төлөм кызмат көрсөтүүлөрү

Платежный баланс - Төлөм балансы

Платежный баланс Кыргызской Республики -  Кыргыз Республикасынын төлөм балансы

Платежный документ - Төлөм документи

Платёжный инструмент - Төлөм инструменти(шайманы)

Платежный кредит - Төлөм кредити

Платежный оборот - Төлөм жүгүртүмү

Платежный обращающийся инструмент - Жүгүртүүдөгү төлөм инструменти

Плательщик - Төлөөчү

Повременная оплата труда - Иштеген убактысына жараша акы төлөө

Повторная закупка - Кайрадан сатып алуу

Повышение обменного курса - Алмашуу курсунун көтөрүлүшү

Повышение цен - Баалардын жогорулашы

Погашение - Жабуу; тындыруу

Погашение долга - Карыз жабуу

Погашение ипотечного кредита - Ипотекалык кредитти  тындыруу

Погашение кредита в случае расторжения брака - Ажырашкандан кийин кредит төлөө

Погашение кредита в случае смерти заемщика - Зайымчы каза болгондон кийин кредитти  ,тындыруу (контекст боюнча)

Погашение облигаций - Облигацияларды тындыруу

Погашение электронных денег - Электрондук акчанытындыруу

Подавление инфляции - Инфляцияны төмөндөтүү

Подавленная инфляция - Төмөндөтүлгөн инфляция

Подакцизная группа - Акциздик топ

Подготовка сметы расходов (бюджета) - Чыгымдардын (бюджеттин) сметасын даярдоо

Поддельные банкноты - Жасалма банкноттор

Поддерживание валютных курсов - Валюталык курстарды кармап туруу

Подкрепление деньгами - Акча менен колдоо

Подозрительная операция (сделка) - Шектүү операция (бүтүм)

Подотчетная сумма - Отчет алынуучу сумма

Подотчетное лицо - Отчет берүүчү адам

Подписи на банковских документах - Банк документтериндеги кол тамгалар

Подписной капитал - Жазылуу менен жыйналган капитал

Подразумеваемые гарантии - Божомолдонгон кепилдиктер

Подряд на выполнение проектно- сметной документации - Долбоордук-сметалык документтерди аткарууга подряд

 Подтоварная ссуда - Товардык ссуда

 Пожизненное содержание - Өмүр бою багуу

Показатели агрегированные - Жыйналган көрсөткүч

Показатели аналитические - Талдама көрсөткүчтөр

Показатели финансовой устойчивости - Финансылык туруктуулук көрсөткүчтөрү

Показатели/индикаторы программы - Программанын көрсөткүчтөрү/индикаторлору

Показатель доходности - Кирешелүүктүн көрсөткүчү

Показатель финансового положения компании -Компаниянын финансылык абалынын көрсөткүчү

Покрытие убытков - Зыяндарды жабуу

Покрытый (обеспеченный) опцион - Жабылган (камсыздалган) опцион

Покупатель - Сатып алуучу

Покупательная сила денег - Акчанын сатып алуу күчү

Покупательная способность - Сатып алуу жөндөмдүүлүгү

 Покупка государственных ценных бумаг на условиях аутрайт (редисконтные операции) -Аутрайт шарттарында мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу (редисконттук операциялар)

Покупка с оплатой в рассрочку - Төлөө мөөнөтүн узартып сатып алуу

Политика гибких цен - Ийкемдүү баалар саясаты

Политика государственного долга - Мамлекеттик карыз саясаты

Политика дешевых денег - Арзан акча саясаты

Политика дорогих денег - Кымбат акча саясаты

Политика переключения расходов - Чыгашаларды которуу саясаты

Политика регулирования доходов - Кирешелерди жөнгө салуу саясаты

Политика свободной торговли - Эркин соода саясаты

 Политика стабилизации - Турукташтыруу саясаты

 Политика торговых ограничений - Соодага чек коюу саясаты

Политика учетной ставки - Эсептик коюм саясаты

Политика экспансии совокупного спроса - Жалпы сурамды экспансиялоо саясаты

Полная себестоимость - Толук өздүк нарк

Полный расчет - Толук эсептешүү

Полный срок кредита - Кредиттин толук мөөнөтү

Положение на рынке - Рыноктогу абал

Получатель - Алуучу

Пользователь платежных услуг - Төлөм кызматын пайдалануучу

Пополнение кассы - Кассаны толуктоо

Порог рентабельности  - Рентабелдүүлүк босогосу

 Портфель ценных бумаг - Баалуу кагаздар портфели

Портфельные инвестиции - Портфелдик инвестициялар

Портфельный инвестор - Портфелдик инвестор

Поручение депозитарию - Депозитарийге тапшырма

Поручительство - Кепилчилик

Последующий залог - Кезектеги күрөө

Поставка без платежа - Төлөмсүз жеткирүү

Поставка бездокументарных ценных бумаг - Документи жок баалуу кагаздарды сатуу

Поставка документарных ценных бумаг - Документтүү баалуу кагаздарды сатуу

Поставка против платежа - Төлөмгө каршы берүүлөр

Поставка сертификатов именных ценных бумаг - Энчилүү баалуу кагаздардын тастыктамаларын сатуу

Поставщик предмета лизинга - Лизинг предметин лизинг алуучуга жеткирүүчү

Постбалансовые события - Баланстан кийинки окуя

Постоянная рента - Туруктуу рента

Постоянные затраты - Туруктуу сарптоолор

Постоянные издержки -  Туруктуу коромжулар

Постоянный/перманентный доход -  Туруктуу/үзгүлтүксүз киреше

Потенциальный рынок - Потенциялык рынок

Потоки денежных средств - Акча каражат агымдары

Потолок цен - Баа жеткен чеги

Потребительская стоимость - Керектөө наркы

Потребительские расходы - Керектөө чыгымдары

Потребительский бюджет - Керектөө бюджети

Потребительский кредит - Керектөө кредити

Потребность общественного сектора в заемных средствах - Коомдук сектордун зайымдык каражаттарга муктаждыгы

Почасовая оплата - Саатына төлөө

 Пояснения к бухгалтескому отчету - Бухгалтердик отчётко түшүндүрмө

Правила бухгалтерского учета - Бухгалтердик эсеп жүргүзүү эрежеси

Правила международной торговой палаты - Эл аралык соода палатасынын эрежелери

Правительственные платежи - Өкмөттүк төлөмдөр

Право международной торговли - Эл аралык соода укугу

Право подписки на акции - Акцияга кол коюу укугу

Предавторизация - Алдын ала авторизациялоо

Предварительная калькуляция - Алдын-ала калькуляциялоо

Предварительная оплата - Алдын-ала төлөө

Предварительная оценка - Алдын-ала баалоо

Предварительный договор - Алдын-ала келишим

Предвыпущенная карта - Алдын ала чыгарылган карт

Предельная норма отдачи/доходности - Кайтарымдын/кирешелүүлүктүн жеткен ченеми

Предельная цена - Чегине жеткен баа

Предельные издержки - Чегине жеткен коромжулар

Предельные расходы - Чегине жеткен чыгымдар

Предельный доход - Чегине жеткен киреше

Предельный объем продаж - Сатуулардын чегине жеткен көлөмү

Предельный уровень цены (тарифа) - Баа (тариф) деңгээлинин жеткен чеги

Предлагаемая цена - Сунушталган баа

Предмет лизинга - Лизинг предмети

Предоплаченная карта - Алдын ала төлөнгөн карт

 Предпринимательские доходы - Ишкердик кирешелер

Предпринимательские расходы - Ишкердик чыгымдар

Представители денег - Акча өкүлдөрү

Представительная стоимость денег -  Акча өкүлдүүлүк наркы

Представительства действующих кредитных организаций - Иштеп жаткан кредиттик уюмдардын өкүлчүлүгү

Предъявительский чек - Көрсөтүлүүчү чек

Преимущественное право покупки - Сатып алуунун артыкчылыктуу укугу

Прейскурант - Прейскурант

Прекращение котирования ценной бумаги - Баалуу кагаздарды котировкалоону токтотуу

Премия по ценным бумагам - Баалуу кагаздар боюнча сый акы

Преступный доход - Кылмыштуу киреше

Прибавочная стоимость - Кошумчат нарк

Прибыль - Пайда

Приватизационные ценные бумаги - Менчиктештирүү баалуу кагаздары

Приведенная стоимость - Келтирилген нарк

Привлеченные средства - Тартылган каражаттар

Принудительное банкротство-  Мажбур банкроттоо

Принудительное взыскание - Мажбурлап өндүрүп алуу

Принцип «все или ничего» - «Бардыгын же эч нерсени» принциби

Принцип двойственности бухгалтерского учета - Кош бухгалтердик эсептин принциби

Принцип консолидации финансовых отчетов - Финансылык отчётторду бириктирүү принциби

Принцип множественности цен - Баалардын көптүрдүүлүк принциби

Принцип начисления -  Чегерүү принциби

Принцип непрерывности бухгалтерского учета - Бухгалтердик эсептин үзгүлтүксүздүк принциби

 Принцип соответствия бухгалтерского учета -Бухгалтердик эсептин фактыга дал келүү принциби

 Принципал - Принципал

Принципы кредитования - Кредиттөө принциптери

Принципы управления потоком денежных средств - Акча каражаттарынын агымын башкаруу принциптери

 Принятие/уступка/перевод долга - Карызды кабыл алуу/өткөрүп берүү/которуу

Приостановление процедур закупок - Сатып алуу жол-жоболорун токтотуу

Присвоение или растрата - Ыйгарып алуу же эсептен кем чыгуу

 Приток денежных средств - Акча каражаттарынын агымы

Приток капитала - Капиталдын агып келиши

Прификс - Прификс

Приход - Кириш

Приход и расход - Кириштөө жана чыгымдоо

Приходный ордер - Кириштөө ордери

Причины инфляции внешние - Инфляциянын тышкы себептери

Причины инфляции монетарные - Инфляциянын монетардык себептери

Причины инфляции немонетарные - Инфляциянын монетардык эмес себептери

Провайдер - Провайдер

Программное бюджетирование - Программалык бюджеттөө

Продажа в рассрочку - Төлөө мөөнөтүн узартып сатуу

Продажа дебиторской задолженности - Дебитордук бересени сатуу

Прожиточный минимум - Жашоо минимуму

Производные ценные бумаги - Туунду баалуу кагаздар

Производственная рентабельность - Өндүрүштүк рентабелдүүлүк

Производственная себестоимость - Өндүрүштүк нарк

Производственные потери - Өндүрүштүк жоготуулар

Производственный бюджет - Өндүрүштүк бюджет

Производственный леверидж-  Өндүрүштүк леверидж

Пролонгация - Мөөнөтүн узартуу

Пролонгация векселя - Векселдин мөөнөтүн узартуу

Пролонгация вклада - Салымдын мөөнөтүн узартуу

Пролонгация контракта - Контракттын мөөнөтүн узартуу

Пролонгация кредитов - Кредиттердин мөөнөтүн узартуу

Промежуточная бухгалтерская отчетность - Мезгилдүү бухгалтерлик отчёттор

Промежуточная финансовая отчетность - Орто-аралык финансы отчеттуулугу

Промежуточный коэффициент покрытия - Жабуунун орто-аралык коэффициенти

Проникновение на рынок - Рынокко сүнгүп кирүү

Проспект - Проспект

Проспект эмиссии ценных бумаг - Баалуу кагаздар эмиссиясынын проспекти

Просроченная задолженность - Мөөнөтү өткөн бересе

Просроченные ссуды - Мөөнөтү өткөн ссудалар

Просрочка должника  - Карызкордун мөөнөттү өткөрүп жиберүүсү

Просрочка кредитора - Кредит алуучунун мөөнөттү өткөрүп жиберүүсү

Просрочка платежа - Төлөм мөөнөтүн өткөрүп жиберүү

Простой вексель (соло-вексель) - Жөнөкөй вексель (соло-вексель)

Профессиональная ассоциация участников фондового рынка - Фондулук рыноктун катышуучуларынын кесиптик ассоциациясы

Профессиональные стандарты внутреннего аудита - Ички аудиттин кесиптик стандарттары

Профессиональные участники рынка ценных бумаг - Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары

Профит - Профит, пайда

Профицит бюджета - Бюджеттин профицити

Процедура бюджетного процесса - Бюджеттик процесстин жол-жоболору

Процессинг -  Процессинг  

Процедура закупок - Сатып алуу жол-жобосу

Процент -  Пайыз;  Процент

Процентная ставка - Пайыздык коюм

Процентная ставка номинальная - Номиналдуу пайыздык коюм

Процентная ставка плавающая - Өзгөрүлмө пайыздык коюм

Процентное число - Пайыздык сан

Процентные арбитражные сделки - Пайыздык арбитраждык бүтүмдөр

Процентные бумаги - Пайыздуу кагаздар

Процентные займы - Пайыздуу зайымдар

Процентный анализ - Пайыздык талдоо

Процентный период - Пайыздык мезгил

 Проценты по депозиту - Депозит боюнча пайыздар

Проценты по обязательствам - Милдеттенмелер боюнча пайыздар

Процесс банкротства - Банкроттуулук процесси

Процессинг - Процессинг

Процессинг электронных денег - Электрондук акча процессинги

Процессинговый центр - Процессинг борбору

Прощение (списание) долга - Карызды кечүү (эсептен алып салуу)

Прямая продажа - Тикелей сатуу

Прямое банковское кредитование - Банктык тикелей кредиттөөсү

Прямое дебетование - Тикелей дебеттөө

Прямое репо - Тикелей репо

Прямой банковский надзор - Тикелей банктык көзөмөл

Прямой импорт - Тикелей импорт

Прямой метод расчета величины потока денежных средств - Акча каражаттарынын агымынын чоңдугун эсептөөнүн тикелей методу

Прямой участник - Тикелей катышуучу

Прямой участник на рынке государственных ценных бумаг - Мамлекеттик баалуу кагаздар рыногундагы тикелей катышуучулар

Прямой участник платежной системы - Төлөм системасынын тикелей катышуучусу

Прямой факторинг - Тикелей факторинг

Прямой экспорт - Тикелей экспорт

Прямые затраты - Тикелей сарптоолор

Прямые затраты на оплату труда - Эмгек акы төлөөгө тикелей сарптоолор

Прямые издержки производства - Тикелей өндүрүш коромжулары

Прямые инвестиции - Тикелей инвестициялар

Прямые расходы - Тикелей чыгымдар

Публичная компания - Коомдук компания

Публичная оферта - Ачык оферта

Публичная эмиссия ценных бумаг - Баалуу кагаздардын ачык эмиссиясы

Публичный (открытый) ключ электронной цифровой подписи - Электрондук санарип кол тамгасынын (ачык) ачкычы

Пункт обмена валют - Валюта алмашуу жайы

Пункт приема и/или выдачи наличных денежных средств - Накталай акча каражаттарын кабыл алуу жана/же берүү пункту

 Работающие активы - Иштөөчү активдер

Работающие активы - Пайда алып келүүчү активдер

Рабочие деньги-  Колдонууга жарактуу акчалар

Рабочий капитал - Иштөөчү капитал

Равновесная цена - Тең салмактуу баа

Равновесный доход - Тең салмактуу киреше

Равновесный национальный продукт - Тең салмактуу улуттук өнүм

Равновесный уровень цен - Баалардын тең салмактуу деңгээли

Равномерное обслуживание долга - Карызды бир калыпта тейлөө

Разбазаривание - Ыксыз коромжулоо

Разводненный акционерный капитал - Суюк акционердик капитал

Раздел счета депо - Депо эсебинин бөлүмү

Разменная монета - Майда тыйындар

Размещение акций - Акцияларды жайгаштыруу

Размещение вкладов населения – Калктын салымдарын жайгаштыруу

Размещенная ценная бумага - Жайгаштырылган баалуу кагаздар

Размещенные акции - Жайгаштырылган акциялар

Разность между поступлением средств в денежной форме и денежных выплат - Каражаттардын акчалай формада түшүүлөрү менен акчалай төлөмдөрдүн ортосундагы айырма

Разность между текущими активами и текущими обязательствами компании -Компаниянын учурдагы активдеринин жана учурдагы милдеттенмелеринин ортосундагы айырма

Разовый сбор - Бир жолку жыйым

Разработка аудита - Аудиттин иштелмеси

Разработка тендерных заявок - Тендердик табыштаманы иштеп чыгуу

Разрешенный капитал - Уруксат берилген капитал

Разумная оценка - Акылга сыярлык баалоо

 Рамбурс - Рамбурс

Рантье - Сүткордук (Рантье́ (фр. rentierrenteрента)

Раскрытие платежа - Төлөмдү ачып көрсөтүү

Расплата - Акы төлөө, акысын төлөө

Располагаемый доход - Колдо болгон киреше

Распорядители кредитов - Кредиттерди тескөөчүлөр

Распорядитель счета - Эсепти тескөөчүлөр

Распоряжение вкладом - Аманатты башкаруу

Распределение доходов - Кирешелерди бөлүштүрүү

Распределение доходов между бюджетами - Кирешелерди бюджеттер арасында бөлүштүрүү

Распределение национального дохода - Улуттук кирешени бөлүштүрүү

Распределение прибыли - Пайданы бөлүштүрүү

Распределение убытка - Чыгаша бөлүштүрүү

Распределительный эффект - Бөлүштүрүү майнабы

Распродажа акций - Акцияларды сатып өткөрүү

Рассрочка платежа - Төлөмдүн мөөнөтүн узартуу

Расточительность - Ысырапкорчулук

Расход - Чыгым, чыгаша

Расходный кассовый ордер - Кассалык чыгымдоо ордери

Расходный ордер - Чыгымдоо ордери

Расходы будущих периодов - Болочок мезгилдердин чыгымдары

Расходы неосязаемые - Сезилип билинбеген чыгымдар

Расходы непредвиденные - Күтүлбөгөн чыгымдар

Расценка - Баалоо, баа коюу

Расчет - Эсеп-кысап, эсептешүү, эсептөө

Расчет в кредит - Кредитке эсептешүү

Расчет убытка - Чыгаша эсептөө

Расчетная дисциплина - Эсептешүү тартиби

Расчетная карта с разрешенным овердрафтом - Овердрафт уруксат берилген эсептешүү картасы

Расчетная стоимость строительства - Курулуштун эсептик наркы

Расчетно-кассовое обслуживание - Эсептик-кассалык тейлөө

Расчетно-сберегательная компания - Эсептик-аманат компаниясы

Расчетно-снабженческая единица - Эсептик-жабдуу бирдиги

Расчетные чеки - Эсептешүү чеги

Расчётный (торговый, pos-) терминал - Эсептешүү (соода, pos-) терминалы

Расчетный агент - Эсептешүү агенти

Расчетный баланс - Эсеп-кысап балансы

Расчетный банк - Эсептешүү банкы

Расчетный день - Эсептешүү күнү

Расчетный период ежедневного средневзвешенного курса - Орточо каралган күндөлүк курсту эсептөө мезгили

Расчетный показатель - Эсептик көрсөткүч

Расчетный счет - Алыш-бериш эсеби

Расчетный чек - Алыш-бериш чеги

Расчеты безбумажные - Кагазсыз эсептешүү

Расчеты платежными поручениями - Төлөм тапшырмасы аркалуу эсептешүү

Расчеты по транзитным операциям - Транзиттик операциялар боюнча эсептешүү

Расчеты чеками - Чек менен эсептешүү

Реализация активов - Активдерди сатуу

Реализация залога - Күрөө сатуу

Реальная заработная плата - Реалдуу эмгек акы

Реальная процентная ставка - Реалдуу пайыздык коюм

Реальный ввп -  Реалдуу идө

Реальный доход - Реалдуу киреше

Реальный ущерб - Реалдуу зыян

Реальный факторинг - Реалдуу факторинг

Реальный чистый доход - Реалдуу таза киреше

Реальный эффективный обменный курс - Реалдуу майнаптуу алмашуу курсу

Ревальвация - Ревальвация

Реверсия - Реверсия

Ревизия - Текшерүү

Револьверный кредит - Револьвер кредити

Револьверный кредитная карта - Револьвер кредиттик картасы

Региональное отделение казначейства - Казыналык региондук бөлүм

Регистрация залога - Күрөөнү каттоо

Регистрация лицензионного договора - Лицензиялык келишимди каттоо

Регистрация прав на заложенное движимое имущество - Күрөөгө коюлган кыймылдуу мүлккө укуктарды каттоо

Регистры бухгалтерского учета - Бухгалтердик эсептин регистрлери

Регламент бюджетного процесса - Бюджеттик процесстин регламенти

Регулирование валютного курса - Валюта курсун жөнгө салуу

Регулирование задолженности по спецссудным счетам - Атайын ссудалык эсептеги карыздарды жөнгө салуу

Регулирование цен - Бааларды жөнгө салуу

Регулируемый субъект рынка ценных бумаг - Баалуу кагаздар рыногунун жөнгө салынуучу субъекти

Регулирующая функция цены - Баанын жөнгө салуучу функциясы

Регулирующие доходы - Жөнгө салуу кирешеси

Редисконтная операция, аутрайт - Редисконт операциясы, аутрайт

Реестр акционеров - Акционерлердин реестри

Реестр владельцев инвестиционных паев фонда - Фонддун инвестициялык үлүш ээлеринин реестри

Реестр владельцев ценных бумаг - Баалуу кагаздардын ээлеринин реестри

Реестр платежных требований - Төлөм талаптарынын реестри

Реестр уполномоченных дилеров межбанковского денежного рынка - Банктар аралык акча рыногунун ыйгарым укуктуу дилерлеринин реестри

Режим - Режим

Режим кредитования общий - Кредиттөөнүн жалпы режими

Режим плавающего валютного курса - Өзгөрүлмөлүү валюта курсунун режими

Режим реального времени-  Реалдуу убакыт режими

Резерв - Резерв

Резерв банковский - Банк резерви

Резерв на покрытие потенциальных  кредитных и лизинговых потерь - Потенциалдуу кредиттик жана лизингдик жоготуулардын ордун жабууга каралган резерв

Резерв предстоящих расходов и платежей - Болочок чыгымдар жана төлөмдөр резерви

Резервная валюта - Резервдик валюта

Резервные требования обязательные - Милдеттүү резервдик талаптар

Резервный капитал - Резервдик капитал

Резервный фонд - Резервдик фонд

Резидент - Резидент

Реимпорт товаров - Товарларды кайра импорттоо

Реинвестирование дивидендов - Дивидендтерди кайра инвестициялоо

Реинвестированная прибыль - Кайра инвестицияланган пайда

Реинвестиция - Кайра инвестициялоо

Рейтинг банков - Банктардын рейтинги

Рейтинг кредитоспособности банка - Кредит берүү мүмкүнчүлүгү

Рейтинговое агентство - Рейтингдик агенттик

Ректо-вексель - Ректо-вексель

Ремиссия - Ремиссия

Ремитент - Ремитент

Ремитирование - Ремитирлөө

Реновация основных фондов - Негизги фонддорду кайра жаңылоо

Рентабельность - Рентабелдүүлүк

Рентабельность активов - Активдердин рентабелдүүлүгү

Рентабельность продаж - Сатуулардын рентабелдүүлүгү

Рентабельность собственных средств - Өздүк каражаттардын рентабелдүүлүгү

Рентабельность текущих активов - Учурдагы активдердин рентабелдүүлүгү

Реорганизация - Кайра уюштуруу

Реорганизация внешнего долга - Тышкы карыздарды кайра уюштуруу

Реорганизация/реструктуризация долга - Карызды кайра өзгөртүп түзүү/ реструктуралоо

Репо, прямое репо - Репо, тике репо

Репо-операция - Репо-операция

Республиканский бюджет - Республикалык бюджет

Рестрикация - Рестрикация

Рестрикционная фискальная политика - Рестрикциялык казына саясаты

Реструктуризация - Реструктуралоо

Реструктуризация долга - Карыздарды реструктуралоо

Реструктуризация кредита - Кредитти реструктуралоо

Реструктуризация юридического лица в рамках процесса банкротства - Банкроттук процессинин чегинде юридикалык жакты реструктуралоо

Реструктуризированный кредит - Реструктураланган кредит

Ресурсы - Ресурстар

Ресурсы валютные - Валюта ресурстары

Ресурсы воспроизводимые - Кайрадан калыбына келүүчү ресурстар

Рефинансирование -  Кайра каржылоо

Рефинансирование государственного долга- Мамлекеттик карызды кайра каржылоо  

Рефинансирование долга - Карызды кайра каржылоо

Рефинансирование кредита - Кредитти кайра каржылоо

Реформа денежная компенсационная - Компенсациялык акча реформасы

Реформа денежная конфискационная - Конфискациялык акча реформасы

Рецессия - Рецессия

Реэкспорт - Кайра экспорттоо

Риск - Тобокелдик

Риск банковский - Банк тобокелдиги

Риск внешних воздействий - Тышкы таасирлер тобокелдиги

Риск доверительного хранения - Ишеним боюнча сактоо тобокелдиги

Риск имущественный - Мүлк тобокелдиги

Риск инфляционный - Инфляциялык тобокелдик

Риск концентрации - Концентрациялануу тобокелдиги

Риск ликвидности - Өтүмдүүлүк тобокелдиги

Риск мошенничества - Алдамчылык тобокелдиги

Риск непрерывности деятельности - Иш үзгүлтүксүздүгү боюнча тобокелдик

Риск операционный - Операциялык тобокелдик

Риск остаточный - Калдык тобокелдиги

Риск персонала - Персонал боюнча тобокелдик

Риск потери ликвидности - Өтүмдүүлүктү жоготуп алуу коркунучу

Риск правовой - Укуктук тобокелдик

Риск процентной ставки - Пайыздык коюм тобокелдиги

Риск репутации - Аброй тобокелдиги

Риск трансляционный - Трансляциялык тобокелдик

Риск ценовой - Баа тобокелдиги

Рискованность ценных бумаг - Баалуу кагаздар тобокелчилиги

Рисковая надбавка - Тобокелдик үстөгү

Рисковый капитал - Тобокел капиталы

Риэлтор - Риэлтор

Риэлторская деятельность - Риэлтордук иш-аракети

Розничная торговля - Чекене соода

Розничная франшиза - Чекене франшизасы

Розничная цена - Чекене баа

Розничные платежи - Чекене төлөмдөр

Розничный агент - Чекене агент

Ролловер - Роловер

Роспись бюджетная - Бюджеттик жазуулар

Ростовщический кредит - Сүткордук кредит

Рынки форвардные валютные - Форвардык валюта рыногу

Рынок - Рынок

Рынок банковских акцептов - Банк акцептеринин рыногу

Рынок банковских услуг - Банк кызмат көрсөтүү рыногу

Рынок еврокредитов - Еврокредиттер рыногу

Рынок заемных средств - Зайым каражаттарынын рыногу

Рынок ипотечный - Ипотекалык рынок

Рынок капитала - Капитал рыногу

Рынок капитала и ценных бумаг - Капитал жана баалуу кагаздар рыногу

Рынок облигаций - Облигациялар рыногу

Рынок производных финансовых инструментов - Туунду финансылык инструменттер рыногу

Рынок ссудного капитала - Ссудалык капитал рыногу

Рынок ценных бумаг - Баалуу кагаздар рыногу

Рынок недвижимости - Кыймылсыз мүлк рыногу

Рыночная капитализация ценных бумаг - Баалуу кагаздарды рыноктук капиталдаштыруу

 Рыночная позиция компании - Компаниянын рыноктук позициясы

Рыночная стоимостная оценка - Рыноктук нарк боюнча баа берүү

Рыночная стоимость - Рыноктук нарк

Рыночная стоимость акционерного капитала - Акционердик капиталдын рыноктук наркы

Рыночная стоимость недвижимости - Кыймылсыз мүлктүн рынок наркы

Рыночная цена акций - Акциялардын рыноктук баасы

Рыночное равновесие - Рынок тең салмактуулугу

Рыночный индекс ценных бумаг - Баалуу кагаздардын рыноктук индекси

Рыночный метод ценообразования - Рынок методу менен бааларды аныктоо

Рыночный риск - Рыноктук тобокелдик

Сальдирование - Сальдирование

Сальдо - Сальдо (контекстке жараша калдык)

Сальдо активное - Актив сальдосу

Сальдо взаимных расчетов - Өз ара эсептешүү сальдосу

Сальдо дебетовое (кредитовое) - Дебеттик (кредиттик) сальдо

Сальдо к переносу - Өтмө сальдо

Сальдо отрицательное - Терс сальдо

Сальдо платежного баланса - Төлөм балансынын сальдосу

Сальдо положительное - Оң сальдо

Сальдо торгового баланса - Соода балансынын сальдосу

Самовозрастание стоимости - Нарктын өзүнөн өзү өсүшү

Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг -Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучуларынын өзүн өзү жөнгө салуучу уюму

 Санация - Санация

Санация /оздоровление предприятия-должника - Карызкор ишкананы санациялоо/бутуна тургузуу

Санирование - Санирлөө

Санкции - Санкциялар

Санкции договорные - Келишим санкциялары

Сбалансированная инфляция - Балансталган инфляция

Сбалансированный годовой бюджет - Балансталган жылдык бюджет

Сберегатели - Аманатчылар

Сберегательная книжка - Аманат китепчеси

Сберегательные вклады - Аманат салымдар

Сберегательные учреждения - Аманат сактоочу мекемелер

Сберегательный (депозитный) сертификат - Аманат (депозиттик) тастыктамасы

Сберегательный пай (паевой взнос) - Аманат үлүш (үлүш салымы)

Сбережения - Аманаттар

Сверхнормативные запасы - Ченемден ашыкча запастар

Сверхнормативные потери - Ченемден ашыкча жоготуулар

Свидетельство о вкладах - Салымдар тууралуу күбөлүк

Свидетельство паевое - Үлүш күбөлүгү

Свободно используемая валюта - Эркин пайдалануудагы валюта

Свободно конвертируемая валюта - Эркин алмашымдуу валюта

Свободно плавающие валютные курсы - Эркин өзгөрүлмө валюта курстары

Свободное обращение - Эркин жүгүртүү

Свободное ценообразование - Эркин баа коюу

Сводный баланс - Жыйынды баланс

Сводный показатель - Жыйынды көрсөткүч

Своп-курс - Своп-курс

Своп-операции прямые - Тике своп-операциялар

Своп-операция - Своп-операциясы

Связанный кредит - Байланган кредит

Сдавать в прокат (в наем, в аренду) - Киреге (жалдоого, ижарага ) берүү

Сделка - Бүтүм

Сделка арбитражная - Арбитраждык бүтүм

Сделка с ценными бумагами - Баалуу кагаздар менен бүтүм

Сделки кредитной организации - Кредиттик уюмдун бүтүмү

Сдельная оплата труда - Жумуш натыйжасына карата эмгек акы

Сдерживающая фискальная политика - Басаңдатуучу фискалдык саясат

Себестоимость продукции - Продукциянын өздүк наркы

Сегментация покупателей - Сатып алуучуларды сегменттөө

Сегментация рынка - Рынокту сегменттөө

Сегрегация (разделение) полномочий - Ыйгарым укуктарды сегрегациялоо (бөлүштүрүү)

Сезонные колебания цен - Мезгилдүү баа термелүүлөрү

Сезонные пошлины - Мезгилдүү алымдар

Сейфовая ячейка - Сейф чөнөгү

Секвестр - Секвестр (лат. sequestro —. Секвестр экономика) — сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего государственного бюджета.  -  айрым беренелерди аткарууда чыгымдарды  же  мамлекеттик бюджетти кыскартуу. 

Секвестр расходов - Чыгашалардын секвестирлөө

Секьюритизация - Секьюритизация

Сервитут - Сервитут

Сервитут добровольный - Ыктыярдуу сервитут

Сервитут международный - Эл аралык сервитут

Сервитут обязательный - Милдеттүү сервитут

Сервитуты личные - Өздүк сервитуттар

Сектор государственного управления - Мамлекеттик башкаруу сектору   

Сертификат - Тастыктама

Сертификат акции - Акциянын тастыктамасы

Сертификат качества - Сапат тастыктамасы

Сертификат сберегательный - Сактык тастыктамасы

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - Эмиссиялык баалуу кагаздар тастыктамасы

Сертификация - Тастыктамалоо

 Символические деньги - Символдуу акчалар

Синдикат -  Синдикат

Синдицированная операция - Синдицирленген операция

Синдицированный кредит - Синдицирленген кредит

Синтетические показатели - Синтетикалык көрсөткүчтөр

Синтетический счет депо - Депонун синтетикалык эсеби

Синтетический учет - Синтетикалык эсеп жүргүзүү

Система - Система

Система «планирование-програмирование-бюджетирование» - “Пландоо-программалоо-бюджеттөө” системасы

Система автоматических котировок -  Автоматтык котировкалоо системасы

Система бюджетирования - Бюджеттөө системасы

Система ведения реестра владельцев ценных бумаг - Баалуу кагаздардын ээлеринин реестрин жүргүзүү системасы

Система внутреннего контроля банка - Банктын ички контролдук системасы

Система двойной валюты - Эки валюта системасы

Система денежных переводов - Акча которуу системасы

Система клиент-банк - Кардар-банк системасы

Система коммерческих банков - Коммерциялык банктардын системасы

Система корреспондентских отношений - Корреспонденттик мамилелер системасы

Система кредитного рейтинга - Кредиттик рейтинг системасы

Система кредитования - Кредит берүү системасы

Система крупных платежей - Ири төлөмдөр системасы

Система национальных счетов - Улуттук эсеп системасы

Система неразменных кредитных денег - Майдаланбас кредиттик акча системасы

Система отчетности должников - Карызгерлердин отчет берүү системасы

Система пакетного клиринга - Пакетик клиринг системасы

Система параллельной валюты - Кош валюта системасы

Система подготовки и представления финансовых отчетов - Финансылык отчетторду даярдоо жана берүү системасы

Система поставки против платежа - Төлөмгө каршы аткаруу системасы

Система расчетов с использованием банковских платежных карт - Банктык төлөм картталарын пайдалануу менен эсептешүүлөр системасы

Система расчетов с использованием электронных денег (система электронных денег) -Электрондук акчаны пайдалануу менен эсептешүү системасы (электрондук акча системасы)

Система розничных платежей - Чекене төлөмдөр системасы

Система участий - Катышуу системасы

Система ценностей - Баалуулуктар системасы

Система экспортного контроля - Экспорттук контроль системасы

Система электронных денег - Электрондук акчалар системасы

Систематический риск ценных бумаг - Баалуу кагаздардын системалуу тобокелдиги

Системно-значимая платежная система - Системалык мааниге ээ төлөм системасы

 Скачкообразное развитие - Секириктүү өнүгүү

Скидки - Арзандатуулар; кемитүүлөр; жеңилдиктер

 Скоринг - Скоринг

Скорость денежного обращения - Акча жүгүртүү ылдамдыгы

Скорость оборота капитала - Капиталды жүгүртүү ылдамдыгы

Скорость обращения денег - Акча жүгүртүү ылдамдыгы

Скупка - Сатып алуу

Скупка золота - Алтын сатып алуу

Скупочные конторы - Сатып алуу кеңселери

Скупочные пункты - Сатып алуу пункттары

Слип - Слип

Слитки из драгоценных металлов - Баалуу металдар куймасы

 Случайное блуждание - Кокусунан өзгөрүү кыймылы

Смарт-карта - Смарт-карт

Смета - Смета

Смета доходов - Кирешелер сметасы

Смета доходов и расходов - Кирешелер жана чыгымдар сметасы

Сметная документация - Сметалык документтер

Сметная стоимость строительства - Курулуштун сметалык наркы

Смешанная бюджетная классификация - Аралаш бюджеттик чектөө

Смешанная собственность - Аралаш менчик

Смешанный производственно-финансовый холдинг - Аралаш өндүрүштүк-каржылык холдинг

Смягчение штрафных санкций - Айып жазаларын жеңилдетүү

Снабженец (подрядчик) - Жабдуучу (подрядчы)

Снабжение - Жабдуу

Снижение (минимизация) риска - Тобокелдикти басаңдатуу (минималдаштыруу)

Снижение темпов роста - Өнүгүү арымынын төмөндөшү

Собрание акционеров - Акционерлер чогулушу

Собственная выгода - Жеке пайда

Собственник - Менчик ээси

Собственник или пользователь (титулодержатель)- Менчик ээси же пайдалануучу (титул кармоочу)

Собственник карты - Картанын менчик ээси

Собственник помещения - Жайдын менчик ээси

Собственность - Менчик

Собственность акционерных обществ - Акционердик коомдордун менчиги

Собственные оборотные средства - Менчик жүгүртүүчү каражаттар

Собственные средства - Менчик каражаттар

Собственные средства банка - Банктын өздүк капиталы

Собственный капитал - Өздүк капитал

Собственный капитал кооператива - Кооперативдин өздүк капиталы

Совершенная конкуренция - Жеткилең атаандаштык

Совершенная неэластичность предложения - Сунуштун өтө ийкемсиздиги

 Совершенная эластичность спроса - Сурамдын өтө ийкемдүүлүгү

 Совместная собственность - Биргелешкен менчик

 Совокупная денежная масса - Акча массасынын жыйындысы

Совокупность учетных затрат - Эсептеги сарптоолор жыйындысы

Совокупные издержки - Коромжулар жыйындысы

Совокупный годовой доход - Жылдык жыйынды киреше

Совокупный государственный и негосударственный долг - Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес жыйынды карыз

Совокупный денежный поток - Акча агымынын жыйындысы

Совокупный спрос - Жыйынды сурам

Современная стоимость - Учурдагы нарк

Современные деньги - Учурдагы акча

 Соглашения об обратном выкупе - Кайра сатып алуу жөнүндө келишим

Сокращение предложения - Сунуштун кыскарышы

Сокращение спроса - Сурамдын кыскарышы

Солидарные гаранты - Өнөктөш кепилдиктер

Солидарные обязательства -  Өнөктөш милдеттенмелер

Соло-вексель - Соло-вексель

Сомнительные банкноты - Шектүү банкноттор

Сомнительные кредиты - Шектүү кредиттер

Сомнительные платежные счета - Шектүү төлөм эсептери

 Соотношение выгод и издержек - Пайдалардын жана коромжулардын катышы

Соотношение спроса и предложения - Сурамдардын жана сунуштардын катышы

Сопоставимые цены - Салыштырма баалар

Сопоставление тендерных заявок - Тендердик табыштамаларды салыштыруу

Сопутствующая лицензия - Коштоочу лицензия

Софинансирование - Кош каржылоо

Социальные выплаты - Социалдык төлөмдөр

Спасательное вознаграждение - Куткаруу сыйакысы

Спекулянт - Чайкоочу

Спекуляция - Чайкоочулук

Специализация кредитов - Адистештирилген кредиттер

Специализированная система денежных переводов без открытия счета - Эсебин ачбай туруп акча которуулардын адистештирилген системасы

Специализированные банки - Адистештирилген банктар

Специализированный (специальный) участник платежной системы - Төлөм системасынын адистештирилген (атайы) катышуучусу

Специализированный регистратор - Адистештирилген каттоочу

Специальные защитные пошлины - Атайын коргоо алымдары 

Специальные права заимствования - Атайы карыз алышуу укугу

Специальные режимы, вводимые в банк - Банкка киргизилген атайы режим

Специальные средства - Атайын каражаттар

Специальные фонды - Атайын фонддор

Специальный администратор (ликвидатор) - Атайын администратор (жоюучу)

Специфическая ставка - Өзгөчөлүү коюм

Списание - Эсептен чыгаруу

Списание платы за овердрафт - Эсептен овердрафт акысын алуу

Списанная сумма - Эсептен алынган сумма

Спонсор - Демөөрчү

Спонсорство - Демөөрчүлүк

Способ обеспечения обязательств - Милдеттенмелерди камсыз кылуу ыкмасы

Способ платежа - Төлөм ыкмасы

Способ учета выручки от реализации - Сатып өткөрүүдөн түшкөн каражаттарды эсептөө ыкмасы

Способы обеспечения исполнения обязательств - Милдеттенмелердин аткарылышын камсыз кылуу ыкмалары

Спот (сделка спот) - Спот (спот бүтүмү)

Спот-курс - Спот-курсу

Спот-курс валюты - Тезинен сатып-алуу курсу

Спотнекст - Спотнекст

Спот-обменный курс - Спот-алмашуу курсу

Спотовый рынок - Спот рыногу

Справедливая норма отдачи (прибыли) доходности - Кайтарымдын (пайданын) кирешелүүлүктүн адилет ченеми 

Справедливая стоимость - Адилеттүү нарк

Справедливая стоимость заложенного имущества - Күрөөлүк мүлктүн адилет наркы

Справедливая стоимость ценных бумаг - Баалуу кагаздардын адилет наркы

Справедливое распределение доходов - Кирешелерди адилет бөлүштүрүү

Справка о стоимости чистых активов фонда - Фонддун таза активдеринин наркы жөнүндө маалымкат

Спрос - Сурам, суроо-талап

Спрос на деньги - Акчага суроо-талап

Спрос на кредит - Кредитке сурам

Спрос на кредит - Кредиттерге сурам

Спрэд - Спрэд

Сравнение «до-после» - “Чейин-кийинки” салыштыруу

Сравнительные издержки - Салыштырмалуу коромжулар

Средневзвешенная приемлемая норма прибыли - Пайданын орточо өлчөнгөн кабыл алынарлык ченеми 

Средневзвешенный - Орточо өлчөнгөн

Среднедушевой совокупный доход - Жан башына бөлүнгөн орточо жыйынды киреше

Среднее для предприятия значение операционного рычага - Ишкана үчүн операциялык рычагдын орточо мааниси

Среднесрочный кредит - Орто мөөнөттүү кредит

Средние издержки - Орто коромжулар

Средний период погашения кредиторской задолженности - Кредит бересени жоюунун орточо мезгили

Средний срок хранения вкладов - Салымдардын орто сакталуу мөөнөтү

Средняя выручка - Орточо түшкөн акча

Средняя цена - Орточо баа

Средства - Каражат

Средства накопления - Жыйноо каражаты

Средства обращения - Жүгүртүү каражаты

Средство платежа - Төлөө каражаты

Срок векселя - Вексель мөөнөтү

Срок действия лицензионного договора - Лицензиялык келишимдин колдонулуу мөөнөтү

Срок кредитования - Кредит мөөнөтү

Срок окупаемости - Актоо мөөнөтү

Срок погашения - Төлөө мөөнөтү

Срок погашения фьючерного контракта - Фьючерс контрагынын аткарылган мөөнөтү

Срок погашения ценных бумаг - Баалуу кагаздарды жоюу мөөнөтү

Срок хранения срочного вклада - Мөөнөттүү салымдын сактоо мөөнөтү

Срочная (форвардная) сделка - Мөөнөттүү (форвард) бүтүм

 Срочная ссуда - Мөөнөттүү ссуда

Срочная стоимость - Мөөнөттүү нарк

Срочные обязательства - Мөөнөттүү милдеттенмелер

Срочные платежи - Мөөнөттүү төлөмдөр

Срочный - Мөөнөттүү

Срочный вклад - Мөөнөттүү салым

Срочный рынок - Мөөнөттүү рынок

Ссуда - Ссуда

Ссудный капитал - Ссуда капиталы

Ссудный потенциал банка - Банктын ссудалык кудурети

 Ссудный счет - Ссуда эсеби

Ссудо-сберегательная жилищно-строительная касса - Ссудалык-аманаттык турак жай-курулуш кассасы

Стабилизационный валютный фонд - Турукташтыруучу валюта фонду

Стабилизационный фонд - Турукташтыруу фонду

Стабилизация - Турукташтыруу

Стабильность - Туруктуулук

Стабильный уровень пени - Туумдун туруктуу деңгээли

Ставка - Коюм

Ставка libor - Лайбор коюму (.

Ставка банковская - Банктык коюм

Ставка банковского процента - Банк пайызынын коюму

Ставка дисконтирования - Дисконттоо коюму

Ставка дисконтная - Дисконт коюму

Ставка дохода - Киреше коюму

Ставка номинальная  - Номиналдык коюм

Ставка процента - Пайыз коюму

Ставка процента реальная - Реалдуу пайыздык коюм

Ставка реальная - Реалдуу коюм

Ставка рефинансирования - Кайра каржылоонун коюму

Стагнация - Стагнация (токтотуу)

Стагфляция - Стагфляция

Стадия - Баскыч

Стандарт - Калып; стандарт

Стандарт аудита - Аудит стандарты

Стандартные слитки драгоценных металлов - Баалуу металлдардын стандарттык куймалары

Стартовая цена - Баштапкы баа

Стартовый капитал - Баштапкы  капитал

Статус не начисления - Чегерим токтотулган статус

Статьи доходов и расходов бюджета - Бюджеттин кирешелер жана чыгымдар беренелери

Статья бюджета - Бюджет беренеси

Стимулирование - Кызыктыруу; дем берүү

Стимулирование самопомощи - Өзүнө өзү жардамдашууга дем берүү

Стимулирование экспорта - Экспортту өбөлгөлөө

Стихийный рыночный порядок - Башаламан рынок тартиби

Стоимостное строение капитала - Капиталдын нарктык түзүлүшү

Стоимость - Нарк

Стоимость денег - Акча наркы

Стоимость денег доверительная - Акчанын ишеним наркы

Стоимость денег представительная - Өкүлдөгөн акча наркы

Стоимость денег товарная - Акчанын товардык наркы

Стоимость заемных денежных средств - Зайымдык акча каражаттарынын наркы

Стоимость использования инвестиций - Инвестициялардын пайдалануу наркы

Стоимость капитала - Капитал наркы

Стоимость кредита - Кредит наркы

Стоимость потребительской корзины - Керектөө себетинин наркы

Стоимость ущерба - Зыяндын наркы

Стоимость чистых активов на ценную бумагу - Баалуу кагаздарга таза активдердин наркы

Стоимость чистых активов фонда - Фонддун таза активдеринин наркы

 Сторно - Сторно

Сторонние инвесторы - Четтик инвесторлор

Страна происхождения - Чыккан өлкөсү

Стратегические запасы - Стратегиялык запастар

Стратегические товары - Стратегиялык товарлар

Стратегический инвестор - Стратегиялык инвестор

 Стратегия  - Стратегия

Стресс-тесты - Стресс-тесттер

Структура долгосрочных активов - Узак мөөнөттүү активдер түзүмү

Структура доходов и расходов населения - Калктын кирешелеринин жана чыгымдарынын түзүмү

Структура затрат - Сарптоолор түзүмү

Структура международных резервов - Эл аралык резервдер түзүмү

 Структура оборотных средств - Жүгүртүү каражаттарынын түзүмү

Структура основных фондов - Негизги фонддордун түзүмү

Структура пассивов - Пассивдердин түзүмү

Структура платежного баланса - Төлөм балансынын түзүмү

Структура продаж - Сатуулардын түзүмү

Структура реализации - Сатып өткөрүүлөрдүн түзүмү

Структура рынка - Рынок түзүмү

Структура сроков погашения - Төлөө мөөнөттөрүнүн түзүмү

Структурный бюджет - Түзүмдүк бюджет

Структурный дефицит - Түзүмдүк таңсык

Структурный кризис - Түзүмдүк каатчылык 

Стэнд-бай - Стенд-бай

Субагент - Субагент

Субагент/субагент международных электронных денег - Субагент/эл аралык электрондук акча субагенти

Субаренда - Субижара

Субвенции - Субвенциялар

Субдилер - Дилердин жардамчысы

Субкомиссия - Субкомиссия

Сублизинг - Сублизинг

Сублицензия - Сублицензия

Субординация - Субординация

Субординированный долг - Субординацияланган карыз

Субподрядчик - Субподрядчик

Субсидиарная ответственность - Субсидиардык жоопкерчилик

Субсидированный товар - Субсидияланган товар

Субсидируемые территории - Субсидия берилүүчү аймактар

Субсидия - Субсидия

Субстандартные кредиты - Субстандарт кредиттер

Субсчета корреспондентские - Корреспонденттик субэсептер

Субсчета расчетные - Эсептешүү субэсептери

Субсчета текущие - Учурдагы субэсеплер

Судебно-бухгалтерская экспертиза - Соттук-бухгалтердик экспертиза

Сумма денежных потоков - Акча агымдарынын суммасы

Сумма кредита - Кредиттин суммасы

Суммарный капитал - Кошунду капитал

Суммарный капитал банка - Банктын кошунду капиталы

 Существенность информации - Маалыматтардын олуттуулугу

Сфера - Чөйрө

Сфера аудита - Аудит чөйрөсү

Сфера бизнеса - Бизнес чөйрөсү

Счет - Эсеп

Счет банковский - Банктык эсеп

Счет бухгалтерского учета - Бухгалтердик эсепке алуунун эсеби

Счет движения капитала - Капитал кыймылынын эсеби

 Счет контокоррентный - Контокоррент эсеби

Счет лоро - Счет лоро

Счет ностро -  Счет ностро

Счет операций с капиталом и финансовых операций - Капитал менен операциялар жана финансылык операциялар эсеби

Счет получателя - Алуучунун эсеби

Счет прибылей и убытков - Пайда жана зыян эсеби

Счет текущей операции - Учурдагы операция эсеби

Счет текущих операций платежного баланса - Төлөм банасынын күндөлүк операциялар эсеби

Счет частный - Менчик эсеп

Счет, платежное поручение - Эсеп, төлөм тапшырмасы

Счета «эскроу» - “Эскроу” эсептери

Счета активные - Активдүү эсептер

Счета дебиторов - Дебиторлордун эсеби

Счета денежного рынка - Рыноктун акча эсептери

Счета к получению - Алуу эсеби

Счет-депо - Депо-эсеби

Счет-спецификация - Өзгөчөлөө-эсеби

Счет-фактура - Эсеп-фактура

Тайна вкладов - Салым сыры

Тайна финансовая - Финансылык сыр

Тактика антиинфляционного регулирования - Инфляцияга каршы жөнгө салуу тактикасы

Таргетирование - Таргеттөө

Тариф - Тариф

Тариф овердрафта - Овердрафт тарифи

Тарификация - Тарифтөө

Тарифная сетка - Тарифтик торчо

Тарифная ставка (оклад) - Тарифтик коюм (маяна)

Тарифные квоты - Тарифтик квоталар

Тарифные льготы - Тарифтик жеңилдиктер

Тарифные меры регулирования - Жөнгө салуунун тарифтик чаралары

Тарифный разряд - Тарифтик разряд

Тарный тариф - Идиш тарифи

Твердая валюта - Туруктуу валюта

Твердая цена - Туруктуу баа

Твердый залог - Туруктуу күрөө

Текущая рыночная стоимость - Учурдагы рынок наркы

Текущий бюджетный год -  Учурдагы бюджеттик жыл  

Текущая стоимость минимальных арендных платежей - Минималдуу ижара төлөмдөрүнүн учурдагы наркы

Текущая стоимость непрерывных денежных потоков - Үзгүлтүксүз акча агымдарынын учурдагы наркы

Текущие затраты, расходы - Учурдагы сарптоолор, чыгымдар

Текущие обязательства - Учурдагы милдеттенмелер

Текущие платежи - Учурдагы төлөмдөр

 Текущие трансферты - Учурдагы трансферттер

Текущий счет - Учурдагы эсеп

Темп прироста - Өсүш арымы

Темпы инфляции - Инфляция арымдары

Темпы экономического роста - Экономикалык өсүштүн арымдары

Темпыинфляции - Инфляция арымы

Тенденция - Тенденция

Тенденция возрастания затрат - Сарптоолордун көбөйүү тенденциясы

Тенденция развития - Өнүктүрүү тенденциясы

Тенденция рынка - Рынок тенденциясы

Тендер - Тендер

Тендер откытый - Ачык тендер

Тендерная заявка - Тендердик табыштама

Теневая бухгалтерия - Көмүскө бухгалтерия

Теневая цена - Көмүскө баа

Терминал -  Терминал  

Терминал клиента-  Кардардын терминалы

Транзакция -  Транзакция .

Тонкий клиент - (англ. thin client) -Ийкемдүү клиент  

Терминал пополнения - Толтуруу терминалы

Терминал пополнения банковской платежной карты -  Банктык төлөм карттарды толтуруу үчүн терминал

Технический кредит - Техникалык кредит

Технический овердрафт - Техникалык овердрафт

Типовой план счетов бухгалтерского учета - Бухгалтердик типтүү планы эсептери

Тираж выигрышей - Утуштар тиражы

Товарная биржа - Товардык биржа

Товарная марка - Товардык марка

Товарно-денежные отношения - Товар-акча мамилелери

 Товарный демпинг - Товардык демпинг

Товарный кредит - Товардык кредит

Товарный опцион - Товар опциону

Товары импортные - Импорттук товарлар

Товары коммерческие - Коммерциялык товарлар

Товары транзитные - Транзиттик товарлар

Товары экспортные - Экспорттук товарлар

Торги - Тоорук, тооруктар - аукцион

Торги подрядные - Подряддык тооруктар

Торги публичные -  Жарыя тооруктар

Торговая выручка - Соодадан түшкөн акча

Торговая компания - Соода компаниясы

Торговая марка - Соода маркасы

Торговая надбавка - Соода үстөгү

Торговая наценка - Соода кошумчасы

Торговая операция - Соода операциясы

Торговая палата - Соода палатасы

Торговая сессия - Тоорук сессиясы

Торговая система фондовой биржи - Фонддук биржанын соода системасы

Торговая точка - Соода түйүнү

Торговля - Соода, соода-сатык

Торгово – сервисное предприятие в платежной системе - Төлөм системасында соода-сервистик ишкана

Торговое наименование - Соодадагы аталышы

Торговое представительство - Соода өкүлчүлүгү

Торгово-информационная электронная система - Соода-маалыматтык электрондук системасы

Торгово-промышленная палата - Соода-өнөр жай палатасы

Торгово-промышленный цикл - Соода-өнөр жай цикли

Торгово-рыночный комплекс - Соода-рынок комплекси

Торговые ценные бумаги - Сатылуучу баалуу кагаздар

Торговый баланс - Соода балансы

 Торговый договор - Соода келишими

Тотализатор - Тотализатор

Точка безубыточности - Чыгашасыз чекит

Точка самоокупаемости - Өзүн өзү актоо түйүнү

Точный процент - Так пайыз

Традиционный способ установления цены - Бааны белгилөөнүн салттуу ыкмасы

Транзакция - Транзакция

Транзит - Транзит

Трансакционные издержки - Трансакциялык коромжулар

Трансакция - Трансакция

Трансграничная перевозка отходов - Калдыктарды чек аралар аралык ташуулар

Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики - Акча-кредит саясатынын трансмиссиялык механизми

Транснациональные финансово-промышленные группы - Улуттар аралык финансы-өнөр жай топтору

Трансфер - Трансфер

Трансферная цена - Трансфердик баа

Трансферт - Трансферт

Трансфертные доходы - Трансферттик кирешелер

Трансфертные платежи - Трансферттик төлөмдөр

Трансфертные расходы - Трансферттик чыгымдар

Трансфертный агент - Трансферттик агент

Трансформация - Кайра түзүү

Транш - Транш

Трассант - Трассант

Трассирование - Трассирлөө

Траст - Траст

Траст операции - Траст операциялар

Трастовое соглашение - Траст келишими

Трастовое учреждение - Траст мекемеси

Тратта - Тратта

Тратта банковская - Банк траттасы

Трейдер - Трейдер

Трейдинг - Трейдинг

Тренд - Тренд

Трендовый анализ - Тренддик талдоо

Трест - Трест

Убывающая доходность -Азайып бараткан кирешелүүлүк

Убывающая предельная полезность - Пайдалуулугу төмөндөө чеги

Убыль - Кемүү, азаюу, жоготуу

Убыток - Чыгаша

Убыток от обесценивания - Баа түшүүсүнүн зыяны

Убыточная торговля - Зыяндуу , чыгымдуу соода

Убыточное предприятие - Чыгашалуу ишкана

Увеличение доходов - Кирешелердин көбөйүшү

Увеличение спроса - Сурамдын көбөйүшү

Углубление кризиса - Каатчылыктын тереңдеши

 Удельная цена - Үлүштүк баа

Удельные капитальные вложения - Капиталдык үлүштүк салым

Удельные текущие затраты - Салыштырма үлүштүк сарптоолор

Удельный вес - Үлүштүк салмак

Удельный расход - Үлүштүк чыгым

Удержание (имущества должника) - Кармап калуу (карызкордун мүлкүн)

Удешевление - Арзандоо

Удовлетворительные кредиты - Канааттандырарлык кредиттер

Удорожание - Кымбаттоо

Удорожание валюты - Валютанын кымбатташы

Узел коллективного пользования - Жамааттык пайдалануу түйүнү

Универсальная торговая база - Дүр-дүнүйө соода базасы

Универсальный банк - Универсалдуу банк

Унифицирование займов - Зайымдарды бир түргө келтирүү

Унция - Унция

Уполномоченный государственный орган по экономическомупрогнозированию -   Бюджетти болжолдоо жана аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 

Уполномоченные банки - Ыйгарым укуктуу банктар

Уполномоченный государственный орган по прогнозированию и исполнению бюджета - Экономикалык болжолдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 

Уполномоченный государственный орган по государственным закупкам - Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган

Уполномоченный государственный орган по размещению государственных заказов -Мамлекеттик тапшырыктарды жайгаштыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган

Уполномоченный дилер - Ыйгарым укуктуу дилер

Управление активами и пассивами - Активдер менен пассивдерди башкаруу

Управление государственным долгом - Мамлекеттик карызды башкаруу

Управление запасами - Запастарды башкаруу

Управление ликвидностью - Өтүмдүүлүктү башкаруу

Управление расходами - Чыгашаларды башкаруу

 Управление рынком - Рынокту башкаруу

Управленческие расходы Башкаруу чыгымдары

Управленческий учет - Башкаруу эсеби

Управляющая компания инвестиционного фонда - Инвестициялык фонддун башкаруучу компаниясы

Управляющий финансовыми ресурсами фирмы Фирманын финансылык ресурстарынын башкаруучусу

Упущенная выгода - Колдон чыгарылган пайда

Уравнение обмена - Алмашууну теңдөө

Уравновешивающая функция цен - Баалардын теңештирүүчүлүк функциясы

Уровень вовратности кредита - Кредит кайтарымынын деңгээли

Уровень инфляции - Инфляция/кунсуздануу деңгээли

Уровень льготности - Жеңилдик деңгээли

Урон - Бүлгүн, зыян

Ускоренная амортизация - Тездетилген амортизация

Условие платежа - Төлөө шарты

Условная задолженность - Шарттуу бересе

Условная сделка - Шарттуу бүтүм

Условно начисленный доход - Шарттуу эсептелген киреше

Условное оценивание - Шарттуу баалоо

Условно-постоянные затраты - Шарттуу туруктуу сарптоолор

Условно-постоянные издержки - Шарттуу туруктуу коромжулар

Условно-постоянные расходы - Шарттуу туруктуу чыгымдар

Условные счета - Шарттуу эсептер

Условный актив - Шарттуу актив

Условный вклад - Шарттуу салым

Услуги, добавляющие стоимость - Наркка кошулуучу кызмат көрсөтүүлөр

Уставный фонд - Уставдык фонд

Устные сделки - Оозеки бүтүмдөр

Устойчивость внешнего долга - Тышкы карыздын туруктуулугу

Устойчивость цен - Баалардын туруктуулугу

Устойчивые пассивы - Туруктуу пассивдер

Устройство доступа - Пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган жабдуу

 Утвержденные бюджеты -  Бекитилген бюджеттер 

Уточненные бюджеты -  Такталган бюджеттер 

Утраченная стоимость - Жоготулган нарк

Участник клиринга - Клирингдин катышуучусу

 Участник платёжной системы - Төлөө системасынын катышуучусу

 Участник электронных платежей - Электрондук төлөмдөр катышуучусу

Участники аукциона - Аукциондун катышуучулары

Участники процедур закупок - Сатып алуу жол-жобосунун катышуучулары

Участники финансово-промышленной группы - Финансы-өнөр жай тобунун катышуучулары

Учет - Эсепке алуу

Учет векселей - Векселдерди эсепке алуу

Учет долговых требований - Карыз талаптарынын эсебин алуу

Учет доходов и расходов - Киреше жана чыгаша эсебин алуу

Учет затрат на производство - Өндүрүш сарптоолорун эсепке алуу

Учет процентов по методу начисления - Кошуп эсептөө методу боюнча пайыздарды эсепке алуу

Учетная запись - Эсептик жазуу

Учетная прибыль - Эсептик пайда

Учетная ставка - Эсептик коюм

Учетная ставка процента - Пайыздык коюм эсеби

Учетная цена - Эсептик баа

Учетный процент - Эсептик пайыз

Учредитель траста (трастор) - растты уюштуруучу (трастор)

Ущерб - Зыян

Ущерб материальный - Материалдык зыян

Файл платежей -  Төлөмдөр файлы

Фактическая прибыль - Иш жүзүндөгү пайда

Фактические инвестиции - Иш жүзүндөгү инвестиция

Фактический бюджет - Иш жүзүндөгү бюджет

Фактор повышения цен - Баалардын көтөрүлүү фактору

Фактор фирмы - Фирманын фактору

Факторинг - Факторинг

Факторный анализ - Фактордук талдоо

Фальшивомонетничество - Жасалма акча жасоо

Фиаско рынка - Рыноктун кыйрашы

Фидуциарная ответственность - Фидуциардык жоопкерчилик

Физический объем импорта - Импорттун табигый көлөмү

Физический объем экспорта - Экспорттун табигый көлөмү

Фиксация цен - Бааларды кармап туруу

Фиксированная процентная ставка - Белгиленген пайыздык коюм

Фиксированный валютный курс - Белгиленген валюта курсу

Фиксированный обменный курс - Белгиленген алмашуу курсу

Финансовые активы -   Каржылык активдер   берген активдер;

Фискальная политика - Фискалдык саясат   

Фиктивное банкротство - Жалган банкроттук

Фиктивный капитал - Жалган капитал

Финансирование -  Каржылоо

Финансовая (капитальная) аренда - Финансылык (капиталдык) ижара

Финансовая отдача - Финансы кайтарымы

Финансовая отчетность - Финансылык отчёттуулук

Финансовая система - Финансы системасы

Финансовое выражение экономического итога - Экономикалык жыйынтыктын финансылык көрүнүшү

Финансовая претензия -  Финансылык доомат  

Финансовое обязательство - Финансылык милдеттенме

Финансовое посредничество - Финансылык ортомчулук

Финансовое право - Финансылык укук

Финансовое состояние - Финансылык абал

Финансовое требование - Финансылык талаптар

Финансово-кредитное учреждение - Финансы-кредиттик мекемеси

Финансовые активы - Финансылык активдер

Финансовые инструменты - Финансы инструменттери

Финансовые ковенанты - Финансылык ковенанттар

Финансовые показатели - Финансылык көрсөткүчтөр

Финансовые результаты = Финансылык натыйжалар

Финансовые ресурсы - Финансы ресурстары

Финансовые санкции - Финансылык санкциялар

Финансовые услуги - Финансылык кызмат көрсөтүүлөр

Финансовый план - Финансылык план

Финансовый агент - Финансылык агент

Финансовый вексель - Финансылык вексель

Финансовый леверидж - Финансылык леверидж

Финансовый лизинг - Финансы лизинги

Финансовый менеджер - Финансылык менеджер

Финансовый обзор - Финансылык сереп

Финансовый отчет - Финансылык отчёт

Финансовый план - Финансылык план

 Финансовый рынок - Финансы рыногу

Финансовый счет платежного баланса - Төлөм банасынын финансылык эсеби

Финансовый учет - Финансылык эсеп жүргүзүү

Финансовый цикл - Финансылык цикл

Финансы - Финансы

Фирма лизинговая - Лизинг фирмасы

Фиск - Фиск

Фискал - Фискал

Фискальная политика - Фискалдык саясат

Фискальная пошлина - Фискалдык алым

Фискальные доходы - Фискалдык кирешелер

Фифо - Фифо

Фонд - Фонд

Фонд валютных отчислений - Валюталык чегеримдер фонду

Фонд оплаты труда - Эмгек акы төлөө фонду

Фондовая биржа - Фондулук биржа

Фондовый капитал - Фондулук капитал

Фондовый рынок - Фондулук рынок

Фондоотдача - Фонд кайтарымы

Фонды взаимного кредитования - Өз ара кредиттөө фонду

 Форвардная маржа - Форварддык маржа

Форвардная операция - Форварддык операция

Форвардная сделка - Форвард бүтүмү

Форвардная ставка - Форвардык коюм

Форвардная цена - Форварддык баа

Форвардные сделки - Форварддык бүтүмдөр

Форвардный контракт - Форварддык контракт

Форма - 1) тариз; 2) форма

Форма безналичного расчета - Акчасыз эсептешүү формасы

Форма сделки - Бүтүм формасы

Форма стоимости - Нарк формасы

Формирование спроса - Сурамдын калыптанышы

Формирование цены - Баанын калыптанышы

Форс-мажор - Форс-мажор

Форфейтинг - Форфейтинг

Форфейтинг - Форфейтинг

Франко - Франко

Франчайзи - Франчайзи

Франчайзинг - Франчайзинг

Франчайзер - Франчайзер

Франшиза - Франшиза

Фрахт - Фрахт

Фрахтование - Фрахтоо

Фрахтователь - Фрахттоочу

Фрахтовая ставка - Фрахттык коюм

Фрахтовщик - Фрахттагыч

Фрахтовый рынок - Фрахттык рынок

Фронт-офис - Фронт-офис

Фундированные займы - Фундирленген зайымдар

Фундированный доход - Фундирленген киреше

Функции государственного бюджета - Мамлекеттик бюджеттин функциялары

Функциональное финансирование - Функционалдык каржылоо

Функционально-стоимостной анализ - Функционалдык нарктык талдоо

Функциональные формы капитала - Капиталдын функционалдык формалары

Функциональный спрос - Функциялык сурам

Функционирование рыночной экономики - Рынок экономикасынын иштеши

Функция - Функция

Функция бюджета - Бюджеттин функциясы

Функция потребления - Керектөө функциясы

Функция спроса - Сурамдын функциясы

Фьючерс - Фьючерс

Фьючерсная сделка - Фьючерс бүтүмү

Фьючерсные рынки - Фьючерс рыноктору

Фьючерсный контракт - Фьючерс контракты

Хедж - Хедж

Хеджер - Хеджер

Хеджирование - Хеджировкалоо

Хедж-фонд - Хедж-фонд

Хищение Урдоо

Хищение в особо крупных размерах - Өзгөчө ири өлчөмдө уурдоо

Ходатайство о внесении изменений в материалы заявки - Табыштаманын материалдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө өтүнүч

Хозрасчет - Чарбалык эсеп

Хозрасчетные отношения - Чарбалык эсеп мамилелери

Хозяйствующие субъекты - Чарба жүргүзүүчү субъекттер

Холдинг - Холдинг

Холдинговая компания - Холдинг компаниясы

 Хронический дефицит - Өнөкөт таңсык

Целевая бюджетная классификация - Максаттуу бюджеттик классификация

Целевая инвестиция - Максаттуу инвестиция

Целевое финансирование - Максаттуу каржылоо

Целевой грант - Максаттуу грант

Целевой кредит - Максаттуу кредит

Целевойпоказатель денежно-кредитной политики - Акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчү

Целевые взносы - Максаттуу төгүмдөр

Целевые вклады - Максаттуу салымдар

Целевые займы - Максаттуу зайымдар

Целевые субсидии - Максаттуу субсидиялар

Целевые фонды - Максаттуу фонддор

Цена (тариф) - Баа (тариф)

Цена безубыточности - Зыян тартпоонун баасы

Цена брутто - Брутто баа

Цена демпинговая - Демпинг баасы

Цена капитала - Капиталдын баасы

 Цена равновесия - Тең салмактуулук баасы

 Цена эмиссии - Эмиссия баасы

Цена, соответствующая точке безубыточности - Чыгашасыз чекитке туура келүүчү баа

Ценная бумага - Баалуу кагаз

Ценник - Баалык

Ценные бумаги в валюте - Валютадагы баалуу кагаздар

Ценные бумаги клиента - Кардардын баалуу кагаздары

 Ценные бумаги, годные для продажи - Сатууга жарамдуу баалуу кагаздар

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения –Тындырууга чейин кармалуучу баалуу кагаздар

Ценовая дискриминация - Баа басмырлоосу

Ценовая конкуренция - Баа атаандаштыгы

Ценовая политика - Баа саясаты

Ценовая стратегия - Баа стратегиясы

Ценовая эластичность - Баа ийкемдүүлүгү

Ценовая эластичность спроса - Сурамдын баа ийкемдүүлүгү

Ценовое давление конкурентов - Атаандаштардын баа басымы

Ценовой дисбаланс - Баа дисбалансы

Ценовой индекс фишера - Фишердин баа индекси

Ценовой ориентир - Баа багытын көрсөтүүчү

Ценовой паритет - Баа паритети

Ценообразование - Баа бычуу

Центр по микрокредитованию - Чакан кредиттөө борбору

Центральный банк - Борбордук банк

Центральный депозитарий - Борбордук депозитарий

Цены валового выпуска - Дүң чыгаруу баалары

Цены льготные - Жеңилдетилген баалар

Цепная реакция - Жагдайдын чиелениши

Цикл воспроизводства - Тынымсыз өндүрүү цикли

Цикл закрытый - Жабык цикл

Циклический дефицит - Циклдүү таңсык

Цифровые деньги - Санарип акчалар

Чарджбек - Чарджбек

Чартер банковский - Банк чартери

Частичная дотация - Жарым-жартылай дотация

Частично конвертируемые валюты - Жарым-жартылай конвертирленүүчү валюта

Частичные резервы - Жарым-жартылай резервдер

Частная собственность - Жеке менчик

Частная торговля - Жеке соода

Частная фирма - Жеке фирма

Частная эмиссия ценных бумаг - Баалуу кагаздардын жеке эмиссиясы

Частное размещение - Жеке жайгаштыруу

Частные блага - Жеке байгерлик

Частные инвестиции - Жеке инвестициялар

Частные кредиторы - Жеке кредиторлор

Частные посреднические фирмы - Жеке ортомчу фирмалар

Частные спонсоры - Жеке демөөрчүлөр

Частный банк - Жеке банк

Частный бизнес - Жеке бизнес

Частный долг - Жеке карыз

Частный негарантированный внешний долг - Кепилдебеген жеке тышкы карыз

Частный сектор - Жеке сектор

Чек - Чек

Чек аннулированный - Жокко чыгарылган чек

Чек банковский - Банк чеги

Чек возвратный - Кайтарылма чек

Чек ордерный - Ордердик чек

Чек покупателя - Сатып алуучунун чеги

 Чеканка монет - Монета чыгаруу

Чековая книжка - Чек китепчеси

Чековое обращение - Чек жүгүртүүсү

Чековые вклады - Чек салымдары

Чековые депозиты - Чек депозиттери

Чековый бланк - Чек бланкы

Чековый счет - Чек эсеби

Челночный бизнес - Алып-сатма бизнес

Черная биржа - Көмүскө биржа

Черная касса - Көмүскө касса

Черный нал - Көмүскө накталай акча

Черный рынок - Көмүскө рынок

Чиповые карты - Чиптүү карталар

Чистая дисконтированная прибыль - Дисконттолгон таза пайда

Чистая зона - Таза чөлкөм

Чистая позиция - Таза позиция

 Чистая прибыль - Таза пайда

Чистая реализуемая стоимость залогового имущества - Күрөө мүлкүнүн сатылуучу таза наркы

Чистая рентабельность собственного капитала - Өздүк капиталдын таза рентабелдүүлүгү

Чистая стоимость компании - Компаниянын таза наркы

Чистая стоимость кредита - Кредиттин таза наркы

Чистая стоимость реализации - Сатуунун таза наркы

Чистая текущая стоимость - Учурдагы таза нарк

Чистая цена продажи - Сатуунун таза баасы

Чистые активы - Таза активдер

Чистые заграничные активы - Чет өлкөлүк таза активдер

Чистые издержки обращения - Жүгүртүүнүн таза коромжулары

Чистые инвестиции - Таза инвестициялар

Чистые инвестиции в аренду - Ижарага таза инвестициялар

Чистые основные средства - Накта негизги каражаттар

Чистые сбережения - Таза аманаттар

Чистые текущие активы - Учурдагы таза активдер

Чистый доход - Таза киреше

Чистый инвестиционный доход - Таза инвестициялык таза киреше

Чистый оборотный капитал - Таза жүгүртүү капиталы

Чистый объем трансфертных платежей - Трансферттик төлөмдөрдүн таза көлөмү

Чистый объем экспорта - Экспорттун таза көлөмү

Чистый отток/приток капитала - Капиталдын таза агылып чыгышы/агылып кириши

Чистый перелив капитала - Капиталдын таза агымы

Чистый поток внешнего финансирования - Сырттан каржылоонун таза агымы

Чистый суммарный капитал - Таза кошунду капитал

Чистый трансферт ресурсов - Ресурстардын айкын трансферти

Чистый убыток - Таза заян

Чистый финансовый холдинг - Таза финансылык холдинг

Чистый экспорт - Таза экспорт

Чрезвычайные доходы и расходы - Өзгөчө кирешелер жана чыгымдар

Чрезвычайный бюджет - Өзгөчө бюджет

Чрезмерная капитализация - Чектен тыш капиталдаштыруу

Чрезмерный спрос - Чектен тыш сурам

Чувствительность рынка - Рыноктун таасирге кабылуусу

Чувствительность спроса - Сурамдын таасирге кабылуусу

Шаг аукциона - Аукцион кадамы

Шкала - Шкала

Шкала заработной платы - Эмгек акы шкаласы

 Шоковая терапия - Шок терапиясы

Штраф - Жазапул; айып

Штрафные санкции - Айыптык санкциялар

Штучная оплата - Даанасына төлөм

Штучная продажа - Дааналап сатуу

Эвальвация - Эвальвация

Эволюция денег - Акча эволюциясы

Эмбоссирование -  Эмбоссирлөө  

Эквайер карт – Карталардын эквайери

Эквайринг - Эквайринг (англ. acquire —  приобретать, получать – сатып  алуу, алуу) —  

Эквайер - Эквайер 

Эквайринг карт - Эквайринг картасы

Эквивалент денежных средств - Акча каражаттарынын эквиваленти

 Эквивалентная форма стоимости - Нарктын эквиваленттүү формасы

Эквивалентность обмена - Алмашуунун эквиваленттүүлүгү

Эквивалентный обмен - Эквиваленттүү алмашуу

Экономическая прибыль - Экономикалык пайда

Экономическая территория страны - Өлкөнүн экономикалык аймагы

Экономические агенты - Экономикалык агенттер

Экономический ущерб - Экономикалык зыян

Экономия - Үнөм

Эксклюзивный дилер - Эксклюзивдүү дилер

Экспедитор - Экспедитор

Экспорт - Экспорт

Экспорт и импорт товаров - Товарлардын экспорту жана импорту

Экспортер - Экспорттоочу

Экспортная золотая точка - Экспорттук алтын чекит

Экспортная цена - Экспорттук баа

Экспортные премии - Экспорттук сыйлыктар

Экспроприация - Экспроприация

Экстраполяция - Экстраполяция

Эластичная валюта - Ийкемдүү валюта

Эластичность общих издержек - Жалпы коромжулардын ийкемдүүлүгү

Эластичность ожиданий - Күтүүлөрдүн ийкемдүүлүгү

Эластичность предложения - Сунуштардын ийкемдүүлүгү

Эластичный курс - Ийкемдүү курс

Электронная информация - Электрондук маалымат

Электронная торговая система - Электрондук соода системасы

Электронная цифровая подпись - Электрондук цифралык кол тамга

Электронное поручение - Электрондук тапшырма

Электронное сообщение - Электрондук билдирүү

Электронные государственные закупки - Электрондук мамлекеттик сатып алуулар

Электронные деньги - Электрондук акчалар

Электронные ключи доступа - Кирүүнүн электрондук ачкычы

Электронные нефиатные деньги - Фиаттык эмес электрондук акчалар

Электронные фиатные деньги - Фиаттык электрондук акчалар

Электронный кошелек - Электрондук капчык

Электронный обратный аукцион - Электрондук кайтарым аукцион

Электронный платеж - Электрондук төлөм

Электронный платежный документ - Электрондук төлөм документи

Электронный-цифровой способ - Электрондук-санарип ыкма

Эмбарго - Эмбарго

Эмбоссер - Эмбоссер

Эмбоссирование - Эмбоссирлөө

Эмиссионная премия - Эмиссия сыйлыгы

Эмиссионная прибыль - Эмиссия пайдасы

Эмиссионная ценная бумага - Эмиссиялык баалуу кагаз

Эмиссионное право - Эмиссиялык укук

 Эмиссионный проспект - Эмиссия проспектиси

Эмиссионный счет эмитента - Эмитенттин эмиссиялык эсеби

Эмиссия - Эмиссия

Эмиссия банковских карт - Банктык  карталар эмиссиясы

Эмиссия денег - Акча эмиссиясы

Эмиссия карт - Карталардын эмиссиясы

Эмиссия облигаций - Облигациялардын эмиссиясы

Эмиссия ценных бумаг - Баалуу кагаз эмиссиясы

Эмиссия электронных денег - Электрондук акча эмиссиясы

Эмитент - Эмитент

Эмитент банковских карт - Банктык  карталар эмитенти

Эмитент ценных бумаг - Баалуу кагаз эмитенти

Эмитент электронных денег - Электрондук акча эмитенти

Эталонныйпортфель - Эталондук портфель

Эффект - 1) таасир; 2) майнап

Эффект «обратного потока»  - “Каршы агымдын” таасири

Эффект акселератора - Ылдамдаткыч таасири

Эффект вытеснения - Сүрүп чыгаруу таасири

Эффект замещения - Алмаштыруу таасири

Эффект импортных закупок - Импорттук сатып алуулардын таасири

Эффект индукционный - Индукциялык майнап

Эффект операционного рычага - Операция рычагынын майнабы

Эффект перелива капитала - Капиталдын агып кирүү майнабы

Эффект побочный - Кыйыр таасир

Эффект финансового рычага - Финансы рычагынын таасири

Эффект чистого объема экспорта - Экспорттун таза көлөмүнүн таасири

Эффективная процентная ставка - Натыйжалуу  пайыздык коюм

Эффективно функционирующая платежная система -  Натыйжалуу иштеген жөнгө салынган төлөм системасы

Эффективность хеджирования - Хеджирлөө натыйжасы

Юбилейные монеты – Юбилейлик, Мааракелик монеталар

Юнктад -  Юнктад

Юридический риск - Юридикалык тобокелдик 

Юридическое лицо-нерезидент - Резидент эмес юридикалык жак

Юридическое лицо-резидент - Резидент юридикалык жак

Явные издержки - Иш жүзүндөгү коромжулар